1. ABRANTES Laura księżna d', Pamiętniki. Tom I-II, Warszawa 1974, 383, 310 s., 20 zł

2. ACCOCE Pierre, RENTCHNICK Pierre, Chorzy, którzy nami rządzą, Lublin 1992, 228 s., 24 zł

3. ACHREMCZYK Stanisław, Droga do Uniwersytetu, Olsztyn 2014, 159 s., 29 zł

4. ACHREMCZYK Stanisław, Ignacy Krasicki. Nie tylko poeta, Olsztyn 2001, 254 s., 24 zł

5. ACHREMCZYK Stanisław, Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne, Olsztyn 2008, 347 s., 37 zł

6. ACHREMCZYK Stanisław, Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Iławy spisane przez ... by jako dokument wydarzeń roku 2005 w pamięci potomnych jak najdłużej pozostał, Olsztyn 2006, 155 s., 39 zł

7. ACHREMCZYK Stanisław, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 1961-2005 , Olsztyn 2007, 56 s., 15 zł

8. ACHREMCZYK Stanisław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn br., 118 s., 32 zł

9. ACHREMCZYK Stanisław, Warmia, Olsztyn 2011, 608 s., 85 zł

10. ACHREMCZYK Stanisław, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn 1991, 324 s., 64 zł

11. ACHREMCZYK Stanisław, Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772, Olsztyn 1999, 223 s., 20 zł

12. ACHREMCZYK Stanisław, OGRODZIŃSKI Władysław, Olsztyn 1353-2003, Olsztyn 2003, 651 s., 75 zł

13. ACHREMOWICZ Elżbieta, ŻABSKI Tadeusz, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu, Wrocław 1973, 477 s., 40 zł

14. ACTA Nuntiature Polonae. Tomus LVII Achilles Ratti 1918-1921 Volumen I. 25 IV - 31 VII 1918, Romae 1995, 454 s., 80 zł

15. ACTA Nuntiature Polonae. Tomus XLI Iulius Piazza 1706-1708 Volumen 1. 18 VII 1706- 31 III 1707, Romae 1991, 372 s., 80 zł

16. ACTA Nuntiature Polonae. Tomus XLI Iulius Piazza 1706-1708 Volumen 2. 1 IV 1707 - 31 VIII 1707, Romae 1997, 399 s., 80 zł

17. ACTA Nuntiature Polonae. Tomus XXXIV Opitius Pallavicini 1680-1688 Volumen 1. 10 VIII 1680 - 29 III 1681, Romae 1995, 449 s., 80 zł

18. ACTA Nuntiature Polonae. Tomus XXXIV Opitius Pallavicini 1680-1688 Volumen 2. III 1681 - 15 VII 1681, Romae 1997, 395 s., 80 zł

19. ACTA Philologica 8, Warszawa 1978, 214 s., 24 zł

20. ADAMCZEWSKI Jan, Ech, mój Krakowie, Kraków 1980, 308 s., 15 zł

21. ADAMCZEWSKI St(anisław), Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków 1949, 448 s., 10 zł

22. ADAMCZUK Lucjan, ZDANIEWICZ Witold, Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, Warszawa 1991, 351 s., 25 zł

23. ADAMCZYK Jan Leszek, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Kielce 1991, 195 s., 44 zł

24. ADAMCZYK Mieczysław, Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939-1945, Kraków 1982, 238, 22 s., 15 zł

25. ADAMIAK Maria, KLIN Eugeniusz, Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego, Wrocław 1979, 69 s., 24 zł

26. ADAMIEC Franciszek, Problematyka ludnościowa Opolszczyzny, Opole 1961, 18 s., 10 zł

27. ADAMKIEWICZ Jan K., Fotografie, Bydgoszcz 1987, 36 s., 15 zł

28. ADAMKIEWICZ Jan Krzysztof, Polecenie przed podróżą, Poznań 1985, 48 s., 15 zł

29. ADAMOWICZ Tadeusz, Witraże fryburskie Józefa Mehoffera. Monografia zespołu, Wrocław 1982, 178 s., 24 zł

30. ADAMSKI Jerzy, Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław 1966, 348 s., 24 zł

31. ADAMSKI Józef Stanisław SJ, Kazania świąteczne na Uroczystości Pańskie. Tom II, Poznań 1906, 685 s., 40 zł

32. ADAMSKI Stanisław bp, Pogląd na rozwój sprawy narodowościowej w wojew. śląskim w czasie okupacji niemieckiej, Katowice 1946, 31 s., 25 zł

33. ADAMUS Jan, Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski, Wrocław 1961, 177 s., 20 zł

34. ADAMUS Jan, O kierunkach polskiej myśli historycznej, Wrocław 1964, 79 s., 24 zł

35. AFANASJEW Jerzy, Obecność, Gdańsk 1985, 107 s., 18 zł

36. AFORYSTYKA Dwudziestolecia, Warszawa 1976, 105 s., 12 zł

37. AFORYZMY chińskie, Warszawa 1977, 100 s., 10 zł

38. AGATOWSKI Tomasz, Są nieba większe, Warszawa 1987, 86 s., 15 zł

39. AGEJCZYK Tomasz, O pomnikach wojennych Powiatu Elbląskiego. Uber die Kriegsdenkmaler des Elbinger Kreises bis 1945, Elbląg 2013, 156. [4] s., 48 zł

40. AGORA kwiecień 1978. Suplement poetycki Numer 1, Warszawa 1978, 9 s., 60 zł

41. AKCJA N. Wspomnienia 1941-1944, Warszawa 1972, 765 s., 48 zł

42. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom III część 1 (1492-1497) , Łódż 1961, 304 s., 60 zł

43. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom IV część 1 (1501-1504) , Poznań 1966, 236 s., 60 zł

44. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom V część 1 (1508-1511) , Warszawa-Poznań 1974, 360 s., 60 zł

45. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom VI (1512-1515) , Warszawa 1979, 339 s., 40 zł

46. AKTA stanów Prus Królewskich. Tom VII (1516-1520) , Warszawa 1986, 428 s., 40 zł

47. AKTA synodów różnowierczych w Polsce. Tom II 1560-1570, Warszawa 1972, 413 s., 120 zł

48. AKTA Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Tom I, Paryż 1991, 302, [4] s., 12 zł

49. AL-KHAFAJI Amir, TOOLEY John R., Numerical Methods in Engineering Practice, New York 1986, 642 s., 30 zł

50. ALAIN-FOURNIER Henry, Duży Meaulnes, Jerozolima 1946, 187 s., 20 zł

51. ALBUM toruńskie. Czternaście wierszy o Toruniu Marii Kaloty Szymańskiej z ośmioma fotogramami Janiny Gardzielewskiej, Toruń 1994, 32 s., 24 zł

52. ALEKSANDROWICZ Dariusz, Filozoficzne założenia Lucacsa teorii wiedzy, Wrocław 1983, 170 s., 20 zł

53. ALEKSANDROWICZ-SZMULIKOWSKA Małgorzata, Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów. Przyczynek do badań mentalności magnackiej XVI-XVII wieku, Warszawa 1995, 68 s., 25 zł

54. ALEXANDROWICZ Stanisław, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Poznań 1989, 278, [1] + teka z 38 mapami s., 80 zł

55. ALKIFRON , Listy heter, Wrocław 1988, 78 s., 6 zł

56. ALLEHAUT (Emile) pułkownik, Walka piechoty. Studjum ilustrowane konkretnemi wypadkami z wojny 1914-1918 roku. Z 11 szkicami i 29 rysunkami, Warszawa 1926, s., 80 zł

57. ALLWARD Maurice, Aircraft. Modern Industries Series, London 1965, 80 s., 20 zł

58. ALMANACH 2015 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Olsztyn 2015, 292, [3] s., 45 zł

59. ALMANACH Biblioteki Narodowej 1919-1969, Wrocław 1969, 212 s., 12 zł

60. ALMANACH Chopinowski 1949. Kronika życia Dzieło Bibliografia Literatura Ikonografia Varia, Warszawa 1949, 184 s., 18 zł

61. ALMANACH Humanistyczny 8/88. Numer poświęcony twórczości Milana Kundery., Warszawa 1988, 128 s., 20 zł

62. ALTHUSSER Louis, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki dla poszukiwań, Warszawa 1983, 110 s., 40 zł

63. AMBER Ludwika, Geografia pamięci i inne wiersze, Olsztyn 2010, 127 s., 24 zł

64. AMBROS Michał, Czasopisma wileńskiego rejonu bibljograficznego w roku 1929, Wilno 1930, 10 s., 10 zł

65. AMSTERDAMSKI Stefan, Engels, Warszawa 1965, 276 s., 12 zł

66. ANDERS Paweł, Województwo kaliskie. Szkic monograficzny, Warszawa 1983, 400 s., 25 zł

67. ANDREYEV Catherine, Generał Własow i rosyjski ruch wyzwoleńczy, Warszawa 1990, 223 s., 25 zł

68. ANDRUSIKIEWICZ Anna, Olsztyn i okolice. Informator turystyczny, Gdańsk 1982, 52 s., 10 zł

69. ANDRUSIKIEWICZ Anna, Wanderungen durch Olsztyn, Olsztyn br., 96 s., 20 zł

70. ANDRYCZ Nina, To teatr, Warszawa 1983, 70 s., 12 zł

71. ANDRZEJEWSKI Jerzy, Ciemności kryją ziemię, Warszawa 1957, 174 s., 45 zł

72. ANDRZEJEWSKI Jerzy, Ludzie i zdarzenia 1951, Warszawa 1952, 210 s., 24 zł

73. ANDRZEJEWSKI Jerzy, Miazga, Warszawa 1979, 348 (paginacja ciągła) s., 120 zł

74. ANDRZEJEWSKI Jerzy, Niby gaj i inne opowiadania. Tom I-II, Warszawa 1967, 468, 326 s., 12 zł

75. ANISIMOW Arkadiusz, Wierzenia ludów północy. (Wybór pism), Warszawa 1971, 326, 18 s., 50 zł

76. ANKUDOWICZ-BIEŃKOWSKA Maria, Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu, Olsztyn 1999, 221 s., 22 zł

77. ANNO CCCC Unionis Beretensis et CCCL Unionis Użhorodensis, Romae 1996, 555 s., 100 zł

78. ANTIGUE Intaglios in The Hermitage Colection, Leningrad 1976, 112 + 145 ilustr. s., 50 zł

79. ANTOLOGIA anegdoty antycznej, Wrocław 1970, 198 s., 18 zł

80. ANTOLOGIA liryki greckiej, Wrocław 1955, CLIX, 213 s., 15 zł

81. ANTOLOGIA literatury francuskiej w przekładach i opracowaniach Tadeusza Boy-Żeleńskiego, Wrocław 1950, XLIV, 514 s., 24 zł

82. ANTOLOGIA pieśni indyjskiej Tom III Hindi, Madras 1951, 176 s., 25 zł

83. ANTOLOGIA poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, Szczecin 1985, 350 s., 14 zł

84. ANTOLOGIA poezji Quebeku. Anthologie de la Poesie Quebecoise, Wrocław 1985, 364 s., 10 zł

85. ANTOLOGIA reportażu. Olsztyn - Warmia - Mazury , Olsztyn 2012, 69 s., 18 zł

86. ANTOLOGIA satyry polskiej 1944-1955, Warszawa 1955, 676 s., 20 zł

87. ANTOLSKI Zdzisław, Okolice Józefa, Łódź-Kielce 1985, 70 s., 15 zł

88. ANTONIEWICZ Karol, Nauki i mowy przygodne miane w Krakowie, Kraków 1861, 152 s., 64 zł

89. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 5. Sztuka. Estetyka, Architektura, Grafika, Malarstwo, Rzeźba, Urbanistyka, Zdobnictwo, Muzyka, Śpiew, Teatr, Taniec, Kino, Fotografika, Warszawa 1970, 61 s., 15 zł

90. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 6: Filozofia, etyka, psychologia, religioznawstwo, teozofia, okultyzm, Warszawa 1970, 57 s., 15 zł

91. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 7: Matematyka, przyroda, technika, przemysł, Warszawa 1970, 62 s., 12 zł

92. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 9: Geografia, krajoznawstwo, podróże, turystyka, Warszawa 1970, 64 s., 15 zł

93. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 11: Życiorysy, Warszawa 1970, 80 s., 12 zł

94. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 12: Pamiętniki i wspomnienia, Warszawa 1970, 80 s., 15 zł

95. ANTYKWARYCZNY katalog-cennik. Część 16: Varsoviana II, Warszawa 1971, 78 s., 12 zł

96. ANUSIK Zbigniew, Misja polska w Sztokholmie w latach 1789-1795, Łódź 1993, 179 s., 45 zł

97. ANUSZ Anna i Andrzej, Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944-1994), Warszawa 1994, 296 s., 40 zł

98. ANUSZKIEWICZ Wojciech, Pośrodku, Gołdap 2013, 55 s., 18 zł

99. APARAT bezpieczeństwa w walce z kościołem katolickim w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, Bydgoszcz-Gdańsk 2010, 454, [12] s., 35 zł

100. APFELBAUM Marian, Dwa sztandary. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim, Kraków 2003, 316, [4] s., 36 zł

101. APPEL Hanna, Animus liber. Kwestia obiektywizmu w pisarstwie historycznym Sallustiusza, Toruń 2004, 236 s., 30 zł

102. APPLEBAUM Anne, GUŁAG, Warszawa 2005, 624 s., 32 zł

103. ARABOWIE i Żydzi, Warszawa 1990, 208 s., 16 zł

104. ARAKEL z TEBRYZU , Księga dziejów. Kronika ormiańska. , Warszawa 1981, 608 s., 20 zł

105. ARCHEOLOGICZNE księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum, Olsztyn 2008, 447 s., 72 zł

106. ARCHIPELAG. Festiwal społecznej aktywności kulturalnej Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 64 s., 20 zł

107. ARCHIWUM kryminologii. Tom I, Warszawa 1960, 400 s., 24 zł

108. ARCHIWUM literackie Tom XXVI. , Wrocław 1988, 347 s., 24 zł

109. ARCINIEGAS German, Burzliwe dzieje Morza Karaibskiego, Warszawa 1968, 441 s., 24 zł

110. ARCZYŃSKI Stefan, WALCZAK Wojciech, W Sudetach Kłodzkich, Warszawa 1969, 144, 36 s., 18 zł

111. ARENDT Kazimierz, Poczta polska, Łódź 1988, 63 s., 15 zł

112. ARIES Philippe, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992, 639 s., 60 zł

113. ARMIA Krajowa w dokumentach 1939-1945. Tom IV lipiec - pażdziernik 1944, Wrocław 1991, 470 s., 20 zł

114. ARMON Witold, Polsce badacze kultury Jakutów, Wrocław 1977, 177 s., 20 zł

115. ARNAULD Antoine, NICOLE Pierre, Logika czyli sztuka myślenia, Warszawa 1958, 531 s., 24 zł

116. ARONSON Elliot, Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1987, 406 s., 27 zł

117. ARS VITAE. Antologia twórczości artystycznej lekarzy z Warmii i Mazur (słowo-obraz), Olsztyn 2008, 119 s., 45 zł

118. ARSKI Stefan, My Pierwsza Brygada, Warszawa 1962, 482 s., 24 zł

119. ARTI Republiken Popullore te Shqiperise , Tirana 1953, 63, [10] s., 40 zł

120. ARYSTOFANES , Acharnejczycy, Wrocław 1955, XXXIII, 110 s., 15 zł

121. ARYSTOFANES , Ptaki. Komedia, Warszawa 1954, 194 s., 12 zł

122. ARYSTOTELES , O niebie, Warszawa 1980, 201 s., 15 zł

123. ARYSTOTELES , Pisma różne, Warszawa 1978, 467 s., 20 zł

124. ARYSTOTELES , Słownik terminów arystotelowych, Warszawa 1994, 408 s., 30 zł

125. ARYSTOTELES , Zoologia (Historia animalum), Warszawa 1982, 595 s., 24 zł

126. ARYSTOTELES , HUME David, O tragedii i wieczności, Kraków 1976, 103 s., 12 zł

127. ARŻAK Mikołaj, Mówi Moskwa, Warszawa 1984, 38 s., 15 zł

128. ASBURY Herbert, The French Quarter. An Informal History of The New Orleans Underworld, New York 1955, 341 s., 10 zł

129. ASH Timothy Garton, Niemieckość NRD, Warszawa 1989, 127 s., 20 zł

130. ASH Timothy Garton, Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Warszawa 1990, 223 s., 15 zł

131. ASKANAS Kazimierz, Sztuka Płocka, Płock 1991, 846 s., 30 zł

132. ASNYK Adam, Wybór poezji, Warszawa 1956, 200 s., 18 zł

133. ATENAGORAS z Aten , Prośba za chrześcijanami. O zmartychwstaniu umarłych, Warszawa 1985, 135 s., 16 zł

134. ATLANTYDA Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii. Die Atlantis des Nordens. Das ehemalige Ostpreussen in der Fotografie, Olsztyn 1993, 284 s., 35 zł

135. Atlas historyczny miast polskich. Tom I: Prusy Królewskie i Warmia. Zeszyt 2 Toruń. , Toruń 1995, 24 s., 40 zł

136. ATLAS historyczny miast polskich. Tom I: Prusy Królewskie i Warmia. Zeszyt 5 Malbork, Toruń 2003, 31 s., 44 zł

137. AUBOYER Jeannine, Życie codzienne w dawnych Indiach (Wiek ok. II p.n.e - ok.. VII n.e), Warszawa 1968, 287 s., 18 zł

138. AUDRIC John, Angkor i Imperium Kmerskie, Warszawa 1979, 280 s., 18 zł

139. AUERBACH M., GOLIAS Marian, Gramatyka grecka dla szkół średnich ogólnokształcących, Warszawa-Lwów 1935, 254 s., 27 zł

140. AUGUSIEWICZ Sławomir, JASIŃSKI Janusz, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek, Olsztyn 2005, 350 s., 59 zł

141. AUGUSTA Józef, BURIAN Zdenek, Człowiek kopalny, Warszawa 1966, 158 s., 27 zł

142. AUGUSTA Józef, BURIAN Zdenek, Zwierzęta minionych epok, Warszawa 1960, 170 s., 27 zł

143. AUGUSTYNIAK Urszula, Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku, Warszawa 1989, 224 s., 50 zł

144. AUGUSTYNIAK Urszula, Wazowie i "królowie rodacy". Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999, 254 s., 36 zł

145. AWIANOWICZ Bartosz B., Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej, Toruń 2007, 200 s., 10 zł

146. BAABAR , Dzieje Mongolii, Warszawa 2005, 543 s., 32 zł

147. BABEL Izaak, Dziennik 1920, Warszawa 1990, 159 s., 21 zł

148. BABEUF Gracchus, Pisma wybrane, Warszawa 1951, 112, [3] s., 30 zł

149. BABIŃSKI Grzegorz, Procesy selekcji studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1968-1972, Wrocław 1974, 123 s., 27 zł

150. BABNIS Maria, Hymnu polskiego obraz własny, Gdańsk 1999, 332 s., 38 zł

151. BABNIS Maria, CZYŻAK Bogdan, Katalog czytelni Towarzystwa "OGNIWO" w Gdańsku. Przyczynek do dziejów książki w zaborze pruskim, Gdańsk 1991, 156 s., 30 zł

152. BACEWICZ Graźyna, III Symfonia., Kraków 1958, 162 s., 24 zł

153. BACHAR Jan, Plenery bezledzkie 1979-2001. Malarstwo Akwarela Gwasz Pastele Rysunek Grafika Rzeźba, Olsztyn 2002, 253 s., 40 zł

154. BADANIA fizjograficzne nad Polską Zachodnią., Poznań 1971, 236 s., 30 zł

155. BADANIA regionalne nad dziejami Polski Ludowej. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Giżycku (27-28 VI 1966), Olsztyn 1967, 127, [2] s., 40 zł

156. BADURA Zofia, Ostatnie rzędy nie słyszą, Kraków 1985, 66 s., 12 zł

157. BAEDEKER , Holandia, Warszawa 2008, 450 s., 35 zł

158. BAGIEŃSKI Franciszek, Wspomnienia starego wołyniaka, Warszawa 1987, 310 s., 20 zł

159. BAIGENT Michael, LEIGH Richard, Święty Graal, święta krew, Warszawa 1994, 358 s., 24 zł

160. BAJEROWICZ Wojciech, Koniec bajki, Szczecin 1987, 39 s., 15 zł

161. BAKER Thomas Lindsay, Historia najstarszych polskich osad w Ameryce, Wrocław 1981, 285 s., 15 zł

162. BAL Józef, Formacje przysłówkowe z sufiksalnym J i K typu Dzisiaj, Wczoraj, Dzisiak, Tamok w historii i dialektach języka polskiego, Wrocław 1974, 114 s., 20 zł

163. BALANDIER Georges, Życie codzienne w państwie Kongo (XVI - XVIII w.), Warszawa 1970, 234 s., 16 zł

164. BALCEROWICZ Leszek, 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa BGW, 319, [16] s., 12 zł

165. BALCERZAN Edward, Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań 1977, 502 s., 25 zł

166. BALISZEWSKI Dariusz, KUNERT Andrzej Krzysztof, Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. Tom I 1944-1945, Warszawa 1999, 767 s., 60 zł

167. BALTHASAR Hans Urs von, A Theology of History, New York 1963, 149 s., 27 zł

168. BAMMES Gotfried, Der Akt in der Kunst, Leipzig 1975, 18, 96 s., 20 zł

169. BANACH Andrzej, Ociepka, Warszawa 1988, 172 s., 18 zł

170. BANACH Jacek, Niemiecka polityka narodowościowa w Prusach Zachodnich w latach 1900-1914 w świetle polskiej prasy pomorskiej, Toruń-Gdańsk 1993, 136 s., 20 zł

171. BANACH Jerzy, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, Warszawa 1984, 256 + 152 ilustracje s., 15 zł

172. BANASIEWICZ Henryk, Autoportret z bestią, Szczecin 1987, 64 s., 15 zł

173. BANASIEWICZ Henryk, Słona rzeka, Szczecin 1985, 59 s., 15 zł

174. BANASZKIEWICZ Jakub, Powstanie partii hitlerowskiej 1919-1923. Studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923, Poznań 1968, 525 s., 50 zł

175. BANAŚ Paweł, Secesja w zbiorach polskich, Warszawa 1990, 42 + 168 ilustr. s., 40 zł

176. BANDURA Wiesław, JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 8001-9000. Część I Nr 8001-8500. Oprac..., Kraków 1971, 253 s., 12 zł

177. BANDURA Władysław, GRZYBOWSKA Jadwiga, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 8001-9000. Indeks. Oprac..., Kraków 1974, 102 s., 12 zł

178. BAŃKA Józef, Problemy współczesnej filozofii człowieka, Katowice 1978, 171 s., 30 zł

179. BANZIGER Hans, Frisch und Durenmatt, Bern und Munchen 1971, 312 s., 30 zł

180. BARAN Józef, Pędy i pęta, Kraków 1984, 96 s., 12 zł

181. BARAŃCZAK Stanisław, Przywracanie porządku, Warszawa 1983, 8 s., 12 zł

182. BARANOWICZ Jan, Muzyka świerszczy, Warszawa 1953, 60 s., 12 zł

183. BARANOWICZ Jan, Na chłopski rozum, Warszawa 1954, 79 s., 18 zł

184. BARANOWICZ Jan, Szopka Betleemska. Misterium ludowe w trzech obrazkach, Katowice br., 72 s., 18 zł

185. BARANOWSKI Antoni, Barok oniksztyński, Olsztyn 1987, 49 s., 12 zł

186. BARANOWSKI B(ohdan), BORTNOWSKI W(ładysław), Dzieje wojskowości polskiej do roku 1831 (Wypisy źródłowe), Warszawa 1949, 291 s., 40 zł

187. BARANOWSKI B(ohdan), LEWANDOWSKI W., Upadek kultury w Polsce w dobie reakcji katolickiej XVII-XVIII w. Wypisy źródłowe, Warszawa 1956, 225 s., 20 zł

188. BARANOWSKI Bohdan, Polskie zainteresowania z XVIII i XIX wieku kulturą Gruzji, Wrocław 1982, 78 s., 24 zł

189. BARANOWSKI Bohdan, Z dziejów antyfeudalnych ruchów chłopskich na Podlasiu. Walka chłopów suraskich z feudalnym uciskiem w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1953, 157 s., 24 zł

190. BARANOWSKI Bohdan, BARANOWSKI Krzysztof, Historia Gruzji, Wrocław 1987, 253 s., 24 zł

191. BARANOWSKI Henryk, Bibliografia Kopernikowska Tom III 1972-2001, Toruń 2003, 268 s., 20 zł

192. BARANOWSKI Henryk, Ostra Brama. Bibliografia, Toruń 1991, 57 s., 25 zł

193. BARANOWSKI Henryk, Uniwersytet Wileński 1579-1939. Bibliografia za lata 1945-1982, Wrocław 1983, 133 s., 24 zł

194. BARANOWSKI Jerzy, KUCHARSKI Jan Edward, Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, Warszawa 1977, 161, [2] s., 32 zł

195. BARANOWSKI Krzystof, Kapitan kuk, Warszawa 1968, 268 s., 12 zł

196. BARAŃSKA Anna, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego, Lublin 2008, 910, [6] s., 60 zł

197. BARAŃSKI Jan, Lata młodości i walki, Londyn br., 126 s., 24 zł

198. BARAŃSKI Marek, Poezja w miejscach publicznych, Olsztyn 2008, 47 s., 15 zł

199. BARAŃSKI Marek L., Wiersze magnetofonowe, Olsztyn 2004, 80 s., 10 zł

200. BARCIŃSKI Florian, KRYGOWSKI Bogumił, Województwo Zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza. Praca zbiorowa pod red... i Stanisławy Zajchowskiej, Poznań 1961, 604 s., 27 zł

201. BARCZEWO, Bydgoszcz 199?, 14 s., 10 zł

202. BARCZEWSKI Walenty ks., Geografia polskiej Warmii, Olsztyn 2008, 143 s., 60 zł

203. BARCZEWSKI Walenty ks., Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego, Olsztyn 2015, 155 s., 40 zł

204. BARDACH , Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w szesćdziesięciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996, 366 s., 40 zł

205. BARDACH Artur, HERBST Stanisław, Kultura polska w źrółach i opracowniach, Warszawa 1961, 399 s., 20 zł

206. BARDACH Juliusz, GIEYSZTOR Aleksander, Historia Polski do r. 1466, Warszawa 1960, 375 s., 16 zł

207. BARDACH Juliusz, LEŚNODORSKI Bogusław, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1979, 654 s., 27 zł

208. BARLICKI Norbert, Muszą zamilknąć spory na lewicy. Wybór pism, Warszawa 1980, 213 s., 16 zł

209. BARTA Janusz, CZAJKOWSKA-DĄBROWSKA Monika, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stan prawny na 31 marca 1995 r., Warszawa 1995, 522 s., 27 zł

210. BARTCZAKOWA Aldona, Collegium Nobilium, Warszawa 1971, 85 s., 12 zł

211. BARTECKI Jan, WIECZOREK Tadeusz, Bibliografia oświaty rolniczej w Polsce 1944-1963., Warszawa 1965, 444 s., 36 zł

212. BARTECZKO Ewa, JARZYŃSKA Joanna, Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981, Warszawa 1985, 328 s., 36 zł

213. BARTEL Kazimierz, Perspektywa malarska. Tom I-II, Warszawa 1960, 1958, 343, 589 s., 40 zł

214. BARTEL Oskar, Jan Łaski. Część I 1499-1556, Warszawa 1955, 232 s., 40 zł

215. BARTKIEWICZ Kazimierz, Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce w dobie Oświecenia, Poznań 1979, 280 s., 27 zł

216. BARTNICKI Andrzej, Egipt i Sudan w polityce Wielkiej Brytanii 1882-1936, Warszawa 1974, 315 s., 20 zł

217. BARTNICKI Andrzej, Pierwszy front II wojny światowej. Konflikt włosko-egipski 1935-1936, Warszawa 1971, 476 s., 38 zł

218. BARTNICKI Marek, Wyspowiadać świat, Łódź 1984, 76 s., 15 zł

219. BARTNIK Adriana Sylwia, Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP, Warszawa 2009, 220 s., 25 zł

220. BARTNIK Czesław Stanisław, Nauka społeczno-polityczna Kościoła, Lublin 2008, 270 s., 24 zł

221. BARTOSIEWICZ Barbara Maria, Erotyki bez winy, wstydu i żalu, Warszawa 1989, 58 s., 15 zł

222. BARTOSZ Julian, Rola Niemieckiej Partii Centrowej w latatch 1930-1933, Warszawa 1970, 266 s., 24 zł

223. BARTOSZEWICZ Włodzimierz, Piórkiem o Warszawie, Warszawa 1987, 87 s., 10 zł

224. BARTOSZEWSKI Walenty, Parthenomelica albo pienia nabożne o Pannie Najświętszej, której poważny senat miasta wileńskiego... na roraciech przystojnie co rok odprawuje, Warszawa 1988, 65, [7] s., 24 zł

225. BARTOŚ Magdalena, Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu. Johann Gottfried Herder Museum in Morąg, Olsztyn 2009, 32 s., 10 zł

226. BARYCZ Henryk, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich, Kraków 1984, 240 s., 18 zł

227. BARYCZ Henryk, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w. XVI-XVIII, Wrocław 1981, 308 s., 60 zł

228. BARYLANKA Jola, Usprawiedliwienie, Rzeszów 1985, 68 s., 15 zł

229. BARYŁA Mariusz, Koniec wieku, Łódź 1993, 40 s., 15 zł

230. BARYŁA Tadeusz, Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 r. , Olsztyn 1996, 240 s., 33 zł

231. BASARA A., BASARA J., Studia fonetyczne z Warmii i Mazur. I Konsomatyzm, Wrocław 1959, 237 s., 60 zł

232. BASHAM Arthur L., Indie od poczatków do podboju muzułmańskiego, Warszawa 1964, 618 s., 20 zł

233. BASSIE Ashley, Ekspresjonizm, Warszawa 2006, 287 s., 30 zł

234. BASZKIEWICZ Jan, Ludwik XVI, Wrocław 1985, 298 s., 12 zł

235. BASZKIEWICZ Jan, Maksymilian Robespierre, Wrocław 1989, 324 s., 10 zł

236. BASZKIEWICZ Jan, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego (na przełomie XIII i XIV w.), Warszawa 1954, 485, [3] s., 40 zł

237. BASZKOWSKI Andrzej, Czekając na Ikara. Wybór wierszy, Bydgoszcz 1987, 158 s., 15 zł

238. BATOWSKI Henryk, Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie, Poznań 1985, 548 s., 36 zł

239. BATOWSKI Hneryk, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918. Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne, Kraków 1982, 406 s., 24 zł

240. BATTAGLIA Otto Forst de, Jan Sobieski król Polski, Warszawa 1983, 402 s., 24 zł

241. BATURA Anatol, ZDRODOWSKI Zbigniew, Augustów i okolice. Informator turystyczny, Kraków 1973, 59, [5], [32] s., 10 zł

242. BAUDELAIRE Charles, Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne, Warszawa 1971, 310 s., 36 zł

243. BAUER Krzysztof, Blaski i cienie Insurekcji Kościuszkowskiej, Warszawa 1982, 185 s., 20 zł

244. BAUER Krzysztof, Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981, 415 s., 36 zł

245. BAUMAN Zygmunt, Kariera. Cztery szkice socjologiczne, Warszawa 1960, 108 s., 30 zł

246. BAUMAN Zygmunt, Nowoczesność i zagłada, Warszawa 1992, 283 s., 24 zł

247. BAUMAN Zygmunt, Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii, Warszawa 1964, 607 s., 30 zł

248. BAUMGARDTEN Aleksander, Chłopcy z jednej rodziny. Sztuka w 1 akcie o współzawodnictwie pracy , Warszawa 1953, 57 s., 12 zł

249. BAYREUTH Margrabina von, Pamiętniki, Warszawa 1973, 592, [1] s., 20 zł

250. BAZYLOW Ludwik, Historia dyplomacji polskiej. Tom III 1795-1918. , Warszawa 1982, 1015 s., 15 zł

251. BAZYLOW Ludwik, Historia Rosji Tom I-II, Warszawa 1983, 359, 540 s., 30 zł

252. BAZYLOW Ludwik, Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1973, 505 s., 39 zł

253. BAŁANDIN M.W., Introligatorstwo przemysłowe, Warszawa 1956, 320 s., 80 zł

254. BAŁDOWSKI Jan, Kanał Ostródzko-Elbląski, Warszawa 1980, 44 s., 8 zł

255. BAŁDOWSKI Jan, Swięta (!) Lipka, Olsztyn 1979, 24 s., 18 zł

256. BAŁDOWSKI Jan, Warmia i Mazury. Mały przewodnik. Wydanie II zaktualizowane i uzup., Warszawa 1982, 283 s., 8 zł

257. BAŁDOWSKI Jan, Wielcy synowie i mieszkańcy Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, Olsztyn 1988, 38 s., 12 zł

258. BAŁDOWSKI Jan, Województwo olsztyńskie. 500 pytań turystyczno-krajoznawczych, Olsztyn 1972, 100 s., 15 zł

259. BAŁDOWSKI Jan, Województwo olsztyńskie. Vademecum turystyczne, Warszawa 1980, 108, nlb. 8 s., 10 zł

260. BAŁDOWSKI Jan , Śladami Kopernika. 200 pytań i odpowiedzi, Olsztyn 1972?, 44 s., 12 zł

261. BAŁDOWSKI Jan, Święta Lipka, Warszawa 1987, 40 s., 6 zł

262. BAŁDOWSKI Jan, CHODYŃSKI Antoni Romuald, Prabuty. Informator - przewodnik, Prabuty br., 20 s., 10 zł

263. BAŁDOWSKI Jan, LUDWICKI Kazimierz, Szlakiem Kopernika. Przewodnik, Warszawa 1973, 139 s., 20 zł

264. BAŁDOWSKI Jan, MOJZYCH-RUDOWSKA Sława, Kętrzyn i okolice, Olsztyn 1969, 36 s., 12 zł

265. BAŁUK-ULEWICZOWA Teresa, Wyzwolić się z błędnego koła. Institut fur Deutsche Ostarbeit w świetle dokumentów Armii Krajowej i materiałów zachowanych w Polsce, Kraków 2004, 303 s., 24 zł

266. BEAUVOIS Daniel, Pologne. L'insurrection de 1830-1831 Sa réception en Europe, Lille 1982, 297, [2] s., 40 zł

267. BEBA Bożena, Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2008, 155 s., 30 zł

268. BECHCZYC-RUDNICKA Maria, Lubelski Teatr Dramatyczny 1944-1979. Materiały pamiątkowe. Wybór, opracowanie i wstęp..., Lublin 1979, 112 s., 14 zł

269. BECKER Artur, Nóż w wódzie, Olsztyn 2013, 255 s., 35 zł

270. BEDNARSKI Piotr, Czarcie nasienie, Poznań 1978, 118 s., 24 zł

271. BEDNARSKI Piotr, Lancelot, Poznań 1986, 177 s., 20 zł

272. BEDNARSKI Piotr, Morze u wezgłowia, Poznań 1981, 119 s., 20 zł

273. BEDNARSKI Piotr, Pieśni żeglarzy, Gdańsk 1978, 60 s., 20 zł

274. BEDNARSKI Zenobiusz Michał, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889, Olsztyn 2002, 175 s., 24 zł

275. BEDNARSKI Zenobiusz Michał, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpacko-Jurjewskiego w latach 1889-1918 i Estońskiego Uniwersytetu Narodowego w latach 1919-1940., Olsztyn 2005, 236 s., 29 zł

276. BEDNARSKI Zenobiusz Michał, BEDNARSKA-ŻYTKO Iwona, Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952, Olsztyn 2010, 143 s., 20 zł

277. BEEVOR Antoni, Stalingrad, Kraków 2008, 518 s., 42 zł

278. BEITRAEGE zur Geschichte der Stadt Breslau. Heft 6, Breslau 1938, 100 s., 30 zł

279. BeJot (Bołdak-Janowska) Tamara, Ceremonia węglowa, Olsztyn 2011, 52 s., 20 zł

280. BELA Zbigniew, Jeden obrót słońca, Kraków 1984, 111 s., 12 zł

281. BENDER , Na przełomie stuleci. Naród - kościół - Państwo w XIX i XX wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Benderowi, Lublin 1997, 832, [18] s., 50 zł

282. BENDER , Wojna o media. Kulisy Krajowej Rady RTV. Z Ryszardem Benderem rozmawia Maciej Łętowski, Warszawa 1994, 135 s., 24 zł

283. BENDER Ryszard, Chrześcijanie w polskich ruchach demokratycznych XIX stulecia, Warszawa 1975, 361 s., 20 zł

284. BENDER Ryszard, Powstanie czy samorząd? Rady miejskie i powiatowe w Lubelskiem 1861-1863, Lublin 1998, 181 s., 27 zł

285. BENDER Ryszard, Powstaniec-zakonnik. O. Rafał Kalinowski, Warszawa 1977, 247 s., 15 zł

286. BENDINER Elmer, Czas aniołów. Tragikomiczna historia narodów, Warszawa 1981, 568 s., 15 zł

287. BENDZA Marian, Tendencje unijne względem cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686, Warszawa 1987, 242 s., 32 zł

288. BENKA Urszula, Nic, Kraków 1984, 69 s., 12 zł

289. BERENT Wacław, Próchno. Powieść współczesna, Warszawa 1907, 323 s., 24 zł

290. BEREZIAK Magdalena, Projekcja z rozziewanym preludium, Łódź 2001, 48 s., 20 zł

291. BEREŚ Stanisław, Wybór niezobowiązujący, Kraków 1971, 1983 s., 12 zł

292. BERGER Manfred E., Jaruzelski, Kraków 1991, 317 + ilustr. poza tekstem s., 10 zł

293. BERGHAUZEN Janusz, Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850, Warszawa 1974, 335 s., 48 zł

294. BERGSON Henryk, Ewolucja twórcza, Warszawa 1957, 217, [3] s., 20 zł

295. BERLIN 1953, Warszawa 1988, 48 s., 12 zł

296. BERNAT Anna, Niepokoje starej nocy, Warszawa 1984, 93 s., 16 zł

297. BERNHARD Jerzy, GRABOWSKI Zbigniew, Sieć osadniczo-rolna województwa olsztyńskiego w planie perspektywicznym, Olsztyn 1963, 64 s., 30 zł

298. BERNHARD Maria Ludwika, Greckie malarstwo wazowe, Wrocław 1966, 8, 140, 298 ilustracji na oddzielnych tablicach s., 50 zł

299. BERNHARD Maria Ludwika, Zabytki archeologiczne Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. katalog. Praca zbiorowa pod red..., Warszawa-Kraków 1976, 280 s., 36 zł

300. BERNHARDT Jerzy, Żołnierze Armii Krajowej z Warmii i Mazur. , Olsztyn 2006, 252 s., 42 zł

301. BERTRAM Adolf kardynał, W służbie ideałów Akcji Katolickiej, Poznań 1938, 585 s., 36 zł

302. BERTUCCIOLI Giuliano, La Cina nelle lastre di Leone Nani (1904-1914), San Zeno Naviglio 1999, 151 s., 75 zł

303. BESALA Jerzy, Najsłynniejsze miłości królów polskich, Warszawa 2009, 370 s., 24 zł

304. BESANCON Alain, Anatomia widma. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu, Warszawa 1984, 55 s., 15 zł

305. BESANCON Alain, SETON-WATSON Hugh, Biblioteka konserwatysty. Wydane w jednym druku: Besancon, Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR, Seton-Watson, Rosyjski nacjonalizm w ujęciu historycznym, Lublin 1988, 20 s., 15 zł

306. BESKID Śląski, Żywiecki i Mały. Informator dla uczestników Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego, Katowice 1967, 99 s., 10 zł

307. BETHELL Nicholas, Zwycięska wojna Hitlera. Wrzesień 1939, Warszawa 1997, 339 s., 22 zł

308. BETTELHEIM Bruno, Freud i dusza ludzka, Warszawa 1991, 124 s., 20 zł

309. BETTO Maria Danuta, Dlaczego na miłość nie biją dzwony, Łódź 1984, 107 s., 15 zł

310. BEZ nienawiści. Antologia literatury czeskiej 1968-1978, Warszawa 1983, 141 s., 20 zł

311. BEZWIŃSKI Adam, Iwan Kiriejewski - krytyk i myśliciel (Korzenie rosyjskiego nacjonalizmu), Toruń 1993, 151 s., 30 zł

312. BEŁCIKOWSKI Adam, Ks. Stanisława Grochowskiego żywot i pisma, Warszawa 1903, 251 s., 50 zł

313. BEŁKOT Jan, Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy, Łódź 1980, 302 s., 12 zł

314. BEŚKA Krzysztof, Jeziorak, Iława 2000, 48 s., 15 zł

315. BHAGAWADGITA czyli Pieśń Pana, Wrocław 1988, 191 s., 15 zł

316. BIALIK Chaim Nachman, Pieśni, Kraków-Budapeszt 2012, 699, [6] s., 60 zł

317. BIALIK Chajim Nachman, Blask, Kraków 2005, 76 s., 24 zł

318. BIAŁAS Tadeusz, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983, 294 s., 25 zł

319. BIAŁE plamy. ZSRR- Niemcy 1939-1941. Dokumenty i materiały dotyczące stosunków radziecko-niemieckich w okresie od kwietnia 1939 do lipca 1941, Vilnius 1990, 335 s., 24 zł

320. BIAŁKOWSKI Grzegorz, Całopalenie. Wiersze z lat 1970-1981, Warszawa 1986, 84 s., 15 zł

321. BIAŁKOWSKI Grzegorz, Koronacja, Warszawa 1988, 43 s., 15 zł

322. BIAŁKOWSKI Wiesław, Olsztyn zaprasza, Olsztyn 1986, 48 s., 12 zł

323. BIAŁOKOZOWICZ Bazyli, Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj, Białystok 1995, 321 s., 16 zł

324. BIAŁOSTOCKI Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery.Tom I-II, Warszawa 1969, 428, 401 s., 50 zł

325. BIAŁOSTOCKI Numizmatyk. Nr 4/1995, Białystok 1995, 40 s., 15 zł

326. BIAŁUŃSKI Grzegorz, Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne , Giżycko 2003, 192, nlb. 7 s., 32 zł

327. BIAŁUŃSKI Grzegorz, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich , Olsztyn 1999, 187 s., 40 zł

328. BIAŁUŃSKI Grzegorz, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek), Olsztyn 2012, 262 s., 35 zł

329. BIAŁUŃSKI Grzegorz, JASIŃSKI Grzegorz, A Brief History of Warmia and Mazury, Dąbrówno 2014, 128 s., 45 zł

330. BIBLIOGRAFIA Polska 1901-1939. Pod redakcją Janiny Wilgat. Tom 1 A - Bars, Wrocław 1986, 549 s., 10 zł

331. BIBLIOGRAFIA polskiej archeologii pradziejowej i średniowiecznej za lata 1975-1977. Oprac. Ewa Springer, Wrocław 1987, 328 s., 40 zł

332. BIBLIOGRAFIA prac historyków polskich w językach obcych za lata 1945-1968, Wrocław 1971, 91 s., 36 zł

333. BIBLIOGRAFIA słowianoznawstwa polskiego 1909-1918, Wrocław 1989, 147, [1] s., 36 zł

334. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur za lata 1962-1964, Olsztyn 1969, 228 s., 30 zł

335. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1971-1973, Olsztyn 1976, 315 s., 30 zł

336. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1980-1981, Olsztyn 1992, 251 s., 30 zł

337. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1982-1983, Olsztyn 1993, 240 s., 30 zł

338. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1984-1985, Olsztyn 1994, 288 s., 30 zł

339. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1986-1987, Olsztyn 1996, 333 s., 30 zł

340. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1990-1991, Olsztyn 1998, 275 s., 30 zł

341. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1992-1993, Olsztyn 1999, 294 s., 30 zł

342. BIBLIOGRAFIA Warszawy. Druki zwarte, Wrocław 1958, 699 s., 75 zł

343. BIBLIOGRAFIA Warszawy. Wydawnictwa ciągłe 1919-1928, Wrocław 1977, 2012 s., 60 zł

344. BIBLIOGRAFIA Warszawy. Wydawnictwa ciągłe 1929-1939. Wojna i okupacja 1939-1944., Wrocław 1984, 2430 s., 60 zł

345. BIBLIOGRAPHIE der Woerterbucher. Bibliography of Dictionares. Bibliografia słowników. 1945-1961, Warszawa 1964, 248 s., 48 zł

346. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 1., Warszawa 1990, 272 s., 12 zł

347. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 3., Warszawa 1990, 259 s., 12 zł

348. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 4., Warszawa 1990, 232 s., 12 zł

349. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 5., Warszawa 1990, 238 s., 20 zł

350. BIBLIOTEKA Lwowska. Tom 6., Warszawa 1990, 291 s., 15 zł

351. BIBLIOTEKA Narodowa w latach 1945-1956, Warszawa 1958, 240 s., 18 zł

352. BIBLIOTEKI olsztyńskie. Informator, Olsztyn 1960, 27 s., 6 zł

353. BIBLIOTEKI polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator, Poznań 2005, 342 s., 36 zł

354. BICHTA Henryk, Przepowiednie i przysłowia ludowe. O pogodzie i nie tylko. Zebrał i opracował..., Lublin 2004, 165 s., 20 zł

355. BICKER-RIEPE Hinricus, Sechzehn Holzschnitte aus "Middwak Klock 8" und To'n ersten tweeden", Wilhelmshaven 1972, 16 kart. s., 40 zł

356. BIEDA Franciszek, Zarys dziejów paleontologii w Krakowie, Wrocław 1976, 128 s., 30 zł

357. BIEDRZYCKA-GOZDEK Zofia, Muzea Warmii i Mazur. Przewodnik - Informator, Olsztyn 1987, 40 s., 10 zł

358. BIEGAŃSKI Wiktor, Remanent życia starego aktora, Warszawa 1969, 327 s., 20 zł

359. BIEGAŃSKI Witold, Bolonia 1945, Warszawa 1986, 150 s., 10 zł

360. BIELAK Franciszek, Z odległości lat. Wspomnienia i sylwetki, Kraków 1979, 381 s., 25 zł

361. BIELAS Leon, Szukanie brodu, Katowice 1977, 227 s., 18 zł

362. BIELAWNY Krzysztof ks., Mała Ojczyzna - Mojtyny (Moythienen). Historia mazurskiej wioski, Olsztyn 2006, 152 s., 27 zł

363. BIELAWSKI Józef, Islam, Warszawa 1980, 295 s., 12 zł

364. BIELAWSKI Tomasz, Myśliwiec, Olsztyn 1983, 107 s., 24 zł

365. BIELECKI Robert, Berezyna 1812, Warszawa 1990, 246 s., 30 zł

366. BIELECKI Robert, Somosierra 1808, Warszawa 1989, 206 s., 20 zł

367. BIELECKI Zygmunt, Polskie szable pamiątkowe, Warszawa 1980, 48 s., 12 zł

368. BIELSCHOWSKY Albert, Goethe. Sein Leben und seine Werke. In zwei Banden, Munchen 1911, 1906, 522, 738 s., 48 zł

369. BIELSKI Mieczysław, REZMER Waldemar, Bitwy na Pomorzu. Szkice z dziejów militarnych Pomorza Nadwiślańskiego 1109-1945, Gdańsk 1993, 370, (4) s., 40 zł

370. BIENIARZÓWNA Janina, 500 zagadek historycznych, Warszawa 1974, 159 s., 12 zł

371. BIENIARZÓWNA Janina, Walka chłopów w kasztelanii krakowskiej, Warszawa 1953, 112 s., 15 zł

372. BIENIARZÓWNA Janina, MAŁECKI Jan M., Dzieje Krakowa. Tom 2. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984, 667 s., 24 zł

373. BIEŃKOWSKA Barbara, Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku, Wrocław 1971, 293 s., 48 zł

374. BIEŃKOWSKA Danuta, Jedno małe kłamstwo, Łódź 1966, 160 s., 20 zł

375. BIEŃKOWSKA Danuta, Manowce uczuć, Katowice 1991, 174 s., 20 zł

376. BIEŃKOWSKA Danuta, Michał Waleczny, Katowice 1985, 190 s., 12 zł

377. BIEŃKOWSKA Danuta, Upragniony telefon. Wybór opowiadań, Łódź 1980, 207 s., 20 zł

378. BIEŃKOWSKA Danuta, Wielka gra, Warszawa 1966, 183 s., 20 zł

379. BIEŃKOWSKA Danuta, Żywot szczęśliwy Sebastiana Klonowica, Lublin 1965, 260 s., 20 zł

380. BIEŃKOWSKI Andrzej, Sprzedana muzyka, Wołowiec 2007, 247 s., 20 zł

381. BIEŃKOWSKI Wiesław, PRZYBOSIOWA Aleksandra, Bibliografia historii polskiej za lata 1938-1939, Wrocław 1981, 405 s., 36 zł

382. BIEŃKOWSKI Władysław, Powstanie warszawskie.1 Geneza i tło, Warszawa 1945, 36 s., 16 zł

383. BIERNACKA Alina, Słuchanie muzyki, Warszawa 1987, 72 s., 15 zł

384. BIERNACKA Barbara, Wyznania ironiczne, Warszawa 1967, 102 s., 20 zł

385. BIERNACKI M(ieczysław) M., Zasady muzyki przyjęte i zalecone przez Konserwatorjum Państwowe i Wyższą Szkołę Muzyczną im. Fr. Chopina W. T. M., Warszawa-Kraków -Lublin-Łódź po 1919, 187 s., 25 zł

386. BIERNAT Czesław, Recesy gdańskich ordynków 1545-1814, Gdańsk 1958, 119 s., 40 zł

387. BIERZANEK Remigiusz, Państwo polskie w koncepcjach mocarstw zachodnich 1917-1919, Warszawa 1964, 129 s., 25 zł

388. BIESIEDOWSKIJ G. Z. , Zdrada Sowietów. Pamiętniki dyplomaty sowieckiego, bm. br. , 201, XII, [1] s., 20 zł

389. BIESZANOW Władimir, 1943 - rok przełomu, Warszawa 2011, 440 s., 30 zł

390. BIESZK Kazimierz ks., Walka Zakonu Krzyżackiego z Polską o przynaleźność kościelną Archidiakonatu Pomorskiego, Toruń 1928, 56 s., 36 zł

391. BIGAY-MIANOWSKA Aleksandra, Społeczeństwo polskie w twórczości Elizy Orzeszkowej, Kraków 194(?), 191 s., 32 zł

392. BIHLMEYER Karl ks., TUCHLE Hermann ks., Historia Kościoła Tom I Starożytność chrześcijańska, Warszawa 1971, 447 s., 30 zł

393. BIKONT Piotr, Album des gouts polonais, Warszawa 2011, 222 s., 50 zł

394. BIKONT Piotr, Die Palette der polnischen Geschmacke, Warszawa 2010, 223 s., 50 zł

395. BILET. Żegluga Pasażerska Giżycko-Mikołajki. Bilet normalny Seria A 026083 Cena 10 zł , Giżycko 1987, 1 s., 10 zł

396. BILIK Andrzej, Charles de Gaulle czyli mit współczesny, Warszawa 1990, 157 s., 16 zł

397. BILIŃSKI Bronisław, La "Mazurka di Dabrowski", inno nazionale polacco: Nata a Reggio Emilia nel 1797, Wrocław 1988, 169 s., 15 zł

398. BILIŃSKI Bronisław, Najstarszy życiorys Mikołaja Kopernika z roku 1588 pióra Bernardina Baldiego, Wrocław 1973, 139, [6] s., 50 zł

399. BILIŃSKI Wacław, Lato po wojnie, Łódź 1977, 204 s., 24 zł

400. BILIŃSKI Wacław, Wypadek, Warszawa 1976, 208 s., 20 zł

401. BILSKI Stefan, Region Brodnicki. Historia. Zabytki. Krajobraz, Toruń 1985, 114 s., 12 zł

402. BIOLIK Maria, Metodologia badań onomastycznych , Olsztyn 2003, 656 s., 53 zł

403. BIRKENMAJER Ludwik Antoni, Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel. W 450-rocznicę jego urodzin, Kraków 1923, [4], 126 s., 44 zł

404. BISIRI , Yemi Bisiri, Ibadan 1963, 10 s., 12 zł

405. BISKUP Marian, Działalność publiczna Mikołaja Kopernika, Toruń 1971, 93 s., 9 zł

406. BISKUP Marian, Dzieje Chełmna. Zarys monograficzny., Warszawa 1987, 482 s., 40 zł

407. BISKUP Marian, Dzieje Inowrocławia pod red... Tom 2 (od 1919 r. do końca lat siedemdziesiątych), Warszawa 1982, 574 s., 40 zł

408. BISKUP Marian, Nowe materiały do działalności publicznej Mikołaja Kopernika z lat 1512-1537, Warszawa 1971, 96 s., 36 zł

409. BISKUP Marian, Polska a zakon krzyżacki w Prusach w początku XVI wieku. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich, Olsztyn 1983, 647 s., 40 zł

410. BISKUP Marian, Regesta Copernicana, Wrocław 1973, 241 s., 24 zł

411. BISKUP Marian, GÓRSKI Karol, Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987, 374 s., 24 zł

412. BISKUPSKI Stanisław, ORP "Orzeł" zaginął, Warszawa 1966, 191 s., 10 zł

413. BITTNER Ireneusz, Brodziński - historiozof, Wrocław 1981, 163, [1] s., 25 zł

414. BITWA pod Koronowem 10 X 1410. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bydgoszczy w 550 rocznicę bitwy, Bydgoszcz 1961, 91, 5 ryc. s., 50 zł

415. BITWA z Mongołami na Dobrym Polu 1241. Miejsce, tło, środowisko, relacje, Legnica 2011, 219 s., 38 zł

416. BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej R. XXVI Nr 1/2, Warszawa-Kraków 1976, 167 s., 18 zł

417. BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej R. XXVII Nr 1/2, Warszawa-Kraków 1977, 188 s., 15 zł

418. BIULETYN historii sztuki. Kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Rok XIII 1951 nr 2-3, Warszawa 1951, 193 s., 24 zł

419. BIULETYN historii sztuki. Kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Rok XXXVII 1975 nr 3, Warszawa 1975, 197-302 s., 20 zł

420. BIULETYN historii sztuki. Kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Rok XXXVII 1975 nr 4, Warszawa 1975, 303-384 s., 20 zł

421. BIULETYN Informacyjny nr 13, Berlin Zach. 1982, 64 s., 10 zł

422. BIULETYN Informacyjny Olsztyńskiego Komitetu Organizacyjnego Kopernik 505 - Olsztyn 78, Olsztyn 1978, 36 s., 12 zł

423. BIULETYN Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego Tom XVII Zaszyt 4, Radom 1980, 75 s., 20 zł

424. BIULETYN Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 50, Warszawa 1964, 127 s., 30 zł

425. BIULETYN Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 1/2 129/130, Warszawa 1984, 213 s., 24 zł

426. BIULETYN Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 1/141, Warszawa 1987, 158 s., 24 zł

427. BLECKING Diethelm, KOKENBRINK Rainer F., Kultur und Gewalt. Vom Ruhrgebiet nach Galizien. Ein interkulturelles Schulprojekt, Dortmund 2000, 236 s., 20 zł

428. BLEIBER Helmut, KOSIM Jan, Dokumente zur Geschichte der deutsch-polnischen Freundschaft 1830-1832, Berlin 1982, 514 + ilustr. s., 40 zł

429. BLIZIŃSKI Józef, Komedie, Kraków 1967, 1305 s., 24 zł

430. BLOCH Marc, Pochwała historii, Warszawa 1960, 235 s., 20 zł

431. BLOMBERG Rolf, Złoto i anakondy, Warszawa 1966, 199 s., 10 zł

432. BLUMÓWNA Helena, Motyw rodzajowy w polskim rysunku XIX w., Warszawa 1957, 85 + 72 ilustr. s., 25 zł

433. BLUNT Wilfrid, Feliks Mendelssohn, Warszawa 1979, 289 s., 10 zł

434. BOBER Jerzy, KORCZAK Jerzy, Na Nowej hucie. Opowiadania, Warszawa 1952, 77 s., 15 zł

435. BOBROWSKA-NOWAK Wanda, Początki polskiej psychologii, Wrocław 1973, 207 s., 27 zł

436. BOBRZYŃSKI Michał, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974, 496 s., 15 zł

437. BOBRZYŃSKI Michał, Z moich pamiętników, Wrocław 1957, 404 s., 30 zł

438. BOCHEŃSKI Aleksander, Rzecz o psychice narodu polskiego, Warszawa 1986, 95 s., 10 zł

439. BOCHEŃSKI Jacek, Przemysł polski w dawnych wiekach, Warszawa 1984, 424 s., 25 zł

440. BOCHEŃSKI Jacek, Zgodnie z prawem. Opowiadania, Warszawa 1952, 232 s., 20 zł

441. BOCHIŃSKI Jacek, ZAWADZKI Jarosław, Polska. Nowy podział terytorialny. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1999, 400 s., 12 zł

442. BOCHNAK Adam, Kaplica Zygmuntowska, Warszawa 1953, 27, 2, 64 s., 15 zł

443. BOCHNAK Adam, Les Insignes de L`Universite Jagellone, Kraków 1962, 110 s., 18 zł

444. BOCHNAK Adam, Wit Stwosz w Polsce, Warszawa 1950, 70, nlb. s., 30 zł

445. BOCK Chrystian Beniamin, Kronika miasta Dąbrówna , Dąbrówno 2003, 148 s., 60 zł

446. BOCZEK Helena, BOCZEK Eugeniusz, Wojna i dziecko, Warszawa 1968, 210 s., 24 zł

447. BOCZKOWSKI Krzysztof, Dusza wyleciała z ciała, Kraków 1985, 120 s., 12 zł

448. BOCZKOWSKI Krzysztof, Homoseksualizm, Warszawa 1988, 213 s., 10 zł

449. BOCZKOWSKI Krzysztof, Szkielet Boga, Warszawa 1991, 64 s., 15 zł

450. BODA-KRĘŻEL Zbigniew, Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku. Koncepcje likwidacji problemu i ich realizacja, Opole 1978, 142 s., 30 zł

451. BODNIAK Stanisław, SKORUPSKA Zofia, Jan Kostka kasztelan gdański prezes Komisji Morskiej i rzecznik unii Prus z Koroną, Gdańsk 1979, 368 s., 45 zł

452. BOECJUSZ BOETHIUS Anicius Manlius Severinus, O pocieszeniu jakie daje filozofia, Warszawa 1962, XIV, 171 s., 24 zł

453. BOEHM Jan, Feliks Nowowiejski 1877-1946. Zarys biograficzny, Olsztyn 1977, 158 s., 26 zł

454. BOEHM Jan, Feliks Nowowiejski artysta i wychowawca, Olsztyn 1985, 211 s., 25 zł

455. BOEHM Jan, Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny, Olsztyn 1968, 130 s., 26 zł

456. BÓG. Szatan. Grzech. Studia socjologiczne Tom 1: Socjologia grzechu, Kraków 1990, 263 s., 32 zł

457. BOGDAN Izabela, Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu, Toruń 2002, 173, [1] s., 25 zł

458. BOGDANSKI Henryk, Dziennik podróży z lat 1826 i 1827. (Wiedeń. Bratysława. Budapeszt. Zagrzeb. Rijeka. Triest. Lublana. Budapeszt. Przemyśl), Kraków 1980, 272 s., 15 zł

459. BOGUCICE, Załęźe et nova villa Katowice. Rozwój w czasie i przestrzeni, Katowice 1993, 395 s., 40 zł

460. BOGUCKA Maria, Hołd Pruski, Warszawa 1982, 203 s., 14 zł

461. BOGUCKA Teresa, Polak po komunizmie, Kraków 1997, 218 s., 15 zł

462. BOGUCKI Ryszard, Kraina Drwęcy i Pasłęki w obiektywie, Łukta 2008, 96 s., 35 zł

463. BOGUCKI Ryszard, Kraina Drwęcy i Pasłęki. Przewodnik turystyczny, Ostróda 2008, 103 s., 25 zł

464. BOGUCKI Ryszard, The Drwęca and Pasłęka Region. Tourist Guide, Ostróda 2008, 103 s., 25 zł

465. BOGUSZEWSKA Helena, KORNACKI Jerzy, Pisma wybrane Tom I-II, Warszawa 1956, 703, 761 s., 20 zł

466. BOGUSŁAWSKI , Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814, Wrocław 1954, 384 s., 18 zł

467. BOGUSŁAWSKI L(ucjan), Korekta drukarska, Warszawa 1950, 111 s., 15 zł

468. BOGUSŁAWSKI Wojciech, Dramaturgia czyli nauka sztuki scenicznej dla Szkoły Teatralnej napisana przez Wojciecha Bogusławskiego Dyrektora Teatru Warszawskiego w Warszawie 1812. Cześć druga Mimika, Warszawa 1965, 19,5 cm s., 30 zł

469. BOGUSŁAWSKI Woyciech, Dzieje Teatru Narodowego na trzy części podzielone oraz wiadomość o życiu sławnych artystów przez..., Warszawa 1965, 358, [2], 21, {2] s., 20 zł

470. BOHONOS-ZAGORSKA Maria, ROZANOW Zofia, Inkunabuły w zbiorach polskich, Warszawa 1979, 47 s., 8 zł

471. BOHUN Tomasz, Moskwa 1612, Warszawa 2005, 277 s., 16 zł

472. BOJARSKA Anna, Pięć śmierci, Warszawa 1990, 199 s., 18 zł

473. BOJARSKA Barbara, Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, Gdańsk 1989, 99, [5], [16] s., 10 zł

474. BOJARSKA Maria, Król Lear nie żyje, Warszawa 1994, 339 s., 20 zł

475. BOJARSKA-WASZCZUK Małgorzata, Kamienie. Świadkowie i strażnicy. Drogowskazy na dawnych traktach, Olsztyn 2011, 127 s., 39 zł

476. BOLDAUN Tadeusz, Gryf godło Pomorza, Gdańsk 1971, 155 s., 20 zł

477. BOLEK Juliusz Erazm, Prywatne zagrożenie. Utwory z lat 1980-1985, Warszawa 1989, 74 s., 15 zł

478. BONIECKI , INDEKS nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego, Warszawa 1993, 148 s., 60 zł

479. BONIECKI Jan, Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej i innych archiwów państwowych, Warszawa 1989, 496 s., 60 zł

480. BONUSIAK Włodzimierz, Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy. Pod redakcją..., Rzeszów 2005, 287 s., 24 zł

481. BOOTH A.H., Small Mammals of West Africa, London 1960, 68 + 20 s., 12 zł

482. BORATYŃSKI Stefan, Obrona suwerenności małych państw w praktyce stosunków międzynarodowych 1931-1945, Warszawa 1959, 377 s., 36 zł

483. BORAWSKA Teresa, Thiedemann Giese 1480-1550 w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, 451 s., 24 zł

484. BORAWSKI Piotr, DUBIŃSKI Aleksander, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986, 270 s., 20 zł

485. BORBELY Alexander, Tajemnice snu, Warszawa 1990, 204 s., 15 zł

486. BORCHARDT , Karolina Borchardt, Londyn 1975, 112 s., 36 zł

487. BOREJSZA Jerzy W., Antyslawizm Adolfa Hitlera, Warszawa 1988, 151 s., 18 zł

488. BOREJSZA Jerzy W., Rzym a wspólnota faszystowska. O penetracji faszyzmu włoskiego w Europie środkowej, południowej i wschodniej, Warszawa 1981, 356 s., 24 zł

489. BORELLY , Plan reformy nauczania elementarnego. Odpowiedź na apel Stanisława Augusta Poniatowskiego skierowany w 1775 roku do wybitniejszych uczonych Europy, Warszawa 1973, 239 s., 16 zł

490. BORGENI Kaspar, Rocznik głogowski do roku 1493. Annales Glogovienses bis z. J. 1493, Głogów 2013, 187 s., 30 zł

491. BORIEW Jurij, Prywatne życie Stalina, Warszawa 1989, 183 s., 15 zł

492. BORKIEWICZ Adam, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1969, 573 s., 20 zł

493. BORKIEWICZ Adam, Powstanie warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej, Warszawa 1964, 612 s., 30 zł

494. BORKOWSKI Jan, O Wincentym Witosie. Relacje i wspomnienia. Zebrał i oprac..., Warszawa 1984, 590 s., 12 zł

495. BORKOWSKI Ryszard Longin, Zwyczajne wiersze. Pory/wy, Olsztyn 2006, 95 s., 22 zł

496. BORODZIEJ Włodzimerz, Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1944, Warszawa 1985, 247 s., 16 zł

497. BORODZIEJ Włodzimierz, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, Londyn 1990, 376 s., 40 zł

498. BOROS Ladislaus, Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji, Warszawa 1977, 211 s., 12 zł

499. BOROWA Maria, Dominika znaczy niedziela, Warszawa 1988, 200 s., 18 zł

500. BOROWIAK Mariusz, Admirał. Biografia Józefa Unruga, Gdynia 2004, s., 36 zł

501. BOROWIEJSKA-BIRKENMAJEROWA Maria, DEMEL Juliusz, Działalność urbanistyczna i architektoniczna Senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846, Warszawa 1963, 192, [4] s., 100 zł

502. BOROWIK Irena, Dzień powszedni. Poemat, Katowice 1988, 32 s., 15 zł

503. BOROWIK Józef, Polskie Pomorze. Praca zbiorowa pod red... Tom I Ziemia i ludzie, Toruń 1929, 326 s., 75 zł

504. BOROWY Wacław, Studia i rozprawy. Tom I, Wrocław 1952, 310 s., 16 zł

505. BORTNOWSKI Władysław, Polskie działania na morzu podczas wojny trzynastoletniej 1454-1466, Warszawa 1952, 48 s., 18 zł

506. BORTNOWSKI Władysław, Walka o cele powstania listopadowego (od 29 listopada 1830 r. do lutego 1831 r.), Wrocław 1962, 180 s., 45 zł

507. BORUCKI Kazimierz, Tablice pamiątkowe Bydgoszczy, Bydgoszcz 1963, 71 s., 15 zł

508. BORUŃ Katarzyna, Muzuem automatów, Bydgoszcz 1985, 63 s., 15 zł

509. BORUSSIA nr 9 1994, Olsztyn 1994, 301 s., 25 zł

510. BORUSSIA nr 23 2001, Olsztyn 2001, 258 s., 10 zł

511. BORUSSIA nr 28 2002, Olsztyn 2002, 174 s., 10 zł

512. BORWICZ Michał M(aksymilian), (Boruchowicz) Literatura w obozie., Kraków 1946, 84 s., 40 zł

513. BORZYSZKOWSKI Józef, "Lud polski się nie da..." Ks. Bolesław Domański. Patron Polaków w Niemczech (1872-1939), Gdańsk 1989, 64, [44] s., 10 zł

514. BORZYSZKOWSKI Józef, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od poł. XIX w. po współczesność, Gdańsk 1982, 1982 s., 25 zł

515. BORZYSZKOWSKI Józef, Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego, Wrocław 1979, 190 s., 24 zł

516. BORZYSZKOWSKI Józef, Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881), Gdańsk 2012, 343 s., 30 zł

517. BOSEK Zbigniew, Olsztyn z lotu ptaka, Olsztyn 2009, 187 s., 79 zł

518. BOSEK Zbigniew, Olsztyn z lotu ptaka 2, Olsztyn 2014, 207 s., 60 zł

519. BOSS Eugenjusz, Sprawa robotnicza w Królestwie Polskim w okresie paskiewiczowskim 1831-1855, Warszawa 1931, 138 s., 40 zł

520. BOXER Charles R., Morskie imperium Holandii 1600-1800, Gdańsk 1980, 336 s., 30 zł

521. BOXSEL Matthijs van, Encyklopedia głupoty, Warszawa 2004, 263, [9] s., 25 zł

522. BOZIEWICZ Władysław, Polski kodeks honorowy. Część I. Zasady pokojowego postępowania honorowego. Część II. Pojedynek. Wydanie siódme, Gdańsk 1989, 130 s., 20 zł

523. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Rytmy polskie i niepolskie. Opowiadań naiwnych ciąg dalszy, Olsztyn 1998, 224 s., 20 zł

524. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Ta opowieść jest po prostu za szybka, któż ją wytrzyma, Wałbrzych 2002, 111 s., 16 zł

525. BOŁTUĆ Piotr, Nieprawda, że fiolet, Warszawa 1985, 74 s., 15 zł

526. BOŚMY wszyscy dziećmi jednej matki Polski... Wielkopolanie w powstaniach narodowych 1794-1918/19, Poznań 1983, 355, (1) + 108 ilustr. s., 50 zł

527. BRABCOVA Liana, Pozdrav z Opavy. Gruss aus Troppau. Greeting from Opava, Opava 1994, 119 s., 36 zł

528. BRACHER Karl Dietrich, SCHULZ Gerhard, Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34 - I. Stufen der Machtergreifung; II. Die Anfänge des totalitären Maßnahmenstaates, Frankfurt am Main 1974, 655, 622 s., 50 zł

529. BRACKA Irena, Poezja Romantyczna, Elbląg 2002, 54 s., 15 zł

530. BRADLEY Omar N., Żołnierska epopeja, Warszawa 1988, 613 s., 15 zł

531. BRAKONIECKI Kazimierz, Historie bliskoznaczne, Warszawa 2008, 302 s., 20 zł

532. BRAKONIECKI Kazimierz, Muza domowa. Wiersze z lat 80. i 90., Olsztyn 2000, 181 s., 10 zł

533. BRAKONIECKI Kazimierz, Poświaty, Olsztyn 1996, 71 s., 15 zł

534. BRAKONIECKI Kazimierz, Światowanie, Warszawa 1999, 128 s., 18 zł

535. BRAKONIECKI Kazimierz, LIPSCHNER Winfried, Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka, Olsztyn 1999, 604 s., 25 zł

536. BRALCZYK Jerzy, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007, 351 s., 30 zł

537. BRAND Sandra, Odważyłam się żyć, Warszawa 1991, 198 s., 15 zł

538. BRANDSTAETTER , SŁOWO nad słowami. Antologia poezji Starego przymierza w przekładzie Romana Brandstaettera, Poznań- Warszawa-Lublin 1964, 330 s., 32 zł

539. BRANDSTAETTER Roman, Ewangelia według Świętego Marka, Warszawa 1980, 104 s., 15 zł

540. BRANDSTAETTER Roman, Ewangelia według Świętego Mateusza, Warszawa 1986, 156 s., 15 zł

541. BRANDSTAETTER Roman, Ewangelia według Świętego Łukasza, Warszawa 1982, 172 s., 15 zł

542. BRANDSTAETTER Roman, Ja jestem Żyd z Wesela , Poznań 1981, 41, 16 s., 12 zł

543. BRANDSTAETTER Roman, Krąg biblijny, Warszawa 1977, 168 s., 10 zł

544. BRANDSTAETTER Roman, Pieśń o moim Chrystusie. Hymny Maryjne, Warszawa 1963, 232 s., 15 zł

545. BRANDSTAETTER Roman, Powrót syna marnotrawnego. Dramat w trzech aktach, Warszawa 1956, 200 s., 12 zł

546. BRANDSTAETTER Roman, Psałterz, Warszawa 1973, 386 s., 15 zł

547. BRANDWAJN Rachmiel, Cyrano de Bergerac wśród libertynów i pedantów, Warszawa 1960, 243 s., 40 zł

548. BRANDYS Kazimierz, Samson, Warszawa 1948, 227 s., 20 zł

549. BRANDYS Marian, Koniec świata szwoleżerów. Tom I-V, Warszawa 1979, 374, 554, 351, 481, 360, 335 s., 100 zł

550. BRANYDS Marian, Wyprawa do Arteku. Notatki z podróży do ZSRR, Warszawa 1953, 155 s., 15 zł

551. BRATKIEWICZ Jarosław, Wielkoruski szowinizm w świetle teorii kontynuacji, Warszawa 1990, 132 s., 48 zł

552. BRATNY Roman, Przeciw krzywdzie. Jednoaktówka, Warszawa 1952, 44 s., 12 zł

553. BRAUDEL Fernand, Historia i trwanie, Warszawa 1999, 355 s., 28 zł

554. BRAY Warwick, TRAMP David, The Penguin Dictionary od Archeology, Harmondsworth 1978, 269 s., 24 zł

555. BREHIER Emile, Problemy filozoficzne XX wieku, Warszawa 1958, 100 s., 21 zł

556. BRENTANO Franz, O źródle poznania moralnego, Warszawa 1989, 204 s., 20 zł

557. BREZA Tadeusz, Niebo i ziemia Tom I, Warszawa 1949, 321 s., 14 zł

558. BREZILLON Michel, Encyklopedia kultur pradziejowych, Warszawa 1981, 238 s., 20 zł

559. Broda Józef, Andrzej Zamojski a sprawa chłopska w drugiej połowie XVIII wieku, Warszawa 1951, 173, [2] s., 20 zł

560. BRODECKI Bogusław, Szypka i Plewna 1877, Warszawa 1986, 229 s., 10 zł

561. BRODIE Bernard, Sea Power in the Machine Age. Shpis, Guns, Torpedos, Bombers - the story of Naval Inventions in terms of World Strategy and National Survival, Princeton 1944(?), 462 s., 48 zł

562. BRODNICA. 700 lat, Bydgoszcz 1998, 96 s., 32 zł

563. BRODNICA. Siedem wieków miasta, Brodnica 1998, 402, [1], {[6} s., 64 zł

564. BRODOWSKA Helena, Chłopi o sobie i Polsce. Rozwój świadomości społeczno-narodowej, Warszawa 1984, 273 s., 20 zł

565. BRODSKI Josif, Cztery eseje, Warszawa 1987, 90 s., 15 zł

566. BRODSKI Josif, Literatura na świecie 1988 nr 7 (204) poświęcony nobliście 1987 roku, Warszawa 1988, 334 s., 10 zł

567. BRODZIŃSKI Kazimierz, Elegie Jana Kochanowskiego BP, Warszawa 1976, 146 s., 12 zł

568. BRODZIŃSKI Kazimierz, O klasyczności i romantyczności , Kraków 194-(?), 95 s., 24 zł

569. BRON-WOJCIECHOWSKA Agnieszka, Grundtvig, Warszawa 1986, 215 s., 18 zł

570. BRONIEWSKI Stanisław, Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1982, 368 s., 15 zł

571. BRONIEWSKI Tadeusz, Trzebnica i okolice, Warszawa 1955, 36 s., 12 zł

572. BRONIEWSKI Władysław, Wiersze wybrane, Warszawa 1986, 132 s., 20 zł

573. BRONOWSKI Jacob, Potęga wyobraźni, Warszawa 1988, 455 s., 20 zł

574. BRONOWSKI Jacob, Źródła wiedzy i wyobraźni , Warszawa 1984, 131 s., 15 zł

575. BROSSE Jacques, Mistrzowie duchowi. Leksykon, Katowice 2000, 250 s., 20 zł

576. BROTHERSTON Gordon, W granicach samotności. Nowa powieść Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1977, 178 s., 15 zł

577. BROWIŃSKI Czesław, Olsztyn 1945-1970, Olsztyn 1974, 356 s., 15 zł

578. BROWN Anthony Cave, W służbie kłamstwa. Wojna szpiegów, Warszawa 1997, 739 s., 33 zł

579. BROWN Lester R., Jutro może być za późno, Warszawa 1982, 374 s., 18 zł

580. BROWN Peter, Augustyn z Hippony, Warszawa 1993, 519 s., 20 zł

581. BROZI Krzysztof Jarosław, Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego. Problemy metodologiczne, Lublin 1983, 244 s., 30 zł

582. BROŻEK , Jana Brożka Gratis 1625 , Kraków 1929, XV, 180 s., 50 zł

583. BROŻEK Andrzej, Obraz gospodarczy Rejencji Opolskiej w przededniu drugiej wojny światowej. , Wrocław 1968, 133 s., 36 zł

584. BROŻEK Jan, Wybór pism. Tom II, Warszawa 1956, 347 s., 15 zł

585. BRUCKER Philipp, Schoene Otrenau. Vom Schwarzwald durch den Ortenaukreis zum Rhein, Lahr 1995, 96 s., 24 zł

586. BRUCKNER , Aleksander Bruckner 1856-1939, Warszawa 1989, 318 s., 25 zł

587. BRUCKNER Aleksander, Dzieje literatury polskiej w zarysie. Tom I, Warszawa 1903, 476, III s., 50 zł

588. BRUCKNER Aleksander, Encyklopedia staropolska. Tom II N-Ż. Z 1945 ilustracjami oraz 17 tablicami oddzielnymi, Warszawa 1937, 1070 s., 60 zł

589. BRUCKNER Aleksander, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1979, 238 s., 38 zł

590. BRUEGEL , Breugel. Geniusze sztuki, Warszawa 1983, 128 s., 15 zł

591. BRUNNER-TRAUT Emma, Pięć wielkich religii świata. Pod redakcją..., Warszawa 1987, 141 s., 12 zł

592. BRYLL Ernest, List, Warszawa 1985, 28 s., 20 zł

593. BRYLL Ernest, Sztuka stosowana, Warszawa 1966, 64 s., 20 zł

594. BRYMORA Marek, Podwórze, Poznań 1986, 58 s., 16 zł

595. BRYWCZYŃSKI Lech, A jak Ajakos. Dramaty jednoaktowe - wybór, Elbląg 2011, 265 s., 26 zł

596. BRZECHWA J(an), MINKIEWICZ J(anusz), Pokój zwycięży. Wiersze i satyry, Warszawa 1951, 50 s., 36 zł

597. BRZECHWA Jan, Miejsce dla kpiarza. Satyry i humoreski, Warszawa 1967, 214 s., 14 zł

598. BRZECHWA Jan, Wiersze wybrane, Warszawa 1959, 451 s., 30 zł

599. BRZESKI Tadeusz Prawdzic, Wkraczanie w biel, Olsztyn 1998, 30 s., 15 zł

600. BRZEZIŃSKI Stanisław, MAJEWSKI Ryszard, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki 1943-1983, Warszawa 1984, 327 s., 16 zł

601. BRZEZIŃSKI Zbigniew, Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku, Warszawa br., 206 s., 20 zł

602. BRZEZIŃSKI Zbigniew, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013, 267 s., 32 zł

603. BRZOSTOWICZ Michał , Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu, Poznań 2002, 343 s., 30 zł

604. BRZOZOWSKI Adam, Kolarstwo na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2015, 458, [4] s., 75 zł

605. BRZOZOWSKI Stanisław, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Warszawa 1984?, 503 s., 48 zł

606. BRZOZOWSKI Stanisław, Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej, Kraków 1983, 594 s., 18 zł

607. BRZOZOWSKI Stanisław, Wczesne prace krytyczne. Wstępem poprzedził Andrzej Mencwel, Warszawa 1988, 767 s., 24 zł

608. BRZOZOWSKI Zbigniew, Dycha z Kopernikiem, Warszawa 1976, 113 s., 20 zł

609. BUBER Martin, Opowieści chasydów, Poznań 1986, 303 s., 30 zł

610. BUBER Martin, Opowieści rabina Nachmana, Paris 1983, 118 s., 20 zł

611. BUCHHOLTZ Anton, Bibliographie der Archaologie Liv-, Est- und Kurlands im Auftrage der Gesellschaft fur Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlanda, Riga 1896, 61 s., 40 zł

612. BUCZKÓWNA Mieczysława, Chleb i obłok, Warszawa 1955, 91 s., 36 zł

613. BUCZKÓWNA Mieczysława, Jak bajka o wilku, Warszawa 1983, 86 s., 15 zł

614. BUCZKOWSKI Kazimierz, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958, 198 s., 60 zł

615. BUDKIEWICZ Janina, Myśl psychologiczna w dziełach naukowych Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Warszawa 1964, 150 s., 45 zł

616. BUDOWNICTWO ogólne. Podręcznik dla samouków., Roma 1946, 308 s., 40 zł

617. BUDRECKI Lech, KANICKI Ireneusz, Dziś do ciebie przyjść nie mogę... Widowisko muzyczne, Warszawa 1967, 28,4,32,20 s., 15 zł

618. BUDREWICZ Leszek, Z PRL do polski. Wspomnienia z niejednego podwórka (1976-1989), Wrocław 2008, 180 s., 20 zł

619. BUDREWICZ Olgierd, Warszawa. Informator turystyczny. Napisał..., Warszawa 1973, nlb. 120 s., 15 zł

620. BUDUJ Emil, Jak rozpoznać fałszywe banknoty, Warszawa 1994, 103 s., 24 zł

621. BUDZIŃSKI Tadeusz, Bieszczady, Olszanica 1995, 48 s., 15 zł

622. BUDZIŃSKI Tadeusz, Jarosław i okolice, Olszanica 1997, 128 s., 24 zł

623. BUDZISZEWSKA Wanda, Zapożyczenia słowiańskie w dialektach nowogreckich, Warszawa 1991, 101 s., 15 zł

624. BUDZYK Kazimierz, Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, Wrocław 1952, 192 s., 40 zł

625. BUDZYK Kazimierz, Utwór literacki oraz książka, gazeta i czasopismo na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej. Wskazówki do nowego programu, Warszawa 1946, 120 s., 15 zł

626. BUDZYK Kazimierz, BUDZYKOWA Hanna, Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku. Tom I-II, Warszawa 1954, 329, 530 s., 48 zł

627. BUES Almut, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, Warszawa 1998, 263 s., 24 zł

628. BUGAJ Roman, Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski, Wrocław 1986, 332 s., 18 zł

629. BUGAJSKI Ryszard, Przesłuchanie. Scenariusz filmowy, Paryż 1983, 109 s., 40 zł

630. BUGAJSKI Ryszard, Przesłuchanie. Scenariusz filmowy, Warszawa 1989, 108 s., 16 zł

631. BUGAJSKI Ryszard, Przyznaję się do winy, Warszawa 1984, 156 s., 12 zł

632. BUJAK Adam, Kwiaty Zalipia, Kraków 1988, nlb.164 s., 15 zł

633. BUJAK Adam, Misteria, Warszawa 1989, 299 s., 48 zł

634. BUJAK Adam, ROŻEK Michał, Kościół Mariacki w Krakowie, Warszawa 1987, 228 s., 24 zł

635. BUJAK Franciszek, Wybór pism. Tom I-II, Warszawa 1976, 635, 414 s., 54 zł

636. BUJAŃSKA Maria, Biała plama, Kraków 1987, 82 s., 12 zł

637. BUJAŃSKI Jerzy Ronard, Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii, Wrocław 1971, 126 s., 24 zł

638. BUJNICKI Tadeusz, Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981, 269 s., 15 zł

639. BUKIET-NAGÓRSKA Teresa, KALITOWSKI Michał, Polska bibliografia kryminologiczna. Tom I 1970-1975, Warszawa 1978, 222 s., 16 zł

640. BUKOWIŃSKI Władysław ks., Wspomnienia z Kazachstanu, Lublin 1980, 75 s., 15 zł

641. BUKOWSKI Andrzej, Józef Wybicki w świetle obchodów jego rocznic i sesji Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1972, 88, ilustracji poza tekstem 30 s., 15 zł

642. BUKOWSKI Andrzej, Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym, Gdańsk 1964, 215 s., 40 zł

643. BUKOWSKI Paweł, Do snu od rzeczy, Warszawa 1988, 66 s., 15 zł

644. BUKOWSKI Władimir, I powraca wiatr, Warszawa 1984, 318 s., 16 zł

645. BUKOWSKI Władimir, Listy rosyjskiego podróżnika, Warszawa 1988, 176 s., 20 zł

646. BULAS Kazimierz, THOMAS Lawrence L., POLISH - ENGLISH. The Kościuszko Foundation Dictionary, Warszawa 1967, 772 s., 25 zł

647. BULLINGER Ethelbert W. D.D., A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament together with an Index of Greek Words and several Appendices, Lonon 1974, 991, XXXI s., 50 zł

648. BUNIN , Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście, Olsztyn 2013, 472 s., 39 zł

649. BUONAROTTI Michał Anioł, Poezje BP, Warszawa 1964, 125 s., 12 zł

650. BUPAPESZT, Warszawa 2000, 264 s., 20 zł

651. BURA Fabian, Polska kronika olimpijska w filatelistyce, Warszawa 1976, 143 s., 15 zł

652. BURAKOWSKI Jan, Bardzo stare lustro. Wspomnienia z lat 1939-1952, Sierpc 1997, 148 s., 20 zł

653. BURAKOWSKI Jan, Przypadek ze skutkiem dożywotnim z lat 1956-2002, Olsztyn 2004, 139 s., 18 zł

654. BURAKOWSKI Jan, Ułan i historia. Bardzo długi cień generała Władysława Andersa, Sierpc 2013, 150 s., 20 zł

655. BURAKOWSKI Jan, Świt i zmierzch. Powieść, Sierpc 2010, 161, [5] s., 20 zł

656. BURBIANKA Marta, Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII wieku. Baumannowie i ich spadkobiercy, Wrocław 1977, 139 s., 24 zł

657. BURCHARD Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, 270 s., 32 zł

658. BURCHARDT Jacob, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia., Warszawa 1991, 414 s., 20 zł

659. BURDA Andrzej, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1962, 295 s., 15 zł

660. BURDA Andrzej, Rozwój ustroju politycznego Polski Ludowej, Warszawa 1967, 102 s., 12 zł

661. BURKE Edmund, Wystawa malarstwa. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Luty - Marzec 1966, Olsztyn 1966, 12 s., 20 zł

662. BURKE Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991, 270 s., 24 zł

663. BURKOT Stanisław, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2003, 475 s., 32 zł

664. BURSKI Ireneusz St. ks., Przybywam do Was. Jan Paweł II w Olsztynie 5-6 VI 1991, Olsztyn 1991, 80 s., 16 zł

665. BURSOW Borys, Osobowość Dostojewskiego, Warszawa 1984, 632, [1] s., 40 zł

666. BURZYŃSKI Roman, Lidzbark Warmiński, Warszawa 1972, 103 s., 10 zł

667. BUTOR Michel, Powieść jako poszukiwanie. Wybór esejów, Warszawa 1971, 323 s., 15 zł

668. BUŁAT Wojciech, Strajk studencki w Warszawie w 1917 roku. Szkic z dziejów walki o polskość szkolnictwa wyższego w latach pierwszej wojny światowej , Warszawa 1960, 229 s., 30 zł

669. BUŁAWA Józef, Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku, Toruń 1971, 174 s., 50 zł

670. By A Wife Who Was One , PART-TIME Call Girl, Derby 1965, 126 s., 10 zł

671. BYSTRZYCKI Przemysław, Wyspa wniebowstąpienia, Poznań 1974, 171 s., 60 zł

672. BYSTRZYCKI Przemysław, Włoskie kartki, Kraków 1977, 238 s., 24 zł

673. BĄCZKOWSKI Władysław, Samoloty bombowe pierwszej wojny światowej, Warszawa 1988, 153 + 14 tabl. barwnych s., 12 zł

674. BĄK Józef, Semper in Altum. Z dziejów Szkół Nowodworskich, Kraków 1976, 355 s., 16 zł

675. BĄK Wojciech, Twarze. Opowiadania, Łódź-Wrocław 1948, 148 s., 24 zł

676. BŁASZCZYK Grzegorz, Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój, Poznań 1993, 369 s., 60 zł

677. BŁASZCZYK Grzegorz, Żmudź w XVII i XVIII wieku. Zaludnienie i struktura społeczna, Poznań 1985, 177 s., 45 zł

678. BŁASZCZYK Maria, OLSZAŃSKA Barbara, Diabli wiedzą co... Wiersze i opowiadania polskich pisarzy. Antologia. , Warszawa 1972, 662 s., 16 zł

679. BŁAŻEJEWSKA Anna, Gotycka rzeźba Marii z ciałem Chrystusa z Ostródy. Plastyczna interpretacja wizji mistycznej, Toruń 2005, 252 s., 30 zł

680. BŁESZYŃSKA Imelda Zofia S. OP, O. Jacek Woroniecki dominikanin - wychowawca - patriota 1878-1949, Lublin 2006, 272 s., 24 zł

681. BŁOCIAN Tadeusz, Późnorenesansowy arystotelizm włoski. Cesare Cremonini (1550-1631) jako przedstawiciel heterodoksyjnego arystotelizmu padewskiego, Wrocław 1984, 123 s., 30 zł

682. BŁOK Aleksander, Ostatnie dni caratu, Warszawa 1977, 134 s., 16 zł

683. BŁOŃSKI Józef, Pamiętnik 1891-1939, Kraków 1981, 294 s., 18 zł

684. CABAN Ireneusz, Polacy internowani w ZSRR w latach 1944-1947. Transporty i obozy, Lublin 1990, 72, [4] s., 12 zł

685. CACHE , Ostatni rok Sejmu czteroletniego w świetle listów charge d` affaires dworu wiedeńskiego Benedykta de Cachego (Listy de Cachego do Wacława Kaunitza z Warszawy od kwietnia do sierpnia 1792). Wybór i oprac. Henryk Kocój, Katowice 1977, 166 s., 36 zł

686. CACHE Benedikt de, Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła austriackiego w Warszawie. Listy B. de Cachego do ministra spraw zagranicznych J.A.Thuguta w Wiedniu (styczeń - wrzesień 1794 r.). Z rękopisu przełożył, wstępem i przypisami opatrzył, Warszawa 1985, 181 s., 18 zł

687. CACKOWSKI Stefan, Struktura społeczna i gsopodarcza wsi województwa chełmińskiego w okresie pierwszego rozbioru Polski. Osadnictwo i ludność chłopska, Toruń 1985, 184 s., 60 zł

688. CACKOWSKI Zdzisław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1970, 485 s., 15 zł

689. CACKOWSKI Zdzisław, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Warszawa 1989, 567 s., 15 zł

690. CALDER Ritchie, Człowiek i Kosmos, Warszawa 1979, 370 s., 15 zł

691. CALDER Ritchie, Spadkobiercy. Opowieść o człowieku i stworzonym przez niego świecie, Warszawa 1965, 355 s., 24 zł

692. CALDWELL Erskine, The Sure Hand of God, New York 1965, 143 s., 10 zł

693. CALDWELL John, Desperacki rejs, Warszawa 1965, 318 s., 12 zł

694. CALINESCU George, Poeta miłości, Warszawa 1977, 353 s., 20 zł

695. CAMERARIUS Philippus, Prawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie, Warszawa 1984, 274 s., 20 zł

696. CAMPBELL Anne, Jej niezależny umysł. Psychologia ewolucyjna kobiet, Kraków 2004, 575 s., 40 zł

697. CAPPONI-BORAWSKA Tessa, Dziennik toskański, Warszawa 2004, 180 s., 30 zł

698. CARDUCCI Giosue, O rozwoju literatury narodowej, WarszawaLwów 1914, XXVI, 253 s., 30 zł

699. CARSON Rachel L., Morze wokół nas, Warszawa 1962, 231 s., 24 zł

700. CASE rustiche e architetture spontanee nella marca trevigiana, Treviso 1970, 120 s., 25 zł

701. CASSEL David, Hebräisch-deutsches Wörterbuch, Breslau 1909, 360 s., 75 zł

702. CAUMANNS Ute, Die polnischen Jesuiten, der Przegląd Powszechny und der politische Katholizismus in der Zwietne Republik. Ein Beitrag zur Geschichte der katolischen Presse Polens zwischen den Weltkriegen (1918-1939), Dortmund 1996, 450 s., 30 zł

703. CAZIN Paul, Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801, Olsztyn 1983, 465 s., 20 zł

704. CĘKALSKA-ZBOROWSKA Halina, Wieś w malarstwie i rysunku naszych czasów, Warszawa 1969, 358 s., 25 zł

705. CĘKALSKA-ZBOROWSKA Hanna, Aleksander Orłowski, Warszawa 1962, 172 s., 15 zł

706. CELBA K., STRAKA B., Tatry, Praga 1953, 180 s., 20 zł

707. CENTKIEWICZOWIE A(lina) i C(zesław) , Odarpi syn Egigwy, Warszawa 1949, 165 s., 45 zł

708. CERAM C.W., Pierwszy Amerykanin. Zagadka studiów prekolumbijskich, Warszawa 1977, 351 s., 18 zł

709. CETWIŃSKI Marek, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, 225, , [1], tabel poza tekstem 15 s., 44 zł

710. CHABOT Alphonse, Grammaire hebraique elementaire, Fribourg en Brisgau 1889, VIII, 126 s., 50 zł

711. CHACHULSKI Tomasz, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji "głębokiej" Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2006, 206 s., 20 zł

712. CHADZINIKOLAU Nikos, MAŃKOWSKI Jerzy, Pisarze Wielkopolski. Informator, Poznań 1971, 224 s., 15 zł

713. CHAMCÓWNA Mirosława, MROZOWSKA Kamilla, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765-1850. Tom II cz. I, Kraków 1965, 260 s., 36 zł

714. CHAREWICZOWA Łucja, Czarna Kamienica i jej mieszkańcy, Lwów 1935, 166 s., 120 zł

715. CHARLES-PICARD Gilbert i Colette, Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala, Warszawa 1962, 219 s., 20 zł

716. CHARLTON Michael, Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona, Warszawa 1989, 133 s., 15 zł

717. CHARTERIS Leslie, The Saint in Miami, London 1964, 190 s., 10 zł

718. CHATEUBRIAND François-René de, O Buonapartem i o Burbonach i o konieczności przyłączenia się do naszych prawych władców dla szczęścia Francji i Europy, Warszawa br., XXII, 88 s., 24 zł

719. CHAUFFIN Yvonne, Święty Hieronim, Warszawa 1977, 223 s., 15 zł

720. CHAUNU Pierre, Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989, 589 s., 30 zł

721. CHAŁASIŃSKI , NARÓD Kultura Osobowość. Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu, Wocław 1983, 760 s., 39 zł

722. CHAŁASIŃSKI Józef, Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjecnoczonych Ameryki, Warszawa 1970, 677 s., 15 zł

723. CHAŁASIŃSKI Józef, Kultura i naród. Studia i szkice, Warszawa 1968, 617 s., 26 zł

724. CHAŁASIŃSKI Józef, CHAŁASIŃSKA Krystyna, Bliżej Afryki, Warszawa 1965, 543 s., 15 zł

725. CHAŁUBIŃSKI Tytus, Listy 1840-1888, Wrocław 1970, 304 s., 24 zł

726. CHAŁUPCZAK Henryk, II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech, Poznań 1992, 375 s., 45 zł

727. CHENG Zhang, Opowieść o małpie prawdziwiej i nieprawdziwej, Warszawa 1987, 160 s., 12 zł

728. CHER, Paris 1973, 155 s., 20 zł

729. CHEŁCHOWSKI Wincenty Władysław, Współcześni Mazurzy i inne szkice, Olsztyn 2008, 155 s., 25 zł

730. CHINCIŃSKI Tomasz, MACHCEWICZ Paweł, Bydgoszcz 3-4 września 1939. Studia i dokumenty, Warszawa 2008, 888, [16] s., 40 zł

731. CHING-HSIUNG WU John, O radości, Warszawa 1987, 103 s., 12 zł

732. CHLEBOWSKI Cezary, Wachlarz. Monografia Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943, Warszawa 1983, 354 s., 10 zł

733. CHMIEL Adam, Domy krakowskie. Ulica św. Jana Część I (Liczby or. nieparzyste (1-19), Kraków 1924, 112 s., 32 zł

734. CHMIELECKI Paweł, Gimnazjum chełmińskie w okresie zaboru 1837-1920, Poznań 1970, 109 s., 50 zł

735. CHMIELEWSKI Lech, Przewodnik warszawski. Gawęda o nowej Warszawie, Warszawa , 176, [32] s., 15 zł

736. CHMIELEWSKI Stefan, Pochodzenie współczesnej sochy żelaznej na Podlasiu, Białystok br., 10 s., 10 zł

737. CHMIELNICKI Stefan, Pejzaż satyryka, Katowice 1962, 68 s., 15 zł

738. CHMIELNIKOWSKA Maria, PILICHOWSKI Czesław, Mickiewicziana w Bibliotece Gdańskiej (Notatka bibliofilska), Gdańsk 1955, 19 cm s., 15 zł

739. CHODAKIEWICZ Marek, Ejszyszki. Kulisy zajść w Ejszyszkach: Epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach 1944-1945. Wspomnienia-dokumenty - publicystyka, Warszawa 2002, 271, 264 s., 44 zł

740. CHODERA Jan, Die deutsche Polenliteratur 1918-1939 Stoff - und Motivgeschichte , Poznań 1966, 357 s., 50 zł

741. CHODERA Jan, Literatura niemiecka w Polsce, Katowice 1969, 420 s., 24 zł

742. CHODOROWSKA Anna Beata, Znaczone chabrem, Szczecin 1985, 55 s., 15 zł

743. CHODURSKA Elżbieta, JUDYCCY Agata i Zbigniew, Podhalanie. Słownik biograficzny, Zakopane 2005, 268 s., 50 zł

744. CHOIŃSKI Krzysztof, Miły wieczór w rodzinnym grone (!). Sztuka w jednym akcie, Warszawa 1987, 33 s., 12 zł

745. CHOJECKI Andrzej, IO, Gdańsk 1991, [158] s., 40 zł

746. CHOJNACKI Roman, Noc. Wiersze 1977-1983, Warszawa 1986, 70 s., 15 zł

747. CHOJNACKI Władysław, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945., Warszawa 1970, 310 s., 18 zł

748. CHOJNACKI Władysław, Polonia. Bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1984 wraz z uzupełnieniami za rok 1983. Oprac..., Kraków 1986, 63 s., 20 zł

749. CHOJNACKI Władysław, DĄBROWSKI Jan, Krystyn Lach Szyrma. Syn Ziemi Mazurskiej, Olsztyn 1971, 226 s., 24 zł

750. CHOJNACKI Władysław, POSPIESZALSKI K.M., Materiały do bibliografii okupacji hitlerowskiej w Polsce 1939-1945. Uzupełnienia za lata 1944-1953. Załącznik do pracy "Najnowsze Dzieje Polski" Tom 1, Warszawa 1957, 64 s., 12 zł

751. CHOJNOWSKI Andrzej, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986, 294 s., 20 zł

752. CHOJNOWSKI Zbigniew, Kamienna kładka. Wiersze wybrane z lat 1980-2011, Dąbrówno 2012, 144 s., 22 zł

753. CHOJNOWSKI Zbigniew, Ląd gordyjski, Gołdap 2006, 70 s., 20 zł

754. CHOJNOWSKI Zbigniew, Mazurske odjezdy. Vybor poezie z let 1980-2011, Opava 2012, 153 s., 30 zł

755. CHOJNOWSKI Zbigniew, Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995, 207 s., 27 zł

756. CHOJNOWSKI Zbigniew, Michał Kajka poeta mazurski, Olsztyn 1992, 158 s., 30 zł

757. CHOJNOWSKI Zbigniew, Pieśni duchowne i poemata światowe. Antologia mazurska , Gołdap 2004, 111 s., 25 zł

758. CHOJNOWSKI Zbigniew, Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999, 397 s., 35 zł

759. CHOJNOWSKI Zbigniew, Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, Olsztyn 2011, 247 s., 38 zł

760. CHOJNOWSKI Zbigniew, Rozwidlenia, Olsztyn 2008, 72 s., 20 zł

761. CHOJNOWSKI Zbigniew, Ruiny przeciw wizji. O młodej "niepolitycznej" poezji dziewiątej dekady XX wieku, Olsztyn 2012, 222 s., 24 zł

762. CHOM-SOKOŁOWSKA Anna, Czarodziejski pierścień. Leśny bal. Materiały repertuarowe dla dziecięcyh teatrzyków lalkowych, Warszawa 1988, 26 s., 12 zł

763. CHOROSZCZY Jan A., Huculszczyna w literaturze polskiej, Wrocław 1991, 372 s., 40 zł

764. CHORZĘPA Jarosław, Fortyfikacje. Przewodnik po Polsce, Warszawa-Gdańsk 2005, 268 s., 16 zł

765. CHORĄŻUK Bogdan, Dziennik inwigilacyjny, Olsztyn 1965, 39 s., 24 zł

766. CHORĄŻUK Bogdan, Zegarmistrz światła, Olsztyn 1973, 57 s., 40 zł

767. CHOŁONIEWSKI Antoni, Duch dziejów Polski, Rzym 1946, 103 s., 40 zł

768. CHRAPKOWSKI Bogdan, WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Nawra, gmina Chełmża. Zespół pałacowy-parkowy, Toruń 1995, 56 s., 12 zł

769. CHROBACZYŃSKI Jacek, Ostatni z szesnastu. Biografia polityczna Adama Bienia (1899-1988), Warszawa 2000, 359 s., 24 zł

770. CHROBACZYŃSKI Jacek, Tajna szkoła w okupowanym Krakowie 1939-1945, Kraków 2000, 251 s., 20 zł

771. CHRÓSCIELEWSKI Tadeusz, Koncert we Fromborku, Olsztyn 1983, 76 s., 15 zł

772. CHROSTOWSKI Waldemar ks., Papież - pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata, Warszawa 1988, 160 s., 15 zł

773. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Hipokrene warmińska, Olsztyn 1969, 73 s., 20 zł

774. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Jesień i Jesień, Łódź 1988, 83 s., 12 zł

775. CHRYSTUS zwyciężył. Wokół Chrztu Rusi Kijowskiej, Warszawa 1989, 239 s., 30 zł

776. CHRZANOWSKI Ign(acy), Czem był Wirgiliusz dla Polaków po utracie niepodległości, Kraków 1915, 28 s., 30 zł

777. CHRZANOWSKI Ignacy, Historia literatury niepodległej Polski 965-1975 Z wypisami. Słowem wstępnym poprzedził Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1983, 898 s., 20 zł

778. CHRZANOWSKI Ignacy, Joachim Lelewel. Człowiek i pisarz, Warszawa 1946, 107 s., 30 zł

779. CHRZANOWSKI Ignacy, Joachim Lelewel. Człowiek i pisarz. , Warszawa 1946, 197 s., 16 zł

780. CHRZANOWSKI Tadeusz, Działalność artystyczna Tomasza Trettera, Warszawa 1984, 255 + 124 ilur. s., 20 zł

781. CHRZANOWSKI Tadeusz, Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii, Olsztyn 1978, 172 s., 36 zł

782. CHRZEST Litwy. Geneza. Przebieg. Konsekwencje, Lublin 1990, 294 s., 20 zł

783. CHRZEŚCIJAŃSKI porządek społeczny. Na podstawie Encykliki Quadragaesimo anno, Lublin 1932, 55 s., 30 zł

784. CHRZEŚCIJAŃSTWO na Pomorzu w X-XX wieku, Gdańsk 2002?, 19 s., 15 zł

785. CHUDAŃSKI Wojciech, Ruch ludowy w województwie pomorskim 1920-1939, Warszawa 1970, 248 s., 36 zł

786. CHUDEK Józef, Chronologia stosunków międzynarodowych Polski Styczeń - sierpień 1939, Warszawa 1963, 218 s., 50 zł

787. CHUDZIKOWSKA-WOŁOSZYN Małgorzata, Spór o tradycję patrystyczną w Księgach Karolińskich. Studium historyczno-filologiczne, Olsztyn 2011, 172 s., 25 zł

788. CHUDZIKOWSKI Andrzej, Krajobraz holenderski, Warszawa 1957, 144 s., 27 zł

789. CHUDZIKOWSKI Andrzej, Muzeum Narodowe w Warszawie. Holenderska i flamandzka martwa natura XVIII wieku. Oprac..., Warszawa 1954, 85, tabl. s., 75 zł

790. CHUDZYŃSKI Marian, Wieś południowo-zachodniego Mazowsza 1864-1907, Warszawa 1983, 314 s., 24 zł

791. CHWAŁA i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Katalog Wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej Wrzesień - Grudzień 1983, Warszawa 1983, 312 + 167 ilustr. s., 24 zł

792. CHYLIŃSKA Teresa, Zakopiańskie dni Karola Szymanowskiego 1894-1936, Warszawa 1981, 80 s., 10 zł

793. CHYRA-ROLICZ Zofia, Stanisław Tołwiński, Warszawa 1987, 257 s., 20 zł

794. CHŁAPOWSKI Krzysztof, GŁĘBOCKA Zofia, Dzieje Dubiecka, Przemyśl 1972, 120 s., 32 zł

795. CHŁĘDOWSKI Casimir von, Die letzten Valois, Munchen 1922, 437 s., 48 zł

796. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Album fotograficzne, Wrocław 1951, 234 s., 24 zł

797. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Historie neapolitańskie, Warszawa 1959, 482 s., 10 zł

798. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi, Lwów 1929, 202, [1], 11 ilustr. poza tekstem s., 120 zł

799. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Rzym. Ludzie Odrodzenia, Warszawa 1957, 596 s., 27 zł

800. CHŁĘDOWSKI Kazimierz, Siena, Warszawa 1960, 463 s., 25 zł

801. CHŁOSTA Jan, Doroczne zwyczaje i obrzędy na Warmii, Olsztyn 2009, 160 s., 36 zł

802. CHŁOSTA Jan, Karty z mego życia (Wspomnienia), Olsztyn 2016, 183 s., 25 zł

803. CHŁOSTA Jan, Kazimierz Jaroszyk 1878-1941. O narodowy kształt Warmii i Mazur, Olsztyn 1986, 198 s., 27 zł

804. CHŁOSTA Jan, Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988. Pod red..., Olsztyn 1991, 155 s., 27 zł

805. CHŁOSTA Jan, Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy, Olsztyn 1993, 87 s., 30 zł

806. CHŁOSTA Jan, Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła, Olsztyn 1980, 169 s., 16 zł

807. CHŁOSTA Jan, W obronie ojców mowy i wiary. Jan Liszewski redaktor, wydawca, poeta., Olsztyn 2007, 173 s., 27 zł

808. CHŁOSTA Jan, Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995 (Przewodnik monograficzny), Olsztyn 1997, 165 s., 20 zł

809. CHŁOSTA Jan, Warmiak z Podhala. Władysław Gębik pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 2006, 202 s., 32 zł

810. CHŁOSTA Jan, DĄBROWSKI Stanisław, Ruś nad Łyną, Olsztyn 2004, 112 s., 27 zł

811. CHŁOSTA Jan, KSIĄŻEK Marek, Dzieje Dywit, Olsztyn 2008, 64 s., 16 zł

812. CHŁOSTA Jan, KSIĄŻEK Marek, Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 1911-2011, Olsztyn 2011, 111 s., 32 zł

813. CIAŁOWICZ Jan, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921-1939, Warszawa 1970, 423 s., 48 zł

814. CICHOSZ Mariusz, Działalność społeczno-wychowawcza Kościoła Katolickiego w środowisku lokalnym. Na przykładzie miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 1977, 175 s., 15 zł

815. CICHOWICZ Jerzy, Mazurskie echa. Przewodnik literacko-historyczny po Pojezierzu Ełckim i Mazurach, Ełk 2008, 68 s., 20 zł

816. CICHY Edward, Faszyzm w Gdańsku, Toruń 2002, 151 s., 24 zł

817. CIECHANOWSKI Konrad, Armia "Pomorze" 1939, Warszawa 1983, 399 s., 20 zł

818. CIELECKI Marcin, Węsząc za..., Olsztyn 1996, 48 s., 16 zł

819. CIELESZ Piotr, jeszcze maleńka europa, Bydgoszcz 1987, 60 s., 15 zł

820. CIEMIŃSKI Ryszard, Kaszubski werblista. Rzecz o Guntherze Grassie, Gdańsk 1999, 247 s., 16 zł

821. CIEŃSKI Andrzej, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Wrocław 1981, 218 s., 40 zł

822. CIESIELCZYK Marek, KGB, Warszawa 1989, 132 s., 15 zł

823. CIESIELSKA Karola, Księga ławnicza nowego miasta Torunia (1387-1450), Warszawa-Poznań 1973, 387 s., 39 zł

824. CIESIELSKI Stanisław, Niepodległość i socjalizm. Tradycja w myśli polskiego ruchu socjalistycznego 1939-1948, Warszawa 1986, 326 s., 20 zł

825. CIESIELSKI Zenon, SŁOWNIK pisarzy skandynawskich, Warszawa 1991, 567 s., 15 zł

826. CIEŚLAK Edmund, Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz niektórych miastach hanzeatyckich w XV w., Gdańsk 1960, 373 s., 50 zł

827. CIEŚLAK Tadeusz, Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego, Gdańsk 1964, 185 s., 36 zł

828. CIEŚLAK Zbigniew, JAGIELSKI Jacek, Prawo administracyjne, Warszawa 1996, 441 s., 15 zł

829. CIEŚLIKOWSKI Zbigniew, Tajemnice śledztwa KO-1042/27. Sprawa generała Zagórskiego, Warszawa 1979, 330 s., 25 zł

830. CIOŁKOSZ Adam, Karol Marks a powstanie styczniowe, Londyn 1963, 51 s., 24 zł

831. CIOŁKOSZOWA Lidia, Publicystyka, Warszawa 1985, 137 s., 15 zł

832. CISŁO Maciej, Z domu normalnych, Warszawa 1985, 20 s., 12 zł

833. CIVARDI Ludwik ks., Podręcznik Akcji Katolickiej. I. Zasady, Poznań 1939, 368 s., 30 zł

834. CLARK J. Desmond, Prahistoria Afryki, Warszawa 1978, 336 s., 18 zł

835. CLARKE Arthur C., Zdobywamy księżyc, Warszawa 1957, 119 s., 12 zł

836. CLARKE Richard A., Against All Enemies: Inside America's War on Terror , New York 2004, 305 s., 25 zł

837. CLAUSEWITZ Karl von, Vom Kriege, Leipzig 1940, 727 s., 20 zł

838. CLEVER Werner, Germanen, Slaven und Deutsche in Ostmittel- und Osteuropa (2. Jh. v. Chr. - 16. Jh.). Zur Darstellung ihrer Beziehungsgeschichte in Schulgeschichtsbuechern der nationalsozialistischen Zeit, Dortmund 2000, 197 s., 40 zł

839. CLOULAS Ivan, Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1988, 400 s., 6 zł

840. COBERNUS Hans, Historische Darstellungen von Staedten im Norden der DDR, Rostock 1975, 120 s., 28 zł

841. COCCHIARA Giuseppe, Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa 1971, 691 s., 24 zł

842. COLBERN Wiliam H., Polska. Styczeń - sierpień 1939. Analizy i prognozy. Komentarze do wydarzeń attache wojskowego ambasady w Warszawie, Warszawa 1986, 85 s., 16 zł

843. COLETTE Sidonie Gabrielle , Kotka. Powieść, Warszawa po 1933, 211 s., 24 zł

844. COLLOMBET Francois, PAIREAULT Jena Paul, Wina świata, Warszawa 1999, 296 s., 40 zł

845. COMTE Henryk, Zwierzenia adiutanta. W Belwederze i na Zamku, Warszawa 1976, 240 s., 16 zł

846. CONCZEWA Mara, Sztuka Ziemi Trackiej, Warszawa 1979, 271 s., 15 zł

847. CONRAD , Conrad - dotknięcie Wschodu, Warszawa 1970, 270 s., 20 zł

848. CONRAD Jessie, Józef Conrad, Kraków 1959, 476 s., 32 zł

849. CONRAD Joseph, Dzieła. Tom I-XXVII, Warszawa 1972-1974, 8602 (łącznie) s., 240 zł

850. CONRAD Joseph, Szkice polityczne, Warszawa 1981, 69 s., 10 zł

851. CONRAD Joseph, W oczach Zachodu, Londyn 1955, 288 s., 16 zł

852. COPEAU Jacques, Naga scena, Warszawa 1972, 308 s., 24 zł

853. COPERNICUS Nicholas, Minor Works, London-Warsaw-Cracow 1985, 380 s., 60 zł

854. COPERNICUS Nicholas, Nicholas Copernicus On the Revolutions, London-Warsaw-Cracow 1978, 450 s., 140 zł

855. COUNTRYSIDE Cusine. The culinary map of the Mrągowo Region, Kętrzyn 2004, 1 s., 15 zł

856. COUSSON Jean Caradec, Jan Boży. Od niepokoju do świętości, Warszawa 1980, 123 s., 15 zł

857. CRANKSHAW Edward, Gestapo, Warszawa 1995, 225 s., 16 zł

858. CREASEY John, Death of a Stranger, London 1965, 191 s., 10 zł

859. CREASEY John, The Baron at Bay, London 1966, 190 s., 10 zł

860. CRELL Jan, O wolność sumienia, Warszawa 1957, XXXIX, 82 s., 24 zł

861. CREVELD Martin van, Zmienne oblicze wojny. Od Marny do Iraku, Poznań 2008, 365 s., 16 zł

862. CROCE Benedetto, Zarys estetyki, Warszawa 1962, 121 s., 15 zł

863. CRUSE Howard, Stuck Rubber Baby, Poznań 2001, 224 s., 40 zł

864. CSAPLAROS Istvan, Sprawy polskie w literaturze węgierskiej epoki oświecenia, Warszawa 1961, 180 s., 24 zł

865. CURWOOD James Oliver, Łowcy wilków, Poznań-Warszwa-Wilno-Lublin 193?, 195 s., 27 zł

866. CYBIKOW Gonbodżab, Buddyjski pielgrzym w świątyniach Tybetu według dziennika prowadzonego w latach 1899-1902, Warszawa 1975, 284 s., 20 zł

867. CYBIŃSKI Antoni, Wybór z dzieł prozaików i poetów starożytnego Rzymu. Opracował mgr... Część I Titus Livius, Inowrocław 1946, 32 s., 15 zł

868. CYBIS Jan, Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, Warszawa 1980, 449, (liczne ilustr. w tekście), ilustr. po tekście 55 s., 44 zł

869. CYBULSKI Henryk, Zięby. Zarys dziejów wsi i osadnictwa po II wojnie światowej, Górowo Iławeckie 2011, 79 s., 30 zł

870. CYBULSKI Radosław, Józef Zawadzki - księgarz, drukarz, wydawca, Wrocław 1972, 266 s., 12 zł

871. CYCERON , Mowy wybrane, Warszawa 1960, 287 s., 25 zł

872. CYFROWICZ Leon, Obraz Matki Boskiej i skarbonka ubogich w Bramie Floryańskiej w Krakowie, Kraków 1884, 47 s., 50 zł

873. CYFUS Edward, Warmińska saga. a życie toczy się dalej..., Dąbrówno 2014, 360 s., 50 zł

874. CYGANERIA warszawska, Wrocław 1967, 323 s., 24 zł

875. CYGLER Bogusław, Działalność polityczno-społeczna Joachima Lelewela na emigracji w latach 1831-1861, Gdańsk 1969, 319 s., 35 zł

876. CYMCYK Jan, Hiszpania. Mały praktyczny przewodnik, Olsztyn 1992, 131 s., 6 zł

877. CYNARSKI Stanisław, Paolo Sarpi i jego związki z Polską, Kraków 1969, 140 s., 42 zł

878. CYPRIAN Tadeusz, Fotografia, Technika i technologia, Warszawa 1955, 411 s., 24 zł

879. CYPRIAN Tadeusz, Fotografia, Technika i technologia, Warszawa 1963, 523 s., 20 zł

880. CYPRIAN Tadeusz, SAWICKI Jerzy, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa Kraków 1948, 603 s., 80 zł

881. CYTRYN BIALER Lucie, CYTRYN Abram, Dla Ciebie Nelly. Zeszyty, Olsztyn 1998, 214 s., 25 zł

882. CYWILNA obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje, Warszawa 1965, 511 s., 20 zł

883. CYWIŃSKI Bohdan, Idzie o dobro wspólne? Opowieść o Franciszku Stefczyku, Warszawa 2005, 115 s., 20 zł

884. CYWIŃSKI Henryk, Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980-1980, Warszawa 1982, 244 s., 12 zł

885. CYWIŃSKI Stanisław, Syrokomla. Człowiek i twórczość, Wilno-Lida-Oszmiana 1923, 63 s., 36 zł

886. CZACHAROWSKI Krzysztof, Wiersze, Olsztyn 1993, 48 s., 24 zł

887. CZACHAROWSKI Musa, Jeszcze tylko ten step... Na trzydziestolecie działań literackich, Białystok 2013, 160 s., 24 zł

888. CZACHÓRSKI Witold, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968, 758 s., 25 zł

889. CZACHOWSKA Jadwiga, PRZEGLĄD Społeczny 1886-1887. Wstęp i antologię oprac. Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Bibliografię oprac., Wrocław 1955, 204 s., 36 zł

890. CZACHOWSKA Jadwiga, LOTH Roman, Przewodnik polonisty. Bibliografie. Biblioteki. Muzea literackie, Wrocław 1981, 754 s., 15 zł

891. CZACHOWSKI Hubert, Pamiątka z wojska. Opowieść o życiu prawdziwego mężczyzny. Katalog wystawy pamiątek żołnierskich z XIX i XX wieku, Toruń-Warszawa 1997, 57, [3] s., 15 zł

892. CZACHOWSKI Kazimierz, Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości, Warszawa 1931, 341 s., 20 zł

893. CZAJKA Jerzy, Zamek Chojnik, Szklarska Poręba 1998, 40 s., 12 zł

894. CZAJKA Stanisław ks., Przedawnienie w prawie karnem kanonicznem, Lublin 1934, 193 s., 75 zł

895. CZAJKOWSKI Andrzej, Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wrocław 2001, 415 s., 24 zł

896. CZAKON Tomasz, Polskie spory o wizje komunizmu.Z cyklu obchodów 70-lecia Zjednoczonego Ruchu Robotniczego w Polsce, Katowice 1988, 132 s., 30 zł

897. CZAPLICKI Marian, Skrót historii Polski. Opracował podług najnowszych źródeł dr..., Kraków 1946, 52 s., 20 zł

898. CZAPLIŃSKI Władysław, Dzieje Danii Nowożytnej 1500-1975, Warszawa 1982, 355 s., 33 zł

899. CZAPLIŃSKI Władysław, Elekcja ostatniego polskiego biskupa wrocławskiego w roku 1625, Wrocław 1948, 39 s., 35 zł

900. CZAPLIŃSKI Władysław, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, Warszawa 1966, 291, [1] s., 33 zł

901. CZAPLIŃSKI Władysław, Polska a Prusy i Brandenburgia za Władysława IV, Wrocław 1947, 282 s., 64 zł

902. CZAPLIŃSKI Władysław, Szkoła w młodych oczach, Kraków 1982, 332 s., 15 zł

903. CZAPLIŃSKI Władysław, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976, 404 s., 24 zł

904. CZAPLIŃSKI Władysław, Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków 1985, 550 s., 15 zł

905. CZARNECKI Feliks, Bibliografia Ziem Zachodnich 1945-1958, Poznań 1962, 545 s., 60 zł

906. CZARNIK Andrzej, Stosunki polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie republiki weimarskiej 1919-199, Poznań 1983, 354 s., 24 zł

907. CZARNIK Gabriela, Polski ruch młodzieżowy na pograniczu i Kaszubach w latach 1919-1939, Koszalin 1977, 132 s., 24 zł

908. CZARNIK Oskar Stanisław, Między dwoma sierpniami. Polska kultura literacka 1944-1980 , Warszawa 1993, 432 s., 24 zł

909. CZARNOTA Adam, John Stuart Mill. Studium z dziejów liberalizmu politycznego, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, 168 s., 15 zł

910. CZARNOWSKI Stefan, Dzieła. Tom I-V, Warszawa 1956, 224, 250, 270, 255, 226 s., 80 zł

911. CZARTKOWSKI Adam, JEŻEWSKA Zofia, Fryderyk Chopin, Warszawa 1981, 594 s., 12 zł

912. CZARTORYSKI Adam Jerzy, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809, Warszawa 1986, 778 s., 25 zł

913. CZASY wojen i pokoju. Karykatura polska 1914-1939. Wystawa ze zbiorów własnych Muzeum Karykatury oraz innych kolekcji polskich, kwiecień - czerwiec 2004. , Warszawa 2004, 166 s., 30 zł

914. CZECHOSLOVAKIA, Prague 1957, 144 s., 20 zł

915. CZECHOSŁOWACJA - sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część I, Warszawa 1981, 108 s., 20 zł

916. CZECHOWSKI Bronisław, WIERZCHOSŁAWSKI Antoni, Historia Nowosądeckiego Inspektoratu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej 1992-2002, Kraków 2006, 82 s., 20 zł

917. CZEKANOWICZ Anna, Najszczersze kłamstwo, Bydgoszcz 1986, 65 s., 15 zł

918. CZEKANOWSKI Jan, Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa 1967, 335 s., 24 zł

919. CZEMBOR Henryk, Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku 1922-1939, Katowice 1993, 275 s., 36 zł

920. CZEPKO Christian, Podróż szwedzka od 5 maja 1654 do 16 maja 1655. Swedish Journey from 5 May 1654 to 16 May 1655, Świdnica 2008, 91 s., 36 zł

921. CZEPULIS-RASTENIS Ryszarda, Klassa umysłowa. Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862, Warszawa 1973, 418 s., 45 zł

922. CZERMAK Wiktor, Ostatnie lata Jana Kazimierza, Warszawa 1972, 474 s., 27 zł

923. CZERMIŃSKI Adrian, Avicenna, Warszawa 1953, 102 s., 12 zł

924. CZERNATOWICZ Janina, MAZUR Czesław, Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne. Tom I. XV-XVIII wiek. Cz.2 Problemy doktrynalne i historia wczesnego chrześcijaństwa, Lublin 1983, 190 s., 24 zł

925. CZERNI S., SKRZYŃSKA M., Mały słownik techniczny polsko-angielski, Warszawa 1962, 256 s., 12 zł

926. CZERNIAKOWSKA Ewa, Kult Adama Mickiewicza w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, Gdańsk 2006, 23 s., 16 zł

927. CZERNIAKOWSKA Ewa, Obchody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej", Gdańsk 1999, 24 s., 16 zł

928. CZERNIAKOWSKA Małgorzata , Sprawy książki w działalności naukowej Jana Heweliusza, Gdańsk 2002, 32 s., 20 zł

929. CZERPAK Stanisław, WROŃSKI Tadeusz, Ulica Pomorska 2. , Kraków 1974, 192 s., 15 zł

930. CZERWIŃSKi Aleksander, Historyczny oręż ze zbiorów muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Warszawa 1978, 25, [54] s., 15 zł

931. CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn ein Ort der Freude, Olsztyn 2009, 128 s., 55 zł

932. CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn. Przestrzeń radości, Olsztyn 2009, 128 s., 59 zł

933. CZERWIŃSKI Ryszard, Warmia i Mazury, Olsztyn 2006, 192 s., 45 zł

934. CZMUR Stefan, Walka o panowanie w powietrzu, Warszawa 1988, 425, [5] s., 24 zł

935. CZORNOWIŁ W., PENSON B., Dialog za kolczastym drutem, Warszawa 1984, 44 s., 18 zł

936. CZOŁGI i wojska pancerne, Warszawa 1972, 494 s., 16 zł

937. CZTERDZIEŚCI lat 40 lat 1968-2008. Klub Plastyka Amatora. Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Sztuk Pięknych. Ostróda 2008, Ostróda 2008, s., 12 zł

938. CZTERY lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego, Katowice 1988, 267 s., 24 zł

939. CZTERYSTA 400 lat Gdańskiej Ordynacji Pocztowej. Katalog wystawy filatelistycznej. Gdańsk 24-29 maja 2004, Gdańsk 2004, 211, [1] s., 30 zł

940. CZTERYSTOPIĘĆDZIESIĘCIOLECIE 450-lecie Hołdu Pruskiego. Katalog wystawy kwiecień - październik 1975 roku, Olsztyn 1975, 24 s., 20 zł

941. CZUBA Krystyna, Media i władza, Warszawa 1995, 174 s., 25 zł

942. CZUBIEL Lucjan, OGRODZIŃSKI Władysław, Frombork und Umgebung, Gdańsk 1968, 47 s., 12 zł

943. CZUBIŃSKI Antoni, Komunistyczna Partia Polski 1918-1938. Zarys historii, Warszawa 1985, 284 s., 18 zł

944. CZUBIŃSKI Antoni, Najnowsze dzieje Polski 1914-1983, Warszawa 1987, 462 s., 15 zł

945. CZUBIŃSKI Antoni, Spory o historię, prawdę i o nas, Poznań 2011, 292, [3] s., 16 zł

946. CZUBIŃSKI Antoni, Z badań nad dziejami opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech, Poznań 1987, 213 s., 36 zł

947. CZUBIŃSKI Antoni, MAKOWSKI Edmund, Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej. Tom I Lata 1918-1928, Poznań 1968, 423 s., 20 zł

948. CZUBIŃSKI Lucjan, Polskie wojskowe prawo karne w zarysie, Warszawa 1981, 175 s., 45 zł

949. CZUDEK Franciszek ks., Od reformacji do współczesności. Życie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Von der Reformation zur Gegenwart. Das Leben der evangelisch-augsburgischen Pfarrgemeinde Nikolaiken, Olsztyn br., 87, 31 s., 50 zł

950. CZUJ Jan ks. dr, Hierarchja kościelna u św. Augustyna, Lublin 1925, 128 s., 24 zł

951. CZUJ Jan ks. prof., Patrologia, Poznań 1953, 218 s., 20 zł

952. CZWARTA IV Ogólnopolska Wystawa Grafiki 1969 w Warszawie listopad - grudzień 1969 Zachęta, Warszawa 1967, 32, 74, 34 s., 50 zł

953. CZWARTACY. Wspomnienia byłych żołnierzy szturmowego Batalionu AL.. im Czwartaków (1943-1945) T. II Powstanie Warszawskie, Warszawa 1970, 460 s., 10 zł

954. CZWARTE Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego. Katalog. Malbork 1969, Malbork 1969, 356 s., 48 zł

955. CZYKWIN Jan, Splot słoneczny, Olsztyn 1988, 71 s., 15 zł

956. CZYM byłaby Opolszczyzna bez nich? Część 2. Was ware das Oppelner Land ohne sie? Zweiter Teil, Opole 2011, 187 s., 15 zł

957. CZYN zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Koszalin 1984, 144 s., 20 zł

958. CZYNNIK ludzki a marketing terytorialny, Lidzbark Warmiński 2009, 186 s., 24 zł

959. CZYŻNIEWSKA Lucyna, Rola i funkcja małych miast zabytkowych położonych poza aglomeracjami miejsko-przemysłowymi, Warszawa 1977, 82 s., 30 zł

960. DAENIKEN Erich von, Kosmiczne miasta w epoce kamiennej, Warszawa 1992, s., 10 zł

961. DAENIKEN Erich von, Oczy Sfinksa. Tajemnice piramid, Warszawa 1992, 176 s., 10 zł

962. DAHM P. Chrysostomus, BERNARD P. Ludger , Athos. Berg der Verklaerung, Offenburg 1959, 228 s., 45 zł

963. DALECKI Michał Stefan, Rzeczy nasze pospolite, Łódź 1986, 64 s., 15 zł

964. DALECKI Ryszard, Armia "Karpaty" 1939, Warszawa 1979, 374 s., 36 zł

965. DALEWSAK-GREŃ Hanna, Selektywna kategoria rodzaju w języku polskim i serbsko-chorwackim. Analiza konfrontatywna, Warszawa 1991, 130 s., 15 zł

966. DAMROT (Czesław Lubiński) Konstanty, Wiersze wybrane, Katowice 1965, XXXV, 194 s., 32 zł

967. DANEK Wincenty, Poglądy pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego, Wrocław 1954, 116 s., 24 zł

968. DANIELEWICZ Jerzy, Dzieje Kłecka., Poznań 1983, 03 s., 24 zł

969. DANIELKIEWICZ Marek, Nie ma miejsca dla przyjezdnych, Lublin 1987, 68 s., 15 zł

970. DANILEWICZ Jan ks., Kościół i jego wnętrze w swietle przepisów prawno-liturgicznych, Kielce 1948, 173 s., 15 zł

971. DANISZEWSKI Władysław, Zanim zjednoczą się Niemcy, Szczecin 1990, 82 s., 24 zł

972. DANTE Alighieri, Boska komedya. Części I-III, Złoczów br., 298, 248, 244 s., 60 zł

973. DANTYSZEK Jan, Pieśni, Olsztyn 1973, 153 s., 15 zł

974. DARCZEWSKA Krystyna, Katolicyzm we współczesnym społeczeństwie polskim. O niektórych uwarunkowaniach i postawach, Wrocław 1989, 268 s., 32 zł

975. DARSKA Bernardetta, Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej, Olsztyn 2006, 310 s., 20 zł

976. DARSKI Wojciech Marek, Goniąc kormorany... Ballada o Giżycku, Olsztyn 2004, 136 s., 30 zł

977. DARSKI Wojciech Marek, Mazury od środka. Bedeker dla przyjaciół. 133 miejsca, które warto odwiedzić. Kilkaset wariantów tras zwiedzania. 334 fotografie, Giżycko 2009, 216 s., 42 zł

978. DARSKI Wojciech Marek, Mazury od środka. Bedeker dla przyjaciół. 133 miejsca, które warto odwiedzić. Kilkaset wariantów tras zwiedzania. 334 fotografie. 8 przydatnych map, Giżycko 2011, 216 s., 44 zł

979. DARSKI Wojciech Marek, The Big Blue. Exploring Giżycko Municypality, Giżycko 2012, 100 s., 42 zł

980. DARSKI Wojciech Marek, Wiadomości z zaświata, Olsztyn 2003, 74 s., 15 zł

981. DAS NEUE Testament in Bild und Wort, Mainz 1903, 324 s., 36 zł

982. DASZEWSKI Tadeusz Marian, Z minionej epoki. Fragmenty pamiętnika, Grójec 2006, 155 s., 25 zł

983. DASZKIEWICZ Wiesław, Proces karny. Podręcznik do ćwiczeń pod red..., Warszawa 1979, 443 s., 30 zł

984. DAUKSZEWICZ Krzysztof, Byłoniebyło. Niby wiersze. Ilustracje: Joanna Milewicz, Obrazy i okruchy, Olsztyn 2003, 79 s., 25 zł

985. DAVENPORT-HINES Richard, Odurzeni. Historia narkotyków 1500-2000, Warszawa 2006, 716 s., 40 zł

986. DAVIDSON Basil, Old Africa Rediscovered, London 1964, 287 s., 30 zł

987. DAVIDSON Basil, Stara Afryka na nowo odkryta, Warszawa 1961, 271 s., 18 zł

988. DAVIES Norman, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, 1406 s., 40 zł

989. DAVIES Norman, God's Playground. A History of Poland. Volume II. 1795 to the Present, Oxford 1983, 725 s., 50 zł

990. DAVIES Norman, Jak powstawało Powstanie 44, Kraków 2005, 255 s., 18 zł

991. DAVIES Norman, Smok wawelski nad Tamizą. Eseje Polemiki Wykłady, Kraków 2001, 315 s., 24 zł

992. DAVIES Norman, Wyspy. Historia, Warszawa 2003, 1103 s., 60 zł

993. DAWIDOWICZOWA Alina z Chwistków, Zeschnięte liście i kwiat. Wspomnienia, Kraków 1989, 217 + 27 ilustr. s., 20 zł

994. DAWNY portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego. Katalog wystawy. Muzuem Mazurskie Olsztyn 1965, Olsztyn 1965, 43, [5], [42] s., 30 zł

995. DAWSKI , Stanisław Dawski, Warszawa 1965, 32 s., 24 zł

996. DAWSON Christopher, Religia i powstanie kultury zachodniej, Warszawa 1958, 309 s., 24 zł

997. DAWSON Christopher, Tworzenie się Europy, Warszawa 1961, 366 s., 20 zł

998. DEBESSE Maurice, Etapy wychowania, Warszawa 1982, 152 s., 15 zł

999. DĘBOWSKI Jan, Przyroda w programach Komisji Edukacji Narodowej i poglądach uczonych na Podlasiu w XVII i XIX wieku, Olsztyn 2000, 165 s., 24 zł

1000. DECOWSKI Adam, Po tamtej stronie chmur, Warszawa 1983, 50 s., 18 zł

1001. DEDERKO Witold, Guma warszawska. Chromianowa technika fotograficzna, Warszawa 1983, 96, [13] s., 30 zł

1002. DEGLER Janusz, Witkacy w teatrze międzywojennym, Warszawa 1973, 231 s., 30 zł

1003. DEJNA Karol, Atlas gwarowy województwa kieleckiego. Zeszyt 2., Łódź 1963, 16, nlb. s., 36 zł

1004. DELORME Andrzej, Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu. Polityka - Gospodarka - Środowisko naturalne, Kraków 1995, 144, nlb. s., 24 zł

1005. DELUMEAU Jean, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987, 651 s., 36 zł

1006. DELUMEAU Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku. Tom I-II. Tom I Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej. Tom II Katolicyzm między Lutrem a Wolterem, Warszawa 1986, 263, 352 s., 48 zł

1007. DELUMEAU Jean, Strach w kulturze zachodu XIV-XVIII w., Warszawa 1986, 435 s., 35 zł

1008. DEMBINIOK Józef, SZCZECH Bernard, Oznaki i odznaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Część I Wojsko Polskie we Francji i Korpus Polski w Wielkiej Brytanii, Katowice 1984, 54 s., 15 zł

1009. DEMBIŃSKA Anna, Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548, Poznań 1948, 186-337 s., 48 zł

1010. DEMBOWSKA Maria, Indeks alfabetyczny Dodatków Bibliografii Polskiej Cz. III - stulecia XV-XVIII Karola Estreichera. Zestawiła..., Warszawa 1956, 103 s., 15 zł

1011. DEMBOWSKI Edward, Pisma społeczne i polityczne, Warszawa 1979, 243 s., 15 zł

1012. DEMBOWSKI Edward, Pisma. Tom I-V, Warszawa 1955, XI, 417, 351, 453, 408, 384 s., 50 zł

1013. DEMBY Ryszard, Jan Karol Sembrzycki 1856-1919, Suwałki 1985, 24 s., 20 zł

1014. DEMEL Józef, Kasper Zubowski (1797-1873), Kraków 1952, 29 s., 12 zł

1015. DEMEL Juliusz, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846-1853, Kraków 1951, 307 s., 36 zł

1016. DEMOKRACJA polska w powstaniu styczniowym. Wybór źródeł, Wrocław 1961, XV, 168 s., 40 zł

1017. DEMUS Otto, HIRMER Max, Romanische Wandmalerei, Munchen 1968, 258 + kilkaset ilustracji s., 260 zł

1018. DEPORTACJE i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945. Przegląd piśmiennictwa, Warszawa 1989, 301 s., 30 zł

1019. DER redliche Ostpreusse. Ein Kalenderbuch fur 1971, Leer 1970, 128 s., 20 zł

1020. DER redliche Ostpreusse. Ein Kalenderbuch fur 1973, Leer 1972, 128 s., 20 zł

1021. Der WIDERSTAND gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, Munchen-Zurich 1985, 1185 s., 45 zł

1022. DERDOWSKI Krzysztof, Czasowo nie ma wieczności, Lublin 1985, 48 s., 15 zł

1023. DERDOWSKI Krzysztof, Słownik opozycji demokratycznej regionu bydgoskiego 1980-1989, Warszawa 2008, 156 s., 20 zł

1024. DERUGA Aleksy, Historia stosunków międzynarodowych od Komuny Paryskiej do Rewolucji Październikowej. Część 1. (1898-1917) , Warszawa 1955, 214 s., 30 zł

1025. DESROCHES-NOBLECOURT Christiane, Tutanchamon, Warszawa 1980, 217 s., 24 zł

1026. DESZCZYŃSKA Martyna, Historia sacra i dzieje narodowe. Refleksja historyczna lat 1795-1830 nad rolą religii i kościoła w przeszłości Polski, Warszawa 2003, 194 s., 15 zł

1027. DEUEL Loe, Lot w przeszłość. Opowieść o archeologii lotniczej, Warszawa 1984, 351 s., 12 zł

1028. DEUTSCHES Schriftstellerlexikon von den Anfangen bis zur Gegenwart, Weimar 1960, 612 s., 24 zł

1029. DIARIUSZ Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, XXV, 365 s., 70 zł

1030. DICKENS Karol, Notatki z podróży do Ameryki, Warszawa 1978, 330 s., 12 zł

1031. DIE "JEDWABNE-DEBATTE" in polnischen Zeitungen und Zeitschriften, Potsdam/Szczecin 2001, 382 s., 27 zł

1032. DIE SCHULE und die Perspektiven unserer Kultur. Beitraege eines deutsch-polnischen Expertenseminars, Oldenburg 1986, 243 s., 24 zł

1033. DIE VERTREIBUNG der Deutschen aus dem osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt am Main 1995, 302 s., 20 zł

1034. DILTHEY Wilhelm, O istocie filozofii i inne pisma, Warszawa 1987, 268 s., 24 zł

1035. DILTHEY Wilhelm, Pisma etyczne, Warszawa 1982, 433 s., 24 zł

1036. DIPPEL Stefan, O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976, 325 s., 24 zł

1037. DIŻYŃSKI Jan, Proudhon, Warszawa 1975, 263 s., 20 zł

1038. DJAKOW Władimir, NAGAJEW Aleksiej, Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832-1835), Warszawa 1979, 426 s., 27 zł

1039. DLA zakochanych. Wiersze poetów polskich, Warszawa 1966, 306 s., 14 zł

1040. DMOWSKA-GRABIAS Halina, Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego. Przewodnik po zespole (1807) 1815 - 1866 (1876) , Warszawa 1976, 102 s., 20 zł

1041. DMOWSKI Roman, Polityka polska i odbudowanie państwa. Tom pierwszy. Z dodaniem memoriału "Zagadnienia środkowo- i wschodnio- europejskie"i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919 , Hanower 1947, 258, [2] s., 24 zł

1042. DOBIECKI Michał, Agresja na Czechosłowację sierpień 1968. Część I , Warszawa 1981, 108 s., 20 zł

1043. DOBOSIEWICZ Stanisław, Mauthausen/Gusen Obóz zagłady, Warszawa 1977, 450 s., 20 zł

1044. DOBRANIECKI Stanisław, POKORA Wojciech, Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944. Materiały z terenu m.st. Warszawy i woj. warszawskiego. , Warszawa 1967, 797 s., 30 zł

1045. DOBRE Miasto na starych widokówkach. Dobre Miasto (ehem. Guttstadt) auf alten Postkarten, Dobre Miasto 2007, 127 s., 48 zł

1046. DOBROWOLSKI Antoni Bolesław, Podstawy ideologii katolickiej, Warszawa 1919, 23 s., 15 zł

1047. DOBROWOLSKI Kazimierz, Dzieje grodu w Piekarach, Kraków 1938, 24 s., 25 zł

1048. DOBROWOLSKI Paweł T., Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza, Warszawa 1996, 241, [12] s., 20 zł

1049. DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard, Miniatury, Rzeszów 1989, 70 s., 15 zł

1050. DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard, BERMAN Mieczysław, Bruki Warszawy, Warszawa 1964, 477 s., 15 zł

1051. DOBROWOLSKI Tadeusz, Stattler a Michałowski. Ze studiów nad problemem dwóch nurtów romantyzmu, Kraków 1955, 213 s., 14 zł

1052. DOBROWOLSKI Tadeusz, Sztuka województwa śląskiego, Katowice 1994, 151 s., 39 zł

1053. DOBROWOLSKI Tadeusz, Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce pracujących w okresie późnego gotyku (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i socjologii, Wrocław 1965, 163 s., 40 zł

1054. DOBROWOLSKI Witold, Malarstwo etruskie, Warszawa 1979, 248 s., 15 zł

1055. DOBRZENIECKI Tadeusz, Drzwi gnieźnieńskie., Warszawa 1953, 21, nlb. s., 8 zł

1056. DOBRZENIECKI Tadeusz, Tryptyk z Pławna, Warszawa 1954, 26 + 72 ilustr. s., 15 zł

1057. DOBRZYCKI Jerzy, Astronomia przedkopernikańska, Toruń 1971, 58 s., 9 zł

1058. DOHNALIK Barbara, Kabaliści, Warszawa 1985, 72 s., 15 zł

1059. DOKTRYNA społeczna Kościoła Katolickiego i doktryny chadeckie. Wybór dokumentów do nauki o polityce, Lublin-Warszawa 1957, 499 s., 20 zł

1060. DOKUMENTY nauki społecznej Kościoła. Część 1-2, Rzym-Lublin 1987, 456, 460 s., 18 zł

1061. DOKUMENTY z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 Tom I 1918-1932, Warszawa 1989, 540 s., 30 zł

1062. DOM rodzinny - dom sąsiedztwa, Sejny 1994, 82 s., 24 zł

1063. DOM WARMIŃSKI jako markowy produkt rynkowy, Lidzbark Warmiński 2007, 168 s., 24 zł

1064. DOMAGALSKI Andrzej, Mosty fikcji, Kraków 1988, 32 s., 15 zł

1065. DOMAGAŁA Bożena, Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji, Olsztyn 2009, 212 s., 27 zł

1066. DOMAGAŁA Bożena, SAKSON Andrzej, Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, 167 s., 40 zł

1067. DOMALEWSKA Beata, Potrydencka demonologia Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi , Olsztyn 2009, 262 s., 36 zł

1068. DOMAŃSKA Helena, Chwasty i ich zwalczanie, Warszawa 1964, 260 s., 12 zł

1069. DOMAŃSKI Juliusz, Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Wrocław 1973, 238 s., 14 zł

1070. DOMAŃSKI Marek, Mord w hurtowni (Farsa kryminalna), Warszawa 1983, 47 s., 12 zł

1071. DOMAŃSKI Marek, Siła przebicia (komedia współczesna), Warszawa 1989, 33 s., 12 zł

1072. DOMINKO Józef, Z minionych lat. Wspomnienia działacza-spółdzielcy z okresu pracy na terenie Lublina, Warszawa 1945, 56 s., 18 zł

1073. DOMY w stylu. 300 projektów domów jednorodzinnych. Edycja 2004/2005, Warszawa 2004, 352 s., 10 zł

1074. DONITZ Karl, 10 lat i 20 dni. Wspomienia 1935-1945, Gdańsk 2004, 603 s., 40 zł

1075. DOROSZEWSKI Witold, Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa 1949, 417 s., 39 zł

1076. DOROSZEWSKI Witold, Zeszyt próbny indeksu słowotwórczego do Słownika Języka Polskiego pod red..., Warszawa 1963, 188 s., 30 zł

1077. DOSTOJEWSKI , Dostojewski. Teatr sumienia. Trzy inscenizacje Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie, Warszawa 1989, 198 s., 24 zł

1078. DOSTOJEWSKI Fiodor, Afroyzmy, Warszawa 1976, 58 s., 12 zł

1079. DOSTOJEWSKI Fiodor, Dziennnik pisarza. Tom I-III, Warszawa 1982, 446, 380, 476 s., 120 zł

1080. DOSTOJEWSKI Fiodor, Listy, Warszawa 1979, 654 s., 40 zł

1081. DOWGIELEWICZ Irena, Stadion dla biedronki, Zielona Góra 1970, 16 s., 12 zł

1082. DOWIAT Jerzy, Chrzest Polski, Warszawa 1961, 171 s., 18 zł

1083. DOŁĘGA-SZCZEPAŃSKI Jan, Hagada o świętach, Warszawa 1989, 75 s., 18 zł

1084. DRABINA Jan, Narodziny koncyliaryzmu na Śląsku. Wkład miejscowych środowisk intelektualnych w ich upowszechnianie, Kraków 1984, 146 s., 80 zł

1085. DRABINA Jan, Rola argumentacji religijnej w walce politycznej w późnośredniowiecznym Wrocławiu, Kraków 1984, 116 s., 32 zł

1086. DRAHAN Roman, W widnokręgu kreta, Warszawa 1965, 72 s., 20 zł

1087. DRAMOWICZ Marta, Poboczem A-4, Olsztyn 1999, 31 s., 12 zł

1088. DRAPELLA Władysław Antoni, Ster. Ze studiów nad kształtowaniem się pojęć morskich. Wiek XV-XX., Wrocław 1955, 95 s., 24 zł

1089. DRAPELLA Zofia, Od Lewiatana do Jormungandra. Rzecz o potworach morskich, ludziach z Morza i duchach wód, Gdańsk 1976, 207 s., 20 zł

1090. DREJ Szymon, Święta Warmia, Olsztyn 2007, 128 s., 38 zł

1091. DREMA Vladas, LORENTZ Stanisław, Vladas Drema laiskai - Stanisław Lorentz listy, Wilno 1998, 517 s., 60 zł

1092. DREWNIAK Bogusław, Początki ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim 1923-1934, Poznań 1962, 300 s., 40 zł

1093. DREWNIANE budownictwo sakralne. Powiat Tomaszów Lubelski, Powiat Hrubieszów, Lublin 2008, 104 s., 36 zł

1094. DREWNICKI Leon, Za moich czasów, Warszawa 1971, 287 s., 16 zł

1095. DREWNOWSKI Jerzy, Cynga. Wspomnienia z łagrów Północy 1940-1944, Warszawa 1989, 197 s., 18 zł

1096. DROBNER Bolesław, Bezustanna walka. Tom I-II. Tom I 1883-1918, Tom II 1919-1935, Warszawa 1962, 1965, 408, 300 s., 30 zł

1097. DROESSLER Rudolf, Mosty w przeszłość. Archeologiczne sensacje ostatnich lat, Katowice 1988, 246 s., 16 zł

1098. DROGI do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego, Toruń 2003, 303 s., 24 zł

1099. DROSCHER Vitus B., Świat zmysłów, Warszawa 1971, 323 s., 14 zł

1100. DROZDOWICZ Zbigniew, Intelektualizm i naturalizm w filozofii francuskiej, Poznań 1987, 165 s., 40 zł

1101. DROZDOWICZ Zbigniew, Nowożytna kultura umysłowa Francji, Poznań 1983, 153 s., 12 zł

1102. DROZDOWSKI Marian Marek, Aleksander Dębski, Warszawa 1986, 209 s., 20 zł

1103. DROZDOWSKI Marian Marek, Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1979, 286 s., 12 zł

1104. DROZDOWSKI Marian Marek, MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA Hanna, Jałta. Spór o Polskę, Warszawa-Opole 1998, 285 s., 12 zł

1105. DROŻDZYŃSKI Aleksander, ZABOROWSKI Jan, Oberlander. Przez "Ostforschung" wywiad i NSDAP do rządu NRF, Poznań-Warszawa 1960, 296 s., 24 zł

1106. DRÓŻDŻ Andrzej, Dzicy lokatorzy, Kraków 1984, 54 s., 12 zł

1107. DRUGA II Wystawa Plastyki Złotego Grona Zielona Góra 1965, Zielona Góra 1965, XIV, 305 s., 60 zł

1108. DRUGI dywan perski, Kraków 1980, 379 s., 16 zł

1109. DRUSZCZ Janina, Świętość Matki w hagiografii, nauczania i praktyce Kościoła Katolickiego, Olsztyn 2007, 342 s., 30 zł

1110. DRUT opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939-1945, Łambinowice 1984, 144 s., 24 zł

1111. DRYGAS Wojciech, SIKIRYCKI Igor, Co komu winna Gminna Spółdzielnia. Wodewil w 3 odsłonach z muzyką Feliksa Frachowicza, Warszawa 1954, 71 s., 15 zł

1112. DRZEWUCKI Janusz, Ulica Reformacka, Kraków 1983, 68 s., 12 zł

1113. DUBIEL Jacek, Górny Śląsk wczoraj. Oberschlesien Gestern. Tekst..., Gliwice 1995, 200 s., 36 zł

1114. DUBIEL Paweł, Wrzesień 1939 na Śląsku, Katowice 1960, 242 s., 20 zł

1115. DUBIŃSKI Krzysztof, Magdalenka. Transakcja epoki. Notatki z poufnych spotkań Kiszczak-Wałęsa, Warszawa 1990, 220 s., 12 zł

1116. DUBISZ Stanisław, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa 1991, 199 s., 40 zł

1117. DUBOIS , Stanisław Dubois. Artykuły i przemówienia., Warszawa 1968, 526 s., 24 zł

1118. DUBOS Rene, Człowiek Środowisko Adaptacja, Warszawa 1970, 491 s., 27 zł

1119. DUBOS Rene, Tyle człowieka co zwierzęcia, Warszawa 1973, 221 s., 12 zł

1120. DUBY Georges, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986, 323 s., 25 zł

1121. DUCHE Jean, Całe życie Marianny czyli historia Francji, Warszawa 1975, 231 s., 24 zł

1122. DUCHOWIEŃSTWO polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Papieski Uniwersytet Urbiański Rzym, 17-18 października 2002, Toruń 2002, 448 s., 32 zł

1123. DUDLEY Geoffrey A., Jak podwoić skuteczność uczenia się. Techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji, Warszawa 1994, 254 s., 15 zł

1124. DUDO Jerzy, Gospodarcze aspekty środowiska naturalnego w obwodzie kaliningradzkim, Olsztyn 1995, 139 s., 10 zł

1125. DUDZIK Marian, Olsztynek i okolice, Warszawa 1976, 24 s., 10 zł

1126. DUFOUR Xavier, Leon Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1975, 744 s., 35 zł

1127. DULAK Krystyna, Nadpopradzie, Warszawa 1985, 110 s., 18 zł

1128. DULEMBA Włodzimierz, Podpiszemy wszyscy nasze spuszczone oczy, Kraków 1982, 42 s., 12 zł

1129. DULEWICZ Andrzej, Słownik sztuki francuskiej, Warszawa 1986, 535 s., 15 zł

1130. DUMA Jerzy, Onomastyka regionalna. , Olsztyn 2006, 196 s., 22 zł

1131. DUMIN Piotr, Spełnienie doliny, Warszawa 1986, 70 s., 15 zł

1132. DUNAJEWSKI Henryk, Mikołaj Kopernik, Studia nad myślą społeczno-ekonomiczną i działalnością gospodarczą, Warszawa 1957, 467 s., 32 zł

1133. DUNIKOWSKI , Jubileuszowa Wystawa Prac Xawerego Dunikowskiego (1908-1948). Grudzień 1948 - styczeń 1949 Muzeum Narodowe, Warszawa 1948, 72 s., 30 zł

1134. DUNIKOWSKI , Xawery Dunikowski. Wystawa Rzeźby i Malarstwa z lat 1956-1957, Warszawa 1958, 38 s., 36 zł

1135. DUNIN-HORKAWICZ Janusz, Przystanek na wyspie wolności. Pejzaż KUL-owski z partią i PAX-em na horyzoncie, Lublin 1993, 108, [4] s., 20 zł

1136. DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof, O powstańczym generale., Warszawa 1966, 103 s., 10 zł

1137. DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof, Warszawa 1914-1918, Warszawa 1989, 216 s., 25 zł

1138. DUNS SZKOT Jan, Traktat o Pierwszej Zasadzie, Warszawa 1988, 138 s., 20 zł

1139. DUQUESNE Jacques, LEBRETTE Francois, Historia Kościoła w arcydziełach malarstwa, Warszawa 2008, 224 s., 30 zł

1140. DURKOVIĆ-JAKĹIĆ Ljumomir, Mickiewicz i Jugosłowianie., Poznań 1984, 254, nlb. s., 16 zł

1141. DUROSELLE Jean Baptiste, Początki katolicyzmu społecznego we Francji 1822-1879, Warszawa 1961, 651 s., 30 zł

1142. DURRELL Lawrence, Mountlive, New York 1961, 292 s., 10 zł

1143. DURSKI Stefan, Dramatopisarstwo Ludwika Adama Dmuszewskiego. Teatr polski w drodze od klasycyzmu do romantyzmu, Wrocław 1968, 317, [2] s., 30 zł

1144. DURSKI Stefan, Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800-1830, Wrocław 1974, 205, [1] s., 25 zł

1145. DUSZAK Marek, Czekając na wyrok, Elbląg 1989, 64, [4] s., 32 zł

1146. DUTKIEWICZ Ryszard F., I pokłoniłem się Madonnom, Gołdap 2000, 32 s., 12 zł

1147. DUTKIEWICZ Ryszard F., I pokłoniłem się Madonnom, Gołdap 2000, 32 s., 16 zł

1148. DUTKIEWICZ Ryszard F., TARASIEWICZ Sława, Gołdapskie. Obrazy czasów minionych. Opowieści Puszczy Rominckiej. Bilder der vergangen Jahre. Geschichten aus der Rominter Heide, Suwałki 2014, 104 s., 25 zł

1149. DUTKOWA Renata, Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego. Szkoła Główna Krakowska w latach 1809-1814, Wrocław 1965, 200 s., 39 zł

1150. DUVAL Paul-Marie, Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego (I-III w.n.e.), Warszawa 1967, 311 s., 18 zł

1151. DVORNIK Francis, Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985, 132 s., 24 zł

1152. DWADZIEŚCIA 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, Wołowiec 2009, 470 s., 37 zł

1153. DWADZIEŚCIA 20 lat pracy publicznych bibliotek powszechnych województwa olsztyńskiego 1946-1966, Olsztyn 1966, 192 s., 12 zł

1154. DWADZIEŚCIA 25 lat Bartoszyckiej Grupy Literackiej "BARCJA" 1983-2008, Olsztyn 2009, 191 s., 25 zł

1155. DWADZIEŚCIA 25 lat bibliotek publicznych województwa olsztyńskiego 1946-1971. Biblioteki publiczne Warmii i Mazur wczoraj - dziś - jutro, Olsztyn 1971, 10 s., 10 zł

1156. DWADZIEŚCIA kroków wszerz i wzdłuż... Wspomnienia w 100-lecie Teatru im. Juliusza Słowackiego, Kraków 1993, 340 s., 24 zł

1157. DWADZIEŚCIA XX lat Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Olsztyn 1966, 87 s., 24 zł

1158. DWADZIEŚCIA XX lat Polski Ludowej, Warszawa 1964, 969 s., 20 zł

1159. DWIEŚCIE lat malarstwa amerykańskiego. Wystawa przygotowana przez Muzeum Sztuki w Baltimore, Warszawa 1976, 144 s., 20 zł

1160. DWORECKI Zbigniew, Problem niemiecki w świadomości narodowo-politycznej społeczeństwa polskiego województw zachodnich Rzeczypospolitej 1922-1939, Poznań 1981, 250 s., 36 zł

1161. DWORZAŃSKI , Ekslibrisy Tadeusza Dworzańskiego, Warszawa 1964, 60 s., 44 zł

1162. DWUDZIESTY XXI Zjazd Okręgu Wileńskiego AK w Międzyzdrojach, Bydgoszcz 2004, 139 s., 30 zł

1163. DWUSETNA rocznica bitwy pod Ostrołęką 1807 roku i powstania Księstwa Warszawskiego, Ostrołęka 2007, 167, [1] s., 40 zł

1164. DYARYUSZ sejmu z r. 1830-1831. Tom III. Od 19 kwietnia do 25 maja 1831, Kraków 1909, XXIII, 718 s., 50 zł

1165. DYARYUSZ sejmu z r. 1830-1831. Tom V. Od 20 czerwca do 21 lipca 1831, Kraków 1911, XXIII, 623 s., 50 zł

1166. DYBCIAK Krzysztof, Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych, Wrocław 1981, 224 s., 20 zł

1167. DYBCIAK Krzysztof, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005, 320 s., 26 zł

1168. DYBOSKI Roman, Sto lat literatury angielskiej, Warszawa 1957, 927 s., 30 zł

1169. DYBOWSKI Mieczysław ks., O typach woli. Badania eksperymentalne, Poznań 1947, 203 s., 40 zł

1170. DYDEK Stanisław, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, Brzozów 1996, 471 s., 50 zł

1171. DYDO Krzysztof, Mistrzowie polskiej sztuki plakatu, Bielsko-Biała 1995, 239 s., 120 zł

1172. DYKTATURY w Europie środkowo-wschodniej 1918-1939. Konferencja naukowa w Instytucie Historii PAN 2-3 XII 1971, Wrocław 1973, 235 s., 40 zł

1173. DYLĄGOWA Hanna, Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821-1829, Warszawa 1970, 362 s., 39 zł

1174. DYONIZIAK Ryszard, Izrael. Przemiany społeczne. W świetle badań izraelskich socjologów i pedagogów, Warszawa 1971, 161 s., 10 zł

1175. DZIAŁOCHA Kazimierz, TRZCIŃSKI Janusz, Zagadnienie obowiązywania konstytucji marcowej w Polsce Ludowej 1944-1952, Wrocław 1977, 159 s., 25 zł

1176. DZIECHCIŃSKA Hanna, W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu, Wrocław 1976, 168 s., 32 zł

1177. DZIEDZICTWO Kronenbergów, Warszawa 2010, 212, [4] s., 30 zł

1178. DZIEDZICTWO Warmii. Lidzbark Warmiński w wieku Oświecenia, Lidzbark Warmiński 2015, 79 s., 25 zł

1179. DZIEDZICTWO ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur , Olsztyn 2011/2012, 495 s., 57 zł

1180. DZIEJE języka polskiego na Śląsku. Wystawa urządzona staraniem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , Wrocław 1948, 88 s., 20 zł

1181. DZIEJE literatury mazurskiej, Dąbrówno 2009, 168 s., 39 zł

1182. DZIEJE Lubelszczyzny. Tom I, Warszawa 1974, 927 s., 60 zł

1183. DZIEJE Pakości, Warszawa-Poznań 1978, 231 s., 40 zł

1184. DZIEJE Poznania do roku 1973. Tom I*, Warszawa-Poznań 1988, 609 s., 25 zł

1185. DZIEJE Poznania do roku 1973. Tom I* i I**, Warszawa-Poznań 1988, 1059 (ciągła) s., 50 zł

1186. DZIEJE Uniwersytetu Warszawskiego 1807-1915, Warszawa 1981, 606 s., 50 zł

1187. DZIĘKUJĘ Warmii za papieża, Olsztyn 1991, 56 s., 15 zł

1188. DZIEMIDOK Bohdan, O komizmie, Warszawa 1967, 205 s., 24 zł

1189. DZIESIĘCIU sprawiedliwych. Wspomnienia okupacyjne, Kraków 1986, 193 s., 15 zł

1190. DZIESIĘĆ X lat Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Udział TRZZ w rozwoju Warmii i Mazur, Olsztyn 1967, 75 s., 24 zł

1191. DZIESZYŃSKI Ryszard, Leningrad 1941-1944, Warszawa 1986, 175 s., 10 zł

1192. DZIEWIĘTNASTA XIX Doroczna Wystawa Okręgowa. Związek Polskich Artystów Plastyków Biuro Wystawa Artystycznych Luty marzec 1965 Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi, Łódź 1965, 20, 98 s., 50 zł

1193. DZIEWIĘĆDZIESIĄT 90 lat Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1997, 36 s., 24 zł

1194. DZIEWOŃSKI Edward, W życiu jak w teatrze, Warszawa 1989, 302 s., 12 zł

1195. DZIEŁO literackie jako źródło historyczne, Warszawa 1978, 386 s., 25 zł

1196. DZITKO Boghan, Szok, Warszawa 1987, 291 s., 20 zł

1197. DZITKO Bohdan, Król sezonu 60, Warszawa 1985, 193 s., 20 zł

1198. DZITKO Bohdan, Lamus. Opowiadanie, Olsztyn 1988, 12 s., 30 zł

1199. DZITKO Bohdan, Splot. Masurenlos, Olsztyn 1987, 275 s., 16 zł

1200. DZITKO Bohdan, Synek, Warszawa 1983, 253 s., 20 zł

1201. DZITKO Bohdan, Ta jasność, ta ciemność (opowiadania), Kraków 1987, 283 s., 10 zł

1202. DZITKO Bohdan, Tutejsza, Olsztyn 2012, 190 s., 20 zł

1203. DZITKO Bohdan, W Szampanii pod Epernay. Opowiadania, Olsztyn 1985, 280 s., 15 zł

1204. D`ORIANA. Awiza biblioteczne 1, Gdańsk 1994, 44 s., 16 zł

1205. DĄBKOWSKI , Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej prof. dr. Przemysława Dąbkowskiego wydany staraniem Kółka Historyczno-Prawnego słuchaczów (!) Uniwersytetu Jana Kazimierza. 1897-1927, Lwów 1927, 589, [6] s., [1] k. portr s., 120 zł

1206. DĄBKOWSKI Przemysław, Dobra rodowe i nabyte w prawie litewskim od XIV do XVI wieku , Lwów 1916, 117 s., 80 zł

1207. DĄBROWA Edward, Gaugamela 331 p.n.e., Warszawa 1988, 143 s., 20 zł

1208. DĄBROWSKA Maria, Aforyzmy, Warszawa 1989, 57 s., 10 zł

1209. DĄBROWSKA Maria, Szkice o Conradzie, Warszawa 1974, 286 s., 15 zł

1210. DĄBROWSKI Eugeniusz ks., Religie Wschodu, Poznań-Warszawa-Lublin 1961, 458 s., 30 zł

1211. DĄBROWSKI Eugeniusz ks. prof. dr, Ewangelie. Ich powstanie i rodzaj literacki, Warszawa 1938, 157 s., 24 zł

1212. DĄBROWSKI Henryk, Słowo jak twarz człowieka, Bydgoszcz 1998, 94 s., 15 zł

1213. DĄBROWSKI Jan, Dziennik 1914-1918, Kraków 1977, 235 s., 20 zł

1214. DĄBROWSKI Jan, L'Annee 1444, Cracovie 1952, 45, (2) s., 28 zł

1215. DĄBROWSKI Jan, Siedem wieków Łukty. 600-lecie kościoła. 50-lecie parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, Olsztyn 2007, 213 s., 45 zł

1216. DĄBROWSKI Jan, Szeherezada, Olsztyn 2000, 166 s., 25 zł

1217. DĄBROWSKI Jan, PAWEŁCZYK Bożena, Dąg. 630-lecie wsi, Ostróda 2012, 59 s., 20 zł

1218. DĄBROWSKI Kazimierz, Higiena psychiczna, Warszawa 1962, 420 s., 12 zł

1219. DĄBROWSKI Stanisław, Koncepcje powojennych granic Polski w programach i działalności polskiego ruchu ludowego, Wrocław 1971, 195 s., 45 zł

1220. DĄBROWSKI Stanisław Jan, Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Materiały do dziejów , Lublin 2009, 246 s., 25 zł

1221. DĄBROWSKI Tadeusz, O Trójcy w "Królu Duchu", Lwów 1909, 19 s., 40 zł

1222. DĄBROWSKI Witold, Arrasowanie, Warszawa 1976, 102 s., 15 zł

1223. DĄBROWSKI Witold, Ognicha, Warszawa 1971, 82 s., 16 zł

1224. DŁUGAJCZYK Edward, Sanacja śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, 373 s., 30 zł

1225. DŁUGAJCZYK Edward, Sanacja śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, 373 s., 24 zł

1226. DŁUGOPOLSKI Edmund, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951, 264 s., 44 zł

1227. DŁUGOSZ , Polska Jana Długosza, Warszawa 1984, 598 s., 20 zł

1228. DŁUGOSZ Jan, Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami, Olsztyn 2010, 95 s., 25 zł

1229. DŁUGOSZ Jan, Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego. Księga I-II Księga pierwsza Księga druga, Warszawa 1962, 448 s., 60 zł

1230. DŁUGOSZ Józef, Rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Ossolineum. Zebrał i opracował... O dedykacji napisał Jan Trzynadlowski, Wrocław 1967, 191 s., 16 zł

1231. DŁUGOSZEWSKI B(ronisław) M., Rudy Tomek, Warszawa 1954, 191 s., 20 zł

1232. DŁUGOŁĘCKA Lidia, PINKWART Maciej, Zakopane. Przewodnik historyczny, Warszawa 1994, 398 s., 20 zł

1233. DŁUSKA Maria, Studia i rozprawy. Tom III, Kraków 1972, 194 s., 12 zł

1234. DŹWIGAMY z ruin wojennego zniszczenia Katedrę i Ostrów Tumski we Wrocławiu, Wrocław 1945, 20 s., 12 zł

1235. DŻABAGI Wassan-Girej, Zatarg arabsko-żydowski w Palestynie, Warszawa 1930?, 23 s., 25 zł

1236. DŻAMAN Ryszard, MAZURCZYK Jerzy, Powroty na wielki okręt. Wspomnienia i opowiadania ludzi morza, Gdańsk 1984, 258 s., 10 zł

1237. DŻILAS Milovan, Rozmowy ze Stalinem, Paryż 1962, 143 s., 16 zł

1238. ECHA przeszłości VIII, Olsztyn 2007, 380 s., 27 zł

1239. ECO Umberto, Sztuka, Kraków 2007, 305 s., 20 zł

1240. ECO Umberto, Tajemniczy płomień królowej Loany. Powieść ilustrowana, Warszawa 2005, 454, [2] s., 30 zł

1241. ECO Umberto, Wahadło Foucaulta, Warszawa 1993, 646 s., 20 zł

1242. EDELMAN Gerald M., Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, Warszawa 1998, 360 s., 24 zł

1243. EDEN-TEMPSKI Stanisław, Szmaciane lata, Bydgoszcz 1985, 86 s., 15 zł

1244. EFREL Żan, Sotworenie mira. Część 1-4, Moskwa 1984, 684 (4 po 171) s., 48 zł

1245. EGERT Joanna, BUDAPESZT. Przewodnik Wiedzy i Życia, Warszawa 2000, 264 s., 38 zł

1246. EHRLICH Ludwik, Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa Lwowskiego w wiekach średnich 1390-1501, Lwów 1914, 135 s., 50 zł

1247. EHRLICH Willi, HECHT Wolfgang, Pamięci J. G. Herdera. Przewodnik po wystawie. Das Herder-Museum in Morąg. Ein Wegweiser, Weimar 1977, 48, 16; 48, 16 s., 24 zł

1248. EIDRIGEVICIUS Stasys, Prace najnowsze, Olsztyn 2008, 79 s., 30 zł

1249. EISENBACH Artur, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988, 679 s., 20 zł

1250. EISENHOWER Dwight David, Krucjata w Europie, Warszawa 1998, 487 s., 20 zł

1251. EISLER Jerzy, Kolaboracja we Francji 1940-1944, Warszawa 1989, 286 s., 30 zł

1252. EISNER Jack, Przeżyłem!, Warszawa 1988, 214 s., 20 zł

1253. EJSMOND Juljan, Miłość wieczna, Toruń Warszawa Siedlce 1922, 53, [1] s., 100 zł

1254. EKONOMIA polityczna. Podręcznik, Warszawa 1955, 840 s., 15 zł

1255. EKSLIBRISY Powstania Warszawskiego. Katalog. Międzynarodowy konkurs ma ekslibrisy o motywach Powstania Warszawskiego im. Tadeusza Cieślewskiego-Syna, Warszawa 1994, 108, XXIV s., 30 zł

1256. EKSLIBRISY z kolekcjonerskiej teki. Katalog wystawy wrzesień 1987, Łódź 1987, 32 s., 25 zł

1257. EKSPLOATACJA siły roboczej i grabież ziem polskich przez Wermacht w końcowym okresie II wojny światowej., Poznań 1986, 714 s., 40 zł

1258. EL GRECO , El Greco. Geniusze sztuki, Warszawa 1985, 128 s., 15 zł

1259. ELBLĄG, Bydgoszcz 1999, 74 s., 30 zł

1260. ELBLĄG i okolice na starych pocztówkach, Elbląg 2012, 455 s., 130 zł

1261. ELBLĄG i okolice wczoraj, Elbląg 1998, 208 s., 85 zł

1262. ELBLĄG i okolice z lotu ptaka, Elbląg 2010, 234 s., 120 zł

1263. ELBLĄG. Kanał Elbląski, Elbląg 2009, 120 s., 55 zł

1264. ELEKTOROWICZ Leszek, Całe kłamstwo świata, Kraków 1983, 74 s., 12 zł

1265. ELEMENTA ad Fontium Editiones III. Repertorium rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae I Pars, Romae 1961, XVIII, 162, 29 tabl. s., 150 zł

1266. ELEMENTA ad Fontium Editiones IV. Res Polonicae Elisabetha I Angliae regnante conscriptae. Ex AArchivis Publices Londoniarum, Romae 1961, XVI, 311, 9 tabl. s., 150 zł

1267. ELEMENTA ad Fontium Editiones V. Repertorium rerum Polonicarum in Archivo Dragonetti de Torres in Civitatae Aquilana, Romae 1962, XI, 86, 4 tabl. s., 100 zł

1268. ELEMENTA ad Fontium Editiones VI. Res Polonicae Iacobo I Angliae Regnianie Conscriptiae ex Archivis Publicis Londonarium, Romae 1962, XI, 396, 8 tabl. s., 150 zł

1269. ELEMENTA ad Fontium Editiones VII. Repertorium rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae II Parts, Romae 1962, XIV, 250, 11 tabl. s., 150 zł

1270. ELEMENTA ad Fontium Editiones X. Repertorium Rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino. III Pars, Romae 1964, XVI, 343, 12 tabl. s., 150 zł

1271. ELEMENTA ad Fontium Editiones XIV. Collectanea e rebus Polonicis Archivi Orsini in Archivo Capitolino. I pars, Romae 1965, VII, 225, 3 tabl. s., 150 zł

1272. ELEMENTA ad Fontium Editiones XVII. Res Polonicae ex Archivo Musei Britannici II pars, Romae 1967, 312, 2 tabl. s., 150 zł

1273. ELEMENTA ad Fontium Editiones XVIII. Collectanea e rebus Polonicis Archivi Orsini in Archivo Capitolino II parts, Romae 1968, VIII, 258, 4 tabl. s., 150 zł

1274. ELEMENTA ad Fontium Editiones XX. Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae II pars, Romae 1969, VI, 324, tabl. 4 s., 150 zł

1275. ELEMENTA ad Fontium Editiones XXVI. Res Polonicae ex Archivo Mediceo Florentino I pars, Romae 1972, VIII, 320, 4 tabl. s., 150 zł

1276. ELEMENTA ad Fontium Editiones XXVII. Res Polonicae ex Archivo Mediceo Florentino II pars, Romae 1972, VIII, 376, tabl. 4 s., 150 zł

1277. ELEMENTA ad Fontium Editiones XXVIII. Res Polonicae ex Archivo Mediceo Florentino III pars, Romae 1972, VII, 375, tabl. 4 s., 150 zł

1278. ELIADE Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych. Tom I Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, Warszawa 1988, 419 s., 24 zł

1279. ELIAS Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, 534 s., 18 zł

1280. ELISABETH, der Deutsche Orden und ihre Kirche. Festschrift zur 700jaehringen Widerkehr der Weihe der Elisabethkirche Marburg 1983, Marburg 1983, 420 s., 48 zł

1281. ELKIN Frederick, HANDEL Gerald, The Child and Society: Process od Socialization, New York 1972, 177 s., 24 zł

1282. EMANCYPACJA - asymilacja - antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku, Toruń 1992, 189, [1] s., 50 zł

1283. EMIGRACJA polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa, Warszawa 1971, 551, [2] s., 27 zł

1284. ENCAUSSE Helene Carrere, Stalin. Państwo terroru, Warszawa 1983, 156 s., 20 zł

1285. ENCYKLOPEDIA , Encyklopedia katolicka. Tom I A - Baptyści, Lublin 1973, 1311 s., 15 zł

1286. ENCYKLOPEDIA , Encyklopedia katolicka. Tom II Bar - Centuriones, Lublin 1976, 1423 s., 15 zł

1287. ENCYKLOPEDIA , Encyklopedia katolicka. Tom IV Docent - Ezzo, Lublin 1983, 1486 s., 15 zł

1288. ENCYKLOPEDIA , Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 1993, 127 s., 10 zł

1289. ENCYKLOPEDIA , MAŁA encyklopedia kultury antycznej A-Z, Warszawa 1983, 817 s., 30 zł

1290. ENCYKLOPEDIA , Podręczna Encyklopedya Powszechna . Podług piątego wydania Meyera opracowana i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego, redaktora Przeglądu Tygodniowego. Tom I A-B , Warszawa 1894, 612 s., 25 zł

1291. ENCYKLOPEDIA , Podręczna Encyklopedya Powszechna . Podług piątego wydania Meyera opracowana i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego, redaktora Przeglądu Tygodniowego. Tom II C-F , Warszawa 1896, 632 s., 50 zł

1292. ENCYKLOPEDIA , Podręczna Encyklopedya Powszechna . Podług piątego wydania Meyera opracowana i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego, redaktora Przeglądu Tygodniowego. Tom III G-J, Warszawa 1897, 460 s., 30 zł

1293. ENCYKLOPEDIA , Podręczna Encyklopedya Powszechna . Podług piątego wydania Meyera opracowana i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego, redaktora Przeglądu Tygodniowego. Tom V N-R , Warszawa 1900, 576 s., 20 zł

1294. ENCYKLOPEDIA , POLSKA. Przedruk hasła z 9 tomu Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, Warszawa 1967, 229 s., 20 zł

1295. ENCYKLOPEDIA GUTENBERGA , Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Tom XIII. Polska, Kraków br., 334 s., 20 zł

1296. ENCYKLOPEDIA GUTENBERGA , Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Tom XXI. (Uzupełniający) A-M, Warszawa 1938, 340 s., 27 zł

1297. ENCYKLOPEDIA historii Polski Tom 2 Dzieje Polityczne, Warszawa 1995, 664 s., 21 zł

1298. ENCYKLOPEDIA przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej. Wydanie II popr. i rozszerzone, Warszawa 1967, 1406 s., 20 zł

1299. ENCYKLOPEDIA wiedzy o prasie, Wrocław 1976, 284 s., 30 zł

1300. ENCYKLOPEDYJA Powszechna S. Orgelbranda. Tom pierwszy (A. - Baranowski). Tom drugi (Baranowski - Casuarina). , Warszawa 1872, 480, 480 s., 50 zł

1301. ENCYKLOPEDYJA Powszechna S. Orgelbranda. Tom trzeci (Casus belli - Dżylkuwar). Tom czwarty (E - Granja). , Warszawa 1873, 484, 480 s., 40 zł

1302. ENGELS Fryderyk, Myśli, Warszawa 1978, 74 s., 10 zł

1303. ENGELS Fryderyk, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Morgana, Warszawa 1906, 207 s., 50 zł

1304. ENGELS Fryderyk, Rewolucja i kontrrewolucja w Niemczech, Warszawa 1982, 197 s., 12 zł

1305. ENGELS Fryderyk, Marks Karol, Engels, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej. Marks, Tezy o Feuerbachu, Warszawa 1982, 94 s., 12 zł

1306. ENGLER Wiloletta, Słownik nazw ulic Elbląga, Elbląg 2008, 151 s., 35 zł

1307. ERBEROWIE , Akty. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, Kielce 1987, 24 s., 20 zł

1308. ERBEROWIE , Symbole i atrybuty antyczne. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Erberów, Kielce 1988, 32 s., 24 zł

1309. ERGETOWSKI Ryszard, Studenckie organizacje Polaków w Uniwersytecie Lipskim w latach 1872-1919, Wrocław 1982, 231 s., 24 zł

1310. ERHARDT Ludwik, Igor Strawiński, Warszawa 1978, 404 s., 24 zł

1311. ERMLANDBUCH 1981, Osnabruck 1980, 304 s., 24 zł

1312. ERMLANDBUCH 1991, Osnabruck 1990, 240 s., 20 zł

1313. ERMLANDBUCH 1994, Osnabruck 1993, 240 s., 20 zł

1314. ERMLANDBUCH 1996, Osnabruck 1995, 240 s., 20 zł

1315. ERMLANDBUCH 1997, Osnabruck 1996, 240 s., 20 zł

1316. ERMLANDBUCH 2014, Munster 2014, 256 s., 20 zł

1317. ERSCHEINUNGSFORMEN des preussischen Absolutismus, Germering 1966, 88 s., 30 zł

1318. ERTEL Lech, Nocna zmiana. Liryki, Ostróda 1985, 19 s., 15 zł

1319. ESMAN Tadeusz, GULDON Zenon, Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434-1770 , Łódź 1963, 105 s., 36 zł

1320. ESQUIE Pierre, TRAITE elementaire d'architecture comprenant l'etude complete des cinq ordres le Trace des ombres et les premiers principes de construction, Paris br., tablic 76 s., 250 zł

1321. ESTEVEZ Rolando Alvarez, Generał Karol Roloff Miałowski, Warszawa 1981, 271 s., 12 zł

1322. ESTREICHER Karol, Bibliografia Polska XIX stulecia. Część pierwsza. Wydanie drugie. Tom II Litera B. Pod redakcją..., Kraków 1961, 653 s., 30 zł

1323. ESTREICHER Karol, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1979, 563 s., 15 zł

1324. ESTREICHER Karol, Pamiątki kopernikowskie w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1973, 63 s., 18 zł

1325. ESTREICHER Karol, Teatra w Polsce przez... Tom III, Warszawa 1953, 741, 24, 13 s., 12 zł

1326. ETNOGRAFIA polska Tom XXVII 1, Wrocław 1983, 361 s., 15 zł

1327. ETNOGRAFIA polska Tom XXVIII 1, Wrocław 1984, 250 s., 20 zł

1328. ETNOGRAFIA polska Tom XXX 1, Wrocław 1986, 292 s., 15 zł

1329. ETNOGRAFIA polska Tom XXX 2, Wrocław 1986, 207 s., 15 zł

1330. ETNOGRAFIA polska Tom XXXI 2, Wrocław 1987, 236 s., 15 zł

1331. ETNOGRAFIA polska Tom XXXII 1, Wrocław 1988, 322 s., 15 zł

1332. EUROPA środkowo-wschodnia i Ameryka Południowa 1918-1939. Szkice o nacjonalizmie ekonomicznym, Warszawa 1992, 308 s., 30 zł

1333. EUSTACHIEWICZ Lesław, Dwudziestolecie 1919-1939, Warszawa 1982, 430 s., 15 zł

1334. EWANGELIA wg św. Mateusza. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz, Poznań-Warszawa 1979, 409 s., 30 zł

1335. EWANGELICY warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-1945. Słownik biograficzny. Tom I, Warszawa 2007, 707 s., 45 zł

1336. EWELINA Ewa, Na gałęzi losu. Czterdzieści i cztery wiersze, Gołdap 2004, 60 s., 12 zł

1337. EYSENCK Hans J., SARGENT Carl, Wyjaśnianie niewyjaśnionego. Tajemnice zjawisk paranormalnych, Warszawa 1994, 192 s., 10 zł

1338. FABER Wincenty, Jakiekolwiek zdarzenie, Kraków 1982, 51 s., 15 zł

1339. FAC Bolesław, Królowanie kaszubskie, Warszawa 1984, 44 s., 16 zł

1340. FAHLBERG Arthur, Das Deutsche Ordensland Westpreussen. Mit 62 Bildern im Text und auf Tafeln., Berlin 1923, 83 + 32 tabl. s., 80 zł

1341. FALKENHAHN V., ZIELKE W., Lehrbuch der polnischen Sprache. Teil I Von..., Berlin 1959, 216 s., 10 zł

1342. FALKIEWICZ Andrzej, Teatr Społeczeństwo, Wrocław 1980, 246 s., 10 zł

1343. FALLACI Oriana, Kapelusz cały w czereśniach, Kraków 2012, 828 s., 30 zł

1344. FARYNA-PASZKIEWICZ Hanna, OMILANOWSKA Małgorzata, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2003, 668 s., 90 zł

1345. FAULKNER William, Mosquitoes, New York 1962, 258 s., 10 zł

1346. FEDAK Alina, Kuchnia z kręgu Zodiaku, Warszawa 1992, 376 s., 15 zł

1347. FEDUSZKA Jacek, Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego, Lublin 1999, 166, [16] s., 35 zł

1348. FEINSTEIN Charles, Wzory przemian ekonomicznych, Warszawa 1993, 55 s., 12 zł

1349. FEJKIEL Jan, Polska grafika lat dziewięćdziesiątych, Bielsko-Biała 1996, 175 s., 60 zł

1350. FELDHEIM Felix St. ks., Tysiąc szkiców kazań na wszystkie niedziele i święta całego roku katolickiego (częściowo w dłuższej, częściowo w krótkiej formie) w trzech częściach wybrany ze starożytnych kazań niemieckich przetłumaczył i przygotował do użytku kapłanów polskich w Ameryce..., Chicago 1941, 957 s., 60 zł

1351. FELDMAN Józef, Bismarck a Polska, Warszawa 1947, 430 s., 27 zł

1352. FELDMAN Józef, Polska i Polacy w sądach polityków pruskich w epoce porozbiorowej, Katowice 1935, 44 s., 40 zł

1353. FELDMAN Józef, Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704-1709, Kraków 1925, 318 s., 70 zł

1354. FELDMAN Józef, Stanisław Leszczyński, Warszawa 1984, 293 s., 12 zł

1355. FELDMAN Wilhelm, Dzieje polskiej mysli politycznej 1864-1914, Warszawa 1986, 387 s., 30 zł

1356. FELICE Renzo de, Interpretacje faszymu, Warszawa 1976, 278 s., 15 zł

1357. FELIŃSKI Alojzy, Barabra Radziwiłłówna. Tragedja w pięciu aktach, Wocław 1948, XXV, 93 s., 15 zł

1358. FELIX Joseph, Le prince Adam Czartoryski: discours prononcé le 22 mai 1862 dans l'église de Montmorency à l'occasion du service annuel pour les émigrés polonais morts en France/ par Felix, Paris 1862, XII, 116 s., 48 zł

1359. FENIKOWSKI Franciszek, Zakręt Pięciu gwizdków (Powieść współczesna), Gdańsk 1951, 251 s., 24 zł

1360. FENOMENOLOGIA i hermeneutyka, Warszawa 1991, 177 s., 40 zł

1361. FERENC Teresa, Nóż za ptakiem, Warszawa 1988, 52 s., 15 zł

1362. FERSTER (CHARLIE) Karol, Przestrzeń komiczna, Warszawa 1960, XII, 112 s., 15 zł

1363. FERT Józef, Rytmy, Lublin 1987, 64 s., 15 zł

1364. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 2 (2003), Giżycko 2003, 69 s., 18 zł

1365. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 3 (2003), Giżycko 2003, 64 s., 20 zł

1366. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 4 (2004), Giżycko 2004, 77 s., 15 zł

1367. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 5 (2005), Giżycko 2005, 108 s., 30 zł

1368. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 6 (2005), Giżycko 2005, 66 s., 15 zł

1369. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 7 (2005), Giżycko 2005, 114 s., 30 zł

1370. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 8 (2005), Giżycko 2005, 88 s., 15 zł

1371. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 9 (2006), Giżycko 2006, 80 s., 16 zł

1372. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 10 (2006), Giżycko 2006, 70 s., 16 zł

1373. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Zeszyt 11 (2007), Giżycko 2007, 62 s., 16 zł

1374. FETHKE Edmund i Jan, 1000 słów języka esperanto. Kurs miedzynarodowego języka esperanto, Warszawa 1958, 86 s., 15 zł

1375. FEUERBACH Ludwik, Wybór pism. Tom I-II. Tom I Myśli o śmierci i nieśmiertelności, Tom II Zasady filozofii przyszłości, Warszawa 1988, 488, 505 s., 32 zł

1376. FICOWSKA-ŁUSZCZEK Magdalena, Serce się powtarza, Nowy Sącz 1984, 28 s., 16 zł

1377. FICOWSKA-ŁUSZCZEK Magdalena, Wzburzony sen, Kraków 1987, 47 s., 12 zł

1378. FICOWSKI Jerzy, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002, 521 s., 50 zł

1379. FICOWSKI Jerzy, Rodzynki z migdałami. Antologia poezji ludowej Żydów polskich w przekładzie..., Wrocław 1988, 185 s., 12 zł

1380. FIEDLER Arkady, Rio de Oro. Na ścieżkach indian brazylijskich, Warszawa 1952, 238 s., 10 zł

1381. FIEDLER Arkady, Ryby śpiewają w Ukajali, Warszawa 1965, 238 s., 8 zł

1382. FIEDOR Karol, Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932, Wrocław 1968, 202 s., 36 zł

1383. FIELL Charlotte i Peter , Design XX wieku , Kolonia 2002, 192 s., 25 zł

1384. FIERICH Jerzy jun., Studyum Rolnicze (1890-1923) Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1934, XII, 242, [2] s., 64 zł

1385. FIJAŁKOWSKA Barbara, GODLEWSKI Tadeusz, Polskie dylematy polityczne 1939-1995. Wybrane problemy, Olsztyn 1996, 245 s., 30 zł

1386. FIJAŁKOWSKI Wojciech, Wnętrza pałacu w Wilanowie, Warszawa 1986, 209. tabl. kol. 20 s., 10 zł

1387. FIJAŁKOWSKI Zenon, Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983, 419 s., 24 zł

1388. FIK Ignacy, Rodowód społeczny literatury polskiej, Kraków 1946, 119 s., 15 zł

1389. FIK Ignacy, Wybór pism krytycznych, Warszawa 1961, 576 s., 20 zł

1390. FIK Marta, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989, 835 s., 48 zł

1391. FIKUS Dariusz, Foksal '81, Warszawa 1989, 214 s., 12 zł

1392. FILIPCZAK-KOCUR Anna, Skarb koronny za Władysława IV 1632-1648, Opole 1991, 135 s., 64 zł

1393. FILIPIAK Tadeusz, Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do roku 1919. Studium porównawcze z historii gospodarczo-społecznej, Poznań 1965, 475 s., 30 zł

1394. FILIPKOWSKI Tadeusz, Nauczyciele polscy w Niemczech 1919-1939. Portret zbiorowy, Olsztyn 1992, 136 s., 30 zł

1395. FILIPOW Krzysztof, Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939. Kawaleria, Warszawa 1982, 64 s., 35 zł

1396. FILIPOW Krzysztof, Order Orła Białego., Białystok 1995, 64 s., 15 zł

1397. FILIPOW Krzysztof, Order Virtuti Militari 1792-1945, Warszawa 1990, 206 s., 15 zł

1398. FILIPOWICZ Jerzy, Miałem wtedy 14 lat, Warszawa 1969, 195 s., 16 zł

1399. FILIPOWICZ Stanisław, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2002, 402 s., 36 zł

1400. FILIPOWICZ Stanisław, Lot i kara, Olsztyn 1984, 75 s., 15 zł

1401. FILIPOWICZ Zygmunt, Suwalskie lata Marii Konopnickiej, Warszawa 1976, 46 s., 6 zł

1402. FILLER Witold, Uśmiech na małym ekranie. Wybór i układ..., Warszawa 1971, 101 s., 15 zł

1403. FILOSTRATOS Flawiusz, Listy miłosne, Toruń 2008, 100 s., 28 zł

1404. FILOZOFIA wieku dwudziestego, Rzeszów 1983, 504 s., 24 zł

1405. FISCHER-WOLLPERT Rudolf, Leksykon papieży, Kraków 1990, 500 s., 20 zł

1406. FISHER Vardis, Pemmican, New York 1965, 341 s., 12 zł

1407. FISZMAN Samuel, Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji, Warszawa 1956, 91 s., 12 zł

1408. FITAS Adam, Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego, Wrocław 2003, 291 s., 10 zł

1409. FITZGERALD C(harles) P(atrick), China. A Short Cultural History, London 1942, 615 s., 36 zł

1410. FIUTOWSKI Jerzy, Próba tragedii, Kraków 1989, 99 s., 12 zł

1411. FLAWIUSZ Józef, Przeciw Apionowi. Autobiografia, Poznań 1986, 203 s., 24 zł

1412. FLEMING Ian, Thunderball, London 1963, 234 s., 10 zł

1413. FLIS Mariola, PALUCH Andrzej K., Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego. Pod red..., Warszawa 1995, 345 s., 30 zł

1414. FLISOWSKI Zbigniew, Westerplatte, Warszawa 1978, 430 s., 12 zł

1415. FLORANS Rajmund, Tylko bez cudów. Humor Żydowski, Warszawa 1985, 64 s., 10 zł

1416. FLORENSKI Paweł, Ikonostas i inne szkice, Warszawa 1981, 180 s., 32 zł

1417. FLORI Jean, Rycerstwo w średniowiecznej Francji, Warszawa 1999, 182 s., 20 zł

1418. FLORUS Lucjusz Anneusz, Zarys dziejów rzymskich, Wrocław 1973, XIX, 133 s., 28 zł

1419. FLORYAN Władysław, Dzieje literatur europejskich. Pod redakcją... Tom II część 1 i 2, Warszawa 1982, 781, 559 s., 40 zł

1420. FLORYAN Władysław, Dzieje literatur europejskich. Pod redakcją... Tom II część 2, Warszawa 1983, 559 s., 18 zł

1421. FLORYAN Władysław, Dzieje literatur europejskich. Pod redakcją... Tom III część 1, Warszawa 1989, 1008 s., 15 zł

1422. FLORYAN Władysław, Dzieje literatur europejskich. Tom I część 1 i 2, Warszawa 1979, 1243 s., 20 zł

1423. FLORYAN-LOVBORG Ewa, Od czasu do czasu. Wspomnienia, Olsztyn 2010, 431 s., 32 zł

1424. FLUKOWSKI Stefan, Horyzont Afrodyty, Warszawa 1947, 157 s., 20 zł

1425. FLUKOWSKI Stefan, Oko byka, Olsztyn 1972, 95 s., 12 zł

1426. FLUKS Piotr, Po nas choćby cisza, Warszawa 1984, 59 s., 15 zł

1427. FOLARON Stefan, Andrea Cesalpino. Filozof z Arezzo, Częstochowa 1980, 139 s., 50 zł

1428. FOLARON Stefan, Mikołaj Taurellus i Polacy, Częstochowa 1981, 79 s., 39 zł

1429. FOLGA-JANUSZEWSKA Dorota, Picasso w zbiorach polskich, Warszawa 1995, 48 s., 12 zł

1430. FOLTYŃSKI Zbigniew, Turystyczna locja lądowa, Warszawa 1987, 173 s., 12 zł

1431. FORESTER C(ecil) S(cott), Okręt liniowy, Gdańsk 1971, 315 s., 50 zł

1432. FORESTER C(ecil) S(cott), Pan midszypmen Hornblower, Gdańsk 1991, 251 s., 12 zł

1433. FORESTER C(ecil) S(cott), Porucznik Hornblower, Gdańsk 1991, 279 s., 12 zł

1434. FORMANOWICZ Janina, Historia Teatru Miejskiego w Bydgoszczy w latach 1920-1939, Warszawa 1978, 248 s., 24 zł

1435. FORNALCZYK Feliks, Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu-Syrokomli, Poznań 1972, 544 s., 24 zł

1436. FORTUNAT (około r. 1570), Kraków 1926, 187 s., 38 zł

1437. FOTOGRAFIE Gazety Wyborczej 1996, Warszawa 1997, 144 s., 15 zł

1438. FOURNIER Keith A., Ewangeliczni katolicy, Warszawa 1998, 337 s., 12 zł

1439. FRANASZEK Antoni, Budowle gotyckie zamku królewskiego na Wawelu na tle dziejów w czasach nowożytnych, Kraków 1989, 125 s., 20 zł

1440. FRANASZEK Antoni, Działalność wielkorządców krakowskich w XVI wieku, Kraków 1981, 216 s., 39 zł

1441. FRANASZEK Krystyna, Bursztyn - podstawowe wiadomości, Warszawa 1985, 100 s., 20 zł

1442. FRANCIC Mirosław, Sprawa polska w publicystyce Karola Hawliczka-Borowskiego, Kraków 1948, 57 s., 15 zł

1443. FRANCIC Vilim, Dział polski w siedmiojęzycznym słowniku Piotra Lodereckera z 1605 roku., Wrocław 1972, 137 s., 20 zł

1444. FRANCIĆ Mirosław, Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 1912-1918, Wrocław 1983, 228 s., 20 zł

1445. FRANCJA w pamiętnikach Polaków. Antologia, Warszawa 1981, 446 s., 30 zł

1446. FRANCKA przymieszki do kawy, czyste smaczne i zdrowe!, Warszawa 193?, 1 s., 45 zł

1447. FRANCUSKIE rysunki XVII-XX w. i tkaniny. Katalog, Warszawa 1962, 86 + 33 ilustr. s., 24 zł

1448. FRANCZAK Stanisław, Antytezy, Kraków 1987, 80 s., 15 zł

1449. FRANCZAK Stanisław, Ballady na szkle malowane, Bielsko-Biała - Wadowice 1984, 47 s., 24 zł

1450. FRANCZAK Stanisław, Całopalenie, Kraków 1984, 70 s., 15 zł

1451. FRANCZAK Stanisław, Madejowy staw, Wadowice 1986, 55 s., 24 zł

1452. FRANCZAK Stanisław, We mgle, Warszawa 1988, 67 s., 15 zł

1453. FRANKOWSKA Maria, Mitologia Azteków, Warszawa 1987, 347 s., 10 zł

1454. FRAS Zbigniew, KASPAREK Norbert, Królewiec w oczach Polaków XIX wieku, Olsztyn 1998, 159 s., 25 zł

1455. FREDERIC Louis, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności (1868-1912), Warszawa 1988, 259 s., 20 zł

1456. FREDRO Aleksander, Bajki, Warszawa 1956, 20 s., 50 zł

1457. FREIZEITREITEN und Pferdehaltung. Tips fuer Freizeitreiter, Muenchen 1975, 96 s., 18 zł

1458. FREJDLICH Konrad, Dorzecze, Warszawa 1972, 66 s., 16 zł

1459. FRENSZKOWSKI Klemens, Pamiętnik Warmiaka, Olsztyn 2005, 168 s., 22 zł

1460. FREUD Zygmunt, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, Warszawa 1987, 415 s., 24 zł

1461. FREYRE Gilberto, Panowie i niewolnicy, Warszawa 1985, 439 s., 15 zł

1462. FRIEDRICH Henryk, Gwara kurpiowska. Fonetyka, Warszawa 1955, 132 s., 40 zł

1463. FROMM Erich, O sztuce miłości, Warszawa 1973, 159 s., 12 zł

1464. FRONCZEK Jerzy, Kapelusz pełen wiatru, Kraków 1988, 12 s., 15 zł

1465. FROSSARD Andre, 36 dowodów na istnienie diabła, Poznań 1987, 110 s., 10 zł

1466. FRYCIE Stanisław, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. Zarys monograficzny. Materiały. Tom I - proza, Warszawa 1978, 484 s., 24 zł

1467. FRYCIE Stanisław, KANIOWSKA-LEWAŃSKA Izabela, Kultura literacka w przedszkolu. Część I-II. Pod redakcją..., Warszawa 1984, 372, 480 s., 27 zł

1468. FRYŚ Ewa, IRACKA Anna, Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988, 340 s., 40 zł

1469. FRĄCKOWIAK Wiktor, Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920, Wrocław 1977, 166 s., 30 zł

1470. FRĄCKOWIAK Witold, Pedagogiczne aspekty polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach Zachodnich w okresie rządów Bismarcka (1862-1890), Bydgoszcz 1979, 251, [1] s., 40 zł

1471. FUCHS Konrad, Gestaltungskraefte in der Geschichte Oberschlesiens, Niederschlesiens und Sudetenschlesiens, Dortmund 2001, 353 s., 32 zł

1472. FULARZ Jan, ŁĘCKI Włodzimierz, Puszcza Notecka i powiat czarnkowski, Poznań 1965, 36 s., 8 zł

1473. FUMAROLI Marc, LEBRETTE Francois, Mitologia w arcydziełach malarstwa, Warszawa 2008, 224 s., 30 zł

1474. FĄFARA Jerzy Janusz, Po obu stronach twarzy, Rzeszów 1986, 60 s., 15 zł

1475. GABRYELCZYK Kazimierz, 30 lat Biblioteki Publicznej w Wolsztynie, Wolsztyn 1977, 8 s., 10 zł

1476. GACOWA Halina, Maria i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe , Wrocław 1971, 416 s., 60 zł

1477. GAERTNER Henryk, Ziemianin. Bezimienny dialog XVI wieku na tle współczesnej publicystyki (myśl - styl - autorstwo), Kraków 1922, 64 s., 24 zł

1478. GAFUROW Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej. Prehistoria, starożytność, średniowiecze, Warszawa 1978, 690 s., 24 zł

1479. GAIR Angela, Perspective for Artists. The rules of perspective illustrated and applied to painting and drawing including step-by-step instruction, New York 1990, 112 s., 36 zł

1480. GAJEWSKI Józef, Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982-1986, Kraków 1988, 248 s., 24 zł

1481. GALATOPOULOS Stelios, Callas. Prima donna assoluta, Warszawa 1983, 341 s., 12 zł

1482. GALE Iain, Cztery czerwcowe dni. Powieść o bitwie pod Waterloo, Poznań 2008, 328 s., 32 zł

1483. GALEWICZ Janusz, Szczurołap, Warszawa 1989, 32 s., 12 zł

1484. GALILI Ze'ev, Yitzhak Rabin 1922-1995, Nazareth 1996, 192 s., 36 zł

1485. GALOS Adam, JAKÓBCZYK Witold, Dzieje Hakaty., Poznań 1966, 486 s., 45 zł

1486. GANCEWSKI Jan, Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku. Studia nad gospodarką, Olsztyn 2001, 127, [14] s., 24 zł

1487. GANOCZY Alexandre, Stwórczy człowiek i Bóg stwórca, Warszawa 1982, 207 s., 10 zł

1488. GAPIK Lechosław, Hipnoza i hipnoterapia, Warszawa 1984, 148 s., 20 zł

1489. GARDAWSKI Aleksander, GĄSOWSKI Jerzy, Polska starożytna i wczesnośredniowieczna, Warszawa 1961, 249 s., 24 zł

1490. GAREWICZ Jan, Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji A. Schopenhauera, Wrocław 1965, 190, [1] s., 35 zł

1491. GARLICKI Andrzej, Geneza Legionów. Zarys historii Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964, 302 s., 15 zł

1492. GARLIŃSKI Józef, Szwajcarski korytarz, Warszawa 1989, 167 s., 16 zł

1493. GARNICKI-PUDEŁKO Stefan, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985, 381 s., 18 zł

1494. GARNIZON Głogów. Historia - teraźniejszość - przyszłość. Materiały z konferencji popularno-naukowej. Głogów 14. 05. 2011, Głogów 2011, 216 s., 24 zł

1495. GASCOGNE Mark de, Gaskończyk w kraju Solidarności, Gdańsk 2014, 231 s., 30 zł

1496. GASPERDI Maria Romana Catti de, De Gasperdi. Polityk i człowiek. Przełożył z włoskiego Antoni Czułowski, Londyn 1968, 297 s., 30 zł

1497. GASZYŃSKI Konstanty, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki, Opiniogóra 2009, 174 s., 48 zł

1498. GATTERER Michal ks. TJ, Zwierciadło liturgiczne. Zasady i wskazówki, Warszawa 1927, 78 s., 48 zł

1499. GAUDEFROY-DEMOBYNES Maurice, Narodziny islamu, Warszawa 1988, 504 s., 24 zł

1500. GAUDENZ Blanche, Ernst Wiechert in der Schweiz 1948-1950, Uerikon 1988, 47 + 8 str. wkładka z wierszami autora s., 30 zł

1501. GAUSS Karl-Markus, Niemcy na peryferiach Europy. Wędrówki przez Litwę, Spisz i brzegiem Morza CZarnego, Wołowiec 2008, 249, [2] s., 26 zł

1502. GAWARECKI Henryk, GAWDZIK Czesław, Lublin, Warszawa 1972, 12, 67 s., 15 zł

1503. GAWARECKI Wincenty Hipolit, Pamiętnik historyczny płocki przez..., Warszawa 1985, 152 s., 39 zł

1504. GAWĘDA Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej 1939-1945, Kraków 1986, 330 s., 12 zł

1505. GAWLIK Stanisław, Dzieje kształcenia nauczycieli na Śląsku Opolskim 1765-1975, Opole 1979, 320 s., 55 zł

1506. GAWRONKIEWICZ Krzysztof, MICHALSKI Jacek, 1940 Katyń. Zbrodnia na nieludzkiej ziemi, Poznań 2010, 107, [5] s., 25 zł

1507. GAWROŃSKA Helena, LOSSOW Konstanty, Rekultywacja Jeziora Długiego w Olsztynie, Olsztyn 2005, 52 s., 25 zł

1508. GAWŁOWSKI Wojciech, Zmienna losowa, Poznań 1985, 51 s., 15 zł

1509. GAŁCZYŃSKA Kira, Byłam szefową, Lublin 1988, 195 s., 12 zł

1510. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Młynek do kawy, Warszawa 1958, 63 s., 45 zł

1511. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Pieśni, Warszawa 1965, 24 s., 35 zł

1512. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Przez świat idące wołanie... Fragmenty poematu o pracy i pokoju, Warszawa 1959, 8 s., 24 zł

1513. GAŁECKA Danuta, Klatka, Warszawa 1983, 60 s., 15 zł

1514. GAŁĘZIOWSKA Małgorzata, Bitwa pod Grunwaldem. Ikonografia i ideologia pomiędzy 500. a 6000. rocznicą. Przewodnik po wystawie, Ostróda 2010, 24 s., 10 zł

1515. GDAŃSKIE Gimnazjum Akademickie. Księga pamiątkowa dla uczczenia czterechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum Gdańskiego, Gdynia 1959, 344, [3] s., 30 zł

1516. GĘBALA Stanisław, Teatr Różewicza, Wrocław 1978, 233 s., 12 zł

1517. GEBERT Konstanty, Mebel, Londyn 1990, 119 s., 10 zł

1518. GĘBIK , Władysław Gębik (1900-1986). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa , Olsztyn 1994, 83 s., 35 zł

1519. GĘBIK Władysław, O cieśli - co na deskach wiersze pisywał, Olsztyn 1958, 10 s., 15 zł

1520. GĘBIK Władysław, O Michale Lengowskim pieśniarzu warmińskim w setną rocznicę urodzin, Olsztyn 1972, 75 s., 10 zł

1521. GEDL Marek, Szkieletowy obrządek pogrzebowy w kulturze łużyckiej, Kraków 1964, 147 s., 50 zł

1522. GELLA Aleksander, Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947, Warszawa 1998, 233 s., 30 zł

1523. GENAILLE Robert, Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, Warszawa 1975, 230 s., 40 zł

1524. GENERAŁ Józef Bem i jego żołnierze. W 150 rocznicę Wiosny Ludów. Materiały z sesji popularnonaukowej, Ostrołęka 17.04. 1998, Ostrołęka 1998, 69, [5] s., 18 zł

1525. GENOLOGIA polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983, 546 s., 20 zł

1526. GEOGRAPHICAL indications, designations of origin and traditional specialities guaranteed in Poland, Warszawa 2009, 79 s., 35 zł

1527. GERESZ Jerzy, Zaczęło się od happeningu, Siedlce 1988, 58 s., 15 zł

1528. GERLICH Marian Grzegorz, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, Oświęcim 2001, 118 s., 20 zł

1529. GERMAN Edmund, Gorzki pąk rzeczywistości, Olsztyn 1960, 56 s., 15 zł

1530. GERMAN Edmund, Odgłosy skłóceń, Olsztyn 1969, 30 s., 12 zł

1531. GERON Małgorzata, Tymon Niesiołowski 1882-1965. Życie i twórczość, Toruń 2004, 233 + 99 ilustr. s., 40 zł

1532. GERSS Marcin, O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich, Olsztyn 1997, 244 s., 33 zł

1533. GERVASO Roberto, Borgiowie, Warszawa 1988, 235 s., 12 zł

1534. GERVASO Roberto, Casanova, Warszawa 1990, 238 s., 12 zł

1535. GERŻAŁEK Adam, Adam Gerżałek 1898 -1965. Malarstwo Rysunek. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Marzec - Kwiecień 1966, Olsztyn 1966, 16 s., 24 zł

1536. GESCHE Adolphe, Zło, Poznań 2009, 198 s., 25 zł

1537. GEYMONAT Ludovico, Filozofia a filozofia nauki, Warszawa 1966, 222 s., 20 zł

1538. GIBBON Edward, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Tom I-II, Warszawa 1975, 410, 504 s., 50 zł

1539. GICGIER Tadeusz, Opowieści o dawnych poetach Łodzi, Łódź 1995, 147 s., 15 zł

1540. GIEDROYC Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 2006, 388 s., 16 zł

1541. GIEDROYC Jerzy, GOMBROWICZ Witold, Listy 1950-1969, Warszawa 1993, 509, [1] s., 22 zł

1542. GIEDROYĆ , Teczki Giedroycia, Lublin 2010, 352 s., 30 zł

1543. GIEDRYS Grzegorz, Debiut, Olsztyn 2009, 34 s., 10 zł

1544. GIERAŁA Zenon, Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek... Rok obrzędowy w zwyczajch i podaniach ludowych, Warszawa 1989, 189 s., 15 zł

1545. GIERLACH Bogusław, Sanktuaria słowiańskie, Warszawa 1980, 235 s., 24 zł

1546. GIERLACH Bogusław, Świt Mazowsza, Warszawa 1984, 211 s., 15 zł

1547. GIEROWSKI , Gierowski i Krzywe Koło. Muzeum Sztuki w Łodzi październik - listopad 2003, Łódź 2003, 192 s., 32 zł

1548. GIEROWSKI Józef, Historia Polski 1492-1864., Kraków 1967, 274 s., 18 zł

1549. GIERSZEWSKI Maciej, Profile, Olsztyn 2006, 54 s., 10 zł

1550. GIERSZEWSKI Stanisław, Obywatele miast Polski przedrozbiorowej. Studium źródłoznawcze, Warszawa 1973, 178 s., 45 zł

1551. GIERSZEWSKI Stanisław, Wyprawa morska Łapińskiego a przemyt broni przez Gdańsk w r. 1863, Gdańsk 1958, 14 s., 12 zł

1552. GIERSZON Urszula, Siedem barw płomienia, Lublin 1987, 48 s., 15 zł

1553. GIERTYCH Jędrzej, Tysiąc lat historii polskiego narodu. Tom I, Londyn 1986, 395 s., 27 zł

1554. GIERTYCH Jędrzej, GIERTYCH Roman, Polska i Niemcy (autor: Jędrzej). Granica polsko-niemiecka w świetle norm międzynarodowych. (autor: Roman) , Wrocław 1996, 195 s., 15 zł

1555. GIERYMSCY Maksymilian i Aleksander, Listy, Wrocław 1973, 526 s., 45 zł

1556. GIEYSZTOR Aleksander, HERBST Stanisław, Polska tysiącletnia, Warszawa 1975, 253 s., 20 zł

1557. GIEŁŻYŃSKI Wojciech, Budowanie Niepodległej, Warszawa 1986, 201 s., 15 zł

1558. GILBERT Michael, Smallbone deceased, London 1961, 192 s., 12 zł

1559. GILBERT Michael, The Doors open, London 1963, 192 s., 12 zł

1560. GILGAMESZ. Powieść starobabilońska, Warszawa 1986, 88 s., 12 zł

1561. GILLMOR Frances, Król tańczył na targowisku, Warszawa 1964, 209 s., 18 zł

1562. GILLNER Henryk, Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu, Warszawa 1965, 204 s., 30 zł

1563. GILSON Etienne, Chrystianizm a filozofia, Warszawa 1958, 94 s., 15 zł

1564. GILSON Etienne, Duch filozofii średniowiecznej, Warszawa 1958, 439 s., 30 zł

1565. GILSON Etienne, Elementy filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1965, 324 s., 24 zł

1566. GILSON Etienne, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1960, 550 s., 30 zł

1567. GILSON Etienne, LOGAN Thomas, Historia filozofii współczesnej od Hegla do czasów najnowszych, Warszawa 1977, 827 s., 75 zł

1568. GIMIŃSKA Ksenia, REJMANOWSKI Maciej, Mileszewy. Gmina Jabłonowo Pomorskie Zespół dworsko-pałacowy, Toruń 1998, 82 s., 30 zł

1569. GINSBERG Allen, Utwory poetyckie, Kraków-Wrocław 1984, 238 s., 120 zł

1570. GINTEL Jan, KOPIEC wspomnień, Kraków 1964, 617 s., 18 zł

1571. GISGES JAn Maria, Wieczory nad jeziorami, Olsztyn 1984, 91 s., 12 zł

1572. GISGES Jan Maria, Zielone gałęzie. Obraz historyczny, Warszawa 1953, 49 s., 12 zł

1573. GIZELLA Jerzy, Rozstrój, Kraków 1984, 68 s., 12 zł

1574. GIZEWIUSZ , Gustaw Gizewiusz 1810-1848. Kaznodzieja, folklorysta, publicysta. Materiały z konferencji naukowej Ostróda 14 maja 2010. Obchody Roku Gustawa Marcina Gizewiusza, Ostróda 2012, 103 s., 30 zł

1575. GIZEWIUSZ Gustaw, Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840 roku przez... Część I-III, Kraków - Olsztyn 2001, 342, 274, 70 s., 125 zł

1576. GIZEWIUSZ Gustaw, Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym Prowincji Pruskiej, Olsztyn 2004, 190 s., 25 zł

1577. GIZOWSKI Krzysztof, Figury, Lublin 1987, 48 s., 15 zł

1578. GIŻYCKO , Z dziejów Leca (Giżycka). Wybór szkiców i źródeł, Olsztyn 1998, 122 s., 45 zł

1579. GLAPIAK Agnieszka, Przyjaciele z Gołdapi, czyli jak jeleń, żuraw i nietoperz po Mazurach Garbatych wędrowali i księgi mądrości szukali, Gołdap 2013, 46 s., 20 zł

1580. GLASER Hermann, Die Kulturgeschichte der Bundesrepubik Deutschland. Band 1. Zwischen Kapitulation und Waehrungsreform 1945-1948, Frankurt/M 1990, 372 s., 30 zł

1581. GLASSER William, The Reality Therapy Reader, New York 1976, 691 s., 80 zł

1582. GLAZER Hipolit Maurycy, Dziennik podróży do Prus Wschodnich i Zachodnich w 1848 roku, Olsztyn 1994, 66 s., 27 zł

1583. GLINIECKI Tomasz, Elbląg czasów wojny, Elbląg 2013, 212. [3] s., 35 zł

1584. GLOGER Zygmunt, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 1-4 , Warszawa 1978, 16 + 316, 352, 350, 523 s., 40 zł

1585. GLOVER T.R., Świat starożytny, Warszawa br., 336 s., 36 zł

1586. GLUCK Leopold, Od ziem postulowanych do ziem odzyskanych, Warszawa 1971, 139 s., 12 zł

1587. GLUZIŃSKI Tomasz, W żarnach świata, Kraków 1985, 94 s., 12 zł

1588. GMURKOWSKA Dorota, Historia niespełnionej miłości, Olsztyn 2002, 54 s., 15 zł

1589. GNATOWSKA Helena, Rola Polskiej Partii Robotniczej w kształtowaniu i realizacji polityki socjalnej Polski Ludowej 1942-1948, Białystok 1986, 443 s., 40 zł

1590. GNEISENAU August Wilhelm Anton Neidhardt von, Ausgewahlte militarische Schriften, Berlin 1984, 475 s., 80 zł

1591. GNIEZNO. Studia i materiały historyczne II, Warszawa-Poznań 1987, 316 s., 24 zł

1592. GODLEWSKA Krystyna, Wielcy ponad zmęczenie, Warszawa 1983, 70 s., 15 zł

1593. GODLEWSKI Jerzy F., JABŁOŃSKI Krzysztof H., Prawo a religia, Warszawa 1988, 140 s., 20 zł

1594. GODLEWSKI Jerzy Romuald, ODYNIEC Wacław, Pomorze Gdańskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939, Warszawa 1982, 447 s., 33 zł

1595. GODYCKA Janina, Podręcznik do badania zdrowia, wykrywania energii i aury człowieka, Jonstrop 2005, 50 s., 36 zł

1596. GOETEL Ferdynand, Egipt, Lwów 1927, 235 s., 50 zł

1597. GOETHE Jan Wolfganag, Listy i wiersze miłosne, Warszawa 1982, 472 s., 29 zł

1598. GOETHE Johann Wolfgang, Dywan Wschodu i Zachodu BP, Warszawa 1963, 305 s., 20 zł

1599. GOIBURU Joaquin Maria , Duch misyjny. Vademecum, Warszawa 1991, 258 s., 15 zł

1600. GÓIS Dami?o de, Kronika wielce szczęśliwego króla Dom Manuela 1495-1521, Warszawa 1989, 350 s., 20 zł

1601. GOLA Stanisław, Dzień z jawnogrzesznicą, Katowice 1984, 48 s., 15 zł

1602. GOLAWSKI M., Poland Trough the Ages at outline of Polish History for young Readers, London 1971, 190 s., 30 zł

1603. GOLDBERG Jakub, Dzieje Pabianic w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1990, 56 s., 15 zł

1604. GOLDENWEISER Aleksander, Tołstoj wśród bliskich, Warszawa 1961, 381 s., 15 zł

1605. GOLDSMITH Barbara, Fortuna Johnsonów, Warszawa 1992, 223, [5] s., 25 zł

1606. GOLF. Vademecum polsko-angielskie 2003, Warszawa 2003, 216 s., 20 zł

1607. GOLIAS Marian, Wstępna nauka greckiego. Teksty., Warszawa 1958, 47 s., 10 zł

1608. GOLIAS Marian, Wstępna nauka języka greckiego. I-II, Warszawa 1973, 144, 47 s., 25 zł

1609. GOLIŃSKI Mateusz, ŻERELIK Rościsław, Inwentarze zbrojowni i arsenału księcia legnickiego Ludwika IV z lat 1662-1669. wydali i wstępem opatrzyli..., Legnica 1993, 96 s., 36 zł

1610. GOLIŃSKI Z., Kościół w walce z pornografią, Lublin 1939, 21 s., 20 zł

1611. GOLIŃSKI Zbigniew, Ignacy Krasicki, Warszawa 1979, 441 s., 20 zł

1612. GOLKA Bartłomiej, Prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945, Warszawa 1975, 365 s., 32 zł

1613. GOLON Mirosław, Razem czy osobno. Wybrane problemy z historii Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w latach 1945-1951, Toruń(?) br., 14 s., 12 zł

1614. GOLUS Władysław, NAWROCKI Stanisław, Ostrzeszów. Przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1969, 146 s., 30 zł

1615. GOMBROWICZ Witold, Trans-Atlantyk, Warszawa 1983, 122 s., 15 zł

1616. GOMBROWICZ Witold, Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Warszawa 1990, 206 s., 15 zł

1617. GONDEK Leszek, Polska karząca 1939-1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, 203 s., 12 zł

1618. GONDEK Leszek, Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania, Warszawa 1982, 358 s., 32 zł

1619. GÓRA Władysław, OKĘCKI Stanisław, Walczyli o nowe Niemcy. Niemieccy antyfaszyści w ruchu oporu na ziemiach polskich, Warszawa 1972, 354 s., 20 zł

1620. GÓRA Konopki, Węgorzewo 2010, 104 s., 25 zł

1621. GÓRALOWA Danuta, Warmińska rzeźba ludowa, Olsztyn 1979, 188 s., 25 zł

1622. GÓRALSKI Wojciech ks., Kapituła katedralna w Płocku. XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich, Płock 1979, 322 s., 48 zł

1623. GÓRALSKI Zbigniew, Austria a trzeci rozbiór Polski, Warszawa 1979, 283 s., 24 zł

1624. GÓRALSKI Zbigniew, Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przerozbiorowym. Część II, Lublin 1999, 116 s., 21 zł

1625. GÓRALSKI Zbigniew, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983, 282 s., 18 zł

1626. GÓRALSKI Zbigniew, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1988, 282 s., 25 zł

1627. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Ktoś po drugiej stronie, Olsztyn 1989, 201 s., 15 zł

1628. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Przeczucie bitwy, Olsztyn 1979, 70 s., 18 zł

1629. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Przesilenie, Olsztyn 2008, 181 s., 20 zł

1630. GORDON Andrzej Zbigniew, Akwarele, Łódź 1985, 64 s., 15 zł

1631. GÓREC-ROSIŃSKI Jan, Czyje będzie królestwo, Warszawa 1987, 110 s., 15 zł

1632. GÓREC-ROSIŃSKI Jan, Kredowy bóg, Kraków 1987, 102 s., 12 zł

1633. GÓRECKI Jan, Rozwód. Studium socjologiczno-prawne, Warszawa 1965, 315 s., 20 zł

1634. GORION (Berdyczewski) Micha Josef Bin, Żydowskie legendy biblijne. Tom I-II, Gdynia 1996, 361, 358 s., 60 zł

1635. GÓRNY Andrzej, SZELEROWICZ Mariusz, Jaskinia Wierzchowska Górna. Przewodnik turystyczny, Warszawa 1987, 20 s., 6 zł

1636. GÓRNY Górny, Wąbrzeźno. Z dziejów miasta i okolicy, Toruń 1988, 144 s., 40 zł

1637. GÓRNY Śląsk. Tom I/II, Poznań 1959, 541,540 s., 24 zł

1638. GOROL Edward, Medale, Warszawa 1982, 116 s., 10 zł

1639. GÓRSKA I., PADEREWSKA L., Badania archeologiczne w Polsce w latach 1944-1964. Wstępem opatrzył Witold Hensel., Wrocław 1965, 50 s., 36 zł

1640. GÓRSKI , Jakóba Górskiego Rada Pańska 1597, Kraków 1892, XV, 137 s., 30 zł

1641. GÓRSKI Jan, Pogranicze historii. Szkice i felietony, Warszawa 1974, 375 s., 12 zł

1642. GÓRSKI Jerzy A., Miłuj i czyń co chcesz, Warszawa 1976, 307 s., 15 zł

1643. GÓRSKI Karol, Communitas Princeps Corona Regni. Studia selecta, Warszawa 1976, 133 s., 24 zł

1644. GÓRSKI Karol, Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika, Toruń 1972, 53 s., 9 zł

1645. GÓRSKI Karol, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, Część pierwsza 966-1795, Lublin 1962, 234 s., 27 zł

1646. GÓRSKI Karol, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Część pierwsza 966-1795, Lublin 1962, 233 s., 27 zł

1647. GÓRSKI Karol, Polska w zlewisku Bałtyku, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, 238 s., 25 zł

1648. GÓRSKI Karol, Starostowie malborscy w latach 1457-1510. Pierwsze półwiecze polskiego Malborka, Toruń 1960, 206 s., 30 zł

1649. GÓRSKI Karol, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980, 456 s., 24 zł

1650. GÓRSKI Karol, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, 397 s., 20 zł

1651. GÓRSKI Karol, BISKUP Marian , Akta stanów Prus Królewskich. Tom I (1479-1488) Wydali..., Warszawa 1955, 607 s., 48 zł

1652. GÓRSKI Konrad, Jan Kasprowicz. Studia, Warszawa 1977, 104 s., 20 zł

1653. GÓRSKI Konrad, Poezja jako wyraz. Próba teorii poezji, Toruń 1946, 174 s., 45 zł

1654. GÓRSKI Konrad, Z historii i teorii literatury, Wrocław 1959, 378 s., 30 zł

1655. GÓRSKI Konrad, Z historii i teorii literatury. Seria trzecia., Warszawa 1971, 344 s., 36 zł

1656. GÓRSKI Ludwik, Uwłaszczenie pracy, Lublin 1936, 50 s., 30 zł

1657. GÓRZAŃSKI Jerzy, Święty brud, Warszawa 1985, 118 s., 15 zł

1658. GORZAŁKA czyli historia i zasady wypalania mocnych trunków, Warszawa 2004, 177 s., 23,5 zł

1659. GORZELSKA-DYBOWICZ Leokadia, OLSZEWSKA Irena, Skróty tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych wychodzących w Polsce w latach 1945-1965, Warszawa 1968, 132 s., 30 zł

1660. GORZKI smak morza. Antologia rosyjskiej noweli morskiej 1917-1977 , Gdańsk 1982, 611 s., 15 zł

1661. GÓRZYŃSKI Stefan, Zarys historii rybołówstwa w dawnej Polsce, Warszawa 1964, 90 s., 40 zł

1662. GOSPODARCZE przesłanki historii społecznej, Poznań 1982, 512 s., 40 zł

1663. GOSTKOWSKI Stanisław, Śmierć ma słodki zapach, Warszawa 1989, 71 s., 15 zł

1664. GOURLAY Logan, Olivier, Warszawa 1977, 180 s., 12 zł

1665. GOWIN Jarosław, Kościół po komunizmie, Kraków 1995, 294 s., 18 zł

1666. GOWIN Jarosław, Kościół w czasach wolności 1989-1999, Kraków 1999, 475 s., 24 zł

1667. GOWOREK Tomasz, Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1988, 198, tabl s., 18 zł

1668. GOYA Francisco, Hrozy vojny. Desastres de la Guerra, Bratislava 1951, 102 s., 20 zł

1669. GOŁASZ Hanna, Gotycki ratusz w Środzie Śląskiej, Wrocław 1971, 53 s., 18 zł

1670. GOŁBA Kazimierz, Obrazki śląskie, Warszawa 1954, 184 s., 12 zł

1671. GOŁĘBIOWSKA Teresa, Antroponima Orawy, Kraków 1971, 160 s., 32 zł

1672. GOŁĘBIOWSKI Janusz W., Pierwsze lata 1945-47, Katowice 1974, 391 s., 12 zł

1673. GOŁĘBIOWSKI Stefan, Drzewieniec, Olsztyn 1985, 79 s., 15 zł

1674. GOŁĘBIOWSKI Stefan, Trud, Warszawa 1953, 70 s., 12 zł

1675. GOŁĘBIOWSKI (Jan Smutek) Stefan, Ziarno życia, Warszawa 1960, 170 s., 20 zł

1676. GOŁOSZ Kazimierz, Zagraniczna polityka kulturalna 5 Republiki 1958-1974, Katowice 1982, 174. nlb. s., 15 zł

1677. GOŁOTA Janusz , Jędrzej Moraczewski (1870-1944). Pierwszy premier II Rzeczypospolitej, Ostrołęka 2002, 501 s., 32 zł

1678. GOŁOWICZ Wacław, Głęboki teren, Olsztyn 1961, 38 s., 20 zł

1679. GOŁUBIEW Antoni, Świadkowie przemian, Kraków 1974, 315 s., 12 zł

1680. GOŁĄBEK Małgorzata, Zjedz ślimaka, Kraków 1984, 54 s., 12 zł

1681. GRABANIA Marek, Zawiercie. Zarys rozwoju powiatu i miasta. Oprac..., Katowice 1969, 384 s., 24 zł

1682. GRABLEVSKIJ Ivan Stanislavovič , Prynamonne - kraj rodny = Prineman'e - kraj rodnoj = Nadniemeński kraj rodzinny, Mińsk 1981, nlb. 160 s., 45 zł

1683. GRABOWSKA Celina, STRZYŻEWSKA Małgorzata, Olsztyn 1900-2000, Olsztyn 2000, 120 s., 20 zł

1684. GRABOWSKI Jan P., Deszcz i płomień, Gdańsk 1988, 81 s., 15 zł

1685. GRABOWSKI Jan P., Żółta poczekalnia, Warszawa 1984, 113 s., 15 zł

1686. GRABOWSKI Józef, Wycinanka ludowa, Warszawa 1955, 184 + 76 kol. tablic s., 48 zł

1687. GRABOWSKI Stanisław, Z dziejów Kurzętnika i okolic, Warszawa 2008, 286, XVI s., 30 zł

1688. GRABSKI Andrzej Feliks, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, Warszawa 1972, 431 s., 24 zł

1689. GRABSKI Eugeniusz, Świadkowie Golgoty Wschodu. Syberyjskie losy polskich dzieci podczas drugiej wojny światowej, Olsztyn 2005, 136 s., 30 zł

1690. GRABSKI Wladysław Jan, 300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny 960-1960, Warszawa 1960, 659 s., 32 zł

1691. GRABSKI Władysław, Wybór pism, Warszawa 1987, 335 s., 30 zł

1692. GRADOWSKI Michał, Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1984, 159 s., 20 zł

1693. GRAFF Piotr, Sztuka jako system, Warszawa 1987, 147 s., 30 zł

1694. GRAFF Tomasz, Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008, 362 s., 30 zł

1695. GRAHAM Winston, Marnie, London 1964, 253 s., 10 zł

1696. GRALA Marek, Ostatni wieczór autorski, Poznań 1988, 68 s., 15 zł

1697. GRALA Marek, Pejzaż domowego ogniska, Łódź 1985, 66 s., 15 zł

1698. GRALA Marek, Przegryźć kaganiec, Warszawa 1983, 60 s., 15 zł

1699. GRALA Marek, W południe przy księżycu, Warszawa 1985, 67 s., 15 zł

1700. GRAMATYKA opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1968, 284 s., 10 zł

1701. GRAMMAIRE Larousse du XX Siecle, Paris 1936, 468 s., 16 zł

1702. GRANT Michael, Mity rzymskie, Warszawa 1978, 289 s., 24 zł

1703. GRAY Wood, Historians Handbook. A Key to the Study and Writing of History, Boston 1964, 88 s., 14 zł

1704. GREBING Helga, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Munchen 1976, 321 s., 20 zł

1705. GRECJA Kartagina Rzym, Olsztyn 2009, 196 s., 28 zł

1706. GREGOR Miro, Świat Tatr, Warszawa-Bratysława 1984, 236 s., 20 zł

1707. GREGOROVIUS Ferdynand, Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej, Olsztyn 1991, 167 s., 30 zł

1708. GREINER Piotr, KACZAMREK Ryszard, Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim 1922-1939, Katowice 1993, 166 s., 24 zł

1709. GRELA Marek, Polska a stosunki Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1989, 192 s., 15 zł

1710. GREŃ Zbigniew, Semantyka i składnia czasowników oznaczajacych akty mowy w języku polskim i czeskim, Warszawa 1994, 425 s., 20 zł

1711. GRENIUK Piotr, TURSKA Zofia, Kościuszko w pieśni i w poezji, Łódź 1946, 112 s., 20 zł

1712. GREY Allan C., Samouczek tańców nowoczesnych dla pań, Warszawa 1935, 104, IV s., 60 zł

1713. GRIMAL Pierre, Miłość w Rzymie, Warszawa 1990, 297 s., 24 zł

1714. GROCHOLSKA Daniela, Spacer emeryta, Olsztyn 2015, 56, [2] s., 19 zł

1715. GROCHOWINA Józef Andrzej, Mimośród, Łódź 1984, 63 s., 15 zł

1716. GROCHOWSKA Irena, Stanisław Antoni Szczuka - jego działalność w ziemi wiskiej 1682-1710, Warszawa 1989, 347 s., 70 zł

1717. GRODECKI , Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznice urodzin, Warszawa 1960, 578 s., 64 zł

1718. GRODZIŃSKI Eugeniusz, Zarys teorii nonsensu, Wrocław 1981, 214 s., 24 zł

1719. GRODZIŃSKI Juliusz, Przyczepieni do holu, Olsztyn 1976, 183 s., 6 zł

1720. GRODZKA Magdalena, Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Warszawa 1984, 102 s., 20 zł

1721. GROICKI Bartłomiej, Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów., Warszawa 1954, 237 s., 120 zł

1722. GROŃSKI Ryszard Marek, Od Stańczyka do STS-u. Satyra polska lat 1944-1956, Warszawa 1974, 264 s., 10 zł

1723. GROSCH Waldemar, Deutsche und polnische Propaganda waehrend der Volksabstimmung in Oberschlesien 1919-1921, Dortmund 2002, 484 s., 40 zł

1724. GROSS Jan T., Strach. antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008, 343 s., 30 zł

1725. GROSS Jan T., W zaborze sowieckim, Warszawa br., 64 s., 12 zł

1726. GROSS Radosław, Powszechna Organizacja "Służba Polsce" w województwie olsztyńskim w latach 1948-1955, Olsztyn 2011, 384, 9 załączników s., 39 zł

1727. GROSSMAN Wasilij, Wszystko płynie..., Warszawa 1984, 111 s., 20 zł

1728. GROT Otylia, Harcerstwo polskie na Warmii i Powiślu w latach 1919-1939, Olsztyn 1988, 25 s., 20 zł

1729. GROT Zdzisław, Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. Tom I Lata Wiosny Ludów 1849-1851. Opracował i wstępem opatrzył..., Poznań 1956, 277 s., 45 zł

1730. GROTESKA, Gdańsk 2003, 200 s., 30 zł

1731. GRUCHAWKA Ryszard, Tylko to jedno, Warszawa 1989, 43 s., 15 zł

1732. GRUCHAŁA Janusz, Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego (1879-1899), Wrocław 1982, 139 s., 25 zł

1733. GRUDZIEŃ 1970 w dokumentach MSW, Warszawa 2000, 234 s., 20 zł

1734. GRUDZIŃSKI Przemysław, Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta 1933-1945, Wrocław 1980, 213 s., 15 zł

1735. GRUDZIŃSKI Tadeusz, Bolesław Śmiały - Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1986, 250 s., 18 zł

1736. GRUNBERGER Richard, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. Tom 1-2, Warszawa 1987, 295, 414 s., 24 zł

1737. GRUNT-MEJER Zygmunt, HOPPEN-ZAWADZKA Jadwiga, Koniec epoei, Bydgoszcz 1996, 128 s., 20 zł

1738. GRUNWALD. "Rota" Nowowiejski. Konferencja naukowa, Olsztyn, 14 czerwca 2010, Olsztyn 2010, 214 s., 27 zł

1739. GRUNWALD. Dwa utwory z I połowy XX wieku z Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 32 s., 5 zł

1740. GRUNWALD. Przewodnik historyczny a w nim, historia prawdziwa zmagań Królestwa Polskiego z Krzyżakami, jako też sławnej klęski grunwaldzkiej, którą Władysław, król Polski, tymże Krzyżakom zadał Roku Pańskiego 1410, Olsztyn 2010, 111 + rozkładany folder s., 26 zł

1741. GRUPIŃSKA Anka, Po Kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami, Warszawa 1991, 245, nlb. s., 20 zł

1742. GRUPIŃSKI Jerzy, Waga i warga, Poznań 1984, 59 s., 15 zł

1743. GRUSZKA Józef, Polski Ośrodek Narodowy w Raciborzu (do roku 1918), Wrocław 1970, 175, [2] s., 50 zł

1744. GRUSZKA ZYCH Barbara, Napić się pierwszej wody, Warszawa 1989, 32 s., 16 zł

1745. GRYCZ Józef, Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie, Warszawa 1045, 232 s., 27 zł

1746. GRYCZ Józef, Porównanie zagranicznych przepisów katalogowania. Zestawił..., Kraków 1929, 45 s., 18 zł

1747. GRYDZEWSKI , Z listów do Mieczysława Grydzewskiego 1946-1966, Londyn 1990, 237 s., 24 zł

1748. GRYGA Stanisław ks., Złoty wiek mistyki hiszpańskiej. Tom I Wcześni pisarze XVI wieku, Kraków 1987, 319 s., 30 zł

1749. GRYGLEWICZ Feliks ks., Niewolnicy w Nowym Testamencie, Lublin 1961, 71 s., 18 zł

1750. GRYNIAKOW Jerzy ks., Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego do traktatu warszawskiego 1767/68 do II wojny światowej, Warszawa 1972, 192 s., 40 zł

1751. GRYNIAKOW Jerzy ks., Ustalenie stanu prawnego dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Niepodległej, Warszawa 1976, 276 s., 60 zł

1752. GRZEGORCZYK Andrzej, Schematy i człowiek. Szkice filozoficzne, Warszawa 1968, 218 s., 18 zł

1753. GRZEGORCZYK Piotr, Index Lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich, Warszawa 1967, 286 s., 32 zł

1754. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Miasto Bajek, Olsztyn 2008, 36 s., 20 zł

1755. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Tajemnice zamku nad Łyną, Olsztyn 2013, 36 s., 21 zł

1756. GRZEGORCZYKOWA Renata, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1995, 186 s., 20 zł

1757. GRZELAK Czesław, Szack - Wytyczno 1939, Warszawa 1993, 77, [1] s., 16 zł

1758. GRZESIAK Zdzisław, Prognoza ludności i bilans siły roboczej województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967, 109 s., 16 zł

1759. GRZESIUK Lidia, Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży, Warszawa 1987, 220 s., 15 zł

1760. GRZESZCZUK Stanisław, Kochanowski i inni. Studia, charakterystyki, interpretacje. Wydanie drugie, zmienione i uzupełnione., Katowice 1988, 528 s., 20 zł

1761. GRZESZCZUK Stanisław, HOMBEK Danuta, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 2. , Kraków 1995, 507 s., 20 zł

1762. GRZESZCZUK Stanisław, HOMBEK Danuta, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 4 Od "Nowin Polskich" do "Wiadomości Warszawskich 1729-1773. Część 1-2, Kraków 2000, 292, 367 s., 36 zł

1763. GRZEŚ z Sanoka. Opowiadanie historyczne podług J.I. Kraszewskiego, Warszawa 1949, 74 s., 20 zł

1764. GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna, Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia. Die Aufklarung in Danzig. Skizzen über die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklärung., Warszawa 1998, 202 s., 25 zł

1765. GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna, Publicystyka stanisławowska o modelu rządów monarchii francuskiej, Wrocław 1990, 172 s., 20 zł

1766. GRZYB Andrzej, Stwory, Gdańsk 1988, 82 s., 15 zł

1767. GRZYBOWSKA Jadwiga, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 9001-10000. Część I Nr 9001-9500. Oprac..., Kraków 1977, 318 s., 12 zł

1768. GRZYBOWSKI Konstanty, Ojczyzna Naród Państwo, Warszawa 1977, 195 s., 16 zł

1769. GRZYBOWSKI Konstanty, Pięćdziesiąt lat 1918-1969, Kraków 1977, 175 s., 16 zł

1770. GRZYBOWSKI Konstanty, Polityka Watykanu 1917-1929, Warszawa 1958, 76 s., 15 zł

1771. GRZYBOWSKI Konstanty, Refleksje sceptyczne. Tom I-II, Warszawa 1972, 577, 317 s., 24 zł

1772. GRZYBOWSKI Stanisław, Elżbieta Wielka, Wrocław 1984, 223 s., 10 zł

1773. GRZYBOWSKI Stanisław, Henryk Walezy, Wrocław 1985, 242 s., 10 zł

1774. GRZYMAŁA Dorota, Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszowskiej, Hrubieszów 2014, 192 s., 30 zł

1775. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam, O twórczości Wyspiańskiego, Kraków 1979, 420 s., 12 zł

1776. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam, Sto jedenaście dni letargu. (Wspomnienia z Pawiaka z lat 1942/1943), Kraków 1965, 219 s., 16 zł

1777. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam, Świat aktorski moich czasów, Warszawa 1957, 685 s., 24 zł

1778. GRZYMKOWSKI Jerzy, Smak ulęgałek. Mazowieckie wspominki, Warszawa 1980, 226 s., 20 zł

1779. GRZYWACZ Jerzy ks., Nominacja biskupów w Polsce przerozbiorowej, Lublin 1960, 144 s., 50 zł

1780. GRZĄDZIELA Romualda, Fajanse polskie od połowy XIX w. do połowy XX w. Katalog wystawy, Sanok 1983, 83 s., 18 zł

1781. GUDDAT Wilhelm, Die Entstehung und Entwicklung der privaten Grundherrschaftenin den Ämtern Brandenburg und Balga (Ostpreußen), Marburg/Lahn 1975, 486 s., 90 zł

1782. GUERQUIN Bohdan, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, 348 s., 39 zł

1783. GUILLAIN Robert, Japon. Troisieme Grand, Paris 1969, 367 s., 15 zł

1784. GUILLAUME Paul, Podręcznik psychologii, Warszawa 1958, 377 s., 30 zł

1785. GUILLEN Nicolas, Śpiewak z Kuby, Warszawa 1954, 100 s., 40 zł

1786. GUMILOW Lew, Dzieje dawnych Turków, Warszawa 1972, 524 s., 27 zł

1787. GUMOWSKI Marian, Pieczęcie i herby miast pomorskich, Toruń 1939, [4], 190, [2] s., 160 zł

1788. GUNZEL Walter, Polen, Hannover 1963, 119 s., 16 zł

1789. GUPIENIEC Anatol, Przewodnik po Dziale Numizmatycznym Muzeum Archeologicznego w Łodzi. I. (Starożytność i wczesna średniowiecze), Łódź 1954, 75, 70 tabl. s., 40 zł

1790. GUSTAW Romuald OFM, Rozwój pojęcia historii kościoła od I do XVIII wieku, Poznań 1964, 102 s., 18 zł

1791. GUTAKER Kazimierz, Tęczyński. Dramatyczne dzieje bałtyckiego dyplomaty, Warszawa 1993, 218 s., 15 zł

1792. GUTOWSKI Maciej, Komizm w polskiej sztuce gotyckiej, Warszawa 1973, 274 s., 32 zł

1793. GUZEK Andrzej Wojciech, Podglebie zegarów, Kraków 1987, 89 s., 12 zł

1794. GWOREK Mirosław, MIERZWA Waldemar, Zasmakuj w Mazurach. Rzecz nie tylko o kuchni, Dąbrówno 2014, 160 s., 45 zł

1795. GZELLA Grażyna, Przed wysokim sądem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Toruń 2004, 295 s., 25 zł

1796. GĄSIOROWSKI Andrzej, Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466-1939, Olsztyn 2005, 379 s., 35 zł

1797. GĄSIOROWSKI Krzysztof, Z punktu widzenia UFO, Warszawa 1986, 94 s., 15 zł

1798. GĄSIOROWSKI S. J., Malarstwo starożytne w zbiorach Czartoryskich w Krakowie. Wybór zabytków, Kraków 1952, 15, tabl. XXXVII s., 15 zł

1799. GĄSSOWSKI Jerzy, Mitologia Celtów, Warszawa 1979, 224 s., 10 zł

1800. GĄSSOWSKI Jerzy, Ziemia mówi o Piastach, Warszawa 1961, 176 s., 18 zł

1801. GŁADKOWSKA Ewa, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego, Olsztyn 2003, 154. nlb. 10 s., 20 zł

1802. GŁADKOWSKI Krzysztof, Kanzel/ambona. Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku, Olsztyn 2008, 386 s., 30 zł

1803. GŁĘBICKA Ewa, Grupy literackie w Polsce 1945-1980. Leksykon, Warszawa 1993, 682 s., 20 zł

1804. GŁĘBOCKI Henryk, "Diabeł Asmodeusz" w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012, 812 s., 60 zł

1805. GŁĘBOCKI Wiesław, MÓRAWSKI Karol, Kultura walcząca 1939-1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i okupacji, Warszawa 1979, 286 s., 12 zł

1806. GŁOMBIK Czesław, Metafizyka kultury. Grabmann - Maritain - neoscholastyka polska, Warszawa 1982, 214 s., 10 zł

1807. GŁOWACKI Andrzej, Sierpień 1980 roku w Szczecinie, Szczecin 1987, 183 s., 24 zł

1808. GŁOWACKI Janusz, 5 1/2. Dramaty, Warszawa 2007, 543 s., 30 zł

1809. GŁOWACKI Ludwik, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, 479 s., 20 zł

1810. GłOWACKI Janusz, Moc truchleje, Warszawa 1981, 60 s., 15 zł

1811. HABACHI Rene, U źródeł człowieczeństwa, Warszawa 1982, 118 s., 10 zł

1812. HADYNA Stanisław, Na podbój kontynentu, Warszawa 1964, 416 s., 10 zł

1813. HAFTARCZYK Tomasz, Manewrowanie jachtem żaglowym na silniku. Wybrana część kodeksu morskiego. Prawo drogi morskiej i międzynarodowe przepisy zapobiegania zderzeniom na morzu, Lublin 2007, 170 s., 32 zł

1814. HAHN Wiktor, Bibliografia bibliografii polskich, Wrocław 1956, 646 s., 30 zł

1815. HAHN Wiktor, Juliusz Słowacki w 1848 r., Wrocław 1948, 39 s., 35 zł

1816. HAHN Wiktor, Karol Szajnocha jako autor dramatyczny, Wrocław 1948, 58 s., 35 zł

1817. HAIKU, Legnica 1986, 32 s., 15 zł

1818. HALECKI Oskar, A History of Poland, New York 1981, X, 366 s., 30 zł

1819. HALL , Spór o Polskę. Z Aleksandrem Hallem rozmawiają Ewa Polak i Mariusz Kobzdej, Warszawa 1993, 160 s., 15 zł

1820. Hall Aleksander, Charles de Gaulle, Warszawa 2002, 543 s., 35 zł

1821. HALL Aleksander, Francja i wielcy Francuzi, Warszawa 2007, 1060 s., 36 zł

1822. HALL Aleksander, Historia francuskiej prawicy 1981-2007, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009, 592 s., 25 zł

1823. HALL Aleksander, Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle'a, Warszawa 2005, 608 s., 40 zł

1824. HAMANN Richard, Geschichte der Kunst. I-II. Band I Von der Vorgeschichte bis zur Spaetantike, Band II Von der Altschristlichen Zeit bis zur Gegenewart, Berlin 1953, 1955, 978, 1001 s., 50 zł

1825. HANDBUCHLEIN fur die Bruderschaft von dem allerheiligsten Sakramente des Altars wie sie in den Pfarreien des Bistums Ermland errchtet ist, Braunsberg 1909, 32 s., 40 zł

1826. HANDELSMAN Marceli, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 1973, 220 s., 20 zł

1827. HANSEN Thorkild, Arabia Felix, Warszawa 1968, 264 s., 24 zł

1828. HARASCHIN Stanisław, Koncerty fortepianowe Beethovena, Kraków 1954, 74 s., 10 zł

1829. HARASYMOWICZ Jerzy, Pastorałki polskie, Kraków 1980, 52, (3) s., 30 zł

1830. HARASYMOWICZ Jerzy, Podsumowanie zieleni, Warszawa 1964, 104 s., 35 zł

1831. HARRINGTON Wilfrid J., Klucz do Biblii, Warszawa 1982, 507 s., 30 zł

1832. HARRIS Robin, Talleyrand. Zdrajca i zbawca Francji, Warszawa 2007, 343 s., 15 zł

1833. HARRIS Rodney, KOWALCZYK Piotr, Angielsko-polski słownik pojęć stosowanych w reklamie, Warszawa 1994, 61 s., 15 zł

1834. HARRISON William, Pretty Baby, London 1978, 192 s., 10 zł

1835. HARTENBERG Henryk, Misterium, Łódź 1988, 139 s., 16 zł

1836. HARTLEB Kazimierz, Stosunek hetmana Tarnowskiego do reformy kościoła w XVI wieku i jej przedstawicieli, Lwów 1912, 48 s., 40 zł

1837. HARTWIG Julia, Błyski zebrane, Warszawa 2014, 269, [3] s., 25 zł

1838. HASS Ludwik, Wybory warszawskie 1918-1926. Postawy polityczne mieszkańców Warszawy w świetle wyników głosowania do ciał przedstawicielskich, Warszawa 1972, 195 s., 36 zł

1839. HAUSBRANDT Andrzej, Tomaszewski Pantomima, Warszawa 1974, 166 s., 30 zł

1840. HAUSER Arnold, Społeczna historia sztuki i literatury. Tom 1, Warszawa 1974, 410 s., 20 zł

1841. HAUSER Przemysław, Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim 1920-1939, Wrocław 1981, 291 s., 45 zł

1842. HAUSER Przemysław, Niemcy wobec sprawy polskiej X 1918 - VI 1919, Poznań 1984, 264 s., 32 zł

1843. HAUSSIG Hans Wilhelm, Historia kultury bizantyjskiej, Warszawa 1980, 544 s., 36 zł

1844. HAVEL Vaclav, Eseje polityczne, Warszawa 1984, 86 s., 18 zł

1845. HAVEL Vaclav, Eseje polityczne, Warszawa 1984, 65 s., 20 zł

1846. HAWRANEK Franciszek, Ruch robotniczy na Śląsku Opolskim w latach 1918-1944, Opole 1974, 136 s., 15 zł

1847. HAWRANEK Franciszek, Wypisy do dziejów Opolszczyzny., Katowice 1967, 263 s., 30 zł

1848. HAZLITT Wiliam, Eseje wybrane, Warszawa 1957, 363 s., 24 zł

1849. HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Encyklopedia nauk filozoficznych, Warszawa 1990, 612 s., 36 zł

1850. HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Wykłady z filozofii dziejów. Tom I-II, Warszawa 1958, LXXVII, 337, 392 s., 50 zł

1851. HEIDEGGER Martin, Budować mieszkać myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977, 348 s., 48 zł

1852. HEIDEGGER Martin, Odczyty i rozprawy, Kraków 2002, 255 s., 40 zł

1853. HEIDEGGER Martin, W drodze do języka, Kraków 2000, 206 s., 30 zł

1854. HEIDEGGER Martin, Wyzwolenie, Kraków 2001, 63 s., 40 zł

1855. HEIDEGGER Martin, Zasada racji, Kraków 2001, 175 s., 40 zł

1856. HEIDEGGER Martin, Znaki drogi, Warszawa 1995, 343 [2] s., 100 zł

1857. HEIDRICH Zbigniew, SIUDALSKI Stefan Jerzy, Woda na działce i w domu. Poszukiwanie studnie pompy przepisy jakość odprowadzanie ścieków, Warszawa 1990, 145 s., 30 zł

1858. HEINZ Adam, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978, 518 s., 24 zł

1859. HEISENBERG Werner, Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu, Warszawa 1987, 310 s., 15 zł

1860. HELLADA i Roma. Sentencje i aforyzmy zaczerpnięte z literatury greckiej i rzymskiej, Warszawa 1958, 240 s., 18 zł

1861. HELLER Michał, Ewolucja kosmosu i kosmologii, Warszawa 1985, 223 s., 15 zł

1862. HELLER Michał, Ewolucja kosmosu i kosmologii, Warszawa 1985, 224 s., 10 zł

1863. HELLER Michał, Moralność myślenia, Tarnów 1993, 176 s., 20 zł

1864. HELLER Michał, Ruch ludowy w Małopolsce Zachodniej i na Śląsku Cieszyńskim 1890-1908, Katowice 1988, 165 s., 50 zł

1865. HELLER Michał, Usprawiedliwianie wszechświata, Kraków 1984, 109 s., 12 zł

1866. HELLER Michał, Wszechświat i Słowo, Kraków 1994, 219 s., 12 zł

1867. HELLER Michał, ŻYCIŃSKI Józef, Wszechświat i filozofia, Szkice z filozofii i historii nauki, Kraków 1980, 271 s., 12 zł

1868. HELSZTYŃSKI Stanisław, Jan Kasprowicz. Poeta wsi wielkopolskiej, Warszawa 1955, 182 s., 14 zł

1869. HELTMAN Wiktor, JANOWSKI Jan Nepomucen, Demokracja polska na emigracji, Warszawa 1965, 690 s., 30 zł

1870. HENDERSON George, Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984, 297 s., 15 zł

1871. HENNEL Roman, Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie, Warszawa 1979, 278 s., 20 zł

1872. HENNELOWA Józefa, Bo jestem z Wilna... Z Józefą Hennelową rozmawia Roman Graczyk, Kraków 2001, 214, [1] s., 20 zł

1873. HENNELOWA Józefa, SZANIAWSKI Jerzy, Juliusz Osterwa, Warszawa 1956, 106 s., 15 zł

1874. HENSEL Witold, Polska starożytna, Wrocław 1980, 640 s., 36 zł

1875. HERBACZYŃSKI Wojciech, W dawnych cukierniach i kawiarniach Warszawy, Warszawa 1983, 298 s., 20 zł

1876. HERBERT , Zbigniew Herbert 1924-1998, Warszawa br., 48 s., 15 zł

1877. HERBICH Anna, Dziewczyny z Powstania. Prawdziwe historie, Kraków 2014, 317 s., 25 zł

1878. HERBST , Stanisław Herbst. Historyk i regionalista 12 lipca 1907 - 24 czerwca 1973, Warszawa 1996, 152 s., 24 zł

1879. HERBST Stanisław, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983, 469 s., 25 zł

1880. HERMAN Radosław, Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości, Ełk- Łódź 2015, 103 s., 30 zł

1881. HERNIK SPALIŃSKA Jagoda, Wileńskie Środy Literackie 1927-1939, Warszawa 1998, 352 s., 28 zł

1882. HERODOT , Dzieje. Tom I-II, Warszawa 1959, 399, 378 s., 40 zł

1883. HERRMANN Paul, Pokażcie mi testament Adama. Na szlakach nowożytnych odkryć geograficznych, Warszawa 1961, 690 s., 27 zł

1884. HERRMANN Paul, Siódma minęła, ósma przemija. Przygody najważniejszych odkryć, Warszawa 1959, 579 s., 27 zł

1885. HERTZ Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Kraków 1988, 299, [4] s., 26 zł

1886. HERTZ Paweł, Portret Słowackiego, Warszawa 1949, 211 s., 20 zł

1887. HERTZ Paweł, Portret Słowackiego, Warszawa 2009, 229 s., 12 zł

1888. HERTZ Paweł, Portret Słowackiego., Warszawa 1950, 273 s., 12 zł

1889. HERWARTH Hans von, Między Hitlerem a Stalinem. Wspomnienia dyplomaty i oficera niemieckiego 1931-1945, Warszawa 1992, 514, 6, [16] s., 16 zł

1890. HERZ Lechosław, Puszcza Augustowska. Szlaki turystyczne, Warszawa 1980, 80 s., 10 zł

1891. HEURGON Jacques, Rzym i świat śródziemnomorski do wojen punikcich, Warszawa 1973, 372 s., 36 zł

1892. HEYERDAHL Thor, Wyprawa Kon-Tiki, Warszawa 1955, 229 s., 12 zł

1893. HIEROWSKI Zdzisław, Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939, Katowice 1969, 355 s., 30 zł

1894. HIKMET Nazim, Wiersze, Warszawa 1950, 72 s., 30 zł

1895. HILCZERÓWNA Zofia, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Daleszynie (St. 2) w pow. Gostyńskim, Poznań 1960, 94 s., 30 zł

1896. HILGARD Ernst R., Theories of Learning, New York 1956, 563 s., 30 zł

1897. HILSBECHER Walter, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, Warszawa 1972, 251 s., 24 zł

1898. HILSKA Vlasta, Dzieje i kultura narodu japońskiego, Warszawa 1957, 471 s., 24 zł

1899. HIRSZ Zbigniew Jerzy, Polska między II a III Rzeczypospolitą 1944-1989, Białystok 1993, 285 s., 24 zł

1900. HIRSZOWICZ Maria, Konfrontacje socjologiczne. Marksizm i socjologia współczesna, Warszawa 1964, 423 s., 15 zł

1901. HIRSZOWICZ Łukasz, III Rzesza i Arabski Wschód, Warszawa 1963, 565 s., 25 zł

1902. HISTOIRE de la peinture moderne. Matisse. Munch. Rouault. Fauvisme et expressionnisme., Geneve pierwsze wydanie 1950, 156 s., 66 zł

1903. HISTORIA "Kartą" spisana. Pierwsza rocznica wejścia w życie Ustawy o Karcie Polaka, Warszawa 2009, 52 s., 30 zł

1904. HISTORIA chłopów śląskich, Warszawa 1979, 511 s., 30 zł

1905. HISTORIA Elbląga. Tom I (do 1466 r.), Gdańsk 1993, 304 s., 20 zł

1906. HISTORIA Gdańska Tom I do roku 1454, Gdańsk 1985, 799 s., 50 zł

1907. HISTORIA Gdańska Tom II 1454-1655, Gdańsk 1982, 974 s., 90 zł

1908. HISTORIA i świadomość narodowa, Warszawa 1970, 136 s., 14 zł

1909. HISTORIA kultury średniowiecznej w Polsce, Warszawa 1963, 185 s., 20 zł

1910. HISTORIA nauki polskiej. Tom II. Henryk Barycz, Barok, Kazimierz Opałek, Oświecenie, Wrocław 1970, 480 s., 35 zł

1911. HISTORIA nauki polskiej. Tom III 1795-1862, Wrocław 1977, 869 s., 39 zł

1912. HISTORIA nauki polskiej. TOM VI Dokumenatcja Bio-bibliograficzna Indeks Biograficzny tomu I-II, Wrocław 1974, 839 s., 35 zł

1913. HISTORIA nauki polskiej. Tom VII Dokumentacja bio-bibliograficzna Bibliografia dotycząca treści tomów I i II, Wrocław 1975, 273 s., 35 zł

1914. HISTORIA odkrywana na nowo. Krzyżacy na Warmii i Mazurach. 1-6 lipca 2010, Purda 2010, 95 s., 39 zł

1915. HISTORIA państwa i prawa Polski. Tom III. Od rozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa 1981, 865 s., 30 zł

1916. HISTORIA Polski. Tom III 1850/1864-1918. Cześć 2. (1900-1914). Pod red. Żanny Kormanowej i Walentyny Najdus, Warszawa 1972, 992 s., 18 zł

1917. HISTORIA Polski. Tom IV 1918-1939. Cześć 1. (1918-1921). Pod red. Tadeusza Jędruszczaka, Warszawa 1984, 572 s., 18 zł

1918. HISTORIA Polski. Tom IV 1918-1939. Cześć 2. (1921-1926). Pod red. Tadeusza Jędruszczaka, Warszawa 1984, 531 s., 24 zł

1919. HISTORIA Polski.Tom I-IV. Tom I J. Wyrozumski Do roku 1505, Tom II, J.A. Gierowski 1505-1764, Tom III J.A.Gierowski 1764-1864, Tom IV J. Buszko 1864-1948, Warszawa 1984, 254, 320, 349, 480 s., 20 zł

1920. HISTORIA sztuki wojennej do roku 1939, Warszawa 1967, 581 s., 20 zł

1921. HISTORIA Torunia. Tom II Część III. Między barokiem a oświeceniem (1660-1793), Toruń 1996, 483 + tablice s., 20 zł

1922. Historia wojskowości. VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958. Referaty i dyskusja. , Warszawa 1960, XVI, 219 s., 45 zł

1923. HISTORIA Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 1954, 415 s., 20 zł

1924. HISTORIA wychowania. Słownik biograficzny, Olsztyn 1994, 142 s., 24 zł

1925. HISTORIA XXXVI, Wrocław 1981, 478 s., 39 zł

1926. HISTORIA Śląska. Tom II 1763-1850. Część I 1763-1806, Wrocław 1966, 471 s., 30 zł

1927. HISTORYA biblijna dla szkół ludowych katolickich. Z opracowanym i pomnożonym tekstem i wielu nowemi ilustracyami, New York, Boston, Cincinnati, Chicago, San Francisco 1917, 349 s., 39 zł

1928. HISTORYCY o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 1775-1918, Warszawa 1963, 665 s., 16 zł

1929. HISTORYCY warszawscy ostatnich dwóch stuleci, Warszawa 1986, 496 s., 20 zł

1930. HISZPAŃSKA wojna narodoworewolucyjna 1936-1939 i udział w niej Polaków, Warszawa 1986, 80 s., 15 zł

1931. Hleb-Koszańska Helena, Spór o początki bibliografii w Polsce, Warszawa 2003, 24 s., 24 zł

1932. HLEBOWICZ Adam, Katolicyzm w państwie sowieckim 1944-1992, Gdańsk 1993, 255 s., 24 zł

1933. HLOND August kardynał, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948, Łódź 1979, 328, [12] s., 36 zł

1934. HOCHLEITNER Janusz, Warmińskie łosiery. Studium lokalnego pielgrzymowania, Olsztyn 2013, 334 s., 32 zł

1935. HOCHLEITNER Janusz, SŁODOWNIK Lech, Święty Gaj - miejsce męczeństwa Świętego Wojciecha, Elbląg 1997, 80 s., 16 zł

1936. HODOWLA ryb w stawach. Podręcznik dla studentów wyższych szkół rolniczych, Warszawa 1965, 636 s., 24 zł

1937. HOESICK F(erdynand), Chopin. Życie i twórczość. Tom I (1810-1831), Warszawa, Kraków 1910, 347 s., 50 zł

1938. HOESS , Wspomnienia Rudolfa Hoessa komendanta obozu oświęcimskiego, Warszawa 1956, 358 s., 25 zł

1939. HOESS Rudolf, Autobiografia Rudolfa Hoessa komendanta obozu oświęcimskiego, Warszawa 1989, 366 s., 20 zł

1940. HOFFMAN Karol Boromeusz, Historia reform politycznych w dawnej Polsce, Warszawa 1988, 212 s., 24 zł

1941. HOFFMANN Mieczysław, SIKORSKI Jerzy, Iława i okolice, WA-G 1971, 48 s., 12 zł

1942. HOFFMANN Mirosław J., Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e, Olsztyn 1999, 404 s., 40 zł

1943. HOFSTATTER Hans H., Gothique, Fribourg 1968, 192 s., 44 zł

1944. HOLCIK Stefan, Uroczystości koronacyjne w Preszburgu 1563-1830, Kraków 1986, 82 s., 21 zł

1945. HOLLANEK Adam, Pokuty, Warszawa 1986, 80 s., 16 zł

1946. HOLLIS Christopher, Historia jezuitów, Warszawa 1974, 215 s., 16 zł

1947. HOLLOWAY J. Christopher, ROBINSON Chris, Marketing w turystyce, Warszawa 1997, 345 s., 35 zł

1948. HOLLY Krystyna, Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny., Kraków 1993, 139, nlb. s., 24 zł

1949. HOLSTEN Hieronim Chrystian, Przygody wojenne 1655-1666, Warszawa 1980, 138 s., 30 zł

1950. HOLZAPFEL Helmut, Kościół między Odrą a Bałtykiem, Olsztyn 1990, 255 s., 27 zł

1951. HOLZER Jerzy, Kryzys polityczny w Niemczech 1928-1930. Partie i masy, Warszawa 1970, 255 s., 42 zł

1952. HOLZER Jerzy, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, 665 s., 30 zł

1953. HOLZER Ryszar, Życiorys, Kraków 1982, 79 s., 18 zł

1954. HOLZWARTH F.Z., Welgeschichte. Band V, Mainz 1880, 668 s., 24 zł

1955. HOMER , Homerowej Iliady Pomór-gniew, Warszawa 1983, 55, [1] s., 30 zł

1956. HOMER , Homers Odyssey Books I-IV, Boston 1891, 229 s., 45 zł

1957. HOMOLA DZIKOWSKA Irena, Pamiętnik historyczno-polityczny Piotra Świtkowskiego 1782-1792, Kraków 1960, 274 s., 48 zł

1958. HOOVER Herbert, The Ordeal of Woodrow Wilson, New York - Toronto - London 1958, 318 s., 24 zł

1959. HORACY , Pieśni, Warszawa 1972, 486 s., 30 zł

1960. HORDYŃSKI Jerzy, Ślad, Kraków 1985, 66 s., 12 zł

1961. HORNEY Karen, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1982, 188 s., 20 zł

1962. HORNEY Karen, Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987, 303 s., 15 zł

1963. HOROSZOWSKI Paweł, Kryminologia, Warszawa 1965, 430 s., 30 zł

1964. HOROSZOWSKI Paweł, Od zbrodni do kary, Warszawa 1966, 479 s., 24 zł

1965. HOROWICZ Bronisław, Teatr operowy, Warszawa 1963, 234 s., 15 zł

1966. HORTMANN Wilhelm, Z miłości do człowieka. Życie i działalność Georga Dietricha z Offenburga, Olsztyn 2005, 352 s., 30 zł

1967. HORWAT Jerzy Krzysztof, Księstwo Bytomskie. Jego podziały do końca XV wieku, Gliwice 1993, 231 s., 24 zł

1968. HOSIANUM. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2006, 72 s., 15 zł

1969. HOUGH Jerry F., The Polish Crisis: American Policy Options. A Staff Paper by..., Washington D.C. 1982, 80 s., 30 zł

1970. HOWARD Michael, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990, 195 s., 10 zł

1971. HOŁUBIEC Jerzy, Historia lampy, Warszawa 1977, 48 s., 12 zł

1972. HOŁUBOWICZ Włodzimierz, Jak publikować źródła archeologiczne, Warszawa-Wrocław 1961, 91 s., 36 zł

1973. HOŁUBOWICZ Włodzimierz, Przyczynek do znajomości metod badania grodów wczesnośredniowiecznych, Toruń 1948, 24 s., 36 zł

1974. HRABAL Bohumil, Obsługiwałem angielskiego króla, Warszawa 1988?, 142 s., 18 zł

1975. HRABAL Bohumil, Przerwy w zabudowie, Warszawa 1988, 115 s., 32 zł

1976. HRABEC Stefan, Nazwy dzielnic i okolic Gdańska, Poznań 1949, 52, [1] s., 30 zł

1977. HRYCIUK Roman, PETRASZKO Marian, Bartoszyce. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969, 423 s., 50 zł

1978. HRYNIEWICZ Wacław, Nad przepaściami wiary. Z ks. Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawiają Elżebieta Adamiak i Jóżef MAjewski, Kraków 2001, 359 s., 20 zł

1979. HRYNKIEWICZ Jan, Echa wspomnień, Olsztyn 1998, 55 s., 12 zł

1980. HRYNKIEWICZ Jan, Nadzieja w krzyżu. Śladami Chrystusa w strofach poezji, Olsztyn 1992, 24 s., 12 zł

1981. HRYNKIEWICZ Jan, Port wiary, Olsztyn 1997, 23 s., 12 zł

1982. HRYNKIEWICZ Jan, Zatrzymaj się na chwilę, Olsztyn 1991, 80 s., 12 zł

1983. HRYNKIEWICZ Jan, Zatrzymaj się na chwilę, Olsztyn 1991, 64 s., 15 zł

1984. HRYNKIEWICZ Jan, Łany współistnień miłością zasłane, Olsztyn 1996, 48 s., 15 zł

1985. HUBL Ludwik inż., NECHAY Jerzy, Roboty żelbetowe. Praktyczny podręcznik dla techników i mistrzów budowlanych, Londyn 1946, 186 s., 36 zł

1986. HUBNER Piotr, Siła przeciw rozumowi... Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939-1989, Kraków 1994, 454 s., 24 zł

1987. HUG Marie Therese, Von der Maas bis an die Memel. 2000 Jahre Kampf um Deutschlands Einheit und Freiheit, Munchen 1990, 350 s., 48 zł

1988. HUIZINGA Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, 310 s., 25 zł

1989. HULEWICZ Jan, Studia Polaków na Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914, Kraków 1969, 49 s., 20 zł

1990. HUMOR polityczny 1989-2014, Olsztyn 2014, 181 s., 22 zł

1991. HURTAUT Pierre-Thomas-Nicolas, Sztuka pierdzenia, Gdańsk 2010, 115, [6] s., 16 zł

1992. HUSSAK Tadeusz, Reklama i propaganda Książki. Cz. 1, Warszawa 1972, 274 s., 20 zł

1993. HUSSERL , Idee czystej fenomenologii i fenomenologii filozofii, Warszawa 1967, 603 s., 100 zł

1994. HUSSERL Edmund, Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, Warszawa 1982, 364 s., 36 zł

1995. HUSZCZA Jan, Lata spośród lat, Olsztyn 1983, 90 s., 15 zł

1996. HUSZCZA Jan, O ludziach i z ludźmi. Wiersze i satyry, Warszawa 1954, 144 s., 15 zł

1997. HUSZCZA Jan, Podróż sentymentalna, Olsztyn 1972, 102 s., 15 zł

1998. HUTCHIN Kenneth C., Żona tez człowiek, Warszawa 1967, 248 s., 12 zł

1999. HUTNIKIEWICZ Artur, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, Warszawa 1988, 336 s., 18 zł

2000. HŁASKO Marek, Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny. Wydanie pierwsze!, Paryż 1964, 354 s., 75 zł

2001. HŁAWICZKA , BIBLJOTECZKA Pieśni Regionalnych pod redakcją Karola Hławiczki Nr. 5 Lubelskie. Pieśni na 1,2 i 3 głosy wybrał i opracował Feliks Rybicki, Katowice 192(?), 24 s., 25 zł

2002. IACOCCA Lee, Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?, Poznań 2007, 246 s., 10 zł

2003. IBN HAZM , Naszyjnik gołębicy. O miłości i kochankach, Warszawa 1976, 262 s., 12 zł

2004. IGNACIUK Jerzy, Odwróceni od słońca, Olsztyn 1978, 56 s., 15 zł

2005. IGNACIUK Jerzy, Sceny wielkiego głodu. Wiersze z lat 1978-1979, Olsztyn 1982, 107 s., 12 zł

2006. IGNACIUK Jerzy, Sonety Cyrku Salto, Olsztyn 1983, 86 s., 12 zł

2007. IGNACIUK Jerzy, Sonety Cyrku Salto, Olsztyn 1983, 85 s., 12 zł

2008. IGNATOWSKI Grzegorz ks., Kościół i synagoga. O dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją, Warszawa 2000, 168 s., 18 zł

2009. IHNATOWICZ Ireneusz, MĄCZAK Antoni, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979, 629 s., 20 zł

2010. IKAROWE strofy i opowieści. Almanach Koła Literackiego Wojsk Lotniczych i Ochrony Powietrznej, Warszawa 1996, 96 s., 25 zł

2011. Ilustrowana encyklopedia roślin Dom, balkon, taras, ogród. Cześć 1-8, Warszawa 2008, 8x98=784 s., 30 zł

2012. ILUSTROWANY atlas Polski. Nasza Ojczyzna. Mapy, Informacje, Krajobrazy, Warszawa 2006, 288 s., 40 zł

2013. IMAŃSKA Iwona, Obieg książki Prusach Królewskich w XVIII wieku, Toruń 1993, 156, [15] s., 75 zł

2014. INFELD Leopold, Szkice z przeszłości. Wspomnienia, Warszawa 1966, 299 s., 12 zł

2015. INFORMACJA. Radiestezja Geotronika Biotronika Psychotronika. Zeszyt I , Poznań 1982, 126, (5) s., 30 zł

2016. INFORMATOR Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Działalność naukowo-badawcza i współpraca z gospodarką narodową., Olsztyn 1977, 72 s., 15 zł

2017. INFORMATOR Archeologiczny. Badania 1996, Warszawa 2005, 328 s., 40 zł

2018. INFORMATOR Archeologiczny. Badania 1997, Warszawa 2006, 331 s., 40 zł

2019. INFORMATOR Archeologiczny. Badania Rok 1995, Warszawa 1988, 152 s., 40 zł

2020. INFORMATOR o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 (bez Ziem Wschodnich), Poznań 2000, 459 s., 40 zł

2021. INFORMATOR turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn br. (ok. 2000?), 60 s., 15 zł

2022. INGARDEN , Fenomenologia Romana Ingardena, Warszawa 1972, 506, 12 s., 36 zł

2023. INGARDEN Roman, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, Warszawa 1988, 494 s., 39 zł

2024. INGARDEN Roman, Wykłady i dyskusje z estetyki, Warszawa 1981, 450, 1 s., 60 zł

2025. INGARDEN Roman, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972, 507 s., 80 zł

2026. INGLOT Mieczysław, Świat komedii fredrowskich, Wrocław 1986, 213 s., 24 zł

2027. INSKRYPCJE grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Montmartre San Vincent Batignolles, Warszawa 1986, XX, 133, [2] s., 20 zł

2028. INSKRYPCJE grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Montparnasse, Warszawa 1991, XIII, 106 s., 10 zł

2029. INSKRYPCJE grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Pere Lachaise, Warszawa 1991, XI, 203 s., 10 zł

2030. INSPIRACJE ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku, Toruń 2009, 271 s., 26 zł

2031. INSTYTUT Bałtycki Redivivus. Sprawozdanie z działalności za lata 1945 i 1946 oraz protokół Walnego Zgromadzenia w dn. 13 i 14 XII 1946., Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, 132 s., 16 zł

2032. INSTYTUT Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olszynie wczoraj i dziś 1979-1999, Olsztyn 1999, 232 s., 32 zł

2033. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej Seria Prehistorii i Historii nr 1. Rok 1948 Styczeń Nr (19), Olsztyn 1948, 24 s., 15 zł

2034. INSTYTUT Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej Seria Prehistorii i Historii nr 4. Rok 1947 Lipiec-sierpień Nr 7-8 (13-14), Olsztyn 1947, 27 s., 15 zł

2035. INSTYTUT Sztuk Pięknych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Sztuka i edukacja, Olsztyn 2000, 68 s., 30 zł

2036. INSTYTUT Zachodni w dokumentach, Poznań 2006, 471 s., 30 zł

2037. INWENTARZ miasta Radzynia i klucza radzyńskiego z roku 1742, Lublin-Radzyń Podlaski 2007, 158 s., 38 zł

2038. INWENTARZ rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tom X Rękopisy 15681-15960, Wrocław 1986, 325 s., 18 zł

2039. IRLANDZKI tancerz. Wybór wierszy irlandzkich XIII-XIX , Warszawa 1981, 120 s., 16 zł

2040. IRZYKOWSKI Karol, Aforyzmy, Warszawa 1975, 122 s., 10 zł

2041. IRZYKOWSKI Karol, Notatki z życia. Obserwacje i motywy, Warszawa 1964, 548, (1) s., 32 zł

2042. IRZYKOWSKI Karol, Recenzje teatralne, Warszawa 1963, 764 s., 36 zł

2043. IWANISZEWSKA Cecylia, Astronomia w Toruniu mieście Mikołaja Kopernika pod red..., Toruń 1972, 88 s., 9 zł

2044. IWANOWSKI Wincenty, Operacje okrążające II wojny światowej (studium wojskowo-historyczne), Warszawa 1973, 371 s., 24 zł

2045. IWAŃSKI Gereon, Powstanie i działalność Związku Proletariatu Miast i Wsi 1922-1925, Warszawa 1974, 360 s., 32 zł

2046. IWASZKIEWICZ Jarosław, Jan Sebastian Bach, Warszawa 1951, 124 s., 18 zł

2047. IWASZKIEWICZ Jarosław, Mapa pogody, Warszawa 1980, 86 s., 8 zł

2048. IWASZKIEWICZ Jarosław, Marginalia, Warszawa 1993, 135 s., 12 zł

2049. IWASZKIEWICZ Jarosław, Razem słuchajmy życia..., Warszawa NK, 84 s., 12 zł

2050. IZBEBSKI Zygmunt, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1975, 230 s., 20 zł

2051. IZDEBSKI Hubert, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Warszawa 1978, 192 s., 30 zł

2052. IZDEBSKI Zygmunt, Teoria panstwa i prawa, Warszawa 1975, 230 s., 20 zł

2053. IŁAWA , IŁAWA, Olsztyn 1999, 310 s., 50 zł

2054. IŁAWA 1305-2005. Siedemset lat dziejów, Olsztyn 2006, 120 s., 35 zł

2055. IŁOWSKI Stanisław, Charakteryzacja. Podręcznik dla amatorskich zespołów teatralnych, Warszawa 1955, 64 s., 60 zł

2056. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera, Poezje 1940-1954, Warszawa 1954, 196 s., 12 zł

2057. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera, Szeptem, Warszawa 1966, 153 s., 14 zł

2058. JABŁKOWSKA Róża, Joseph Conrad Korzeniowski, Warszawa 1964, 406 s., 16 zł

2059. JABŁONOWSKI Marek, Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarki polskiej 1936-1939, Olsztyn 1996, 241 s., 15 zł

2060. JABŁOŃSCY Stanisława, Krzysztof, Łódź, Warszawa 1995, 101 s., 25 zł

2061. JABŁOŃSKA Renata, Chamsin, Olsztyn 2002, 58 s., 10 zł

2062. JABŁOŃSKA Renata, Statyści, Gołdap 2008, 68 s., 15 zł

2063. JABŁOŃSKI , HISTORIA XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznice urodzin, Wrocław 1979, 252 s., 24 zł

2064. JABŁOŃSKI , Naród i państwo. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1969, 436 s., 40 zł

2065. JABŁOŃSKI Henryk, Aleksander Waszkowski. Ostatni naczelnik miasta Warszawy w powstaniu 1863-1864, Warszawa 1963, 175 s., 30 zł

2066. JACEWICZ Tadeusz, Polska. Dumna historia. Wielka przyszłość, Warszawa 1995, 268 s., 25 zł

2067. JACKIEWICZ Mieczysław, Literatura litewska w Polsce w XIX i XX wieku, Olsztyn 1999, 248 s., 24 zł

2068. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Burgen im Deutschordensstaat Preusen. Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren, Olsztyn 2009, 454 s., 109 zł

2069. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone? Nowe wydanie, Olsztyn 2001, 398 s., 95 zł

2070. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Schloesser und Gutshaeuser im ehemaligen Ostpreussen, Olsztyn 2001, 397 s., 99 zł

2071. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach Wschodnich. Powiśle Warmia Mazury, Olsztyn 2006, 448 s., 109 zł

2072. JACKOWSKI Jan Maria, Bitwa o Polskę, Warszawa 1992, 187 s., 6 zł

2073. JACKOWSKI Romuald, Książka powstaje. Praktyczne wskazówki dla autorów, wydawców, redaktorów, grafików, kreślarzy i korektorów, Warszawa 1948, 276 s., 75 zł

2074. JACKSON Robert, Niszczyciele, fregaty i korwety, Warszawa 2001, 312 s., 30 zł

2075. JAECKEL Eberhard, Panowanie Hitlera. Spełnienie światopoglądu, Wrocław 1989, 151 s., 15 zł

2076. JAGIEŁŁO Krystyna, Cztery poru roku, Olsztyn 1982, 105 s., 12 zł

2077. JAGIEŁŁO Michał, Trwałość i zmiana. Szkice o "Przeglądzie Powszechnym" 1884-1918, Warszawa 1993, 312 s., 20 zł

2078. JAGLARZ Jerzy R., Rekolekcje szydercy, Bielsko-Biała - Wadowice 1984, 116 s., 24 zł

2079. JAGO R.P., HARPAR'S Concise French and English Dictionary. French-English, English-French in one volume, London 1964, 804 s., 21 zł

2080. JAGUCKI Janusz, JAGUCKA Danuta, Biskup biskupina bezpieka. Z biskupem Januszem Jaguckim i jego żoną Danutą rozmawia Mariusz Piotrowski, Giżycko 2015, Wydawnictwo Mazurskie s., 39 zł

2081. JAHRBUCH fur Volkskunde der Heimatvertriebenen. Band 1/1955, Salzburg 1956, 289 s., 20 zł

2082. JAK badać obyczaje. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Łowicz, listopad 2005, Warszawa 2007, 165 s., 25 zł

2083. JAK w XXI wiek. Poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej, Olsztyn 2002, 255 s., 24 zł

2084. JAK z tego wyjść? (Opracowanie wyników ankiety). Konserwatorium Doświadczenie i Przyszłość, Paryż 1980, 79 s., 30 zł

2085. JAKIMOWICZ Andrzej, Sztuka Indonezji, Warszawa 1974, 208 s., 27 zł

2086. JAKIMOWICZ Irena, Tomasz Zieliński i jego zbiory, Kraków 1970, 239-389 s., 15 zł

2087. JAKIMOWICZ Irena, Witkacy Chwistek Strzemiński. Myśli i obrazy, Warszawa 1978, 219 s., 20 zł

2088. JAKIMOWICZ-SHAH Marta, JAKIMOWICZ Andrzej, Mitologia indyjska, Warszawa 1982, 384 s., 10 zł

2089. JAKÓBCZYK Witold, Niemcy 1815-1919 miedzy partykularyzmem a federalizmem, Warszawa 1984, 328 s., 24 zł

2090. JAKÓBCZYK Witold, Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy organicznej) Tom I 1815-1850, Poznań 1951, 207 s., 40 zł

2091. JAKÓBCZYK Witold, Uwłaszczenie chłopów w Wielkopolsce w XIX w., Warszawa 1951, 121 s., 30 zł

2092. JAKRZEWSKA-ŚNIEŻKO Zofia, Gdańsk w dawnych rycinach, Wrocław 1985, 147 s., 33 zł

2093. JAKUBIEC Henryk, Kształty cienia, Olsztyn 1967, 48 s., 24 zł

2094. JAKUBIEC Henryk, Leśne pastwiska, Olsztyn 1982, 87 s., 15 zł

2095. JAKUBIEC Henryk, Odnajdywanie świata, Olsztyn 1994, 96 s., 15 zł

2096. JAKUBIK Andrzej, MASŁOWSKI Jan, Antoni Kępiński - człowiek i dzieło, Warszawa 1981, 427 s., 30 zł

2097. JAKUBOWSKA Urszula, Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa-Łódź 1988, 408 s., 75 zł

2098. JAKUBOWSKI Krzysztof, Skalne zabytki, Warszawa 1971, 194 s., 20 zł

2099. JAMSKI Piotr Jacek, Pocztówki z kresów przedwojennej Polski, Warszawa 2012, 272 s., 70 zł

2100. JAN PAWEŁ II , Laborem exercens. Powołany do pracy. Tekst. Komentarz pod red. ks. Jana Kruciny, Wrocław 1983, 347 s., 12 zł

2101. JAN Paweł II w Elblągu, Elbląg 1999, 72 s., 40 zł

2102. JANASZ Teresa, Państwo francuskie wobec kwestii żydowskiej 1940-1944, Wrocław 1968, 111 s., 50 zł

2103. JANICJUSZ Klemens, Poezje wybrane BP, Warszawa 1975, 100 s., 12 zł

2104. JANICKA-KRZYWDA Urszula, Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie, Warszawa 1986, 87 s., 24 zł

2105. JANICKI Kazimierz, REWERSKI Wojciech, Medycyna naturalna. Pod redakcją..., Warszawa 1991, 662 s., 24 zł

2106. JANION Maria, Lucjan Siemieński poeta romantyczny, Warszawa 1955, 315 s., 16 zł

2107. JANION Maria, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991, 219 s., 36 zł

2108. JANION Maria, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969, 361 s., 48 zł

2109. JANION Maria, Wobec zła, Chotomów 1989, 210 s., 40 zł

2110. JANION Maria, CHWIN Stefan, Dzieci. Tom II. Wybór i oprac..., Gdańsk 1988, 416 s., 12 zł

2111. JANION Maria, ŻMIGRODZKA Maria, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, 638 + 94 ilustr. poza tekstem s., 48 zł

2112. JANISZEWSKA-MINCER Barbara, MINCER Franciszek, Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce w latach 1598-1621, Warszawa 1988, 283 s., 48 zł

2113. JANISZEWSKI Jan, Z dziejów rzemiosła ziemi łaskiej 1422-1982, Łask 1983, 114 s., 24 zł

2114. JANKOWSKA Bożena, Podróż do znaku zapytania, Warszawa 1986, 47 s., 15 zł

2115. JANKOWSKA Jadwiga, Manowce, Łódź-Kielce 1988, 56 s., 15 zł

2116. JANKOWSKI Zbigniew, Dotyk popiołu. Miniatury liryczne, Katowice 1959, 36 s., 24 zł

2117. JANKOWSKI "Agaton" Stanisław, Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939-1946. Tom I-II, Warszawa 1996, 459, 562 s., 30 zł

2118. JANOSZ-BISKUPOWA Irena, Rola Torunia w związku pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466, Toruń 1965, 179 s., 80 zł

2119. JANOWICZ Zbigniew, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie III uzupełnione, Warszawa 1986, 783 s., 24 zł

2120. JANOWSKI Al(eksander), Nasz plac. Opowiadanie dla dzieci, Warszawa 1931, 135 s., 48 zł

2121. JANOWSKI Aleksander, Warszawa, Warszawa 1995, 192 s., 27 zł

2122. JANOWSKI Antoni, Powrót z nocy, Olsztyn 2001, 48 s., 18 zł

2123. JANTAR Jerzy, Wilcze legowisko, Olsztyn 1970, 210 s., 12 zł

2124. JANUSZ Zbigniew, Grzebanie w piasku, Rzeszów 1984, 47 s., 15 zł

2125. JANUSZKIEWICZ Zofia, Skarby monet w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2001, 48 s., 20 zł

2126. JANUSZKO Stanisław, Ponad horyzontem, Toronto 1975, 96 s., 27 zł

2127. JANUSZKO Zbigniew, KIEŁCZEWSKA-ZALESKA Maria, Województwo olsztyńskie. Zarys geografii gospodarczej, Warszawa 1955, 109 s., 20 zł

2128. JANYSZEK-KUJAWA Michalina, Wiersze dokonane, Olsztyn 2010, 62 s., 15 zł

2129. JARECKI Andrzej, W niedorzeczu Wisły, Warszawa 1971, 110 s., 20 zł

2130. JAREMCZUK Edward Janusz, Elbląski wielki gołąb. Legenda. Die "Grosse Taube" von Elbing. Eine stadtische Fluglegende, Elbląg 2013, 32 s., 30 zł

2131. JAREMCZUK Edward Janusz, Ze spadochronem w tle. Wspomnienia, opowiadania i felietony. Słownik spadochronowy., Elbląg 2012, 144 s., 36 zł

2132. JARMOŁOWSKI Jerzy, O zachowaniu się pod stołem, Łódź 1989, 65 s., 15 zł

2133. JARNIEWICZ Jerzy, Korytarze, Łódź 1984, 59 s., 15 zł

2134. JAROCKI Robert, Rozmowy z Lorentzem, Warszawa 1981, 593 s., 15 zł

2135. JAROS Jerzy, Historia kopalni Król w Chorzowie (1791-1945), Katowice 1962, 174 s., 48 zł

2136. JAROS Jerzy, Jak powstaje historia? Prace pod red..., Katowice 1986, 102 s., 30 zł

2137. JAROSIŃSKI Stefan, Wolfgang Amadeusz Mozart, Kraków 1954, 200 s., 15 zł

2138. JAROSZUK Teresa, Julian Aleksander Smulkowski 1880-1934, Olsztyn 1996, 178 s., 20 zł

2139. JAROSZUK Teresa, Z iskrą filarecką w oku. Świat i dzieło Bogdana Nawroczyńskiego, Olsztyn 2004, 152 s., 27 zł

2140. JAROWIECKI Jerzy, MYŚLIŃSKI Jerzy, Prasa polska w latach 1939-1945, Warszawa 1980, 196 s., 45 zł

2141. JARUZELSKI Jerzy, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966 Wilno-Londyn-Warszawa, Warszawa 1987, 352 s., 21 zł

2142. JARZĘCKA Joanna, Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych Lipskich Czasopism Naukowych (1710-1762), Warszawa 1987, 329 s., 60 zł

2143. JASIAKIEWICZ Wojciech, Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korepsondencji, pamiętników, publicystyki i prasy, Toruń 2001, 270 s., 20 zł

2144. JASIEŃCZYK Janusz, Walter 7,65. Powieść, Londyn 1951, 230 s., 30 zł

2145. JASIENICA Paweł, Dwie drogi. O powstaniu styczniowym, Warszawa 1960, 411 s., 15 zł

2146. JASIENICA Paweł, Ostatnia z rodu, Warszawa 1965, 326 s., 14 zł

2147. JASIENICA Paweł, Pamiętnik, Warszawa br., 107 s., 24 zł

2148. JASIENICA Paweł, Polska anarchia, Kraków 1988, 173 s., 10 zł

2149. JASIENICA Paweł, Polska Jagiellonów, Warszawa 1979, 445 s., 12 zł

2150. JASIENICA Paweł, Rozważania o wojnie domowej, Kraków 1989, 125 s., 8 zł

2151. JASIENICA Paweł, Slowiański rodowód, Warszawa 1978, 350 s., 15 zł

2152. JASIENICA Paweł, Słowiański rodowód, Warszawa 1961, 433 s., 20 zł

2153. JASIEWICZ Bohdan, Łowiectwo. Trofea w praktyce, Warszawa 1999, 55, [8] s., 24 zł

2154. JASIŃSKA Maria, Narrator w powieści przedromantycznej (1776-1831), Warszawa 1965, 301 s., 30 zł

2155. JASIŃSKI Bogusław, Estetyka realizmu Gyoergy Lukacsa i jej przesłanki filozoficzne, Warszawa 1984, 273 s., 15 zł

2156. JASIŃSKI Bogusław, Lukacs, Warszawa 1985, 310 s., 10 zł

2157. JASIŃSKI Grzegorz, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2003, 503 s., 45 zł

2158. JASIŃSKI Grzegorz, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Dąbrówno 2015, 502 s., 60 zł

2159. JASIŃSKI Janusz, Andrzej Samulowski 1840-1928. O narodowe oblicze Warmii, Olsztyn 1976, 222 s., 15 zł

2160. JASIŃSKI Janusz, Andrzej Samulowski 1840-1928. O narodowe oblicze Warmii, Olsztyn 1976, 222 s., 20 zł

2161. JASIŃSKI Janusz, Czas odległy i bliski. Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku. Zamojszczyzna - Lublin, Olsztyn 1998, 244 s., 20 zł

2162. JASIŃSKI Janusz, Między Prusami a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku, Olsztyn 2003, 768 s., 65 zł

2163. JASIŃSKI Janusz, Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI - XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, Olsztyn 2006, 571 s., 36 zł

2164. JASIŃSKI Janusz, Pomorze-Kaszuby. Rozprawy, artykuły, recenzje, omówienia, polemiki, Gdańsk 2006, 184 s., 20 zł

2165. JASIŃSKI Janusz, Żołnierze polscy na Mazurach 1807, Olsztyn 2005, 55 s., 18 zł

2166. JASIŃSKI Janusz, MAGDZIARZ Bronisław, Jaroty. Wieś. Kapliczka. Kościół, Olsztyn 1994, 36 s., 12 zł

2167. JASIŃSKI Janusz, PRZYBYŁOWSKI Kazimierz, Kształtowanie przestrzeni rolniczej wsi i gospodarstw. Ujęcie systemowe, Olsztyn 1995, 52 s., 18 zł

2168. JASIŃSKI Kazimierz, Rodowód Piastów Śląskich. Tom II Piastowie świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy i oleśniccy, Wrocław 1975, 225 s., 25 zł

2169. JASIŃSKI Kazimierz, Rodowód Piastów śląskich. Tom I. Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy, Wrocław 1973, 301 s., 25 zł

2170. JASIŃSKI Leszek Jerzy, Bliżej centrum czy na peryferiach. Polskie kontakty z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2011, 521 s., 36 zł

2171. JASKÓLSKA Wioletta, Portret mojego miasta. Lidzbark Warmiński. , Olsztyn 2008, 128 s., 49 zł

2172. JASKÓLSKI Michał, Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, Kraków 1985, 98 s., 24 zł

2173. JASKÓŁOWSKI Paweł, Miłomłyn 1990-2010, Miłomłyn 2013, 182 s., 40 zł

2174. JASKUŁA Zdzisław, Maszyna do pisania, Łódź 1984, 103 s., 15 zł

2175. JASNORZEWSKA Maria, Szkicownik poetycki, Warszawa 1939, 167 s., 125 zł

2176. JASPERS Karl, Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehalten am Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt A.M. September 1937 von..., Berlin 1964, 90 s., 36 zł

2177. JASTRUN Mieczysław, Gwiaździsty diament, Warszawa 1971, 269, (2) s., 15 zł

2178. JASTRUN Mieczysław, Mickiewicz, Warszawa 1952, 556 s., 12 zł

2179. JASTRUN Mieczysław, Mickiewicz, Warszawa 1984, 449 s., 12 zł

2180. JASTRUN Mieczysław, Poeta wolności i braterstwa, Warszawa 1949, 32 s., 15 zł

2181. JASTRUN Mieczysław, Poezja i prawda, Warszawa 1955, 127 s., 15 zł

2182. JASTRUN Mieczysław, Poezje 1944-1954, Warszawa 1954, 370 s., 12 zł

2183. JASTRUN Mieczysław, Wiersze z jednego roku, Warszawa 1981, 66 s., 10 zł

2184. JASTRUN Tomasz, Kropla, kropla, Kraków 1986, 67 s., 16 zł

2185. JASZCZUK Andrzej, Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870-1903, Warszawa 1986, 292 s., 30 zł

2186. JASZCZUK Paweł, Plan Sary, Warszawa 2011, 235 s., 20 zł

2187. JASZCZUK Paweł, Sponsor, Olsztyn 1995, 106 s., 15 zł

2188. JASZOWSKI Józef, Pamiętnik dowódcy rakietników konnych, Warszawa 1968, 235 s., 25 zł

2189. JASŁAW z Bratkowa , Grunwald. Szkic historyczny. Album jubileuszowe, Poznań 1910, 8, 188 s., 90 zł

2190. JAWORSKA Grażyna, GŁOWACKI Henryk, Foklor marcowy. Marzec 68, Warszawa 1981, 24 s., 12 zł

2191. JAWORSKI Kazimierz Andrzej, Przekłady z poezji romańskiej. ORAZ Omar Chajjan, Rubajjaty, Lublin 1972, 216 s., 18 zł

2192. JAWORSKI Leopold, Prawa Państwa Polskiego. Zeszyt I. Prawo polityczne (Od 1 lutego 1918 r. do 18 lipca 1919), Kraków 1919, 249, [1] s., 40 zł

2193. JAWORSKI Roman, Historje manjaków, Kraków 1978, 308 s., 16 zł

2194. JAWORSKI Wit, Czerwony motocykl, Warszawa 76, 76 s., 15 zł

2195. JAWORSKI Wit, Images, Kraków 1985, 62 s., 12 zł

2196. JAWORSKI Wit, Pole Zeppelina, Kraków 1989, 85 s., 18 zł

2197. JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 7001-8000. Część I Nr 7001-7500. Oprac..., Kraków 1966, 184 s., 12 zł

2198. JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 7001-8000. Część II Nr 7501-7800. Oprac..., Kraków 1966, 237 s., 12 zł

2199. JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 7001-8000. Część III Nr 7801-8000. Oprac..., Kraków 1967, 233 s., 12 zł

2200. JAŁBRZYKOWSKA Anna, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 8001-9000. Część II Nr 8501-9000. Oprac..., Kraków 1972, 569 s., 20 zł

2201. JAŁBRZYKOWSKA Anna, TYSZKOWSKA Janina, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 7001-8000. Indeks. Oprac..., Kraków 1968, 137 s., 12 zł

2202. JAŁOWIECKI Michał, Bardovsky, Olsztyn 2009, 224 s., 24 zł

2203. JAŁOWY Józef ks., Cudowna Matka Boska Przeczycka (Dzieje Parafii Przeczyckiej - część druga). Z okazji koronacji Statuy Matki Boskiej, Rzeszów 1925, 32 s., 36 zł

2204. JAŁTA. Szkice i polemiki, Warszawa 1996, 217 s., 33 zł

2205. JAŚKIEWICZ Leszek, Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1979, 235 s., 24 zł

2206. JAŻDŻEWSKI Konrad, Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław 1981, 711 s., 48 zł

2207. JEAN-AUBRY Gerard, Życie Conrada, Warszawa 1958, 415 s., 16 zł

2208. JEANNIN Pierre, Kupcy w XVI wieku, Warszawa 1967, 216, [2 s., 26 zł

2209. JĘCZMYK Janusz, Wiersze, Kraków 1984, 60 s., 12 zł

2210. JEDENASTY XI Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Katowice-Jaszowiec Czerwiec 1968, Katowice 1970, 100 s., 16 zł

2211. JĘDRZEJEWICZ Jerzy, Zwycięstwo pokonanych. 0powieść o Stanisławie Worcellu, Warszawa 1974, 508 s., 24 zł

2212. JĘDRZEJEWICZ Wacław, Piłsudski: A Life for Poland, New York 1990, 385 s., 36 zł

2213. JĘDRZEJEWSKI Dariusz, LALAK Zbigniew, Niemiecka broń pancerna 1939-1945, Warszawa 1994, 414, [10] s., 24 zł

2214. JĘDRZEJEWSKI Marek, Niedokończony poemat snu, Warszawa 1988, 50 s., 15 zł

2215. JELAVICH Barbara, Historia Bałkanów wiek XVIII i XIX, Kraków 2005, 402 s., 34 zł

2216. JELENKOWSKI Marian M., Owen, Warszawa 1981, 251 s., 18 zł

2217. JELINEK Jan, Wielki atlas prahistorii człowieka, Warszawa 1977, 557 s., 45 zł

2218. JELUSICH Mirko, Oliver Cromwell, Warszawa 1936, 416 s., 33 zł

2219. JENCKS Charles, Modern Movements in Architecture, Harmondsworth 1977, 432 s., 45 zł

2220. JEŃCY wojenni w niewoli Wehrmachtu , Opole 1985, 190 s., 36 zł

2221. JERZY z Tyczyna , KROMER Marcin, Polski dyplomata na papieskim dworze. Wybór listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera 1554-1585, Warszawa 1982, 269 s., 24 zł

2222. JERZYNA Zbigniew, Moment przesilenia, Łódź 1988, 86 s., 15 zł

2223. JEZIERSKI Franciszek Salezy, Wybór pism, Warszawa 1952, 352 s., 25 zł

2224. JEZIORA augustowskie, Jasło 1968?, składanka zdjęciowa s., 20 zł

2225. JEZIORA Olsztyna. Lidzbark Warm., Biskupiec, Szczytno, Nidzica. Przewodnik wędkarski, Olsztyn 1997, 173 s., 45 zł

2226. JEZIORAŃSKI Zdzisław (Jan Nowak), Polska z oddali. Tom II Wspomnienia 1956-1976, Kraków 1992, 474 s., 15 zł

2227. JEZIORKOWSKI Tadeusz, JEZIORKOWSKI Andrzej, Mundury wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Warszawa 1992, 95 s., 18 zł

2228. JEZIORO Drużno rezerwat przyrody, Elbląg 2003, 40 s., 35 zł

2229. JEZIORO Wigry kolebka hydrobiologii polskiej, Warszawa 1979, 201, [1] s., 60 zł

2230. JĘZYK i społeczeństwo, Warszawa 1980, 389 s., 30 zł

2231. JEŁOWICKI Aleksander, Listy do Ksaweryny. Listy do Ksaweryny Chodkiewiczowej z lat 1832-1839. , Warszawa 1964, 316 s., 20 zł

2232. JEŻEWSKI Wojciech, Reprezentacyjny Zespół Taneczny Olsztyna RADOŚĆ 1976-2006, Olsztyn 2006, 158 s., 30 zł

2233. JOACHIMIAK Zbigniew, JA sobowtór, Gdańsk 1984, 171 s., 15 zł

2234. JOACHIMOWICZ Leon, Sceptycyzm grecki. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1972, 270 s., 16 zł

2235. JOBERT Ambroise, Komisja Edukacji Narodowej w Polsce 1773-1794. Jej dzieło wychowania obywatelskiego, Wrocław 1979, 322 s., 40 zł

2236. JODEŁKA Tomasz, Jan Kasprowicz, Warszawa 1964, 221 s., 10 zł

2237. JODŁOWSKI Stanisław, Ogólnojęzykoznawcza charakterystyka zaimka, Wrocław 1973, 156 s., 24 zł

2238. JODŁOWSKI Stanisław, Symbolae Polonicae in Honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław 1972, 196 s., 24 zł

2239. JOFAN Natalia, Dawna kultura Japonii, Warszawa 1977, 215 s., 25 zł

2240. JOHANSSON Sten, BOROWSKA Maria, Polska sprawa jest naszą sprawą. O przejściu od komunizmu do demokracji, Warszawa 1989, 36 s., 12 zł

2241. JOHNSON Eyvind, Fale przyboju, Warszawa 1976, 482 s., 20 zł

2242. JOHNSON Paul, The Birth of the Modern. World Society 1815-1830, London 1992, 1095 s., 60 zł

2243. JOKIEL Jan, Udział Polaków w bitwie o Anglię. Album fotografii uczestników z komentarzem, Warszawa 1968, 136 s., 25 zł

2244. JOKIEL Paweł, Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku, Łódź 2004, 114 s., 10 zł

2245. JOŃCA Adam, Lotnictwo morskie, Warszawa 1969, 280 s., 12 zł

2246. JOŃCA Edmund, Książański Park Narodowy. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy, Warszawa 1989, 84 s., 9 zł

2247. JONES E. Michael, Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013, 735 s., 50 zł

2248. JONES E. Michael, Zdeprawowani moderniści. Nowoczesność jako usprawiedliwienie seksualnej amoralności, Bielany Wrocławskie 2014, 264 s., 25 zł

2249. JONG Erica, Fear of Flying, New York 1974, 311 s., 12 zł

2250. JOST Henryk, Kuźnice zakopiańskie, Warszawa 1993, 128, nlb. s., 24 zł

2251. JOST Izabela, Osadnictwo kaszubskie w Ontario, Lublin 1983, 147 s., 24 zł

2252. JOYCE Stanislaus, Stróż brata mego, Warszawa 1971, 260 s., 15 zł

2253. JÓZEFACKA Maria, Opoka, Warszawa 1983, 51 s., 15 zł

2254. JÓZEFACKA Maria, Ziemia spotkania, Warszawa 1989, 50 s., 15 zł

2255. JÓZEFCZYK Mieczysław, Elbląg 1722-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, Pelpin 2000, 285 s., 40 zł

2256. JÓZEFOWICZÓWNA Krystyna, Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, Wrocław 1963, 261 s., 60 zł

2257. JÓŹWIK , Esklibrisy Zbigniewa Jóźwika. Wystawa w Sali Kolumnowej Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1985, 12 s., 20 zł

2258. JUBILEUSZ 750-lecia warmińskiej kapituły katedralnej. Uroczysta Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski. Frombork 20 czerwca 2010 r. godzina 11.00 Bazylika Archikatedralna, Frombork 2011, 50 s., 20 zł

2259. JUNGK Robert, Jaśniej niż tysiąc słońc. Losy badaczy atomu, Warszawa 1967, 307 s., 24 zł

2260. JUNOSZA-STĘPOWSKI , Listy miłosne Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, Warszawa 1973, 138 s., 12 zł

2261. JURANDOT Jerzy, Takie czasy. Sztuka w 3 aktach, Warszawa 1955, 110 s., 12 zł

2262. JURCZAK Jan, MATEJKO Teresa, Bibliografia martyrologii ludności i wyzwolenia Pomorza Zachodniego (1939-1945), Koszalin 1980, 450 s., 36 zł

2263. JUREWICZ Oktawiusz, Historia literatury bizantyjskiej, Wrocław 1984, 354 s., 12 zł

2264. JUREWICZ Oktawiusz, Niewolnicy w komediach Plauta, Warszawa 1958, 251 s., 40 zł

2265. JURGA Tadeusz, Bzura 1939, Warszawa 1984, 166 s., 12 zł

2266. JURKOWSKI Stefan, Genesis, Kraków 1985, 51 s., 12 zł

2267. JURYS Leszek, SZARZYŃSKA Alicja, Piękno przyrody nieożywionej Warmii i Mazur. Zeszyt 1. Skały, Olsztyn 2009, 24 s., 15 zł

2268. JURYŚ Roman, SZAFAR Tadeusz, Pitaval polityczny 1918-1939, Warszawa 1971, 547 s., 10 zł

2269. JUSZCZAK Elżbieta, Pukanie, Warszawa 1985, 64 s., 15 zł

2270. JUSZCZAK Wiesław, Artur Grottger. Pięć cyklów, Warszawa 1958, 24 + 40 tab. s., 22 zł

2271. JUSZCZYK Jan, Echa domowe, Łódź 1987, 75 s., 15 zł

2272. JUSZCZYK Włodzimierz, Gady i płazy. Mały słownik zoologiczny. , Warszawa 1978, 267 s., 16 zł

2273. JUSZKIEWICZ Ryszard, Bitwa pod Mławą 1939, Warszawa 1979, 226 s., 12 zł

2274. JUSZKIEWICZ Ryszard, Działania militarne na Mazowszu północnym i w korytarzu pomorskim 1920 rok, Warszawa 1997, 469 s., 50 zł

2275. JUSZKIEWICZ Ryszard, Rok 1920 na Ziemi Mławskiej, Warszawa 1995, 88 s., 25 zł

2276. JUSZKIEWiCZ Ryszard, Walki o przedmościa. Różan Pułtusk Płock 1939, Warszawa 1992, 168 s., 40 zł

2277. JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI Antoni, Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno-wschodniej w ciągu dziejów, Olsztyn 1999, 170 s., 25 zł

2278. KABZIŃSKI Krzysztof, Funkcja społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Czytelni Ludowych (1880-1939), Wrocław 1985, 219 s., 40 zł

2279. KACZMAREK Kazimierz, Budziszyn 1945, Warszawa 1982, 226 s., 12 zł

2280. KACZMAREK Kazimierz, Druga Armia Wojska Polskiego, Warszawa 1978, 759 s., 30 zł

2281. KACZMAREK Kazimierz, Stalingrad 1942-1943, Warszawa 1985, 223 s., 10 zł

2282. KACZMAREK Marian, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego, Wrocław 1972, 192 s., 36 zł

2283. KACZMAREK Marian, Sarmacka perspektywa sławy. Nad Wojną chocimską Wacława Potockiego, Wrocław 1982, 132 s., 48 zł

2284. KACZOROWSKI Bartłomiej, Zabytki starego Wilna, Warszawa 1991, 196 s., 15 zł

2285. KACZYŃSKA Danuta, Dziewczęta z Parasola, Warszawa 1993, 383 s., 20 zł

2286. KACZYŃSKA Marta, Dorota ŁOSIEWICZ, Moi rodzice. Marta Kaczyńska. Rozmawiała Dorota Łosiewicz, Warszawa 2014, 276, [6] s., 33 zł

2287. KACZYŃSKI Jan, Studia z historii idei w Polsce (Edward Abramowski i Jan Karol Kochanowski), Olsztyn 1989, 108 s., 45 zł

2288. KADEN-BANDROWSKI Juliusz, Generał Barcz, Wrocław 1984, 423 s., 8 zł

2289. KADŁUBEK , Mistrza Wincentego Kronika Polska, Warszawa 1974, 255 s., 25 zł

2290. KAFKA , Franz Kafka und die Prager deutsche Literatur. Deutungen und Wirkungen, Bonn 1988, 159 s., 40 zł

2291. KAFKA Franz, Dzienniki 1910-1923, Kraków 1961, 537 s., 60 zł

2292. KAHL Wilhelm, Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik. Erste haelste. Einleitung und allgemeiner Teil, Freiburg und Leipzig 1984, 414 s., 40 zł

2293. KAHNWEILER Daniel-Henry, Moje galerie i moi malarze. Rozmowy z Francois Cremieux, Warszawa 1961, 167 s., 27 zł

2294. KAJKA Michał, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne, Olsztyn 2008, 432 s., 44 zł

2295. KAJKA Michał, Pieśni Mazurskie, Ogródek 2014, 80 s., 30 zł

2296. KAJKA Michał, Z duchowej mej niwy..., Olsztyn 1982, 284 s., 20 zł

2297. KAJKA Michał, Zebrałem snop plonu... Wybór utworów wydany w setną rocznicę urodzin poety. , Warszawa 1958, 387 s., 25 zł

2298. KAJKA Michał, LENGOWSKI Michał, Opowiadania uciesne, Olsztyn 1970, 123 s., 10 zł

2299. KALABIŃSKI Stanisław, Antynarodowa polityka endecji w rewolucji 1905-1907 roku, Warszawa 1955, 479 s., 24 zł

2300. KALBARCZYK Adam, Strusowisko, Lublin 1988, 59 s., 15 zł

2301. KALEMBKA Sławomir, O naszą i waszą wolność. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej doby romantyzmu, Olsztyn 1997, 203 s., 20 zł

2302. KALEMBKA Urszula, Publicyści Wielkiej Emigracji o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832-1862, Olsztyn 2000, 140 s., 22 zł

2303. KALENDARZ , Kalendarz Szpilek 1957, Warszawa 1956, 288 s., 16 zł

2304. KALENDARZ Kolekcjonera 2006. Ogólnopolski terminarz imprez, Bielsko-Biała 2006, 64 s., 6 zł

2305. KALENDARZ Kolekcjonera 2007. Ogólnopolski terminarz imprez, Bielsko-Biała 2007, 64 s., 9 zł

2306. KALENDARZ Kolekcjonera 2008. Ogólnopolski terminarz imprez, Bielsko-Biała 2008, 64 s., 9 zł

2307. KALENDARZ Olsztyna 2002 a w nim kalendarium wiele ciekawych historii o dziejach miasta i jego mieszkańcach także wieści innych oraz informacji bez liku a wszystko to w drugim roku XXI wieku, Olsztyn 2001, 320 s., 39 zł

2308. KALENDARZ Olsztyna 2003 a w nim kalendarium oraz wiele ciekawych historii o przeszłości miasta, czasach dzisiejszych także wieści innych i informacji bez liku a wszystko to w jubileuszowym roku założenia grodu 650 lat temu, Olsztyn 2002, 320 s., 39 zł

2309. KALENDARZ Olsztyna 2004 a w nim kalendarium historie bardziej lub mniej znane z dziejów miasta i o jego mieszkańcach również innych wieści oraz informacji bez liku a wszystko to w kolejnym roku XXI wieku, Olsztyn 2003, 320 s., 39 zł

2310. KALENDARZ Olsztyna 2005 a w nim kalendarium historie bardziej lub mniej znane z dziejów miasta i o jego mieszkańcach również innych wieści oraz informacji bez liku a wszystko to w kolejnym roku XXI wieku, Olsztyn 2004, 320 s., 39 zł

2311. KALENDARZ Olsztyna 2006 a w nim kalendarium kronika, opisy zdarzeń i losów ludzkich także pełno innych wieści oraz informacji a wszystko to ku pożytkowi, wiedzy, znajomości mieszkańców grodu nad Łyną, Olsztyn 2005, 320 s., 39 zł

2312. KALENDARZ Olsztyna 2007 a w nim kalendarium kronika, opisy zdarzeń i losów ludzkich także pełno innych wieści oraz informacji a wszystko to ku pożytkowi, wiedzy, znajomości mieszkanców grodu nad Łyną, Olsztyn 2006, 320 s., 39 zł

2313. KALENDARZ Olsztyna 2008 a w nim kalendarium kronika istotnych wydarzeń, także fotograficzna, slynne olsztyniana, galeria, informacje praktyczne, a wszystko to ku pożytkowi licznych czytelników, by żyło się nam godziwiej i zdrowo w roku 2008, Olsztyn 2007, 320 s., 42 zł

2314. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XI, a w nim kalendarium oraz wszystko to, co powinno nas interesować z racji poznawania dziejów miasta, a także być przydatne na co dzień w kolejnym roku 2009, Olsztyn 2008, 319 s., 43 zł

2315. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XII. Niech służy wszechmożliwie czytelnikom w kolejnym roku 2010, Olsztyn 2009, 320 s., 47 zł

2316. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XIII. Tradycyjnie z kalendarium pełen bogato ilustrowanych ciekawostek z życia miasta oraz istotnych informacji do codziennego użytku w roku 2011, Olsztyn 2010, 320 s., 45 zł

2317. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XIV. A w nim kalendarium, historie różne z dziejów miasta i czasów obecnych bogato ilustrowane także innych wieści oraz informacji bez liku a wszystko to do codziennego użytku w roku 2012, Olsztyn 2011, 320 s., 45 zł

2318. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XV. A w nim kalendarium, pełno informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta, wydany na Jubileuszowy Rok założenia Grodu 660 lat temu. 2013, Olsztyn 2012, 320 s., 39 zł

2319. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XVI. A w nim kalendarium, pełno informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta bogato ilustrowanych i użytecznych a wszystko to przygotowane na rok 2014, Olsztyn 2013, 320 s., 39 zł

2320. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XVII. A w nim kalendarium, pełno informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta a wszystko to przygotowane na rok 2015, Olsztyn 2014, 320 s., 39 zł

2321. KALENDARZ Olsztyna. Rocznik XVIII. A w nim kalendarium, dużo informacji i wiedzy o przeszłości także czasach teraźniejszych Miasta oraz warmińsko-mazurskiego regionu bogato ilustrowanych i użytecznych a wszystko to przygotowane na rok 2016, Olsztyn 2016, 320 s., 39 zł

2322. KALENDARZ Olsztyński a w nim kalendarium, wiele informacji ciekawych o historii miasta, zacnych mieszkańcach, wiadomości bez liku i facecji 1999, Olsztyn 1999, 272 s., 50 zł

2323. KALENDARZ Wrocławski 1968, Wrocław 1968, 304 s., 12 zł

2324. KALETA Roman, Sensacje z dawnych lat, Wrocław 1986, 587 s., 15 zł

2325. KALETA Roman, KLIMOWICZ Mieczysław, Prekursorzy oświecenia, Wrocław 1953, 336 s., 32 zł

2326. KALINA Paweł, Mnemonika czyli sztuka kształcenia i wzmacniania pamięci. Tudzież sposoby ułatwiające naukę języków obcych, zapamiętywanie imion własnych, chronologii, statystyki, chemii, etc..., Warszawa 1997, 112 s., 12 zł

2327. KALINKOWSKI Stanisław, Aurea Dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Łódź 1993, 185 s., 12 zł

2328. KALINKOWSKI Stanisław, Aurea Dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia II, Łódź 1994, 245 s., 12 zł

2329. KALINOWSKA Barbara, Powstanie listopadowe. Katalog zbiorów, Ostrołęka 2002, 126 s., 24 zł

2330. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja, Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582, Olsztyn 1992, 255 s., 24 zł

2331. KALINOWSKI Marian ks. dr, Nadzieja nadziei naszej, Warszawa 1949 , 64 s., 20 zł

2332. KALISZEWSKI Andrzej, Paszcza, Warszawa 1985, 44 s., 15 zł

2333. KALLIMACHOS (Kallimach) , Hymnen, Bonn 1821, 132 s., 80 zł

2334. KALTENBERGH Lew, Czarne żagle czterdziestu mórz, Warszawa 1986, 334 s., 10 zł

2335. KALTENBERGH Lew, Kopczyk zacny chwały żołnierskiej w dawnej legendzie, dokumencie, przekładzie, opowieści, przekazie, gadce i pamiętniku usypał..., Warszawa 1966, 419 s., 18 zł

2336. KALTENBERGH Lew, Ogień strzeżony. Opowieść o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1962, 540 s., 16 zł

2337. KALTENBERGH Lew, Szymona z Matyjaszem peregrynacja oraz innych rybałtów y dziadów przypadki, Warszawa 1973, 328 s., 16 zł

2338. KAMECKI Franciszek, Skarga księdza. Nowy wybór wierszy, Sopot 2002., 70 s., 15 zł

2339. KAMIEŃ wiary, Kraków, Warszawa/Struga 1985, 160 s., 20 zł

2340. KAMIENIE w historii, kulturze i religii, Olsztyn 2010, 162 s., 29 zł

2341. KAMIEŃSKI Andrzej, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje politcyzne, Poznań 2002, 415 s., 40 zł

2342. KAMIEŃSKI Andrzej, Stany Prus Książęcych wobec rządów Brandenburgii w drugiej połowie XVII wieku, Olsztyn 1995, 181, nlb. 10 s., 20 zł

2343. KAMIEŃSKI Henryk, Pamiętniki i wizerunki. , Wrocław 1951, 324 s., 40 zł

2344. KAMIŃSKA Anna, Miastowi. Slow food i aronia losu, Warszawa 2011, 309, [7] s., 29 zł

2345. KAMIŃSKA Józefa, Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981 - VI 1986, Paris 1986, 556 s., 32 zł

2346. KAMIŃSKA Krystyna, Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektóych miast Niemiec i Polski, Warszawa 1980, 188 s., 60 zł

2347. KAMIŃSKA-KRASOWSKA Halina, Miniatury Wincentego Leusseura i Walerii Tarnowskiej. Miniaturen von Wincenty Lesseur und Waleria Tarnowska. Muzeum Polskie w Rapperswilu., Warszawa 1994, 203 s., 21 zł

2348. KAMIŃSKI Aleksander, Polskie Związki Młodzieży 1831-1848, Warszawa 1968, 288 s., 30 zł

2349. KAMIŃSKI Aleksander, Prehistoria polskich związków młodzieży, Warszawa 1959, 243 s., 25 zł

2350. KAMIŃSKI Czesław, Illustrierter Muenzkatalog Polen 1916-1976, Warszawa 1977, 217 s., 12 zł

2351. KAMIŃSKI Gabriel Leonard, Ulica Przodowników Pracy, Warszawa 1988, 55 s., 15 zł

2352. KAMIŃSKI Ireneusz J., Gorące malarstwo Konowicza, Lublin 1984, 262 s., 18 zł

2353. KAMIŃSKI Józef, Koalicje wojskowe. Zarys dziejów i współczesność, Warszawa 1982, 282 s., 15 zł

2354. KAMIŃSKI Leszek, Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej, Wrocław 1980, 131 s., 20 zł

2355. KAMIŃSKI Marek K., ZACHARIAS Michał J., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa , 315 s., 24 zł

2356. KAMIŃSKI Stanisław, O uzasadnianiu tez filozoficznych, bm br., 37-65 s., 15 zł

2357. KAMPANIA wrześniowa Bibliografia Tom III, Warszawa 2009, 501 s., 40 zł

2358. KANCLERZ Feliks, Przewodnik po Warszawie, Warszawa 1952, 95 s., 15 zł

2359. KANIOWSKA-LEWAŃSKA Izabela, Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1980, 408 s., 24 zł

2360. KANON krajoznawczy Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 128 s., 26 zł

2361. KAŃSKI Józef, Przewodnik operowy, Kraków 1985, 587 s., 15 zł

2362. KANT , Immanuel Kant. Prekursor idei zjednoczenia, Gołdap 2004, 100 s., 20 zł

2363. KANT Arno, MAŁŁEK Karol, Mazurski śpiewnik regionalny, Działdowo 2013, 60 s., 30 zł

2364. KANT Immanuel, Religia w obrębie rozumu, Kraków 1993, 249 s., 20 zł

2365. KANTYKA Jan, ZIELIŃSKI Władysław, Śląski słownik biograficzny. Tom I, Katowice 1977, 287 s., 20 zł

2366. KAPEŁUŚ Helena, Stanisław z Bochni kleryka królewski, Wrocław 1964, 183 s., 44 zł

2367. KAPLICA na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje Architektura Fundacje artystyczne Konserwacja i restauracja, Olsztyn 2010, 143 s., 33 zł

2368. KAPPESOWA-EVERT Halina, Historie Konstantynopolitańskie, Łódź 1989, 198 s., 15 zł

2369. KAPUSTO Wacław, Znany nieznany. Fotografika, Olsztyn 2005, 200 s., 39 zł

2370. KAPUŚCIK Janusz, PODGÓRSKI Wojciech Jerzy, Poeci żołnierzom 1410-1945. Antologia wierszy i pieśni żołnierskich, Warszawa 1970, 692 s., 24 zł

2371. KAPUŚCIŃSKA Salomea, Pożegnanie brata, Kraków 1986, 51 s., 12 zł

2372. KAPUŚCIŃSKI Ryszard, Imperium, Warszawa 1994, 335 s., 12 zł

2373. KAPUŚCIŃSKI Ryszard, Lapidaria, Warszawa 2002, 503 s., 10 zł

2374. KAPUŚCIŃSKI Ryszard, Lapidarium, Warszawa 1990, 220 s., 15 zł

2375. KAPUŚCIŃSKI Ryszard, Podróże z Herodotem, Kraków 2005, 259 s., 20 zł

2376. KARASEK Krzystof, Świerszcze, Warszawa 1987, 43 s., 15 zł

2377. KARASIEWICZ Władysław ks., Jakób II Świnka Arcybiskup gnieźnieński 1283-1314, Poznań 1948, 229-365 s., 48 zł

2378. KARCZEWSKA- MARKIEWICZ Zofia, Teatr Romain Rollanda, Wrocław 1955, 335 s., 15 zł

2379. KARCZEWSKI Maciej, Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn 2001, 196 s., 27 zł

2380. KARNAS Grzegorz, Przemyśl, Przemyśl 2009, 80 s., 20 zł

2381. KARNIEWSKI Józef, Impresje morskie. Montaż sceniczny, Warszawa 1983, 34 s., 12 zł

2382. KARPIŃSKA Grażyna, NIEWIADOMSKA Ewa, Bibliografia zawartości "Literatury' Ludowej" za lata 1957-1980., Wrocław 1986, 123 s., 30 zł

2383. KARPIŃSKA Grażyna Ewa, Miejsce wyodrębione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, Łódź 2000, 200 s., 20 zł

2384. KARPIŃSKI Antoni, Kursk 1943, Warszawa 1983, 171 s., 12 zł

2385. KARPIŃSKI Antoni, Pod Dęblinem, Puławami i Warką. Działania 1 Armii WP pod Dęblinem, Puławami i na przyczółku warecko-magnuszewskim w okresie 18. VII - 12. IX. 1944 r., Warszawa 1967, 528 s., 40 zł

2386. KARPIŃSKI Franciszek, Wiersze wybrane BP, Warszawa 1966, 154 s., 12 zł

2387. KARPIŃSKI Jakub, Polska w odcinkach 1944-1988. Portrety lat, Londyn 1989, 286 s., 12 zł

2388. KARPIŃSKI Jakub, Taternictwo nizinne, Warszawa 1988, 124 s., 12 zł

2389. KARPIŃSKI Jan Jerzy, Wycieczka do puszczy, Warszawa 1955, 163 s., 27 zł

2390. KARPIŃSKI Zygmunt, O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach. Wspomnienia 1860-1960, Warszawa 1971, 354 s., 20 zł

2391. KARPOWICZ Mariusz, Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1997, 299 s., 20 zł

2392. KARPOWICZ Stanisław, Pisma pedagogiczne. Wybór, wstęp i opracowanie Ryszard Wroczyński., Wrocław 1965, 503 s., 27 zł

2393. KARSKI Jan, Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski (1940-1945), Lublin 1995, 24 s., 30 zł

2394. KARSOV Nina, SZECHTER Szymon, Nie kocha się pomników, Warszawa 1987, 312 s., 18 zł

2395. KARTEZJUSZ , Namiętności duszy, Warszawa 1985, 219 s., 15 zł

2396. KARWAT Krzysztof, Powtórka z polskiego, Katowice 1986, 56 s., 15 zł

2397. KASCHNITZ Marie Luise, Courbet. Nie ułuda, lecz prawda, Warszawa 1981, 160 s., 10 zł

2398. KASJAN Jan Mirosław, Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego, Toruń 1966, 171 s., 36 zł

2399. KASJAN Mirosław, Progi, Łódź 1980, 60 s., 18 zł

2400. KASPAREK Norbert, Ostatnie chwile powstania listopadowego. Brodnica 1831, Olsztyn-Brodnica 2009, 180 s., 39 zł

2401. KASPAREK Norbert, Polnische Aufstandische in Ost- und Westpreussen (1831-1833), Dąbrówno 2012, 165, [2] s., 50 zł

2402. KASPAREK Norbert, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej, Olsztyn 1995, 175 s., 45 zł

2403. KASPER Jan, Noc przed ocaleniem, Warszawa , s., 15 zł

2404. KASPRZYCKI Jerzy, STĘPIEŃ Marian, Pożegnania warszawskie, Warszawa 1971, 203 s., 30 zł

2405. KASZNIK Aleksandra Helena, Między Francją a Algierią. Z dziejów emigracji polskiej 1832-1856, Wrocław 1977, 171, [2] s., 30 zł

2406. KASZOWSKI Aleksander, URBANYI Zbigniew, "Eurosem" na Horn, Gdańsk 1975, 323 s., 10 zł

2407. KASZOWSKI Aleksander, URBANYI Zbigniew, Polskie jachty na oceanach, Gdańsk 1981, 587 s., 20 zł

2408. KASZYŃSKI Stanisław, Dzieje sceny kaliskiej 1800-1914, Łódź 1962, 184 s., 30 zł

2409. KATALOG , Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1 listopada 1927, Kraków 1927, 88 s., 10 zł

2410. KATALOG , Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej 20 lutego 1929, Kraków 1929, 96 s., 10 zł

2411. KATALOG Centralnej Biblioteki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Krakowie Plac Wiosny Ludów 8, Kraków II 1957, 208 s., 30 zł

2412. KATALOG czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności. I. Czasopisma i wydawnictwa bieżące., Kraków 1930, 81 s., 15 zł

2413. KATALOG czasopism polskich Biblioteki Uniwersytetu w Warszawie. Warszawa Kalendarze - Sprawozdania., Warszawa 1986, 359 s., 24 zł

2414. KATALOG der Stadtbibliothek zu Elbing. Zweiter Band, Elbing 1894, Druck von Reinhold Kuhn s., 180 zł

2415. KATALOG Licytacji Bibliofilskiej urządzonej staraniem Tow. Miłośników Książki w Krakowie dnia 10 maja 1948 w lokalu TMK Mikołajska 9, Kraków 1948, 96 s., 24 zł

2416. KATALOG nieznanych zabytków Mazur zachodnich. Powiat ostródzki, Ostróda 2009, 40 s., 15 zł

2417. KATALOG obiektów noclegowo-gastronomicznych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląg-Milejewo 2011, 106 s., 20 zł

2418. KATALOG OBÓZ Koncentracyjny Oświęcim w twórczości artystycznej. III Malarstwo, Oświęcim 1962, LII, 62 s., 25 zł

2419. KATALOG polskich druków muzycznych 1800-1863. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Kórnicka PAN, Kraków 1968, VIII, 85 s., 20 zł

2420. KATALOG wydawnictw Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, Poznań 1934, 95 s., 12 zł

2421. KATALOG wystawy czasopism polskich od w. XVI do r. 1830, Kraków 1938, 93 s., 39 zł

2422. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Województwo gdańskie. Tom V Zeszyt 2. Puck, Żarnowiec i okolice, Warszawa 1989, 111 + 389 ilustr. s., 40 zł

2423. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom III. Województwo kieleckie. Zeszyt 10. Powiat radomski, Warszawa 1961, 64, 4 + 110 ilustr. s., 36 zł

2424. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 1. Powiat chodzieski, Warszawa 1965, 14, 4 + 33 ilustr. s., 20 zł

2425. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 15 Powiat obornicki, Warszawa 1965, 28, 4 + 74 ilustr. s., 24 zł

2426. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 18. Powiat trzcianecki, Warszawa 1966, 20,4 + 24 ilustr. s., 20 zł

2427. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 2. Powiat czarnkowski, Warszawa 1966, 24, 4 + 94 ilustr. s., 30 zł

2428. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 23. Powiat szamotulski, Warszawa 1966, 42, 4 + 161 ilustr. s., 30 zł

2429. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom V. Województwo poznańskie. Zeszyt 24. Powiat średzki, Warszawa 1964, 37, 5 + 135 ilustr. s., 30 zł

2430. KATALOG Zabytków Sztuki w Polsce. Tom VII. Miasto Poznań. Część II. Śródmieście. Kościoły i klasztory, 1, Warszawa 1988, XVIII, [1], 149, ilustr. 707 s., 60 zł

2431. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo opolskie. Zeszyt 10. Powiat oleski, Warszawa 1960, 35, 5 + 80 ilustr. s., 24 zł

2432. KATALOG Zabytków Sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo opolskie. Zeszyt 11 Miasto Opole i powiat opolski, Warszawa 1969, 152, [2] + 451 ilustr. s., 36 zł

2433. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo opolskie. Zeszyt 12. Powiat prudnicki, Warszawa 1960, 82, 4 + 176 ilustr. s., 36 zł

2434. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo opolskie. Zeszyt 4. Powiat kluczborski, Warszawa 1960, 54, 4 + 113 ilustr. s., 30 zł

2435. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo opolskie. Zeszyt 6. Powiat krapkowicki, Warszawa 1963, 42, 3 + 106 ilustr. s., 30 zł

2436. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo opolskie. Zeszyt 8. Powiat niemodliński, Warszawa 1962, 58, 2 + 69 ilustr. s., 36 zł

2437. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII Dawne województwo lubelskie. Zeszyt 11. Dawny powiat lubartowski , Warszawa 1976, 74, 4 + 233 ilustr., 6 s., 40 zł

2438. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 1 Powiat bełżycki, Warszawa 1960, 14, 1, [16] s., 20 zł

2439. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 3 Powiat biłgorajski, Warszawa 1960, 33, 4, 32 s., 24 zł

2440. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 4 Powiat bychawski, Warszawa 1960, 10, 4, 12 s., 20 zł

2441. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 6 Powiat krasnostawski, Warszawa 1964, 90, 2, + 146 ilustr. s., 40 zł

2442. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 7 Powiat janowski, Warszawa 1961, 13 + 34 ilustr. s., 15 zł

2443. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom VIII. Województwo lubelskie. Zeszyt 9 Powiat kraśnicki, Warszawa 1961, 43, 2 + 89 ilustr. s., 30 zł

2444. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X Dawne województwo warszawskie. Zeszyt 4. Dawny powiat gostyniński , Warszawa 1975, 55, 3 + 144 ilust,. 6 s., 40 zł

2445. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 14. Powiat piaseczyński, Warszawa 1962, 35, 4 + 109 ilustr. s., 30 zł

2446. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 21. Powiat rycki, Warszawa 1967, 35, 4 + 85 ilustr. s., 30 zł

2447. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 22. Powiat siedlecki, Warszawa 1965, 54 + 127 ilustr. s., 24 zł

2448. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 25. Powiat sokołowski, Warszawa 1964, 36, 4 + 71 ilustr. s., 24 zł

2449. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 26. Powiat węgrowski, Warszawa 1964, 47, 3 + 164 ilustr. s., 30 zł

2450. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 4. Powiat grodzisko-mazowiecki, Warszawa 1967, 47, [2] + 128 ilustr. s., 20 zł

2451. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom X. Województwo warszawskie. Zeszyt 6. Powiat łosicki, Warszawa 1965, 33, 5, 30 s., 24 zł

2452. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI Dawne województwo bydgoskie. Zeszyt 4. Dawny powiat chełmiński , Warszawa 1976, 151 + 423 ilustr. s., 40 zł

2453. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI Dawne województwo bydgoskie. Zeszyt 5. Chojnice, Czersk i okolice, Warszawa 1979, 95 + 225 ilustr. s., 40 zł

2454. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI Województwo bydgoskie. Zeszyt 2. Powiat brodnicki , Warszawa 1971, 64 + 206 ilustr. s., 30 zł

2455. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI Województwo bydgoskie. Zeszyt 7. Powiat grudziądzki, Warszawa 1974, 84, 4 + 198 ilustr. s., 40 zł

2456. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI Województwo bydgoskie. Zeszyt 8. Powiat inowrocławski, Warszawa 1974, 76, 6 + 258 ilustr., 6 s., 40 zł

2457. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI. Województwo bydgoskie. Zeszyt 19 Powiat aleksandrowski, Warszawa 1969, 48, 88 s., 36 zł

2458. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. Tom XI. Województwo bydgoskie. Zeszyt 19 Powiat wąbrzeski., Warszawa 1967, 48 + 102 ilustr. s., 36 zł

2459. KATALOG. I Biennale "Exlibris współczesny". Malbork 1963, Malbork 1963, nlb. ok. 200 s., 45 zł

2460. KATALOG. Odrodzenie w Polsce. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie 1953-1954, Warszawa 1953, 126, [2], LXIV s., 20 zł

2461. KATARZYŃSKI Władysław, Koguty blaszane, Olsztyn 1986, 76 s., 15 zł

2462. KATARZYŃSKI Władysław, Koguty blaszane, Olsztyn 1986, 76 s., 12 zł

2463. KATARZYŃSKI Władysław, Najbliżej ziemi, Olsztyn 1978, 46 s., 15 zł

2464. KATECHIZM rzymsko-katolicki, Dachau-Freimann 1945, 111 s., 20 zł

2465. KATOLICYZM wczesnośredniowieczny, Warszawa 1973, 701 s., 50 zł

2466. KATOLICYZM-judaizm. Żydzi w Polsce i na świecie, Krakow 1983, 574, 24 s., 30 zł

2467. KATYŃ. Relacje Wspomnienia Publicystyka, Warszawa 1989, 366 s., 24 zł

2468. KATZ Henryk, Robotnicy angielscy wobec powstania styczniowego, Łódź 1964, 100 s., 36 zł

2469. KAUTSKY Karol, Poprzednicy współczesnego socjalizmu, Warszawa 1949, 400 s., 24 zł

2470. KAUTSKY Karol, Tomasz More i jego utopia, Warszawa 1949, 322, [4] s., 30 zł

2471. KAWAFIS Konstandidos, Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż... Wiersze wybrane w przekładzie Antoniego Libery, Kraków 2001, 151 s., 20 zł

2472. KAWALEC Krzysztof, Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej Obozu Narodowego, Warszawa 1989, 289 s., 25 zł

2473. KAWECKA-GRYCZOWA Alodia, Katalog inkunabułów Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podstawie materiałów Kazimierza Piekarskiego oprac..., Wrocław 1956, 136 s., 39 zł

2474. KAWECKA-GRYCZOWA Alodia, Rola drukarstwa polskiego w dobie odrodzenia, Warszawa 1954, 121 s., 12 zł

2475. KAWYN Stefan, Józef Korzeniowski. Studia i szkice., Łódź 1979, 245 s., 18 zł

2476. KAWYN Stefan, Zagadnienie grupy literackiej, Lublin 1946, 64 s., 20 zł

2477. KAZANECKI Wiesław, Cały czas w orszaku, Olsztyn 1978, 102 s., 12 zł

2478. KAZANECKI Wiesław, Na powódź i na wiatr, Olsztyn 1986, 114 s., 15 zł

2479. KAZANIA wojenne, Warszawa 1983, 48 s., 12 zł

2480. KAZIMIERSKI Józef, KOŁODZIEJCZYK Ryszard, Dzieje Mazowsza i Warszawy. Wybór źródeł, Warszawa 1973, 460 s., 40 zł

2481. KAŁUCKI Stanisław, Traktat zwierzęcych łez, Warszawa 1986, 60 s., 18 zł

2482. KAŁUCKI Stanisław, Zorza z krwi, Łomża 1985, 56 s., 15 zł

2483. KAŁUŻYŃSKI Stanisław, Dawni Mongołowie, Warszawa 1983, 316 s., 24 zł

2484. KDO je kdo v Ceske Republice 94/95., Praha 1994, 719 s., 36 zł

2485. KECK Zdzisław, Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918-1939 i 1944-1963. Stan prawny na dzień 31 grudnia 1963, Warszawa 1964, 647 s., 10 zł

2486. KĘDZIERSKA Hanna, ROMANOWSKA-ŁAKOMY Hanna, Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się Człowiekiem, Olsztyn 2002, 359 s., 35 zł

2487. KĘDZIERSKI J.Z., Obraz. Wiersze, Londyn 1964, 35 s., 36 zł

2488. KELE Frantisek, MARIOT Peter, Krajobraz Człowiek Środowisko, Wrocław 1986, 178 s., 16 zł

2489. KELLY John N. D. , Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988, 436 s., 36 zł

2490. KELUS Jan Krzysztof, Piosenki ze starej kasety 1968-1977, Warszawa 1982, 46 s., 14 zł

2491. KEMPA Robert, Twierdza Boyen w Giżycku. Praktyczny przewodnik., Giżycko 2012, 72 s., 25 zł

2492. KENEALLY Thomas, Lista Schindlera, Warszawa 1994, 443 s., 24 zł

2493. KĘPIŃSKI Antoni, Melancholia, Warszawa 1974, 340 s., 12 zł

2494. KĘPIŃSKI Antoni, Psychopatologia nerwic, Warszawa 1973, 348 s., 13 zł

2495. KĘPIŃSKI Antoni, Rytm życia, Kraków 1973, 339 s., 10 zł

2496. KĘPIŃSKI Tadeusz, Witold Gombrowicz i świat jego młodości, Kraków 1976, 406 s., 12 zł

2497. KERN , Wystawa grafiki Danuty Kern. Styczeń - luty 1963, Olsztyn 1963, 14 s., 10 zł

2498. KERSTEN Adam, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, 685 s., 30 zł

2499. KERSTEN Adam, Historia powszechna. Wiek XVII, Warszawa 1987, 230 s., 16 zł

2500. KERSTEN Adam, Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 r. Studia nad Nową Gigantomachią ks. Augustyna Kordeckiego, Warszawa 1959, 346 s., 50 zł

2501. KERSTEN Adam, Sienkiewicz - "Potop" - Historia, Warszawa 1974, 301, [1] s., 32 zł

2502. KERSTEN Adam, Warszawa kazimierzowska 1648-1668. Miasto - Ludzie - Polityka, Warszawa 1971, 351 s., 26 zł

2503. KERSTEN Krystyna, Jałta w polskiej perspektywie, Londyn-Warszawa 1989, 260 s., 25 zł

2504. KERSTEN Krystyna, Pisma rozproszone, Toruń 2005, 467 s., 32 zł

2505. KESTEN Herman, Kopernik i jego czasy, Warszawa 1961, 551 s., 12 zł

2506. KESYER Erich, Danzig. Aufgenommen von der Staatl(ischen) Bildstelle, Berlin 1938, 116 s., 64 zł

2507. KESZI Imre, Nie kończąca się melodia. Powieść o Wagnerze, Kraków 1984, 402 s., 12 zł

2508. KĘTRZYN - oni tworzyli historię. Życiorysy mieszkańców, Olsztyn-Kętrzyn 2007, 191 s., 44 zł

2509. KĘTRZYN. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1978, 346 s., 50 zł

2510. KĘTRZYŃSKI , Wojciech Kętrzyński (1838-1918). Patron miasta, Olsztyn-Kętrzyn 2008, 144, XV s., 40 zł

2511. KĘTRZYŃSKI , Wojciech Kętrzyński. Wstęp do wystawy. Muzeum Mazurskie w Olsztynie, Olsztyn 1968, 15 s., 12 zł

2512. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich. Tom I, Olsztyn 2009, 518, [4] s., 30 zł

2513. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich. Tom I-II, Olsztyn 2009, 825 (paginacja ciągła) s., 63 zł

2514. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O Mazurach, Olsztyn 1968, 106 s., 20 zł

2515. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Szkice, Olsztyn 1984, 232 s., 20 zł

2516. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Wiersze nieznane, Olsztyn 1973, 105 s., 27 zł

2517. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Z księgi pieśni człowieka niemczonego, Olsztyn 1968, 138 s., 20 zł

2518. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Z księgi pieśni człowieka niemczonego, Olsztyn 1980, 137 s., 20 zł

2519. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Z księgi pieśni człowieka niemczonego, Olsztyn 1980, 137 s., 16 zł

2520. KIC Wiesław, Misja macedońska Pawła Apostoła w świetle źródeł archeologicznych, Kraków 2006, 408 s., 44 zł

2521. KICOWSKA Alicja Daniela, Średnie szkolnictwo rolnicze na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975, Olsztyn 1986, 222 s., 36 zł

2522. KIELAN-JAWOROWSKA Zofia, Polowanie na dinozaury, Warszawa 1969, 192 s., 20 zł

2523. KIELECKIE Studia Historyczne 8, Kielce 1990, 251 s., 24 zł

2524. KIENIEWICZ Antoni, Nad Prypecią dawno temu... Wspomnienia zamierzchłej przeszłości, Wrocław 1989, 557 s., 32 zł

2525. KIENIEWICZ Jan, Historia Indii, Wrocław 1980, 854 s., 36 zł

2526. KIENIEWICZ Leszek, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000, 328 s., 42 zł

2527. KIENIEWICZ Stefan, Czyn Polski w dobie Wiosny Ludów, Warszawa 1948, 174 s., 20 zł

2528. KIENIEWICZ Stefan, Dereszewicze 1863, Wrocław 1986, 191 s., 16 zł

2529. KIENIEWICZ Stefan, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, 358 s., 25 zł

2530. KIENIEWICZ Stefan, Legion Mickiewicza 1848-1849, Warszawa 1955, 177 s., 24 zł

2531. KIENIEWICZ Stefan, Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862, Warszawa 1962, 319 s., 27 zł

2532. KIENIEWICZ Stefan, Oblicze ideowe Wiosny Ludów, Warszawa 1948, 147 s., 20 zł

2533. KIENIEWICZ Stefan, Polska XIX wieku. Państwo - społeczeństwo - kultura. Pod red..., Warszawa 1982, 559 s., 15 zł

2534. KIENIEWICZ Stefan, Pomiędzy Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 roku, Wrocław 1980, 155 s., 36 zł

2535. KIENIEWICZ Stefan, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, 800 s., 39 zł

2536. KIENIEWICZ Stefan, Przemiany społeczne i gospodarcze w Królestwie Polskim (1815-1830). Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1951, 503 s., 45 zł

2537. KIENIEWICZ Stefan, Samotnik brukselski. Opowieść o Joachimie Lelewelu, Warszawa 1960, 166 s., 25 zł

2538. KIENIEWICZ Stefan, Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1983, 239 s., 16 zł

2539. KIENIEWICZ Stefan, ZAHORSKI Andrzej, Trzy powstania narodowe, Warszawa 1997, 429 s., 40 zł

2540. KIENIEWICZ Stefan, ŁEPKOWSKI Tadeusz, Historia Polski 1795-1864, Warszawa 1961, 188 s., 16 zł

2541. KIERSNOWSKI Ryszard, Za drzwiami bez klamek. Opowiadania, Paryż 1953, 84 s., 40 zł

2542. KIERSNOWSKI Ryszard, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977, 199 s., 30 zł

2543. KIERSZTEJN PAKULSKA Dorota, I nie porwały go ręce złodzei, Łódź 1986, 82 s., 15 zł

2544. KIERZ róży. Bajki mazurskie z Działdowszczyzny, Działdowo 2016, 70 s., 30 zł

2545. KIEŁBIK Jerzy, Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka., Olsztyn 2007, 186 s., 25 zł

2546. KIEŁCZEWSKA Maria, GRODEK Andrzej, Odra - Nisa najlepsza granica Polski, Poznań 1946, 65, [1] s., 22 zł

2547. KIEŁCZEWSKA ZALESKA Maria, O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego., Warszawa 1956, 178 s., 40 zł

2548. KIEŁCZEWSKI Bohdan, WIŚNIEWSKI Jerzy, Kulturotwórcza rola lasu, Poznań 1996, 251 s., 36 zł

2549. KIJAS Artur, System pomiestny w państwie moskiewskim w XV - pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka, Poznań 1984, 210 s., 40 zł

2550. KIJONKA Tadeusz, Pod Akropolem, Warszawa 1979, 71 s., 15 zł

2551. KIJONKA Tadeusz, Witraże, Katowice 1959, 60 s., 30 zł

2552. KINCEL Ryszard, Kłopotliwy książę Sułkowski, Katowice 1984, 200 s., 12 zł

2553. KINGSTON-McCLOUGHRY E.J., Kierowanie wojną, Warszawa 1959, 313 s., 45 zł

2554. KIRCHE und Heimat. Die katolische Vertrieben- und Aussiedlerseelsorge in Deutschland, Bonn 1999, 63 s., 25 zł

2555. KIRCHMAYER Jerzy, Pamiętniki, Warszawa 1975, 590 s., 20 zł

2556. KIRKOR Stanisław, Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803-1814, Kraków 1981, 236 s., 36 zł

2557. KISCH Egon Erwin, Chiny bez maski, Warszawa 1957, 370 s., 14 zł

2558. KISCH Egon Erwin, Jarmark sensacji, Warszawa 1957, 384 s., 14 zł

2559. KISCH Egon Erwin, Meksyk, Warszawa 1957, 362 s., 14 zł

2560. KISCH Egon Erwin, Raj amerykański, Warszawa 1957, 374 s., 14 zł

2561. KISCH Egon Erwin, Szalejący reporter, Warszawa 1955, 337 s., 16 zł

2562. KISIELEWSKI Stefan, Na czym polega socjalizm?, Warszawa 1981, 54 s., 15 zł

2563. KISIELEWSKI Tadeusz, Federacja środkowo-europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943, Warszawa 1991, 270 s., 21 zł

2564. KISIELEWSKI Tadeusz, Ojczyzna, chłopi, ludowcy, Warszawa 1987, 500 s., 20 zł

2565. KISIELEWSKI Tadeusz A., Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, Poznań 2008, 304 s., 28 zł

2566. KLAFKOWSKI Alfons, Granica polsko-niemiecka a konkordaty z lat 1929 i 1933, Warszawa 1958, 487 s., 32 zł

2567. KLAFKOWSKI Alfons, Umowa poczdamska a sprawy polskie 1945-1970, Poznań 1970, 384 s., 15 zł

2568. KLAFKOWSKI Alfons, Umowa Poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945, Warszawa 1960, 630 s., 24 zł

2569. KLANICZAY Tibor, Renesans Manieryzm Barok, Warszawa 1988, 381 s., 10 zł

2570. KLEDZIK Maciej, Królewska 16, Warszawa 1984, 216 s., 10 zł

2571. KLEJMONT Wacław, Nad rozbitą amforą. Epigramy, Gołdap 2002, 51 s., 12 zł

2572. KLEMENSIEWICZ Zenon, Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie., Wrocław-Warszawa 1947, 179 s., 16 zł

2573. KLEMENSIEWICZ Zenon, Historia języka polskiego, Warszawa 1981, 796 s., 39 zł

2574. KLEMENSIEWICZ Zenon, Ze studiów nad stylem i językiem., Warszawa 1969, 324 s., 32 zł

2575. KLEPACZ Michał ks., Karol Hubert Rostworowski, Wilno 1938, 87 s., 30 zł

2576. KLĘSKA Armii Kwantuńskiej. Zarys historyczny, Warszawa 1968, 406 s., 24 zł

2577. KLEUT Petar, Taktyka działań partyzantki jugosłowiańskiej, Warszawa 1973, 275 s., 25 zł

2578. KLIMAS Małgorzata, LESIAK-PRZYBYŁ Bożena, Wielki Kraków : rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915 : wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie = Greater Krakow : expansion of the city borders in the years 1910-1915 : selected materials from the State Archive in Krakow, Kraków 2010, 348 + teka s., 270 zł

2579. KLIMASZEWSKI Bolesław, Jan III Sobieski w literaturze polskiej i zachodnioeuropejskiej XVII i XVIII wieku, Warszawa 1983, 224 s., 48 zł

2580. KLIMECKI Tadeusz, Technika powiększania w fotografii, Warszawa 1987, 175 s., 15 zł

2581. KLIMEK Robert, Grodziska nad Gubrem. W poszukiwaniu Wallewony, Kętrzyn 2011, 48 s., 21 zł

2582. KLIMOWICZ Mieczysław, Oświecenie, Warszawa 2002, 607 s., 36 zł

2583. KLIMOWIECKI Romuald, Polskie prawo państwowe. Część I, Łódź Warszawa 1953, 194 s., 25 zł

2584. KLINGER Antoni, Myśl filozoficzno-społeczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Zielona Góra 1978, 132 s., 50 zł

2585. KLISTAŁA Jerzy, Martyrologium harcerek i harcerzy chorągwi śląskich w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, Katowice 2015, 513 s., 40 zł

2586. KLISZKO Zenon, Powstanie warszawskie. Artykuły, przemówienia, wspomnienia, dokumenty, Warszawa 1967, 348 s., 10 zł

2587. KLONOWSKI Franciszek, Park etnograficzny w Olsztynku, Olsztyn 1966, 35 s., 12 zł

2588. KLUB Parlamentarny PSL Piast 1926-1931. Protokoły posiedzeń, Warszawa 1969, 213 s., 30 zł

2589. KLUBOWICZ Marta, Wyznanie, Warszawa 1989, 32 s., 24 zł

2590. KLUBOWICZ Marta, Wyznanie, Warszawa 1989, 32 s., 18 zł

2591. KLUGMAN Aleksander, Psiakrew, znowu Żydzi..., Warszawa 1991, 211 s., 24 zł

2592. KLUK Iwona Beata, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2004, 48 s., 17 zł

2593. KLUSSIS Mikkels, Słownik odbudowanego języka pruskiego. Prusko-polski Polsko-pruski. Bazowy słownik prusko-polsko-pruski dla dalszego odrodzenia leksyki (dialekt sambijski)., Kowno 2007, 479 s., 35 zł

2594. KLUZ Władysław o. OCD, Dyktator Romuald Traugutt, Kraków 1986, 293 s., 18 zł

2595. KMIECIK Ireneusz o., Św. Antoni Padewski jako wzór dla młodzieży, Kraków 1931, 89 s., 15 zł

2596. KMIECIK Sławomir, Wolne żarty! Humor i polityka czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym, Warszawa 1998, 315 s., 20 zł

2597. KMITA Jerzy, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982, 161, (3) s., 35 zł

2598. KNAPOWSKA Wisława, Nawroty polskich ruchów zbrojnych 1830-34. Z dziejów dyplomatycznych i rewolucyjnych Wolnego Miasta Krakowa, Poznań 1948, 187 s., 20 zł

2599. KNEBEL Jerzy, Rząd pruski wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918, Poznań 1963, 200 s., 40 zł

2600. KOBA Władysław, Heliotropy, Łódź-Kielce 1983, 54 s., 15 zł

2601. KOBERDOWA Irena, Pierwsza międzynarodówka i lewica Wielkiej Emigracji, Warszawa 1964, 295 s., 20 zł

2602. KOBERDOWA Irena, Raporty polityczne konsulów generalnych Francji w Warszawie 1860-1864, Wrocław 1965, 562 s., 48 zł

2603. KOBIETA epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, Olsztyn 2008, 396 s., 42 zł

2604. KOBRZENIECKA-SIKORSKA Grażyna, Ikony staroobrzędowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1993, 193 s., 39 zł

2605. KOBYLEW B.C., Wnieszniaja polityka Rosji epoki Pietra I, Moskwa 1990, 168 s., 30 zł

2606. KOBYLIŃSKI Szymon, Krótka o hymnie, orłach i barwach gawęda, Warszawa 1978, 105 s., 20 zł

2607. KOCHAJMY Warmię! Ermland ist der Liebe wert! Let's fall in love with Warmia!, Olsztyn 2005, 86 s., 25 zł

2608. KOCHANOWSKI , Jan Kochanowski i kultura odrodzenia. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19-21 marca 1981, Warszawa 1985, 217 s., 15 zł

2609. KOCHANOWSKI , Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. Tom 1-2, Katowice 1985, 186, 166 s., 33 zł

2610. KOCHANOWSKI Jan, Elegie, Warszawa 1958, 89 s., 24 zł

2611. KOCHANOWSKI Jan, Foricoenia czyli fraszki łacińskie, Warszawa 1956, 134 s., 12 zł

2612. KOCHANOWSKI Jan, Odprawa posłów greckich, Wrocław 1949, XXII, 64 s., 10 zł

2613. KOCHANOWSKI Jan, Psałterz Dawidów, Warszawa 1984, 317 s., 30 zł

2614. KOCHANOWSKI Jerzy, Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947., Warszawa 1995, 348 s., 32 zł

2615. KOCHAŃSKI Michał, Broń strzelecka wojsk lądowych, Warszawa 1968, 314 s., 16 zł

2616. KOCHAŃSKI Stanisław, Automatyczna broń strzelecka, Warszawa 1991, 336 s., 24 zł

2617. KOCIEWIE II, Wrocław 1987, 211 s., 18 zł

2618. KOCÓJ Henryk, Konstytucja 3 maja w relacjach posła pruskiego Augusta Fryderyka Ferdynanda Goltza, Kraków 1999, 193 s., 25 zł

2619. KOCÓJ Henryk, Niemcy a powstanie listopadowe. Sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1970, 180 s., 25 zł

2620. KOCÓJ Henryk, Preussen und Deutschland gegenuber dem Novemberaufstand, Katowice 1990, 167, 16 s., 40 zł

2621. KOCÓJ Henryk, Preussens Stellung zur Verfassung vom 3. Mai 1791 (Ausgewählte Probleme), Katowice 1997, 414 s., 30 zł

2622. KOCÓWNA Barbara, Polskość Conrada, Warszawa 1967, 265 s., 24 zł

2623. KOCÓWNA Barbara, Wspomnienia i studia o Conradzie , Warszawa 1963, 502 s., 10 zł

2624. KOCYBA-KAMIŃSKA Wiesława, Oficyna Ossolińska w latach 1920-1939, Wrocław 1973, 205 s., 15 zł

2625. KOCZAN-SNARSKA Regina, Dni, Olsztyn , 32 s., 10 zł

2626. KOCZOROWSKI Eugeniusz, Flota polska w latach 1587-1632, Warszawa 1973, 412 s., 32 zł

2627. KOEPPEN Wolfgang, Jugend, Frankfurt/Main 1989, 146 s., 24 zł

2628. KOESTLER Arthur, Fragmenty wspomnień, Paryż 1965, 237 s., 60 zł

2629. KOFI Vincent Akwete, Sculpture in Ghana, Accra 1964, 69 s., 20 zł

2630. KOHL Helmut, Pragnąłem jedności Niemiec, Warszawa 1999, 288 s., 20 zł

2631. KOKOTKIEWCZ Piotr, Między nami żyją bogowie, Warszawa 1983, 59 s., 15 zł

2632. KOKOZOW Konstanty, Podstawy projektowania architektonicznego, Warszawa 1966, 373 s., 12 zł

2633. KOLBERG Krystyna Róża, Po wszystkim, Warszawa 1988, 47 s., 15 zł

2634. KOLBERG Oskar, Korespondencja. Część i i II, Warszawa 1965, 1966, 693, 738 s., 40 zł

2635. KOLBERG Oskar, Korespondencja. Część II (1877-1882), Warszawa 1966, 737 s., 18 zł

2636. KOLBERG Oskar, Litwa, Warszawa 1966, XXVI, 561 s., 40 zł

2637. KOLBERG Oskar, Mazowsze, Warszawa 1963, 355 s., 20 zł

2638. KOLBERG Oskar, Pisma muzyczne. Część II, Warszawa 1981, 805 s., 24 zł

2639. KOLBERG Oskar, Pomorze, Kraków 1965, 569 s., 42 zł

2640. KOLBERG Oskar, Pomorze (oraz) Aleksander Hilferding, Ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza, Wrocław-Poznań 1965, XLII, 570, s., 40 zł

2641. KOLBERG Oskar, Sandomierskie, Warszawa 1976, 283 s., 39 zł

2642. KOLBUS Edward, Na uwięzi, Kraków 1986, 58 s., 12 zł

2643. KOLBUSZEWSKI Jacek, Czarny szczyt. Proza taternicka lat 1904-1939. , Kraków 1976, 447 + 30 ilustr. s., 10 zł

2644. KOLBUSZEWSKI Jacek, Kresy, Wrocław 1996, 255 s., 20 zł

2645. KOLBUSZEWSKI Jacek, Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku. Funkcja artystyczna motywu przyrody, Kraków 1971, 307 s., 24 zł

2646. KOLBUSZEWSKI Jacek, Skarby Króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku , Katowice 1972, 195, [1] s., 24 zł

2647. KOLEBACZ Bogdan, Komunistyczna Partia Polski 1923-1929. Problemy ideologiczne, Warszawa 1984, 323 s., 24 zł

2648. KOLENDO Jerzy, Za kordonem, Gdynia 1963, 176 s., 12 zł

2649. KOLENDO Marek, Zapiski z daleka (1944-56). (Fragmenty wspomnień). , Warszawa 1989, 440, [3] s., 28 zł

2650. KOLIŃSKI Izydor, Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947, Warszawa 1987, 503 s., 16 zł

2651. KOLORY i struktury średniowiecza, Warszawa 2004, 420 s., 36 zł

2652. KOLOSOK Bogdan Vitajlovic, Kafedral'nì sporudi Luc'ka : ìstoriko-arhìtekturne doslìdžennâ = Ecclesia cathedralis Luceoriensis, Bìlij-Dunaêc' ; Ostrìg 2002, 223, [1], [2] s., 27 zł

2653. KOMASARA Irena, Jan III Sobieski - miłośnik ksiąg, Wrocław 1982, 204 s., 14 zł

2654. KOMASZYŃSKI Michał, Jan III Sobieski a Bałtyk, Gdańsk 1983, 178 s., 10 zł

2655. KOMASZYŃSKI Michał, Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego, Warszawa 1971, 219 s., 15 zł

2656. KOMASZYŃSKI Michał, Maria Kazimiera D' Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716, Kraków 1983, 320, 28 s., 15 zł

2657. KOMEŃSKI a współczesność. , Wrocław 1977, 64 s., 24 zł

2658. KOMENTARZE Fromborskie. Zeszyt III, Olsztyn 1970, 223 s., 15 zł

2659. KOMISJA Edukacji Narodowej. (Pisma Komisji i o Komisji) Wybór źródeł., Wrocław 1954, CCVI, 730 s., 30 zł

2660. KOMORNICKI Stanisław, Na barykadach Warszawy. Pamiętnik z powstania 1944 r., Warszawa 1964, 361 s., 15 zł

2661. KOMOROWSKA Małgorzata, Kronika teatrów muzycznych PRL Lipiec 1944 czerwiec 1989, Poznań 2003, 336 s., 20 zł

2662. KOMOROWSKI Jarosław, Polskie życie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku, Wrocław 1985, 204, nlb. 32 s., 30 zł

2663. KOMOROWSKI Paweł, Historia powszechna w polskim piśmiennictwie naukowym czasów stanisławowskich i jej rola w edukacji narodowej, Warszawa 1992, 164 s., 25 zł

2664. KOMOROWSKI Władysław, Daleki Wschód w międzynarodowej polityce gospodarczej, Warszawa 1931, 681 s., 120 zł

2665. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1963 nr 3 (81), Olsztyn 1963, 333-504 s., 20 zł

2666. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1964 nr 4 (86), Olsztyn 1964, 425-568 s., 20 zł

2667. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1965 nr 1 (87), Olsztyn 1965, 160 s., 20 zł

2668. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1967 nr 4 (98), Olsztyn 1967, 473-592 s., 20 zł

2669. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1968 nr 3 (101), Olsztyn 1968, 449-528 s., 20 zł

2670. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1969 nr 2 (104), Olsztyn 1969, 128-290 s., 20 zł

2671. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1970 nr 2 (108), Olsztyn 1970, 165-332 s., 20 zł

2672. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1972 nr 2-3 (116-117), Olsztyn 1972, 263-488 s., 24 zł

2673. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1973 nr 1-2 (119-120), Olsztyn 1973, 197 s., 24 zł

2674. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1977 nr 2 (136), Olsztyn 1977, 141-288 s., 20 zł

2675. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1977 nr 3-4 (137-138), Olsztyn 1977, 288-568 s., 24 zł

2676. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1979 nr 1 (143), Olsztyn 1979, 136 s., 20 zł

2677. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1981 nr 2-4 (152-154), Olsztyn 1981, 193-488 s., 24 zł

2678. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1985 nr 1-2 (167-168), Olsztyn 1985, s., 30 zł

2679. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1988 nr 1-2 (179-180), Olsztyn 1988, 190 s., 15 zł

2680. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1992 nr 1 (195), Olsztyn 1992, 98 s., 15 zł

2681. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1992 nr 2 (196), Olsztyn 1992, 99-222 s., 15 zł

2682. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 1 (199), Olsztyn 1993, 129 s., 15 zł

2683. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 2 (200), Olsztyn 1993, 130-374 s., 15 zł

2684. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 3 (201), Olsztyn 1993, 375-482 s., 15 zł

2685. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1993 nr 4 (202), Olsztyn 1993, 483-575 s., 15 zł

2686. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 1 (203), Olsztyn 1994, 112 s., 15 zł

2687. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 2-3 (204-205), Olsztyn 1994, 113-383 s., 20 zł

2688. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1994 nr 4 (206), Olsztyn 1994, 383-494 s., 15 zł

2689. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 1 (207), Olsztyn 1995, 122 s., 15 zł

2690. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 2 (208), Olsztyn 1995, 123-222 s., 15 zł

2691. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 3 (209), Olsztyn 1995, 223-334 s., 15 zł

2692. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1995 nr 4 (210), Olsztyn 1995, 335-460 s., 15 zł

2693. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 1 (211), Olsztyn 1996, 162 s., 15 zł

2694. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 2 (212), Olsztyn 1996, 163-346 s., 15 zł

2695. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 3 (213), Olsztyn 1996, 347-503 s., 15 zł

2696. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1996 nr 4 (214), Olsztyn 1996, 503-718 s., 15 zł

2697. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 1 (215), Olsztyn 1997, 146 s., 15 zł

2698. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 2 (216), Olsztyn 1997, 147-290 s., 15 zł

2699. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 3 (217), Olsztyn 1997, 291-530 s., 15 zł

2700. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1997 nr 4 (218), Olsztyn 1997, 531-688 s., 16 zł

2701. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 1 (219), Olsztyn 1998, 198 s., 15 zł

2702. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 2 (220), Olsztyn 1998, 199-350 s., 15 zł

2703. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 3 (221), Olsztyn 1998, 351-570 s., 15 zł

2704. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1998 nr 4 (222), Olsztyn 1998, 571-720 s., 15 zł

2705. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1999 nr 1 (223), Olsztyn 1999, 178 s., 16 zł

2706. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1999 nr 2 (224), Olsztyn 1999, 179-310 s., 16 zł

2707. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1999 nr 3 (225), Olsztyn 1999, 311-514 s., 16 zł

2708. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 1999 nr 4 (226), Olsztyn 1999, 515-706 s., 16 zł

2709. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 1 (227), Olsztyn 2000, 154 s., 16 zł

2710. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 2 (228), Olsztyn 2000, 155-302 s., 16 zł

2711. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 3 (229), Olsztyn 2000, 303-550 s., 16 zł

2712. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2000 nr 4 (230), Olsztyn 2000, 551-698 s., 16 zł

2713. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 1 (231), Olsztyn 2001, 146 s., 16 zł

2714. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 2 (232), Olsztyn 2001, 147-358 s., 16 zł

2715. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 3 (233), Olsztyn 2001, 359-522 s., 16 zł

2716. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2001 nr 4 (234), Olsztyn 2001, 523-696 s., 16 zł

2717. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 1 (235), Olsztyn 2002, 150 s., 16 zł

2718. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 2 (236), Olsztyn 2002, 151-326 s., 16 zł

2719. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 3 (237), Olsztyn 2002, 327-494 s., 16 zł

2720. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2002 nr 4 (238), Olsztyn 2002, 495-662 s., 16 zł

2721. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 1 (239), Olsztyn 2003, 146 s., 16 zł

2722. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 2 (240), Olsztyn 2003, 147-249 s., 16 zł

2723. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 3 (241), Olsztyn 2003, 250-414 s., 16 zł

2724. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2003 nr 4 (242), Olsztyn 2003, 415-646 s., 16 zł

2725. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 1 (243), Olsztyn 2004, 130 s., 16 zł

2726. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 2 (244), Olsztyn 2004, 131-282 s., 16 zł

2727. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 3 (245), Olsztyn 2004, 283-402 s., 16 zł

2728. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2004 nr 4 (246), Olsztyn 2004, 407-620 s., 16 zł

2729. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 1 (247), Olsztyn 2005, 121 s., 16 zł

2730. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 2 (248), Olsztyn 2005, 122-276 s., 16 zł

2731. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 3 (249), Olsztyn 2005, 276-468 s., 16 zł

2732. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2005 nr 4 (250), Olsztyn 2005, 469-612 s., 16 zł

2733. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2006 nr 1 (251), Olsztyn 2006, 168 s., 16 zł

2734. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2006 nr 2 (252), Olsztyn 2006, 169-324 s., 16 zł

2735. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2006 nr 3 (253), Olsztyn 2006, 324-458 s., 16 zł

2736. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2006 nr 4 (254), Olsztyn 2006, 458-586 s., 16 zł

2737. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 1 (255), Olsztyn 2007, 128 s., 16 zł

2738. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 2 (256), Olsztyn 2007, 129-284 s., 16 zł

2739. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 3 (257), Olsztyn 2007, 285-458 s., 16 zł

2740. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2007 nr 4 (258), Olsztyn 2007, 459 s., 16 zł

2741. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2008 nr 2 (260), Olsztyn 2008, 107-244 s., 16 zł

2742. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2008 nr 3 (261), Olsztyn 2008, 249-396 s., 16 zł

2743. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2008 nr 4 (262), Olsztyn 2008, 397-555 s., 16 zł

2744. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2009 nr 1 (263), Olsztyn 2009, 172 s., 16 zł

2745. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2009 nr 2 (264), Olsztyn 2009, 173-310 s., 16 zł

2746. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2009 nr 3 (265), Olsztyn 2009, 311-468 s., 16 zł

2747. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2010 nr 1 (267), Olsztyn 2010, 102 s., 16 zł

2748. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2010 nr 2 (268), Olsztyn 2010, 103-244 s., 16 zł

2749. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2010 nr 3 (269), Olsztyn 2010, 245-412 s., 16 zł

2750. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2010 nr 4 (270), Olsztyn 2010, 414-587 s., 16 zł

2751. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2011 nr 1 (271), Olsztyn 2011, 198 s., 16 zł

2752. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2011 nr 2 (272), Olsztyn 2011, 199-438 s., 16 zł

2753. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2011 nr 3 (273), Olsztyn 2011, 439-606 s., 16 zł

2754. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2011 nr 4 (274), Olsztyn 2011, 607-806 s., 16 zł

2755. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 1 (275), Olsztyn 2012, 224 s., 16 zł

2756. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 2 (276), Olsztyn 2012, 224-438 s., 16 zł

2757. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 3 (277), Olsztyn 2012, 439-644 s., 16 zł

2758. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2012 nr 4 (278), Olsztyn 2012, 645-837 s., 16 zł

2759. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2013 nr 1 (279), Olsztyn 2013, 176 s., 16 zł

2760. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2013 nr 2 (280), Olsztyn 2013, 177-442 s., 16 zł

2761. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2013 nr 3 (281), Olsztyn 2013, 443-642 s., 16 zł

2762. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2013 nr 4 (282), Olsztyn 2013, 643-874 s., 16 zł

2763. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie 2014 nr 1 (283), Olsztyn 2014, 163 s., 16 zł

2764. KONARSKA Barbara, W kręgu Hotelu Lambert. Władysław Zamoyski w latach 1832-1847, Wrocław 1971, 233 s., 45 zł

2765. KONARSKA-PABINIAK Barbara, Życie kulturalno-literackie Płocka w 2. poł. XIX w., Płock 1994, 264, nlb. s., 27 zł

2766. KONARSKI Kazimierz, Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie, Warszawa 1970, 673, [2] s., 45 zł

2767. KONARSKI St(anisław), O religii poczciwych ludzi, Kraków 1887, 107 s., 48 zł

2768. KONARSKI Szymon, O obowiązkach Polaka. Program działań narodowych skreslony w roku 1838, Warszawa-Lublin-Łódź przed 1919, 32 s., 10 zł

2769. KONCEWICZ Łukasz, Nowy słownik podręczny łacińsko-polski opracowany podług najnowszych źródeł przez... b. prof. Gimn. Gub. Lub., Lwów 1932, 950 s., 30 zł

2770. KONDERAK Adam, Bibliografia prasy Solidarności 28 VIII 1980 12 XII 1981, Lublin 1990, 156 s., 24 zł

2771. KONECKI Tadeusz, Sewastopol 1941-1942, 1944, Warszawa 1987, 184 s., 10 zł

2772. KONECZNY Feliks, Święci w dziejach narodu polskiego, Kraków Warszawa 1985, 281 s., 10 zł

2773. KONFERENCJA Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Wrocław 28 VI - 1 VII 1953. Tom I-II, Wrocław 1954, 513, 408 s., 25 zł

2774. KONFLIKT i integracja w świadomości polskiego społeczeństwa 1980-1985. , Wrocław 1990, 196 s., 24 zł

2775. KONGRES Kultury Polskiej 1966. Materiały i sprawozdania, Warszawa 1967, 519 s., 20 zł

2776. KONGRES kultury polskiej 7-9 pażdziernika 1966. Materiały i dokumenty., Warszawa 1967, 519 s., 15 zł

2777. KONICZEK Ryszard, Polski film fabularny 1947-1967. Przewodnik po piśmiennictwie i twórczości filmowej, Warszawa 1967, 175 s., 22 zł

2778. KONIGSBERG - Królewiec - Kaliningrad. Dziedzictwo historyczne, Węgorzewo-Olsztyn 2013, 106 (tekst polski, 120 (rosyjski) s., 40 zł

2779. KONIGSBERG. Herb I, bm. br., 1 s., 15 zł

2780. KONIGSBERG. Herb II, bm. br., 1 s., 18 zł

2781. KONIŃSKI Karol Ludwik, Uwagi 1940-1942, Poznań 1987, 235 s., 15 zł

2782. KONONOWICZ Maciej Józef, W sitowiu niebieskim, Warszawa 1957, 164 s., 20 zł

2783. KONOPCZYŃSKI Władysław, Dzieje Polski nowożytnej. Tom I-II, Warszawa 1986, 390, 339 s., 25 zł

2784. KONOPCZYŃSKI Władysław, Fryderyk Wielki a Polska, Poznań 1981, 266 s., 26 zł

2785. KONOPCZYŃSKI Władysław, Kwestia bałtycka do XX w., Gdańsk 1947, 216 s., 36 zł

2786. KONOPCZYŃSKI Władysław, Pod trupią główką. Sonderaktion Krakau, Warszawa 1982, 95 s., 10 zł

2787. KONOPIŃSKI Lech, Śmieszne pretensje. Wybór wierszy satyrycznych i humorystycznych z lat 1960-1980, Poznań 1981, 173 s., 10 zł

2788. KONOPKA Hanna, Edukacja historyczna w polskich szkołach powszechnych 1918-1939, Białystok 1987, 303 s., 30 zł

2789. KONOPKA Maria, Adam Dominik Bartoszewicz redaktor, księgarz i wydawca lwowski (1838-1886), Kraków 1995, 230, nlb. s., 36 zł

2790. KONOPNICKA Maria, Banasiowa, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź br., 16 s., 12 zł

2791. KONOPNICKA Maria, Poezje, Warszawa 1963, 539 s., 12 zł

2792. KONSERWACJA kamiennych obiektów zabytkowych. Materiały z konferencji naukowej i Pierwszego Zjazdu Absolwentów, Toruń 1999, 233 s., 50 zł

2793. KONSTYTUCJA 3 Maja, czyli t.zw. "Ustawa Rządowa" z 3. V. 1791 r. wraz z Ustawą "Miasta Nasze Królewskie Wolne w Państwach Rzeczypospolitej" i "Zaręczeniem Wzajemnem Obojga Narodów", Poznań 1946, 30 s., 12 zł

2794. KONSTYTUCJA 3 maja. Opracował Jerzy Łojek, Lublin 1981, 84 s., 10 zł

2795. KONSTYTUCJA 3 Maja. Prawo - Polityka - Symbol. Materiały z sesji Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie 6-7 maja 1991, Warszawa 1992, 115 s., 30 zł

2796. KONSTYTUCJE Grodzieńskie z r. 1793 dotyczące ustroju państwa wraz z ustawą "Miasta wolne Rzeczypospolitej", Poznań 1949, 43 s., 15 zł

2797. KONSTYTUCJE i podstawowe akty ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1967, 314 s., 40 zł

2798. KONTROWERSJE historyczne. Cz. III. Fakty Dokumenty Szkice, Kielce 1990, 121 s., 20 zł

2799. KONWENT Batoria 1922-2008, Toruń 2008, 40 s., 12 zł

2800. KONWICKI Tadeusz, Kompleks polski. I wydanie!, Warszawa 1977, 175 s., 100 zł

2801. KOPACSI Sandor, W imieniu klasy robotniczej, Warszawa 1988, 188 s., 15 zł

2802. KOPALIŃSKI Władysław, Nie nazwane lata, Kraków 1972, 273 s., 24 zł

2803. KOPAŃSKI Roman, Chów królików angorskich, Warszawa 1989, 195 s., 10 zł

2804. KOPCIAŁ Janusz, Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Suwałki 1995, 378 s., 60 zł

2805. KOPCZEWSKI Jan Stanisław, Kosciuszko and Pulaski, Warsaw 1976, 326 s., 24 zł

2806. KOPCZEWSKI Jan Stanisław, O naszym hymnie narodowym, Warszawa 1988, 140 s., 15 zł

2807. KOPCZYK Henryk, Niemiecka działalność wywiadowcza na Pomorzu 1920-1933, Gdańsk 1970, 296 s., 32 zł

2808. KOPCZYŃSKI Witold, "Przyszłości rzucając siew...". O Ludową, Pospolitą Rzecz. Montaże dokumentalno-literackie poświęcone 100-leciu polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1982, 21 s., 12 zł

2809. KOPENHAGA , bm. 2004, 120 s., 12 zł

2810. KOPER Sławomir, Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2011, 359 s., 24 zł

2811. KOPERNIK , Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna. Działalność naukowa. Środowisko. Kalendarium, Olsztyn 1973, 545 s., 40 zł

2812. KOPERNIK Astronomia Astronautyka. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1973, 356 s., 30 zł

2813. KOPEĆ Jakub, Dossier generała, Warszawa 1991, 206 s., 15 zł

2814. KOPEĆ Jakub, Dossier generała, Warszawa 1991, 206 s., 12 zł

2815. KOPF Stanisław, Dni Powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy, Warszawa 1984, 478 s., 20 zł

2816. KOPICZKO Andrzej, Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945-1992), Olsztyn 2006, 107, [16] s., 27 zł

2817. KOPICZKO Andrzej, Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1996, 243 s., 45 zł

2818. KOPICZKO Andrzej, ŻOŁNIERKIEWICZ Julian, Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 1903-2003, Olsztyn 2004, 224 s., 30 zł

2819. KOPICZKO Andrzej ks., Kościoły i kaplice w Olsztynie, Olsztyn 2000, 154 s., 30 zł

2820. KOPROWSKI Jan, Wiersze zebrane, bm. 1946, 143 s., 30 zł

2821. KOPROWSKI Jan, ŁACHACZ Andrzej, Przekształcenia środowiskowe Pojezierza Dobrzyńskiego. Wykorzystanie w badaniach dawnych planów i map, Olsztyn 2012, 199 s., 49 zł

2822. KORAB-ŻEBRYK Roman, Operacja wileńska AK, Warszawa 1988, 567 s., 15 zł

2823. KORABIEWICZ Wacław, Mato Grosso, Warszawa 1959, 245 s., 16 zł

2824. KORABIEWICZ Wacław, Żaglem do Jogów, Warszawa 1960, 385 s., 16 zł

2825. KORAN, Warszawa 1986, 973 s., 30 zł

2826. KORANYI Karol, Powszechna historia państwa i prawa. Tom pierwszy, Warszawa 1965, 190 s., 15 zł

2827. KORANYI Karol, Powszechna historia państwa i prawa. Tom trzeci, Warszawa 1966, 456 s., 20 zł

2828. KORBEL Stanisław, Polski system stenografii, Kraków 1947, 64 s., 10 zł

2829. KORBOŃSKI Stefan, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Wydanie pierwsze!, Paryż 1975, 282 s., 70 zł

2830. KORBUT Gabryel, Literatura polska od początków do wojny światowej. Książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. Tom I-IV, Warszawa 1929-1931, 621, 439, 671 378 s., 240 zł

2831. KORCZAK , Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, Warszawa 1982, 328 s., 44 zł

2832. KORCZAK Janusz, Myśli, Warszawa 1987, 39 s., 8 zł

2833. KORCZAK Jerzy, Trzy spotkania, Warszawa 1950, 93 s., 12 zł

2834. KORCZYK Henryk, Rokowania w sprawie traktatu przymierza francusko-brytyjskiego z 1922 roku, Warszawa 1980, 325 s., 30 zł

2835. KORDA Piotr, Rudogrzywa córka Wadery, Warszawa 1989, 181 s., 10 zł

2836. KOREJWO Mariusz Tomasz, Na północ od Warszawy, Olsztyn 2016, 512 s., 30 zł

2837. KOREWA SI Jan ks., Z dziejów Diecezji Warmińskiej. Geneza braniewskiego Hozianum. Przyczynek do dziejów zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą (1549-1564), Poznań 1965, 242 s., 25 zł

2838. KORFANTY Wojciech, Naród Państwo Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej, Katowice 1992, 415 s., 24 zł

2839. KORKOZOWICZ Jerzy, Z literatury i z pamięci. Wybór felietonów, Warszawa 2006, 181 s., 40 zł

2840. KORNOBIS Jan ks. dr, Wspomożenie wiernych. Czytania na miesiąc maj, Kielce 1946, 103 s., 24 zł

2841. KORONOWO. Zarys dziejów miasta, Poznań 1968, 115 s., 24 zł

2842. KOROTAJOWA Krystyna, Oficyna Braniewska 1589-1773, Olsztyn 1964, 79, [9] s., 40 zł

2843. KOROWAJ Tadeusz, TYTON Ernst, Rastenburg - Kętrzyn. Takie było nasze miasto. Das war unsere Stadt. Kętrzyn na dawnych widokówkach. Rastenburg auf alten Anschitskarten., Kętrzyn 2007, 196 s., 139 zł

2844. KOROWAJ Tadeusz, TYTON Ernst, Rastenburg - Kętrzyn. Takie było nasze miasto. Das war unsere Stadt. Kętrzyn na dawnych widokówkach. Rastenburg auf alten Anschitskarten. Dod. płyta DVD, Kętrzyn 2007, 196 s., 149 zł

2845. KORSAK Andrzej, Joachim Achilles lekarz dolnośląskiego odrodzenia, Wrocław 1973, 130 s., 48 zł

2846. KORUSIEWICZ Maria, Oddział kobiecy nad ranem, Katowice 1987, 60 s., 15 zł

2847. KORWIN Stanisław A., Na przełomie dwóch epok. Wspomnienia, Warszawa 1966, 455 s., 20 zł

2848. KORYBUT-MARCINIAK Maria, Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów, Olsztyn 2007, 140 s., 32 zł

2849. KORYL Janusz, Dyktando, Kraków 1988, 36 s., 15 zł

2850. KORYL Janusz, Uśmierzanie źródeł, Rzeszów 1985, 40 s., 18 zł

2851. KORZEŃ Jan, Dramat narodów nadbałtyckich, Warszawa 1987, 73 s., 15 zł

2852. KORZENIEWSKI Bohdan, Książki i ludzie, Warszawa 1989, 122 s., 18 zł

2853. KORZENIEWSKI Bohdan, Spory o teatr. Recenzje z lat 1935-1939, Warszawa 1966, 279 s., 15 zł

2854. KORZENIOWSKI Jerzy Conrad, Serce o czterech izbach, Katowice 1984, 70 s., 15 zł

2855. KORZENIOWSKI Józef, Kollokacja, Wrocław-Kraków 1968, CLXXXII, 295 s., 20 zł

2856. KOSELLECK Reinhart, Preussen zwischen reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart 1975, 739 s., 100 zł

2857. KOSESKI Adam, Bułgaria 1944-1948, Warszawa 1983, 133 s., 24 zł

2858. KOSIAKIEWICZ Wincenty, Do duchowieństwa polskiego. Głos katolika, Piotrków Trybunalski 1917, 18 s., 40 zł

2859. KOSIARZ Edmund, Bitwy na Bałtyku, Warszawa 1978, 656 s., 15 zł

2860. KOSIDOWSKI Zenon, Opowieści ewangelistów, Warszawa 1979, 369 s., 24 zł

2861. KOSIDOWSKI Zenon, Rumaki Lizypa, Warszawa 1968, 374 s., 15 zł

2862. KOSIM Jan, Okupacja pruska i konspiracja rewolucyjna w Warszawie 1796-1806, Wrocław 1976, 272 s., 40 zł

2863. KOSMAN Marceli, Potop szwedzki, Warszawa 1971, 83 s., 10 zł

2864. KOSMANOWA Bogumiła, Modrzewski i jego przeciwnicy, Warszawa 1977, 311 s., 20 zł

2865. KOSMOWSKI Andrzej, Hotelowy listownik, Warszawa 1986, 75 s., 15 zł

2866. KOSOBUDZKI Tadeusz, MSZ od przodu O dymisji Olechowskiego, Warszawa 1995, 162 s., 12 zł

2867. KOSOBUDZKI Tadeusz, MSZ od przodu. O dymisji Olechowskiego, Warszawa 1995, 162 s., 24 zł

2868. KOSSAK Wojciech, Wspomnienia, Warszawa 1971, 453 s., 30 zł

2869. KOSSAK Wojciech, Wspomnienia, Warszawa 1973, 456 s., 16 zł

2870. KOSSAK Zofia, SZATKOWSKI Zygmunt, Troja Północy, Warszawa 1960, 393 s., 16 zł

2871. KOSSAKOWIE - trzy pokolenia malarzy. Katalog wystawy. Opinogóra 2010, Opinogóra 2010, 68 s., 30 zł

2872. KOSSAKOWIE - trzy pokolenia malarzy. Katalog wystawy. Opinogóra 2010, Opiniogóra 2011, 68 s., 20 zł

2873. KOSSAKOWSKA-JAROSZ KRYSTYNA, Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku, Opole 1987, 44 s., 8 zł

2874. KOSSECKI Józef, Tajemnice mafii politycznych, Warszawa 1978, 183 s., 16 zł

2875. KOSTJASZOW Jurij W., Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach. , Olsztyn 2000, 360 s., 33 zł

2876. KOSTROWICKA Irena, LANDAU Zbigniew, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984, 583 s., 12 zł

2877. KOSTROWICKI Irena and Jerzy, Poland. Lanscape and Architecture, Warszawa 1980, 335 s., 25 zł

2878. KOSTRZAK Jan, Narodzin ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku, Warszawa 1985, 155 s., 44 zł

2879. KOSTRZEWSKI Józef, Dzieje polskich badań prehistorycznych. Z 14 tablicami, Poznań 1949, 220, tablic XIV s., 50 zł

2880. KOT Stanisław, Historia wychowania Tom I. Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996, 406 s., 24 zł

2881. KOT Stanisław, Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959, 333 s., 60 zł

2882. KOT Wiesław, Owoc winny, Rzeszów 1984, 51 s., 15 zł

2883. KOTAŃSKI Wiesław, Sztuka Japonii, Warszawa 1974, 328 s., 24 zł

2884. KOTARBIŃSKI Tadeusz, Aforyzmy i myśli, Warszawa 1986, 64 s., 5 zł

2885. KOTARBIŃSKI Tadeusz, Sprawność i błąd. (Z myślą o dobrej robocie nauczyciela) , Warszawa 1956, 104 s., 18 zł

2886. KOTARSKI Edmund, U progu marynistyki polskiej XVI-XVII wiek, Gdańsk 1978, 287 s., 24 zł

2887. KOTECKI Zbigniew, STEFAŃSKI Krzysztof, Łódź. Szkice do portretu, Łódź 2009, 143 s., 15 zł

2888. KOTKOWSKA-BAREJA Hanna, Polska rzeźba współczesna, Warszawa 1974, 158 s., 25 zł

2889. KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 2002, 1104 s., 50 zł

2890. KOTOWSKI Witold, Biała logika. Literaccy klasycy alkoholizmu, Ciechanów 1994, 115 s., 15 zł

2891. KOTT Jan, Mitologia i realizm. Szkice literackie. Tacyt Stendhall Gide Nadrealiści Conrad Malraux., Warszawa 1946, 166 s., 18 zł

2892. KOTULA Adam, KRAKOWSKI Piotr, O nowej rzeźbie, Kraków 1961, 222 s., 16 zł

2893. KOTULA Adam, KRAKOWSKI Piotr, Rzeźba współczesna, Warszawa 1985, 412 s., 10 zł

2894. KOTŁOWSKI Jan, Sztuka ekslibrisu w Toruniu, Toruń 1996, 141 s., 30 zł

2895. KOTŁOWSKI Tadeusz, Zjednoczenie Zawodowe Polskie 1918-1939. Zasięg wpływów i działalność społeczno-polityczna w latach 1918-1939, Poznań 1997, 182 s., 39 zł

2896. KOWALAK Tadeusz, Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939, Warszawa 1971, 415 s., 40 zł

2897. KOWALAK Tadeusz, Zagraniczne kredyty dla Niemców w Polsce 1919-1939, Warszawa 1972, 230 s., 36 zł

2898. KOWALCZYK Andrzej, Geografia turyzmu, Warszawa 2000, 287 s., 24 zł

2899. KOWALCZYK Rafał, Małojarosławiec 1812, Warszawa 2008, 227, [1] s., 20 zł

2900. KOWALCZYK Roman, Łódzki strajk studencki, Warszawa 1992, 294 s., 20 zł

2901. KOWALCZYK Stanisław, ŁUCZAK Aleksander, Pisma ulotne stronnictw ludowych w Polsce 1895-1939. Zebrali i oprac..., Warszawa 1972, 409 s., 45 zł

2902. KOWALCZYKOWA Alina, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987, 307 s., 10 zł

2903. KOWALCZYKOWA Anna, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, Warszawa 1978, 299 s., 12 zł

2904. KOWALEWSKA Danuta, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009, 393 s., 32 zł

2905. KOWALEWSKI Krzysztof, Wersalka, Olsztyn br., 44 s., 15 zł

2906. KOWALIK Jan, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. Tom piąty. I. 1973-1984. II Suplement do tomów 1-4, Lublin 1988, 272 s., 20 zł

2907. KOWALIK Tadeusz, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-48, Warszawa 1980, 99 s., 18 zł

2908. KOWALKOWSKI Alfred, Bydgoszcz dawna i dzisiejsza 1346 1946, Bydgoszcz 1946, 93 + rozkładany plan s., 60 zł

2909. KOWALÓW Witold Józef ks., Szkice z dziejów kościelnych Ostroga i okolicy, Biały Dunajec-Ostróg 2001, 160 s., 10 zł

2910. KOWALSKA Aniela, Mochnacki i Lelewel współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830, Warszawa 1971, 376 s., 15 zł

2911. KOWALSKA Aniela, Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822, Warszawa 1961, 373 s., 16 zł

2912. KOWALSKA Anna, Opowieści wrocławskie, Warszawa 1955, 316 s., 15 zł

2913. KOWALSKA Anna, STRZYŻEWSKA-ZAREMBA Alina, Atlas gwar mazowieckich Tom V Część 1 Mapy, Część II Wykazy i komentarze do map 201-250, Wrocław 1980, 182 + 50 s., 20 zł

2914. KOWALSKA Anna, STRZYŻEWSKA-ZAREMBA Alina, Atlas gwar mazowieckich Tom VI Część 1 Mapy, Część II Wykazy i komentarze do map 251-300, Wrocław 1983, 168 + 50 s., 20 zł

2915. KOWALSKI Franciszek, Użytkowanie i konserwacja sprzętu pożarniczego, Łódź 1946, 56 s., 20 zł

2916. KOWALSKI Ryszard, WAWRZYŃSKI Cezary, 100 lat żeglugi pasażerskiej. Ostróda-Iława-Elbląg 1912-2012, Olsztyn 2012, 224 s., 48 zł

2917. KOWALSKI Wacław, Województwo Olsztyńskie. Przewodnik, Warszawa 1969, 321 s., 15 zł

2918. KOWALSKI Włodzimierz T., Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945, Warszawa 1979, 886 s., 36 zł

2919. KOWARSKI , Felicjan Szczęsny Kowarski. Wystawa pośmiertna w Muzeum Narodowym w Warszawie. Katalog wystawy. Kwiecień 1949, Warszawa 1949, 116 + 21o ilustr. s., 40 zł

2920. KOWECKI Jerzy, Uniwersał Połaniecki i sprawa jego realizacji, Warszawa 1957, 136 s., 30 zł

2921. KOZACZEWSKI Tadeusz, Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości H-O), Wrocław 1994, 244 s., 36 zł

2922. KOZACZUK Władysław, Wehrmacht 1933-1939. Rozbudowa sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy jako narzędzia presji, ekspansji terytorialnej i wojny., Warszawa 1971, 477 s., 24 zł

2923. KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew, Major Władysław Pomaski (1895-1981), Pruszków 2009, 132 s., 28 zł

2924. KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew, Oficerska Szkoła Aeronautyczna (1919-1924), Pruszków-Legionowo 2014, 224 s., 30 zł

2925. KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew, Podpułkownik Franciszek Hynek (1897-1958), Pruszków 2008, 148 s., 28 zł

2926. KOZAKIEWICZOWIE Helena i Stefan, Renesans w Polsce, Warszawa 1984, 279 s., 18 zł

2927. KOZICKI Stanisław, Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów, Warszawa 1949, 348 s., 24 zł

2928. KOZIEJ Stanisław, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993, 230 s., 30 zł

2929. KOZIELECKI Józef, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, 427 s., 18 zł

2930. KOZIERADZKI Aleksander, Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831, Wrocław 1962, 280 s., 36 zł

2931. KOZIEROWSKA Urszula, KOCIK Stanisław, Polska Francja. Więzi odległe i bliskie, Warszawa 1978, 200 s., 20 zł

2932. KOZIEŁŁO-POKLEWSKI Bohdan, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921-1933, Olsztyn 1995, 160 s., 30 zł

2933. KOZIEŁŁO-POKLEWSKI Bohdan Jerzy, Od Wersalu do Poczdamu. Studia i materiały, Olsztyn 2010, 244 s., 36 zł

2934. KOZIK Jacek, Tego nie kupisz, Warszawa 1986, 78 s., 15 zł

2935. KOZIKOWSKI Edward, Więcej prawdy niż plotki. Wspomnienia o pisarzach czasów minionych, Warszawa 1964, 457 s., 24 zł

2936. KOZŁOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA Ewa, Nazywam się nikt, Białystok 1987, 70 s., 15 zł

2937. KOZŁOWSKI Andrzej Józef, BUSZKO Andrzej, Centralny Okręg Przemysłowy. Koncepcja i realizacja w artykułach prasowych z lat 1935-1939, Olsztyn 2010, 122 s., 27 zł

2938. KOZŁOWSKI Czesław, Działalność polityczna Koła Międzypartyjnego w latach 1915-1918, Warszawa 1967, 290 s., 36 zł

2939. KOZŁOWSKI Czesław, Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 1948 roku, Warszawa 1980, 682 s., 18 zł

2940. KOZŁOWSKI Eligiusz, Generał Józef Bem, Warszawa 1958, 688 s., 45 zł

2941. KOZŁOWSKI Eligiusz, Legion Polski na Węgrzech 1848-1949, Warszawa 1983, 311 s., 28 zł

2942. KOZŁOWSKI Eligiusz, WRZOSEK Mieczysław, Dzieje oręża polskiego 1794-1938, Warszawa 1973, 662 s., 24 zł

2943. KOZŁOWSKI Eugeniusz, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1974, 383 s., 30 zł

2944. KOZŁOWSKI Janusz Krzysztof, KOZŁOWSKI Stefan Karol, Epoka kamienna na ziemiach polskich, Warszawa 1977, 387 s., 70 zł

2945. KOZŁOWSKI Józef, Życie teatralne proletariatu polskiego 1878-1914, Kraków 1982, 361 s., 24 zł

2946. KOZŁOWSKI Kazimierz, MUSZYŃSKA Krystyna, Pomorze Zachodnie w dokumentach 1945, Szczecin 1986, 138 s., 18 zł

2947. KOZŁOWSKI Maciej, Krajobrazy przed bitwą, Kraków 1985, 196 s., 18 zł

2948. KOZŁOWSKI Rościsław ks., Rosyjska eklezjologia prawosławna w XIX-XX wieku. Studium historyczno-dogmatyczne, Warszawa 1988, 290, [4] s., 36 zł

2949. KOZŁOWSKI Ryszard, Czerwony Włocławek. Mity a rzeczywistość, Włocławek 2000, 302 s., 30 zł

2950. KOZŁOWSKI-BART Maksymilian, A na ziemi dzwonem..., Warszawa 1978, 30 s., 15 zł

2951. KOŁAKOWSKI Leszek, Horror metaphysicus, Warszawa 1990, 144 s., 15 zł

2952. KOŁAKOWSKI Leszek, Husserl i poszukiwanie pewności, Warszawa 1991, 75 s., 15 zł

2953. KOŁAKOWSKI Leszek, Klucz niebieski albo opowieści budujące z historii świętej zaczerpnięte ku pouczeniu i przestrodze, Warszawa 1964, 105 s., 15 zł

2954. KOŁAKOWSKI Leszek, Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa 1967, 291 s., 25 zł

2955. KOŁAKOWSKI Leszek, Szkice o filozofii katolickiej, Warszawa 1955, 258 s., 20 zł

2956. KOŁAKOWSKI Leszek, Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku , Warszawa 1965, 657 s., 36 zł

2957. KOŁBACZ. Przeszłość i teraźniejszość, Szczecin 1979, 192 s., 24 zł

2958. KOŁKOWA Stanisława, Materiały do bibliografii archeologii śródziemnomorskiej w Polsce 1951-1960, Wrocław 1965, 153 s., 40 zł

2959. KOŁO życia i śmierci, Warszawa 1986, 102 s., 27 zł

2960. KOŁODZIEJ Edward, Komunistyczna Partia Polski w ruchu zawodowym 1918-1923, Warszawa 1978, 251 s., 24 zł

2961. KOŁODZIEJ Wiesław, Ostróda miasto garnizonowe, Ostróda 2011, 687 s., 80 zł

2962. KOŁODZIEJCZAK Zygmunt, Aprowizacja w wojnach. Organizacja, proces przemian i ich uwarunkowania, Warszawa 1986, 188 s., 48 zł

2963. KOŁODZIEJCZYk Arkadiusz, Liw 1831, Pruszków 1998, 35 s., 30 zł

2964. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz, Maciej Rataj 1884-1940, Warszawa 1991, 374 s., 30 zł

2965. KOŁODZIEJCZYK Ryszard, Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne, Warszawa 1979, 215 s., 25 zł

2966. KOŁODZIEJCZYK Ryszard, Gospodarka i finanse Królewstwa Polskiego przed Powstaniem Styczniowym. Raport Józefa Bossakowskiego z 1862 r. dla ministra finansów M. Ch. Reuterna. , Warszawa 1969, XVI, 679 s., 45 zł

2967. KOŁODZIEJCZYK Ryszard, Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim (1815-1830), Warszawa 1957, 282 s., 48 zł

2968. KOŁODZIEJSKI Michał, Takahashi Korekiyo 1854-1936 a gospodarka międzywojennej Japonii , Warszawa 2004, 176 s., 22 zł

2969. KOŁŁĄTAJ Hugo, Listy anonima - i - Prawo polityczne narodu polskiego. Tom I, Warszawa 1954, 435 s., 18 zł

2970. KOŁŁĄTAJ Hugo, Porządek fizyczno-moralny [oraz} Pomysły do dzieła Porządek fizyczno-moralny. Opracował i wstępem opatrzył Kazimierz Opałek, Warszawa 1955, 497 s., 24 zł

2971. KOŚCIÓŁ i sztuka pobrzeża Bałtyku. Kirche und Kunst im Ostseeraum, Toruń , 364 s., 10 zł

2972. KOŚCIÓŁ polski wobec antysemityzmu 1989-1999. Rachunek sumienia. Konferencja - 20 stycznia 1999 r., Kraków 1999, 245 s., 24 zł

2973. KOŚCIÓŁ w Polsce. Mapy wiek XVI-XVIII, Kraków 1969, 19 s., 27 zł

2974. KOŚCIÓŁ w Polsce. Tom drugi. Wieki XVI-XVIII, Kraków 1970, 1114 s., 24 zł

2975. KOŚCIÓŁ w Polsce. Tom pierwszy. Średniowiecze , Kraków 1966, 676 s., 45 zł

2976. KOŚCIUSZKO , TADEUSZ Kosciuszko 1746-1817. A selective list of reading materials in english, Washington 1980, 24 s., 20 zł

2977. KOŹMIAN Kajetan, Pamiętniki. Tom I-III, Wrocław 1972, 363, [4], 355, 588 s., 60 zł

2978. KOŹMIAN Kajetan, Ziemiaństwo. Reprodukcja pierwodruku, Wrocław 1981, 122 s., 15 zł

2979. KOŹMIŃSKI Karol, Hugo Kołłątaj, Warszawa 1965, 44 s., 8 zł

2980. KRACIK Jan, Ludzie królewskich Niepołomic, Niepoołomice 2008, 163, [1] s., 15 zł

2981. KRACZKOWSKA Bożena, Mały człowiek z wielkim psem, Olsztyn 2014, 95 s., 29 zł

2982. KRAHEL Tadeusz ks., Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latatch okupacji sowieckiej (1939-9141), Białystok 2005, 211 s., 32 zł

2983. KRAJEWSKA Monika, Czas kamieni, Warszawa 1982, 166 s., 39 zł

2984. KRAJEWSKA Monika, Time od Stones, Warszawa 1983, 166 s., 39 zł

2985. KRAJEWSKA Teodora z Komsowskich, Pamiętnik, Kraków 1989, 188 s., 15 zł

2986. KRAJEWSKI Andrzej, Drugi Berlinski. Z dziejów 2 Berlińskiego Pułku Piechoty, Warszawa 1979, 675 s., 16 zł

2987. KRAJEWSKI Henryk, Droga wiodła przez Ural, Warszawa 1988, 336 s., 24 zł

2988. KRAJEWSKI Władysław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim 1957-1958. Część druga. Władysław Krajewski Ontologia, Warszawa 1960, 151 s., 15 zł

2989. KRAJEWSKI Władysław, Ontologia, Warszawa 1960, 151 s., 10 zł

2990. KRAJKA Wiesław, Angielska baśń literacka epoki wiktoriańskiej, Warszawa-Łódź 1981, 158 s., 20 zł

2991. KRAJOBRAZ grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków, Wokół mitów i rzeczywistości. Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich., Olsztyn 2009, 232 s., 35 zł

2992. KRAJSKI Stanisław, Masoneria polska 1993. Fakty Konteksty Komentarze, Warszawa 1993, 131 s., 24 zł

2993. KRAKOWIAK Piotr ks., Zdążyć z prawdą. O sztuce komunikowania w hospicjum, Gdańsk 2006, 109, [17] s., 24 zł

2994. KRAKOWSKI Jacek, Teatr pamięci, Warszawa 1983, 38 s., 16 zł

2995. KRAKOWSKI Piotr, Sztuka Trzeciej Rzeszy, Kraków 2002, 256 s., 44 zł

2996. KRAKOWSKI krąg Mikołaja Kopernika, Kraków 1973, 131 s., 12 zł

2997. KRALA Zbigniew J., Kampanie powietrzne II wojny światowej. Daleki Wschód. Część I-IV, Warszawa 1990-1995, 247, 206, 167, 139 s., 24 zł

2998. KRALL Hanna, Hipnoza, Warszawa 1989, 150 s., 10 zł

2999. KRALL Hanna, Sublokatorka, Warszawa 1989, 141 s., 8 zł

3000. KRALL Hanna, Tam już nie ma żadnej rzeki, Kraków 1998, 143 s., 24 zł

3001. KRANTZ Liliana, DOMASŁAWSKI Jerzy, Katedra i zamek w Kwidzynie, Warszawa 1982, 104 s., 20 zł

3002. KRAS Janina, Życie umysłowe w Krakowie w latach 1848-1870, Kraków 1977, 260 s., 15 zł

3003. KRASICKI , Ignacy Krasicki (1735-1801). Ostatni z wielkich mieszkańców lidzbarskiego zamku. Pamiątka wystawy w 200. rocznicę śmierci Księcia Poetów, Olsztyn 2001, 140 s., 30 zł

3004. KRASICKI , Setnik bajek Ignacego Krasickiego. W świecie sentencji Księdza Biskupa Warmińskiego, Olsztyn 2010, 160 s., 48 zł

3005. KRASICKI August, Dziennik kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988, 547 s., 20 zł

3006. KRASICKI Ignacy, Myszeidos. Pieśni X BN, Wrocław 1982, LII, 86 s., 12 zł

3007. KRASICKI Ignacy, O języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z Monitora 1765-1772, Olsztyn 1995, 104 s., 15 zł

3008. KRASICKI Ignacy, Wybór liryków BN, Wrocław 1985, XLIX, 89 s., 12 zł

3009. KRASIŃSKI Wincenty, Listy Wincentego Krasińskiego z Hiszpanii (1808-1809), Pułtusk-Warszawa 2012, 143, [1] s., 30 zł

3010. KRASIŃSKI Zygmunt, Przedświt BN, Kraków 1924, 127 s., 12 zł

3011. KRASNODĘBSKI Jan Paweł, Któregoś dnia opuszczę ten bal, Katowice 1985, 62 s., 15 zł

3012. KRASNOWOLSKI Antoni, Gramatyka łacińska szkolna. Część II. Składnia (Syntaxis) O weryfikacji łacińskiej - o kalendarzu rzymskim - skróty, Warszawa 1919, 216 s., 20 zł

3013. KRASOWSKA Helena, Bukowina. Mała ojczyzna - Pietrowce Dolne, Pruszków 2002, 255 s., 50 zł

3014. KRASUCKI Jerzy, Z dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Eseje filozoficzno-historyczne, Poznań 1965, 260 s., 24 zł

3015. KRASUSKI Jerzy, Historia RFN, Warszawa 1981, 593 s., 15 zł

3016. KRASUSKI Jerzy, Polska i Niemcy. Dzieje wzajemnych stosunków politycznych do 1923 roku, Warszawa 1989, 471 s., 20 zł

3017. KRASZEWSKI , Józef Ignacy Kraszewski 1812-1887, Poznań 1987, 16 s., 10 zł

3018. KRASZEWSKI Józef Ignacy, Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury, Kraków 1945, 183 s., 24 zł

3019. KRASZEWSKI Józef Ignacy, Listy do rodziny 1820-1863. Część I W kraju, Kraków 1982, 558 s., 30 zł

3020. KRATOCHVIL Stanisław, Psychoterapia. Kierunki Metody Badania, Warszawa 1978, 727 s., 24 zł

3021. KRAWCZUK Aleksander, Herod król Judei, Warszawa 1989, 199 s., 24 zł

3022. KRAWCZUK Aleksander, Julian Apostata, Warszawa 1987, 263 s., 24 zł

3023. KRAWCZUK Aleksander, Mitologia starożytnej Italii, Warszawa 1984, 238 s., 10 zł

3024. KRAWCZUK Aleksander, Tytus i Berenika, Poznań 1985, 223 s., 10 zł

3025. KRAWCZUK Aleksander, Wojna trojańska. Mit i historia, Warszawa 1989, 188 s., 24 zł

3026. KRAWCZUK Cenzura, Maraton, Warszawa 1986, 346 s., 24 zł

3027. KRAWCZYK Stanisław, Morze cierpliwe, Katowice 1985, 76 s., 15 zł

3028. KRAWCZYK-TYRPA Anna, Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała., Wrocław 1987, 273 s., 30 zł

3029. KRAŚNIEWSKA Wiktoria, Po wyzwoleniu... (1944-1956), Warszawa 1986, 268 s., 20 zł

3030. KRECZMAR Jerzy, Stare nieprzestarzałe, Warszawa 1989, 470 s., 24 zł

3031. KREJCI Karel, Praga. Legenda i rzeczywistość, Warszawa 1974, 264 s., 27 zł

3032. KREMPEĆ Aleksander, Trójkąt męski z sierścią w tle, Olsztyn 2008, 269 s., 25 zł

3033. KREYSER Ryszard, Fotografia barwna dla wszystkich, Warszawa 1988, 114 s., 5 zł

3034. KREYSER Ryszard, Fotografowanie na odwracalnych materiałach barwnych, Warszawa 1977, 152 s., 7 zł

3035. KREYSER Ryszard, Fotografowanie na odwracalnych materiałach barwnych, Warszawa 1977, 142 s., 10 zł

3036. KRIDL Manfred, Literatura polska (na tle rozwoju kultury), New York 1945, 608, [16] s., 40 zł

3037. KRIDL Manfred, MALINOWSKI Władysław, Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologja, New York 1945, XXIII, 423, [1] s., 48 zł

3038. KRIELE Martin, Nikaragua krwawiące serce Ameryki, Warszawa 1987, 118 s., 12 zł

3039. KRIPKE Saul, Nazywanie a konieczność, Warszawa 1988, 166 s., 24 zł

3040. KROCKOW Christian Graf von, Begegnung mit Ostpreussen, Stuttgart 1994, 318 s., 40 zł

3041. KROCKOW Christian Graf von, Bismarck. Biografia, Warszawa 1998, 327 s., 32 zł

3042. KROCKOW Christian Graf von, O niemieckich mitach, Warszawa 2000, 175 s., 35 zł

3043. KROGULSKI Mariusz Lesław, Rodowody mieszczan wojnickich. Tom IV, Wojnicz 2011, 268 s., 20 zł

3044. KROK-PASZKOWSKI Jan, Mój bieg przez XX wiek , Londyn-Lublin 1990, 258 s., 25 zł

3045. KROKIEWICZ Adam, Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 1960, 206 s., 24 zł

3046. KROKIEWICZ Adam, Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959, 277 s., 24 zł

3047. KROKIEWICZ Adam, Sokrates, Warszawa 1958, 186 s., 16 zł

3048. KROKIEWICZ Adam, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971, 338 s., 12 zł

3049. KRÓL Aleksander, KRÓL-KACZOROWSKA Barbara, Pałac Pod Blachą, Warszawa 1974, 116 s., 12 zł

3050. KRÓL Marcin, Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich. Wybór tekstów. przedmowa i przypisy..., Warszawa 1985, 265 s., 25 zł

3051. KRÓL Marcin, Słownik demokracji, Kraków 1988, 103 s., 10 zł

3052. KRÓL Stefan, Cytadela Warszawska. X Pawilon 1833-1856, Warszawa 1969, 306, [4] s., 24 zł

3053. KRÓL Wacław, Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940-1945, Warszawa 1982, 374 s., 10 zł

3054. KRÓLICKI Zbigniew, Radiestezja stosowana czyli teoria i praktyka radiestezji, Łódź 1994, 270 s., 24 zł

3055. KRÓLIKOWSKA Maria, Szkoła naruszewiczowska i jej miejsce w historiografii polskiej XIX wieku, Warszawa 1989, 215 s., 30 zł

3056. KRÓLIKOWSKI Bohdan, Błażeja Siennickiego... Trylogia historyczna: Diariusz z wojny szwedzkiej, Przypadki wojenne osobliwsze, Z wojen przeszyłych konotacje, Warszawa 1984, 347, 335, 227 s., 15 zł

3057. KRÓLIKOWSKI Bohdan, Generał Mikołaj Bołtuć. Wizerunek żołnierza, Warszawa 1998, 279 s., 20 zł

3058. KRÓLIKOWSKI Ludwik, Wizje społecznego świata. Pisma wybrane, Warszawa 1980, 185, [1] s., 24 zł

3059. KRÓLOWIE polscy w Toruniu, Toruń 1984, 65, [1] s., 15 zł

3060. KROMER , HISTORYA prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny 1570, Kraków 1892, VIII, 64 s., 48 zł

3061. KROMER , Marcina Kromera Rozmowy dworzanina z mnichem (1551-1554) wydał Jan Łoś, Kraków 1915, XIV, 449 s., 80 zł

3062. KROMER Marcin, Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, Olsztyn 1974, 138 s., 16 zł

3063. KROMER Marcin, Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków Księgi XXIX i XXX, Olsztyn 1982, 223 s., 12 zł

3064. KROMER Marcin, Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków Księgi XXIX i XXX, Olsztyn 1982, 223 s., 15 zł

3065. KROMER Marcin, Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego ksiąg dwie, Olsztyn 1977, 232 s., 12 zł

3066. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok XXXII Nr 6-7 Czerwiec-lipiec 1939, Sandomierz 1937, 165-228 s., 12 zł

3067. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 46 Nr 2 Marzec-kwiecień 1953, Sandomierz 1953, 33-47 s., 10 zł

3068. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 46 Nr 3 Maj-czerwiec 1953, Sandomierz 1953, 48-80 s., 10 zł

3069. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 46 Nr 4 Lipiec-sierpień 1953, Sandomierz 1953, 81-95 s., 10 zł

3070. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 51 Nr 9 Wrzesień 1958, Sandomierz 1958, 257-288 s., 10 zł

3071. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji. Rok 61 Nr 11 Listopad 1968, Sandomierz 1968, 241-264 s., 10 zł

3072. KRONIKA Kościoła Katolickiego na Litwie nr 59, Warszawa 1988?, 64 s., 15 zł

3073. KRONIKA miasta Miłomłyna 1800-1922, Dąbrówno 2005, 159 s., 50 zł

3074. KRONIKA miasta Łodzi 02/2002, Łódź 2002, 241 s., 12 zł

3075. KRONIKA powstań polskich 1794-1944, Warszawa 1994, 550, [1] s., 40 zł

3076. KRONIKA Uniwersytetu Jagiellońskiego z lata akademickie 1968/1969 - 1969/1970., Warszawa-Kraków 1974, 360 s., 15 zł

3077. KRONIKA. Dokumentacja prasowa. Przegląd najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą, Warszawa różne, każdy rocznik po ok. 1000 stron s., 33 zł

3078. KROPACZ-SZYDŁOWSKA Magdalena, Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A. Z dziejów olsztyńskiej radiofonii w latach 1952-1993, Olsztyn 2012, 306 s., 39 zł

3079. KROPIDŁOWSKI Zdzisław, Formy opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 1992, 230 s., 45 zł

3080. KROPIDŁOWSKI Zdzisław, Samopomoc w korporacjach rzemieślniczych Gdańska, Torunia i Elbląga (XIV-XVIII w.), Gdańsk 1997, 237 s., 40 zł

3081. KROSNO Odrzańskie. Ogólnopolski VII Zachodni Rajd Studencki. Informator rajdowy, Poznań 1962, 26 s., 10 zł

3082. KROTOSKA Tekla, Stosunek Talleyranda do sprawy polskiej w dobie I. Cesarstwa i kongresu Wiedeńskiego (1806-1814), Kraków 1935, 131 s., 48 zł

3083. KRUK , Z dróg Erwina Kruka. Na 65. urodziny twórcy, Olsztyn 2006, 335 s., 45 zł

3084. KRUK Erwin, Kronika z Mazur, Warszawa 1989, 441 s., 30 zł

3085. KRUK Erwin, Nieobecność, Olsztyn 2015, 119 s., 30 zł

3086. KRUK Erwin, Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008, Dąbrówno 2009, 272 s., 34 zł

3087. KRUK Erwin, W cieniu, Olsztyn 1988, 118 s., 20 zł

3088. KRUK Erwin, Znikanie, Olsztyn 2005, 95 s., 24 zł

3089. KRUKOWSKI Kazimierz, Mała antologia kabaretu, Warszawa 1982, 261 s., 12 zł

3090. KRUPA Marianna, Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku., Wrocław 1976, 208 s., 24 zł

3091. KRUPSKA Beata, Jadąc tramwajem na targ niewolników, Warszawa 1988, 90 s., 15 zł

3092. KRUSZELNICKI Jerzy, KRUSZELNICKA Alicja, Masurian Lanscape Park. An illustrated Guidebook, Krutyń 2001, 64 s., 24 zł

3093. KRUSZONA Michał, Kawior astrachański. Podróż kryminalno-kulinarna, Jabłonna-Warszawa 20 cm, 263 s., 24 zł

3094. KRUSZYŃSKI Tadeusz, Co nam mówią zabytki o polskości ziem nad Odrą i przy ujściu Wisły, Kraków 1945, 21 s., 16 zł

3095. KRYDA Barbara, Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca. U źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w., Wrocław 1979, 299 s., 30 zł

3096. KRYMOW , H. Krymow. Izbrannyje proizwiedienija. Selected Works, Moscow 1984, 152 s., 40 zł

3097. KRYNICKI W. ks., Żywot Paschalisa Bayon Patrona Czcicieli N. Sakramentu, Włocławek 1913, 108 s., 24 zł

3098. KRYŃSKI Wojciech, Kraków Cracov Krakau, Bielsko-Biała br., 98 s., 45 zł

3099. KRYSIAK Dominik, Ewangelicy w Mikołajkach. Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007, Dąbrówno 2010, 256 s., 60 zł

3100. KRYSIAK Kazimierz, Wyniki badań nad materiałem zwierzęcym z wykopalisk w Gdańsku, Wrocław 1957, 105 s., 50 zł

3101. KRYSIAK Maria, W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność, Katowice ok. 1990, 50 s., 30 zł

3102. KRYSKA Sławomir, Fragmenty, Warszawa 1966, 60 s., 15 zł

3103. KRYSKA-KARSKI Tadeusz, ŻURAKOWSKI Stanisław, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, 207 s., 24 zł

3104. KRYSZAK Janusz, Mały wybór, Olsztyn 1992, 44 s., 18 zł

3105. KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA Barbara, Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczypospolita w latach 1579-1673, Olsztyn 2003, 275 s., 30 zł

3106. KRYTYKA 12, Warszawa 1982, 171 s., 15 zł

3107. KRYTYKA 18, Warszawa 1984, 287 s., 12 zł

3108. KRYTYKA 21, Warszawa 1986, 305 s., 15 zł

3109. KRYTYKA 22, Warszawa 1987, 296 s., 15 zł

3110. KRYTYKA 23-24, Warszawa 1987, 305 s., 15 zł

3111. KRYTYKA 26, Warszawa 1987, 220 s., 12 zł

3112. KRYTYKA 27, Warszawa 1988, 320 s., 12 zł

3113. KRYTYKA 28-29, Warszawa 1988, 245 s., 12 zł

3114. KRZAKLEWSKI Marian, Chcemy być narodem z przyszłością. Obywatelski Projekt Konstytucji. Projekt ustawy o ubezpieczeniach społecznych i o lustracji. Karta Akcji Wyborczej Solidarność. Oprac. Peter Raina, Warszawa 1987, 262 s., 18 zł

3115. KRZEMIŃSKI , Władysław Krzemiński, Kraków 1991, 272 + 39 ilustr. s., 24 zł

3116. KRZEMIŃSKI Czesław, Wojna powietrzna w Europie 1939-1945, Warszawa 1983, 384 s., 20 zł

3117. KRZEMIŃSKI Tomasz, Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865-1935), Toruń 2008, 270, [1], 16 tabl. s., 40 zł

3118. KRZESIŃSKI Stanisław, Koleje życia czyli materiały do historii teatrów prowincjonalnych, Warszawa 1957, 549 s., 60 zł

3119. KRZOS Kazimierz, Z księciem Józefem w Galicji w 1809 roku. Rząd Centralny obojga Galicji, Warszawa 1967, 307 s., 40 zł

3120. KRZYMUSKA Joanna, Zygmunt Waliszewski, Warszawa 1984, 48 s., 5 zł

3121. KRZYSZTOFOWICZ Stefania, O sztuce ludowej w Polsce, Warszawa 1972, 152 s., 24 zł

3122. KRZYSZTOSZEK Zofia, Podstawy pedagogiki rolniczej, Warszawa 1972, 242 s., 20 zł

3123. KRZYWKA Łukasz, Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826-1873), Wrocław 1994, 212 s., 18 zł

3124. KRZYWOBŁOCKA Bożena, Staromiejskie historie, Warszawa 1955, 139 s., 12 zł

3125. KRZYŻANOWSKA-HAJDUKIEWICZ Anna, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy 1885-1939. Kolekcja Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Warszawa 1987, 49 + 193 ilustr. s., 25 zł

3126. KRZYŻANOWSKI Julian, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości , Warszawa 1956, 356 s., 24 zł

3127. KRZYŻANOWSKI Julian, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy BSL, Warszawa 1981, 245 s., 10 zł

3128. KRZYŻANOWSKI Julian, Historia literatury polskiej, Warszawa 1979, 694 s., 24 zł

3129. KRZYŻANOWSKI Julian, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973, 750 s., 24 zł

3130. KRZYŻANOWSKI Julian, Sztuka słowa, Warszawa 1972, 291 s., 20 zł

3131. KRZYŻANOWSKI Leszek, Typologia i periodyzacja systemu kierowania gospodarką Polski Ludowej 1944-1984. Studium prawno-gospodarcze , Wrocław 1986, 107 s., 24 zł

3132. KRZYŻANOWSKI Witold, Kapitał narodowy. , Kraków 1949, 362 s., 20 zł

3133. KRĄPIEC Mieczysław Albert OP, Metafizyka, Poznań 1966, 558 s., 18 zł

3134. KRĄPIEC Mieczysław Albert OP, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991, 265 s., 18 zł

3135. KSIĘGA 1000-lecia katolicyzmu w Polsce. Tom I-III, Lublin 1969, 665, 535, 526 s., 75 zł

3136. KSIĘGA listów PRL-u. Część druga 1956-1970, Warszawa 2005, 217 s., 60 zł

3137. KSIĘGA listów PRL-u. Część trzecia 1971-1989, Warszawa 2005, 266 s., 63 zł

3138. KSIĘGA pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego. Tom I-II, Toruń 1988, 1990, 479, 435 s., 120 zł

3139. KSIĘGA Pamiątkowa Jubileuszu Seminarium Duchownego w Tarnowie 1821-1971 , Tarnów 1972, 408 s., 48 zł

3140. KSIĘGA Pamiątkowa Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Toruniu 23-24 września 1978, Toruń 1982, 185, [2] s., [36] s., 30 zł

3141. KSIĘGA parodii, Warszawa 1986, 236 s., 10 zł

3142. KSIĘGA prześwietnego bractwa bułkarzy i ciastkarzy królewskiego miasta Gdańska zapoczątkowana w Roku Pańskim 1724, w której zapisano nazwiska nowych czeladników po latach terminowania, Gdańsk 2010, 311, [2] s., 40 zł

3143. KSIĘGA tysiąca i jednej nocy. Wybór, Warszawa 1976, 575 s., 16 zł

3144. KSIĘGA ziemska kaliska 1400-1409, Poznań 1991, 324 s., 40 zł

3145. KSIĘŻA Caritas. Wspomienia, Warszawa 1984, 410 s., 24 zł

3146. KSIĄŻEK Andrzej, Opowieść pogańska, Warszawa 1986, 68 s., 16 zł

3147. KSIĄŻEK Andrzej, Podziemne przejście, Warszawa 1985, 56 s., 15 zł

3148. KSIĄŻEK Andrzej, Wizja lokalna, Warszawa 1986, 58 s., 15 zł

3149. KSIĄŻEK Marek, Legenda warmińskiego lasu. 200 lat Nadleśnictwa Kudypy, Olsztyn 2015, 207 s., 48 zł

3150. KSIĄŻEK Marek, Nowe oblicze regionu. Województwo warmińsko-mazurskie - 10 lat w Unii Europejskiej (2004-2013), Olsztyn 2014, 271, [1] s., 45 zł

3151. KSIĄŻĘK Mirosław, Notatnik sanitariusza, Kraków 1987, 71 s., 12 zł

3152. KSIĄŻEK-BREGUŁOWA Zofia, Śpiewam mój ból, Warszawa 1986, 70 s., 15 zł

3153. KSIĄŻKA polska wczoraj i dziś, Warszawa 1974, 65, [1] s., 24 zł

3154. KSIĄŻKI dla bibliotek. Katalog. Tom 3. Literatura popularnonaukowa. Część I Książki, czasopisma, materiały audiowizualne, Część II - Skorowidze, Warszawa 1962, 647, 238 s., 27 zł

3155. KSZTAŁTOWANIE życia, Kraków 1992, 35 s., 20 zł

3156. KTO jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 1., Warszawa 1984, 1175, nlb s., 24 zł

3157. KUBACKI Wacław, Jakobińskie gniazdo. Sztuka z Insurekcji Warszawskiej w 6 obrazach, Warszawa 1955, 94 s., 15 zł

3158. KUBACKI Wacław, Kartki na wietrze, Warszawa 1969, 79 s., 20 zł

3159. KUBACKI Wacław, Krytyk i twórca, Łódź 1948, 309, nlb. s., 20 zł

3160. KUBALA L(udwik), Mieszczanin polski w XVII wieku. Szkice historyczne, Warszawa br., 43 s., 15 zł

3161. KUBIAK Anna, Łapownictwo w świadomości mieszkańców Łodzi, Łódź 1992, 86 s., 25 zł

3162. KUBIAK Leszek, Zarys historii gospodarczej Polski Ludowej. Część II. Polska w latach wstępnego okresu industrializacji 1950-1958 , Warszawa 1988, 225, [40] s., 20 zł

3163. KUBIAK Paweł, Nie ma juz tego czasu, Warszawa 1985, 68 s., 15 zł

3164. KUBIAK Tadeusz, Miłość prawdziwa, Warszawa 1954, 86 s., 24 zł

3165. KUBIAK Tadeusz, Od słowa do słowa, Warszawa 1978, 108 s., 15 zł

3166. KUBIAK Tadeusz, Wzajemność, Warszawa 1974, 141 s., 15 zł

3167. KUBICKI Marian, Listopad, Warszawa 1968, 71, [2] s., 18 zł

3168. KUBÓW Stefan, Sylwetki polskich bibliologów, Wrocław 1983, 232 s., 15 zł

3169. KUCHARSKA Marta, Proste równoległe, Warszawa 1984, 72 s., 15 zł

3170. KUCHARSKA Zofia, Wiersze, Radom 1994, 80 s., 15 zł

3171. KUCHARSKI Bogdan, Między Odrą a Drawą. Szlaki turystyczne, Warszawa 1988, 139 s., 15 zł

3172. KUCHARSKI Szymon, Stary Pruszków, Pruszków 2010, 95 s., 39 zł

3173. KUCHOWICZ Zbigniew, Barbara Radziwiłłówna, Łódź 1989, 319 s., 10 zł

3174. KUCHOWICZ Zbigniew, Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku, Łódź 1989, 158 s., 15 zł

3175. KUCZA-KUCZYŃSKA Małgorzata, Polskie muzea literackie, Warszawa 1986, 130 s., 8 zł

3176. KUCZKOWSKI Wojciech Jastrzębiec, Szlaki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Olsztyn 2007, 158, 8 s., 42 zł

3177. KUCZYŃSKA Jadwiga, Wstęp do historii sztuki. Nauki pomocnicze. Historia architektury, Lublin 1988, 94 s., 20 zł

3178. KUCZYŃSKI , Listy Dominika Kuczyńskiego do barona Goswina de Stassarta z lat 1807-1809, Gdańsk 2002, 195 s., 25 zł

3179. KUCZYŃSKI Krzysztof A., Polnische literatur in deutscher Ubersetzung von den anfaengen bis 1985. Eine Bibliographie von..., Darmstad 1987, 283 s., 15 zł

3180. KUCZYŃSKI Stefan K., Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studiów i materiałów, Wrocław 1990, 368 s., 30 zł

3181. KUCZYŃSKI Stefan Krzysztof, Herb Warszawy, Warszawa 1977, 154 s., 16 zł

3182. KUCZYŃSKI Stefan Krzysztof, Herb Warszawy, Warszawa 1977, 154 s., 30 zł

3183. KUCZYŃSKI Stefan M., Król Jagiełło ok. 1351-1434, Warszawa 1987, 175 s., 18 zł

3184. KUCZYŃSKI Waldemar, Obóz, Warszawa 1982, 57 s., 12 zł

3185. KUDEROWICZ Zbigniew, Nietzsche, Warszawa 1979, 252 s., 10 zł

3186. KUDLIŃSKI Tadeusz, Maska i oblicze teatru. Zarys wiadomości o teatrze, Warszawa 1963, 348 s., 25 zł

3187. KUDRZYCKI Zbigniew, Granica polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego 1945-1958, Toruń 2013, 283 s., 45 zł

3188. KUENSTLER Mieczysław J., Mitologia chińska, Warszawa 1981, 303 s., 9 zł

3189. KUENSTLER-LANGER Danuta, Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy, Toruń 2007, 223 s., 30 zł

3190. KUHN Alfred, Die polnische Kunst von 1800 bis zur Gegenwart. Mit 150 Abbildungen, Berlin 1930, 188 s., 50 zł

3191. KUJAWSKI Wojciech, Krutynia. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren. Wydanie trzecie zmienione!, Olsztyn 2012, 447, [1] s., 88 zł

3192. KUJAWSKI Wojciech, Mamry. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2008, 447 s., 88 zł

3193. KUJAWSKI Wojciech, Mazury Garbate. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2009, 447 s., 88 zł

3194. KUJAWSKI Wojciech, Niegocin. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2010, 447 s., 88 zł

3195. KUJAWSKI Wojciech, Omulew - Pisa. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2011, 448 s., 88 zł

3196. KUJAWSKI Wojciech, Pasłęka. Szlak wodny. Ein Wasserweg., Olsztyn 2015, 447, [1] s., 89 zł

3197. KUJAWSKI Wojciech, Łyna - Wadąg. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnej Warmii. Ilustrierter Reisefuhrer durch das alte Ermland, Olsztyn 2013, 447, [1] s., 88 zł

3198. KUJAWSKI Wojciech, Śniardwy. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2007, 442 s., 88 zł

3199. KUJAWSKO-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy 1961-1986, Bydgoszcz 1987, 156 s., 48 zł

3200. KUKIEL Marian, Historia w służbie teraźniejszości i inne pisma emigracyjne. , Warszawa 1994, 325 s., 27 zł

3201. KUKSEWICZ Zdzisław, Filozofia człowieka. Teoria duszy, Wrocław 1975, 251 s., 40 zł

3202. KUKULSKI Jerzy, Donacje paskiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987, 202 s., 60 zł

3203. KUKUŁKA Józef, Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922, Warszawa 1970, 623 s., 38 zł

3204. KUKUŁKA Józef, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 1982, 406 s., 24 zł

3205. KULA , Między feudalizmem a kapitalizmem. Studia z dziejów gospodarczych i społecznych. Prace ofiarowane Witoldowi Kuli, Wrocław 1976, 426 s., 24 zł

3206. KULA Witold, Rozważania o historii, Warszawa 1958, 297 s., 30 zł

3207. KULCZYCKI Ludwik, Zasady socjologji ogólnej, Lwów-Poznań 1923, 427 s., 60 zł

3208. KULCZYK Sylwia, TOMCZYK Edyta, Kraina Wielkich Jezior, Bielsko-Biała 2000, 243 s., 12 zł

3209. KULCZYKOWSKI Mariusz, Kraków jako ośrodek towarowy Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku (oraz) Mirosław FRANCIC, Kraków produkujący i konsumujący, Warszawa 1963, 174 s., 36 zł

3210. KULCZYŃSKA Maria, Lwów - Donbas 1945, Warszawa 1988, 80 s., 16 zł

3211. KULECKA Alicja, Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856, Warszawa 1997, 232 s., 35 zł

3212. KULESZA Dariusz, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948, Białystok 2006, 394 s., 24 zł

3213. KULESZA Władysław T., Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław 1985, 311 s., 24 zł

3214. KULIGOWSKA Anna, Trudne początki. Teatr łódzki w latach 1844-1863, Wrocław 1976, 128, [26] s., 30 zł

3215. KULIK Adam, Piołunny raj, Warszawa 1985, 45 s., 15 zł

3216. KULIKOWSKA-PARKASIEWICZ Violetta, Tajemnice nieujawnione. Rysunek, Olsztyn 2010, 32 s., 20 zł

3217. KULIKOWSKI Andrzej, Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990, 240, [24] s., 40 zł

3218. KULISZER Józef, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych. Tom I, Wrocław 1961, 392 s., 20 zł

3219. KULKA Jan, Dla Ciebie ten widok z okna. Wybór wierszy z lat 1969-1979, Łomża 1990, 147 s., 16 zł

3220. KULSKI Julian, Z minionych lat życia 1892-1945, Warszawa 1982, 359 s., 20 zł

3221. KULTURA i cywilizacja, Lublin 1937, 344 s., 32 zł

3222. KULTURA książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej, Wrocław 1991, 186 s., 39 zł

3223. KULTURA ludowa Kielecczyzny. Przewodnik po wystawie, Kielce 1971, 106 s., 27 zł

3224. KULTURA Mazur, Warmii, Powiśla. Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla. Po kongresie..., Europejskie perspektywy, Instytucje, Stowarzyszenia, Kalendarz imprez 2002, Adresy. , Olsztyn 2001, 186 s., 15 zł

3225. KULTURA żywego słowa w dawnej Polsce, Warszawa 1989, 306 s., 24 zł

3226. KULTURA. Szkice Opowiadania Sprawozdania, Paryż 1960-1988, różnie s., 10 zł

3227. KULTURLANDSCHAFTEN. Auf Herders Spuren zwischen Mohrungen und Königsberg, Olsztyn 2012, 234, [20] k. tabl. kolor. s., 55 zł

3228. KULTUROWE terytoria literatury, Siedlce 2006, 170 s., 24 zł

3229. KUMANIECKI Jerzy, Po Traktacie Ryskim. Stosunki polsko-radzieckie 1921-1923, Warszawa 1971, 282 s., 24 zł

3230. KUMANIECKI Jerzy, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza Rokowania Traktat Komisje mieszane, Warszawa 1985, 252 s., 24 zł

3231. KUNA , Pytasz jaki jestem? - czyli Grzegorza Matuszaka rozmowy z Michałem Kuną, Łódź 1993, 90 s., 24 zł

3232. KUNCEWICZ Piotr, Leksykon polskich pisarzy współczesnych Tom I-II, Warszawa 1995, 615, 511 s., 36 zł

3233. KUNCEWICZOWA Maria, Listy do Jerzego, Warszawa 1988, 140 s., 20 zł

3234. KUNDA Bogusław Sławomir, Marynarze pociągów dalekobieżnych, Kraków 1984, 68 s., 12 zł

3235. KUNERT Andrzej Krysztof, Rzeczpospolita walcząca wrzesień-grudzień 1939, Warszawa 1993, 254, [64] s., 40 zł

3236. KUNERT Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. Tom I, Warszawa 1987, 197 s., 9 zł

3237. KUNERT Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. Tom II, Warszawa 1987, 247 s., 10 zł

3238. KUNERT Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. Tom III, Warszawa 1991, 256 s., 15 zł

3239. KUNICKI Zdzisław, Metafizyka. Księgi wyjścia. Studium teologii filozoficznej Etienne Gilsona, Olsztyn 1996, 161, [1] s., 18 zł

3240. KUNICKI Zdzisław, Teo-ontologia wobec onto-teologii. Etienne Gilsona metafizyka Księgi wyjścia na tle współczesnych sporów teistycznych, Olsztyn 2004, 388 s., 15 zł

3241. KUNOWSKI Stefan, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1997, 265 s., 15 zł

3242. KUNSTLER Mieczysław J., Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983, 293 s., 12 zł

3243. KUNZ Alfred, SAMPLAWSKY Dietmar, Poradnik majsterkowicza fotografa, Warszawa 1979, 280 s., 6 zł

3244. KUPER Adam, Między charyzmą i rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź 1987, 284 s., 15 zł

3245. KUPISZ Kazimierz, Studia z literatury kobiecej XVI stulecia we Francji. Tom I, Wrocław 1980, 204 s., 20 zł

3246. KUPISZEWSKI Władysław, Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego, Wrocław 1969, 168 s., 60 zł

3247. KUPPER Eugeniusz, Ulica zamknięta, Warszawa 1986, 58 s., 15 zł

3248. KURAN Józef, Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich, Warszawa 1959, 189, [3] s., 10 zł

3249. KURATOWSKI Kazimierz, Notatki do autobiografii, Warszawa 1981, 260 s., 15 zł

3250. KURDYBACHA Łukasz, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957, 275 s., 40 zł

3251. KURDYBACHA Łukasz, Tysiąclecie polskiej oświaty, Warszawa 1967, 98 s., 12 zł

3252. KURDYBACHA Łukasz, Z dziejów laicyzacji oświaty. I. Niemcy, Warszawa 1961, 203 s., 12 zł

3253. KURECKA Maria, Czarodziej. Rzecz o Tomaszu Mannie, Kraków 1993, 381 s., 36 zł

3254. KURECKA Maria, Dzieje Jana Sebastiana Bacha, Warszawa 1952, 186 s., 12 zł

3255. KURKIEWICZ Władysław, TATOMIR Adam, Tysiąc lat dziejów Polski. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii i kultury, Warszawa 1962, 540 s., 24 zł

3256. KURKOWSKA Halina, SKORUPKA Stanisław, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959, 400 s., 20 zł

3257. KUROŃ Jacek, Wiara i wina. Do i od komunizmu, Warszawa 1990, 371 s., 12 zł

3258. KUROŃ Jacek, Zło, które czynię, Warszawa 1984, 153 s., 15 zł

3259. KUROPIESKA Józef, Wspomnienia dowódcy kompanii 1923-1934, Warszawa 1971, 329 s., 12 zł

3260. KUROPIESKA Józef, Wspomnienia oficera sztabu 1934-1939, Warszawa 1979, 419 s., 12 zł

3261. KUROWSKI Bohdan, TURKOWSKI Marek, Rotary w Olsztynie i nie tylko... 1991-2011, Olsztyn 2011, 119, [9] s., 32 zł

3262. KUROWSKI Franz, Kurlandia 1945. Ostatni bastion Hitlera, Warszawa 2008, 191 s., 24 zł

3263. KURPIŃSKI , Karola Kurpińskiego Dziennik podróży 1823. Opracował Zdzisław Jachimecki, Kraków 1954, 176 s., 30 zł

3264. KURYLUK Ewa, Hipperrealizm - Nowy realizm, Warszawa 1983, 223 s., 10 zł

3265. KURYLUK Ewa, Pani Anima. Wiersze z lat 1975-1979, Kraków 1984, 70 s., 15 zł

3266. KURZAWA Eugeniusz, Nie jesteś tu, Białystok 1986, 94 s., 15 zł

3267. KURZAWA Eugeniusz, STRUMIŁŁO Andrzej, Wigry. Kultura i środowisko. Spotkania 1977-1990, Warszawa 1991, 239 s., 25 zł

3268. KURZMAN Dan, Misja specjalna. Hitlerowski plan zajęcia Watykanu i porwania papieża, Poznań 2008, 287 s., 30 zł

3269. KURZOWA Zofia, Polskie rzeczowniki męskie na -O na tle słowiańskim, Wrocław 1970, 162 s., 20 zł

3270. KURZOWA Zofia, Studia nad językiem Filomatów i Filaretów (Fonetyka, fleksja, składnia), Kraków 1972, 156 s., 30 zł

3271. KURZYNA Mieczysław, O Melchiorze Wańkowiczu - nie wszystko, Warszawa 1975, 303 s., 16 zł

3272. KUSZŁEJKO Jacek, Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1993, 259 s., 30 zł

3273. KUTIAK Krystyna, Rodzinne wartości wychowawcze podkarpackiej wsi (na przykładzie badań rodzin Bukowska), Olsztyn 2000, 174 s., 12 zł

3274. KUTRZEBA Stanisław, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937, 371 s., 200 zł

3275. KUUSINEN Aino, Pierścień przeznaczenia. Życie w Sowieckiej rosji od czasów Lenina do czasów Breżniewa, Warszawa 1988, 147 s., 24 zł

3276. KUZINIEWICZ Dominik, Kochanińkie, popatrzajcie sami, Warszawa 1989, 143 s., 16 zł

3277. KUZINIEWICZ Dominik, Kochanińkie, popatrzajcie sami, Warszawa 1989, 143 s., 10 zł

3278. KUŁAKOWSKA Danuta, Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981, 268 s., 20 zł

3279. KUŁAKOWSKI Alfons, Stamtąd i stąd. There from and here off, Olsztyn 2008, 128 s., 42 zł

3280. KUŚMIEREK Józef, Credo, Warszawa 1983, 69 s., 20 zł

3281. KUŚMIEREK Józef, Polska z Zachód czyli oczekiwanie pomocy, Warszawa 1983, 91 s., 12 zł

3282. KUŚMIEREK Józef, Rok 1944. Sztuka w 3 aktach, Warszawa 1955, 131 s., 12 zł

3283. KUŚMIEREK Józef, Rok 1944. Sztuka w trzech aktach. Program, Warszawa 1954, 16 s., 10 zł

3284. KUŚMIEREK Józef, Stan Polski, Warszawa 1982, 68 s., 12 zł

3285. KUŚMIEREK Józef, Uwaga! Człowiek, Warszawa 1955, 115 s., 12 zł

3286. KUŚNIERZ Kazimierz, Sieniawa. Założenie rezydencjonalne Sieniawskich. Rozwój przestrzenny w XVII oraz XVIII wieku, Rzeszów 1984, 258 s., 45 zł

3287. KUŹMAK Krystyna, Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia. , Gostyń 1988, 143 s., 24 zł

3288. KUŹNIEWSKI Bogumił, Olsztynek, Olsztynek 2007, 223 s., 20 zł

3289. KUŹNIEWSKI Bogumił, Tannenberg 1914-2014, Olsztynek 2014, 140, [2] s., 39 zł

3290. KUŹNIEWSKI Bogumił, Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku, Olsztynek 2002, 208 s., 39 zł

3291. KUŹNIEWSKI Bogumił, SUCHOWIECKI Adam, Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein, Olsztynek 2013, 158 s., 33 zł

3292. KWARTALNIK Historyczny. Rocznik CX. 2003/4, Warszawa 2003, 192 s., 15 zł

3293. KWARTALNIK Historyczny. Rocznik II. 1888, Lwów 1888, XV, 531-697, (2) s., 80 zł

3294. KWIATKOWSKA Wiesława, Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817-1920 i pozostałe po niej akta, Toruń 2006, 250 s., 30 zł

3295. KWIATKOWSKI Aleksander, Film skandynawski. Fakty Dzieła Twórcy, Warszawa 1986, 272 s., 24 zł

3296. KWIATKOWSKI Eugeniusz, Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej, Szczecin 1988, 278 s., 24 zł

3297. KWIATKOWSKI Eugeniusz, Zarys dziejów gospodarczych świata. Część pierwsza, Od starożytności do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1947, 313, [1] s., 30 zł

3298. KWIATKOWSKI Maciej Józef, Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, Warszawa 1984, 354 s., 24 zł

3299. KWIATKOWSKI Marek, Królikarnia, Warszawa 1971, 88 s., 12 zł

3300. KWIATKOWSKI Stefan, Ciechanowiec, Olsztyn 1983, 150 s., 15 zł

3301. KWIATKOWSKI Wicenty ks., Apologetyka totalna. Tom I. Przedmiot i metody apologetyki nowoczesnej, Warszawa 1961, 273 s., 15 zł

3302. KWILECKI Andrzej, Z pogranicza problematyki narodowej i międzynarodowej. Studia i szkice, Warszawa 1982, 517 s., 24 zł

3303. KWINTYLIAN Fabiusz M., Kształcenie mówcy, Wrocław 1951, C, 346 s., 36 zł

3304. KĄKOLEWSKI Igor, Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego, Warszawa 2000, 244 s., 30 zł

3305. KĄKOLEWSKI Krzysztof, Umarły cmentarz. Wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku, Warszawa po 1990, 215 s., 25 zł

3306. KŁOCZOWSKI Jerzy, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000, 463 s., 20 zł

3307. KŁOCZOWSKI Jerzy, Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa 1987, 300 s., 20 zł

3308. KŁOCZOWSKI Jerzy, IVINSKIS Zenonas, Chrystianizacja Litwy, Kraków 1987, 351 s., 24 zł

3309. KŁODKOWSKI Piotr, Doskonały smak Orientu, Kraków 2006, 228 s., 24 zł

3310. KŁOS Juljusz, Wilno. Przewodnik krajoznawczy. , Białystok 199?, 270 s., 24 zł

3311. KŁOSSOWSKI Andrzej, Biblioteki polskie na obczyźnie, Warszawa 1992, 26 s., 10 zł

3312. KŁOSSOWSKI Andrzej, Książka polska na obczyźnie XX wiek, Toruń , 270 s., 26 zł

3313. KŁYSZEWSKI Władysław, Z moich wspomnień, Kraków 1961, 160 s., 20 zł

3314. LA FAYETTE Marie-Madeleine de , Dzieje Henriety angielskiej. Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689, Warszawa 1968, 216 s., 12 zł

3315. LABAND Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Dritter Band, Tubingen 1913, 524 s., 70 zł

3316. LABAND Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Erster Band, Tubingen 1911, 532 s., 70 zł

3317. LABAND Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Zweiter Band, Tubingen 1911, 318 s., 70 zł

3318. LABO Sebastian, Zamach na Papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji, Rzym 1983, 225 s., 12 zł

3319. LABUDA Adam S., Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku, Poznań 1984, 221 + 182 ilustr. s., 40 zł

3320. LABUDA Gerard, Historia kultury historią cywilizacji, Poznań 1983, 20 s., 12 zł

3321. LAINE Emil, Ściany soli, Olsztyn 1975, 89 s., 12 zł

3322. LAM Andrzej, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923 Tom I-II. Tom I Instynkt i ład. Tom II Manifesty i protesty. Antologia, Kraków 1969, 246, 460 s., 60 zł

3323. LAM Stanisław, Życie wśród wielu., Warszawa 1968, 448 s., 20 zł

3324. LAMENTOWICZ Wojciech, Jak rządzić po sierpniu?, Warszawa 1981, 132 s., 15 zł

3325. LANCKOROŃSKA Karolina, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 - 5 IV 1945, Kraków 2002, 364 s., 20 zł

3326. LANDAU Ludwik, Wychodźstwo sezonowe na Łotwę i do Niemiec w 1937 roku. Na podstawie ankiety Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1966, 202 s., 32 zł

3327. LANDAU Zbigniew, TOMASZEWSKI Jerzy, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1960, 217 s., 15 zł

3328. LANDHEER , Hugo Landheer. Malarstwo Olsztyn 1980 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1980, 32 s., 20 zł

3329. LANDKREIS Allenstein Ostpreussen. 25. Heimatbrief der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land e. V. Weihnachten 1994, Hagen 1994, 204 s., 24 zł

3330. LANDOWSKI Zbigniew, WOŚ Krystyna, Cytaty łacińskie na każdą okazję o człowieku i rzeczach ludzkich, Kraków 2002, 189 s., 10 zł

3331. LANG David Marshall, Bułgarzy. Od czasów pogańskich do podboju przez Turcję Osmańską, Warszawa 1983, 175 s., 14 zł

3332. LANGE Oskar, Ekonomia polityczna Tom I i II, Warszawa 1978, 490 s., 12 zł

3333. LANGE Roderyk, Folklor taneczny Kujaw. Kinetogramy, bm. br., 25 s., 12 zł

3334. LANGER Jiri, 9 bram do tajemnic chasydów, Kraków 1988, 323 s., 24 zł

3335. LANGKAMMER Hugolin, Teologia nowego testamentu. Część I-II, Wrocław 1985, 289, 295 s., 27 zł

3336. LANGKAMMER Hugolin O., Słownik biblijny, Katowice 1984, 166 s., 12 zł

3337. LANGMAN Jerzy ks., Pielgrzymka 1 000 lecia od 12 do 16 maja 1966 r. Program. Vade-mecum pielgrzyma, Rzym 1966, 124 s., 27 zł

3338. LANGNER Gottlieb, Pamiętnik dorożkarza warszawskiego 1832-1857, Warszawa 1975, 66 s., 16 zł

3339. LANGOWSKI Ryszard, Pięćdziesięciolecie czyli podróż nieco sentymentalna, Olsztyn 2002, 156, [4] s., 60 zł

3340. LANKA Vaclav, VIT Zbysek, Płazy i gady, Warszawa 1993, 232 s., 10 zł

3341. LANNING Edward P., Peru przed Inkami, Kraków 1985, 216 + 42 ilustr. s., 15 zł

3342. LAPIS Bohdan, U źródeł polskich refleksji nad pracą, Warszawa 1984, 214 s., 15 zł

3343. LAROCHE Jules, Polska lat 1926-1935, Warszawa 1966, 242 s., 20 zł

3344. LARS Krystyna, Chirurgia mistyczna, Bydgoszcz 1985, 72 s., 15 zł

3345. LASKOWSKA Krystyna, RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, Elbląg i elblążanie w fotografii własnej. Lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte, Elbląg 2007, 256 s., 85 zł

3346. LASKOWSKA Maria, PAWŁOWSKA-WILDE Beata, Bibliografia zawartości wydawnictw muzeów w Polsce za lata 1945. Druki zwarte i ciągłe. Cześć 1-2 (A1, B1), Warszawa 1978, 434 (paginacja ciągła) s., 48 zł

3347. LASKOWSKI Roman, Derywacja rzeczowników w dialektach laskich. Część II. Rzeczowniki z formantem w funkcji przedmiotowej, Wrocław 1971, 173 s., 20 zł

3348. LATO Stanisław, Ruch ludowy wobec sanacji. Z dziejów politycznych II Rzeczypospolitej, Rzeszów 1985, 218 s., 20 zł

3349. LAUZUN Duc de, Pamiętniki, Warszawa 1976, 227 s., 10 zł

3350. LAVEDAN Henri, Powiernik galerników, Warszawa 1971, 289 s., 15 zł

3351. LAZARI-PAWŁOWSKA Ija, Schweitzer, Warszawa 1976, 246 s., 15 zł

3352. LEBEN und Tod im Alten Agypten. Meisterwerke aus dem Reichsmuseum fur Altertumer in Leiden. Gustaw Lubcke Museum, Hamm, 13 Juni - 17 Oktober 1999, Hamm 1999, 176 s., 60 zł

3353. LEBIEDZIŃSKI Włodzimierz, Tischnerowska metoda krytyki socjalizmu, Warszawa 1987, 275 s., 15 zł

3354. LEBIODA Dariusz Tomasz, Pole umierającej kraski, Kraków 1988, 82 s., 12 zł

3355. LECH Konstanty, System nauczania, Warszawa 1964, 272 s., 24 zł

3356. LECHICKA Jadwiga, Z zagadnień oświecenia na Pomorzu, Łódź 1957, 204 s., 38 zł

3357. LECHICKI Czesław, Z dziejów satyry polskiej XVI wieku, Lwów 1933, 70, [3] s., 30 zł

3358. LECHOŃ Jan, Poezje, Warszawa 1957, 202 s., 12 zł

3359. LECHOWSKI Jan, Czterdzieste morze narzekań, Gdańsk 1984, 70 s., 15 zł

3360. LECIEJEWICZ Lech, Mały słownik kultury dawnych Słowian. , Warszawa 1972, 674 s., 16 zł

3361. LECIEJEWICZ Lech, Normanowie, Wrocław 1979, 210 s., 48 zł

3362. LECLER Joseph, Historia tolerancji w wieku reformacji. Tom I-II, Warszawa 1964, 422, 510 s., 80 zł

3363. LECLERCQ Jacques, Katolicy i wolność myśli, Kraków 1964, 252 s., 12 zł

3364. LECZYK Marian, Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934. Studium z historii dyplomacji, Warszawa 1976, 380 s., 20 zł

3365. LEDERER Jiri, Czeskie rozmowy, Warszawa 1987, 180 s., 25 zł

3366. LEDNICKI , Orzeczenie Sądu Obywatelskiego w sprawie zarzutów publicznie stawianych Aleksandrowi Lednickiemu, Warszawa 1920, 8 s., 40 zł

3367. LEDÓCHOWSKI Stanisław, Polskie szable bojowe, Warszawa 1980, 48 s., 12 zł

3368. LEDÓCHOWSKI Stanisław, Polskie szable paradne, Warszawa 1980, 48 s., 12 zł

3369. LEDÓCHOWSKI Stanisław, Polskie szable wojskowe, Warszawa 1980, 48 s., 12 zł

3370. LEE Kyong Myong , NOWICKI Dariusz, Taekwondo, Warszawa 1988, 172, [3] s., 16 zł

3371. LEGENDY i opowieści Elbląga i okolic, Elbląg 2009, 367 s., 85 zł

3372. LEGENDY i opowieści z Ziemi Ostródzkiej, Ostróda 2010, 120 s., 25 zł

3373. LEGOWICZ Jan, Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa 1980, 610 s., 12 zł

3374. LEGUTKY Milan, W Tatrach, Warszawa-Martin 1988, 159 s., 24 zł

3375. LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, Pisma z metafizyki natury, Toruń 1999, 105 s., 26 zł

3376. LEINWALD Artur, Poseł Herman Lieberman, Kraków 1983, 270 s., 30 zł

3377. LEITGEBER Bolesław, Bez przesądów i lęku. Z albumu poznańskiego dyplomaty, malarza i podróżnika, Poznań 1994, 407 s., 24 zł

3378. LEITNER Helmut, Poradnik kelnera, Warszawa 1993, 256 s., 30 zł

3379. LEJKO Krystyna, Warszawa w obiektywie Konrada Brandla, Warszawa 1985, 203 s., 20 zł

3380. LEKSYKON harcerstwa, Warszawa 1988, 556, 28 s., 25 zł

3381. LEKSYKON Polactwa w Niemczech, Warszawa-Wrocław 1973, XVIII, 636 s., 36 zł

3382. LEKTURY studenckie. Zeszyt 7, Warszawa 1987, 50 s., 12 zł

3383. LELEWEL , Joachim Lelewel. Człowiek - Obywatel - Uczony, Toruń 1986, 58 s., 15 zł

3384. LELLA Tomasz, Piękno ocalone. Architektura Warmii i Mazur a Toskanii i Prowansji, Olsztyn 2010, 48 s., 25 zł

3385. LELLA Tomasz, Spoglądając wstecz - współczesna architektura Warmii i Mazur, Olsztyn 2009, 48 s., 25 zł

3386. LELLA Tomasz, Tożsamość regionu - współczesna architektura Warmii i Mazur, Olsztyn 2008, 48 s., 25 zł

3387. LELONG Charles, Życie codzienne w Galii Merowingów, Warszawa 1967, 154, k. tabl. [8] z ilustracjami s., 20 zł

3388. LEMAIRE Jean-Franocis, FORNES Paul, Tajemnica "otrucia" Napoleona, Warszawa 2003, 127 s., 12 zł

3389. LEMIESZ Stanisław, Nasze miasta, Łódź-Warszawa 1899, 68 s., 27 zł

3390. LEMIESZ Wiktor, Dąbrówka Wielka. Przyczynek do dziejów polskiej ludności rodzimej, Warszawa 1959, 92, [49] s., 36 zł

3391. LENARTOWICZ Teofil, Poezje wybrane, Warszawa 1957, 521 s., 14 zł

3392. LENARTOWICZ Teofil, Wybór poezji, Wrocław 1956, 384 s., 24 zł

3393. LENARTOWICZ Teofil, Zachwycenie i błogosławiona. Z ilustrayami Antoniego Zaleskiego, Warszawa 1983, 34 s., 40 zł

3394. LENARTOWICZ SJ Piotr, Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1986, 477 s., 20 zł

3395. LENARTOWSKI Andrzej, Zaproszenie do piekła, Łódź 1988, 53 s., 16 zł

3396. LENGOWSKI Michał, Mój życiorys. Wybór wierszy, Olsztyn 1974, 106 s., 16 zł

3397. LENGREN Zbigniew, Średniowieczne żarty, Warszawa 1959, 95 s., 15 zł

3398. LENINGRAD. Monumentalnaja i dekoratiwnaja skultura XVIII-XIX wiekow, Moskwa 1951, 344 s., 25 zł

3399. LENORT Feliks, Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli i w II RP, Poznań 1982, 373 s., 24 zł

3400. LENZ Siegfried, Słodkie Sulejki, Olsztyn 2013, 123 s., 35 zł

3401. LEPPEK Janusz, Ersatz, Kraków 1985, 74 s., 12 zł

3402. LEPSZY Kazimierz, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764. , Kraków 1964, 501 s., 45 zł

3403. LESIŃSKI Andrzej ks., Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980, Olsztyn 2010, 269, [2] s., 32 zł

3404. LESISZ Barbara, DRAPIŃSKA Czesława, POLSKIE czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu., Warszawa-Lublin 1988, 939 s., 24 zł

3405. LESIUK Wiesław, Polski i niemiecki ruch socjalistyczny w rejencji opolskiej w latach 1918-1922/1923, Opole 1989, 345 s., 50 zł

3406. LESKIEWICZOWA Janina, Próba analizy gospodarki dóbr magnackich w Polsce. Dobra wilanowskie na przełomie XVIII/XIX wieku , Warszawa 1964, 68 + aneks 44 s., 60 zł

3407. LESKIEWICZOWA Janina, RAMOTOWSKA Franciszka, Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym Tom I. Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1828. Do druku przygotowały, Warszawa 1984, 362 s., 36 zł

3408. LESSING Gotthold Ephraim, Dzieła wybrane. Tom I-III, Warszawa 1959, LXVIII, 389, 547, [1], 637, [3], s., 40 zł

3409. LESZCZYŃSKI Stanisław, Opis ucieczki z Gdańska do Kwidzyna, Olsztyn 1988, LIV, 90, nlb. 40 s., 20 zł

3410. LESZCZYŃSKI Zenon, Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych typu Sr oraz rS w świetle geografii językowej, Wrocław 1978, 110 s., 20 zł

3411. LETKO Paweł, W służbie II Rzeczypospolitej. Działalność kombatantów polskich na forum międzynarodowym, Olsztyn 2011, 186 s., 30 zł

3412. LEVI-STRAUSS Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970, 586 s., 40 zł

3413. LEWALSKI Krzysztof, Kościoły chrześcijanskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915, Wrocław 2002, 348 s., 38 zł

3414. LEWANDOWICZ Władysław ks. dr M.I.C., Instytut Wyższej Kultury Religijnej wobec potrzeb umysłowych współczesnej inteligencji polskiej, Warszawa 1938, 256 s., 30 zł

3415. LEWANDOWSKA Izabela, Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003, 222 s., 25 zł

3416. LEWANDOWSKA Izabela, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015, 293 s., 35 zł

3417. LEWANDOWSKA Izabela, Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989, Olsztyn 2013, 433 s., 50 zł

3418. LEWANDOWSKA Izabela, CHŁOSTA Jan, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010, 248 s., 39 zł

3419. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz gwary warmińskiej. Cztery pory roku, Barczewo 2014, 62 s., 33 zł

3420. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz gwary warmińskiej. Rodzina, dom i zagroda, Olsztyn 2013, 62 s., 33 zł

3421. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz gwary warmińskiej. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy, Barczewo 2014, 62 s., 33 zł

3422. LEWANDOWSKA Izabela, ROMULEWICZ Anita, Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010, 265 s., 40 zł

3423. Lewandowska Stanisława, Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945, Warszawa 1982, 446 s., 20 zł

3424. LEWANDOWSKA Stanisława, Ruch oporu na Podlasiu 1939-1944, Warszawa 1982, 478 s., 30 zł

3425. LEWANDOWSKI Ignacy, Florus w Polsce, Wrocław 1970, 124 s., 36 zł

3426. LEWANDOWSKI Jan, Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier 1914-1918, Warszawa-Łódź 1986, 197 s., 40 zł

3427. LEWANDOWSKI Janusz, Neoliberałowie wobec współczesności, Gdańsk 1989, 153 s., 18 zł

3428. LEWANDOWSKI Jerzy, Okaryny, Olsztyn 1968, 40 s., 15 zł

3429. LEWANDOWSKI Jerzy, Wędrówki nie dokonane, Olsztyn 1970, 46 s., 16 zł

3430. LEWANDOWSKI Kazimierz, Pamiętnik wychodźca polskiego, Warszawa 1977, 126 s., 25 zł

3431. LEWAŃSKI Julian, Studia nad dramatem polskiego Odrodzenia., Wrocław 1956, 309 s., 36 zł

3432. LEWICKA Daniela, TOMKIEWICZ Ryszard, Gmina Dywity. Teraźniejszość i przyszłość, Olsztyn 1994, 85 s., 20 zł

3433. LEWICKA Maria, Rachunek sumienia, Warszawa 1986, 44 s., 15 zł

3434. LEWICKA Maria, SZYMANOWSKA Barbara, Piękno ocalone. Z Jarzębskim po współczesnej Warszawie, Warszawa 1982, 227 s., 12 zł

3435. LEWICKI Szczepan, Konrad Prószyński (Kazimierz Promyk), Warszawa 1996, 292 s., 12 zł

3436. LEWICKI Tadeusz Marjan, Wstępna nauka języka łacińskiego, Lwów przed 1930, 240 s., 15 zł

3437. LEWIN Izaak, Przez pryzmat historii, Warszawa 1994, 202 + 22 załączniki s., 20 zł

3438. LEWIN Leopold, Wyznania, Warszawa 1969, 75 s., 30 zł

3439. LEWIŃSKI Henryk, Skróty historii literatury polskiej. Oprac. wg najnowszych źródeł dr..., Kraków 1946, 68 s., 10 zł

3440. LEXIKON deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfangen bis zur Gegenwart. Bande 1-2. Tom I A-K, II L-Z, Leipzig 1967, 1968, 820, 816 s., 36 zł

3441. LEY Willy, W niebo wpatrzeni, Warszawa 1984, 556 s., 15 zł

3442. LEYK Fryderyk, Pamięć notuje i utrwala. Wspomnienia, Warszawa 1969, 226 s., 25 zł

3443. LEŚNIAK Kazimierz, Lukrecjusz, Warszawa 1960, 223 s., 12 zł

3444. LEŚNIEWSKA Al(eksandra), Entuzjastka. Powieść z czterema portretami, Poznań-Warszawa 1929, VIII, 178 s., 20 zł

3445. LEŚNIEWSKI Antoni, Dzieje drukarni Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1919-1969, Poznań 1969, 164 s., 24 zł

3446. LEŚNIEWSKI Czesław, Stanisław Staszic. Jego życie i ideologja w dobie Polski Niepodległej (1755-1795), Warszawa 1926, 352 s., 45 zł

3447. LEŚNIEWSKI Krzysztof, Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges'a Florkovsky'ego, Lublin 1995, 195 s., 20 zł

3448. LEŚNIEWSKI Sławomir, Marengo 1800, Warszawa 1990, 214 s., 12 zł

3449. LEŚNIEWSKI Sławomir, Poczet hetmanów polskich i litewskich XVIII wiek, Warszawa 1992, 262 s., 27 zł

3450. LEŚNIOWSKI Henryk, Mój Grunwald. Gawędy i artykuły, Olsztyn 2010, 167 s., 20 zł

3451. LEŚNIOWSKI Henryk, Olsztyńskie skrzydła. 100 lat Lotniska Olsztyn-Dajtki 1913-2013, Olsztyn 2013, 201 s., 70 zł

3452. LEŚNIOWSKI Henryk, W cieniu bitwy pod Grunwaldem. Tannenberg 1914. Fakty mity legendy, Olsztyn 2014, 183 s., 49 zł

3453. LEŚNIOWSKI Henryk, ODOJ Romuald, Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska, Olsztyn 2010, 136 s., 15 zł

3454. LEŚNIOWSKI Henryk, ODOJ Romuald, Tajemnice grunwaldzkiego pola, Olsztyn 1985, 64 s., 12 zł

3455. LEŚNODORSKI , Wiek XVIII. Polska i świat, Warszawa 1974, 512 s., 24 zł

3456. LEŚNODORSKI Bogusław, Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski, Warszawa 1970, 534 s., 12 zł

3457. LEŚNODORSKI Bogusław, SOBOCIŃSKI Władysław, Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1963, 224, [3] s., 50 zł

3458. LEŚNODORSKI Zygmunt, Wspomnienia i zapiski, Kraków 1959, 288, [3] s., 25 zł

3459. LEŚNODORSKI Zygmunt, Wśród ludzi mojego miasta. Wspomnień i zapisek część druga, Kraków 1963, 251 s., 16 zł

3460. LIBERA Zdzisław, Poezja polska 1800-1830, Warszawa 1984, 421 s., 15 zł

3461. LIBERA Zdzisław, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, 479 s., 18 zł

3462. LIBERA Zdzisław, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta, Warszawa 1971, 243, [16] s., 18 zł

3463. LIBERA Zdzisław, PIETRUSIEWICZOWA Jadwiga, Od średniowiecza do Oświecenia, Warszawa 1988, 456 s., 18 zł

3464. LIBERACKI Jan, LIBERACKI Jan, Ostróda w fotografii i z archiwum Jana (ojca) i Jana (syna) Liberackich, Ostróda 2011, 128 s., 43 zł

3465. LIBIŃSKI H. ks. T.J., Jezuici, Kraków 1930, 85 s., 15 zł

3466. LIBRI Gedanenses. Rocznik Biblioteki Gdańskiej PAN za rok 1967, Gdańsk 1968, 153 s., 15 zł

3467. LICHAŃSKI Jakub Zdzisław, O zwyczaju morskiej bitwy, Gdańsk 1984, 235 s., 27 zł

3468. LICHAŃSKI Stefan, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1984, 327 s., 15 zł

3469. LICHOCKA Halina, Ignacy Mościcki (1867-1946). Inżynier i wynalazca, Warszawa 2006, 316 s., 20 zł

3470. LICIŃSKI Ludwik Stanisław, Halucynajce. Z pamiętnika włóczęgi, Kraków 1978, 270 s., 10 zł

3471. LIDMAN Sara, Z pięcioma brylantami, Warszawa 1968, 273 s., 8 zł

3472. LIDZBARK Warmiński, Bydgoszcz 2001, 12 s., 10 zł

3473. LIDZBARK Warmiński. Heilsberg, Olsztyn 199?, 73, [1], 40 s., 24 zł

3474. LIEBERMANN Herman, Pamiętniki, Warszawa 1996, 446 s., 64 zł

3475. LIEBFELD Alfred, Ojcowie postępu technicznego, Warszawa 1970, 360 s., 12 zł

3476. LIEDER Franciszek, Warmia moich młodych lat, Olsztyn 1986, 127 s., 20 zł

3477. LIEDTKE Antoni ks., Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga, Pelplin 1988, 118 s., 14 zł

3478. LIEDTKE Antoni ks., Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 roku, Pelplin 1994, 110 s., 18 zł

3479. LIETZ Zygmunt, Pamiątki polskości 1919-1939. Przewodnik po wystawie Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 1957, 36 s., 15 zł

3480. LIGOCKI Alfred, Plastyka współczesna. Na tropach jej przemian, Warszawa 1968, 244 s., 15 zł

3481. LILEYKO Jerzy, Zamek królewski w Warszawie, Warszawa 1980, 323 s., 15 zł

3482. LIMANOWSKI Bolesław, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, Warszawa 1983, 930 s., 20 zł

3483. LIMANOWSKI Bolesław, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Część 1 i 2., Warszawa 1946, 391, 387 s., 16 zł

3484. LIMANOWSKI Bolesław, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Część 1 i 2., Warszawa 1957, 415, 413 s., 27 zł

3485. LIMANOWSKI Bolesław, Pamiętniki. (1919-1928). , Warszawa 1973, 376 s., 36 zł

3486. LINDNER Jadwiga, Mowa ojczysta. Książka przeznaczona dla kursów ogólnokształcących na obszarze Warmii, Mazur i Pomorza, Warszawa 1960, 140 s., 45 zł

3487. LINETTE Eugeniusz, Jan Catenazzi i jego dzieło w Wielkopolsce, Warszawa-Poznań 1973, 227 s., 44 zł

3488. LIPECKI Wiesław, Opowiadania morskie, Olsztyn 2004, 183 s., 25 zł

3489. LIPECKI Wiesław, Opowieści żeglarskie i rybackie prawdziwe lub prawie prawdziwe, Olsztyn 2000, 166 s., 25 zł

3490. LIPIEC Wiesław, Katedra w Zamościu, Zamość 1999, 136 s., 27 zł

3491. LIPIN L., BIEŁOW A., Gliniane tabliczki, Warszawa 1956, 327 s., 18 zł

3492. LIPIŃSKA Jadwiga, MARCINIAK Marek, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1986, 222 s., 10 zł

3493. LIPIŃSKI Edward, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa 1981, 536 s., 20 zł

3494. LIPIŃSKI Edward, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870., Warszawa 1968, 538 s., 27 zł

3495. LIPIŃSKI Eryk, Drzewo szpilkowe, Warszawa 1989, 353 s., 15 zł

3496. LIPIŃSKI Eryk, Przedstawiamy:, Warszawa 1983, 136 s., 15 zł

3497. LIPIŃSKI Jerzy, Spotkamy was o świcie. Powieść morska osnuta na tle służby na kontrtorpedowcu w czasie ostatniej wojny, Gdynia 1947, 218 s., 39 zł

3498. LIPIŃSKI Wacław, Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905-1918, Warszawa 1990, 438 s., 30 zł

3499. LIPKO Stanisław, Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1974, 244 s., 20 zł

3500. LIPOŃSKI Wojciech, Polska a Brytania 1801-1830. Próby politycznego i cywilizacyjnego dźwignięcia kraju w oparciu o Wielką Brytanię, Poznań 1978, 195 s., 40 zł

3501. LIPOWSKI Jerzy, Przykład reorganizacji gospodarstwa rolnego (pow. Międzychód), Warszawa 1930, 67 s., 45 zł

3502. LIPSKA Ewa, Piąty zbiór wierszy, Warszawa 1978, 36, [2] s., 15 zł

3503. LIPSKA Ewa, Strefa ograniczonego postoju, Warszawa 1990, 41 s., 15 zł

3504. LIPSKA Ewa, Żywa śmieć, Kraków 1979, 52 s., 15 zł

3505. LIS Tomasz, Co z tą Polską, Warszawa 2003, 240 s., 15 zł

3506. LIS-TURLEJSKA Maria, Nowa zjawiska w psychoterapii, Warszawa 1991, 132 s., 15 zł

3507. LISKOWACKI Artur Daniel, Autoportret ze szminką, Kraków 1985, 62 s., 12 zł

3508. LISOWSKA Kinga, Orneta. Historia w kamieniach zaklęta, Olsztyn 2014, 112 s., 45 zł

3509. LISOWSKI Henryk, Zieleń Warszawy. Fotografie, układ i opracownie..., Warszawa 1956, 239 s., 30 zł

3510. LISOWSKI Jerzy, ANTOLOGIA poezji francuskiej. Tom I-II, Warszawa 1966, 1970, 636, 793 s., 24 zł

3511. LISOWSKI Krzysztof, Ciemna dolina, Katowice 1986, 83 s., 16 zł

3512. LISOWSKI Krzysztof, Wiersze i epitafia. Wiersze z lat 1977-1980, Warszawa 1984, 54 s., 15 zł

3513. LISTY ciemnych mężów, Warszawa 1977, 412 s., 21 zł

3514. LISTY legionistów Adama Mickiewicza z lat 1848-1849, Wrocław 1963, 432 s., 48 zł

3515. LISZEWSKA Krystyna, PLAPIS Janusz, Portrety osobistości i mieszkańców Warszawy w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy , Warszawa 1990, 271 s., 24 zł

3516. LITERATURA kaszubska - książka, twórca i biblioteka, Gdańsk 2000, 109 s., 20 zł

3517. LITERATURA Ludowa 1959 nr 3-4. Warmia i Mazury, Wrocław 1959, 134 s., 15 zł

3518. LITERATURA okresu Młodej Polski. Tom I, Warszawa 1968, 882 + 209 il. s., 50 zł

3519. LITERATURA staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie. Materiały konferencji naukowej poświęcone zagadnieniom komparatystyki 27-29 X 1975, Wrocław 1977, 324 s., 45 zł

3520. LITEWSKI Wiesław, Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620. IV. Privatrecht, Kraków 1986, 207 s., 20 zł

3521. LITHUANIA 4 (29) '98, Warszawa 1998, 152 s., 20 zł

3522. LITHUANIA 1/2 (42/43) 2002, Warszawa 2002, 304 s., 20 zł

3523. LITVINOW O(leg), MALAVIN A(leksander), Rycerze XX wieku. Zamek Golub-Dobrzyń, Moskwa 1992, 15, 1, [176] s., 32 zł

3524. LITWIN Jakub, Polemiki osiemnastowieczne. Linguet Holbach i ich adwersarze, Warszawa 1961, 170 s., 18 zł

3525. LITWINIENKO Aleksander, FELSZTINSKI Jurij, Wysadzić Rosję, Poznań 2007, 351 s., 32 zł

3526. LITWINIUK Piotr, Wybór źródeł do nauki historii bibliografii. Część I-II. Część I Źródła obce. Część II Źródła polskie, Wrocław 1979, 163, 164 s., 30 zł

3527. LITWIŃSKI Sławomir, Lubelska Księga Oświęcimska. Księga druga, Lublin 2007, 193 s., 24 zł

3528. LITWORNIA Andrzej, Dantego któż się odważy tłumaczyć? Studia o recepcji Dantego w Polsce, Warszawa 2005, 293 s., 24 zł

3529. LITWORNIA Andrzej, Sebastiam Grabowiecki. Zarys monograficzny, Wrocław 1976, 166 s., 44 zł

3530. LITYŃSKI Adam, Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002, 180 s., 30 zł

3531. LIZAK Wojciech, LIZAK Karol, Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze, Szczecin-Wrocław 2013, 405, [1] s., 160 zł

3532. LIŻEWSKA Iwona, KNERCER Wiktor, Przewodnik po historii i zabytkach Ziemi Szczycieńskiej, Olsztyn 1998, 171 s., 27 zł

3533. LOEBL Bogdan, Kwiaty rzeźne, Kraków 1983, 72 s., 12 zł

3534. LOEBL Bogdan, Zaciśnięta pięść róży, Kraków 1987, 64 s., 12 zł

3535. LOHN Janina, Osiołek Dżangli i potwór leśny, Warszawa 1964, 24 s., 16 zł

3536. LOKAY Georg, Psalmenpredigten, Olsztyn 2003, 220 s., 15 zł

3537. LONDON Jack, Bóg ojców jego, Kraków 1949, 169 s., 20 zł

3538. LONDON Jack, Na szlaku. Szkice autobiograficzne, Warszawa-Kraków 1947, 295 s., 15 zł

3539. LONDON Jack, Opowieść Mórz Południowych, Warszawa br., 192 s., 15 zł

3540. LONGO Luigi, Brygady Międzynarodowe w Hiszpanii, Warszawa 1961, 350 s., 15 zł

3541. LOON H.W. van, Dzieje zdobycia mórz. Z licznymi ilustracjami. Przełożył i uzupełnił rozdziałem Flota polska na Bałtyku Mieczysław Jarosławski, Warszawa br., 300 s., 40 zł

3542. LORCA Frederico Garcia, Poezje wybrane BP, Warszawa 1958, 152 s., 18 zł

3543. LORD Robert Howard, Drugi rozbiór Polski, Warszawa 1984, 411 s., 20 zł

3544. LORENTOWICZ Jan, Spojrzenie wstecz, Kraków 1957, 243 s., 25 zł

3545. LORENTZ Stanisław, Natolin, Warszawa 1970, 82 s., 12 zł

3546. LORENZ Eva, Odkrywcy i rabusie starożytności, Warszawa 1977, 246 s., 15 zł

3547. LORFENZ Eva, Odkrywcy i rabusie starozytności, Warszawa 1977, 247 s., 27 zł

3548. LOTKO Edward, Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich (Studium na tle porównawczym), Wrocław 1964, 105 s., 24 zł

3549. LOUGH John, An Introduction to Seventeenth Century France, New York 1969, 296 s., 30 zł

3550. LUBCZYŃSKI Mieczysław, Poemat niedokończony, Hanower 1945, 36 s., 35 zł

3551. LUBELSKIE, Wrocław 1961, 463 s., 39 zł

3552. LUBICZ-NYCZ Bronisław, Batalion Kiliński AK 1940-1944, Warszawa 1986, 382 s., 18 zł

3553. LUBINA-CIPIŃSKA Danuta, Śląsk jak Ameryka. Rozmowy, portrety. Reportaże. Eseje, Koszęcin 2008, 274 s., 32 zł

3554. LUBLIN, Warszawa 1954, 291 s., 10 zł

3555. LUBOMIRSKI , Jan Lubomirski, Olsztyn 1975, 16 s., 10 zł

3556. LUBOMIRSKI , Stanisław Herakliusz Lubomirski. Pisarz Polityk Mecenas, Wrocław 1982, 239 s., 40 zł

3557. LUBOMIRSKI Stanisław, Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników historycznych 1764-1768, Warszawa 1971, 220 s., 24 zł

3558. LUBOSZ Bolesław, Bohaterowie i statyści, Katowice 1982, 220, nlb. s., 20 zł

3559. LUCCHESINI Girolamo, Listy do Fryderyka Wilhelma II. Obraz Sejmu Wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty, Warszawa 1988, 270 s., 15 zł

3560. LUCE J.V., Koniec Atlantydy. Nowe spojrzenie na starą legendę, Warszawa 1980, 296 s., 10 zł

3561. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego założony w roku 1895. Ogólnego zbioru tom XLI za rok 1954 Część 1, Wrocław 1954, 830 s., 5 zł

3562. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego założony w roku 1895. Ogólnego zbioru tom XLI za rok 1954 Część 2, Wrocław 1954, 831-1480 s., 5 zł

3563. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego założony w roku 1895. Ogólnego zbioru tom XLVI za rok 1960, Wrocław 1961, 704 s., 5 zł

3564. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego założony w roku 1895. Ogólnego zbioru tom XLVIII za rok 1962, Wrocław 1963, 689 s., 5 zł

3565. LUDENDORFF Erich, Meine Kriegserinnerungen 1914-1918, Berlin 1922, 628 s., 80 zł

3566. LUDOWA wytwórczość rękodzielnicza. Przewodnik po wystawie, Warszawa 1981, 64 s., 20 zł

3567. LUDWIKOWSKI Leszek, WROŃSKI Tadeusz, Z dziejów Towarzystwa Strzeleckiego w Krakowie, Warszawa 1979, 108 s., 18 zł

3568. LUDWIKOWSKI Rett R., Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa 1982, 466 s., 48 zł

3569. LUDZIE czynu, Olsztyn 1962(?), 143 s., 20 zł

3570. LUDZIE piszą... Wybór listów do "Fali 49", Warszawa 1955, 296 s., 30 zł

3571. LUKACS Gyoergy, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego (Tomy II/1 i II/2) Część druga: najważniejsze kompleksy problemowe. Tom II/1 - rozdziały I-III, tom II/2 rozdzaił IV, Warszawa 1984, 1177 (paginacja ciągła) s., 30 zł

3572. LUKACS Gyorgy, Urzeczowienie a świadomość proletariatu, Warszawa 1985, 125 s., 24 zł

3573. LUKIAN , Pisma wybrane, Warszawa 1957, 486 s., 30 zł

3574. LUKOWSKI Jerzy, Bibliografia Obozu Koncentracyjnego Oświęcim - Brzezinka 1945-1965. Część I-III, Warszawa 1968, 155, 387, 201 s., 90 zł

3575. LUNDKVIST Artur, Róża wiatrów. Wrażenia z podróży, Warszawa 1969, 323 s., 10 zł

3576. LUPORINI Cesare, Myśl Leonarda, Warszawa 1962, 240 s., 24 zł

3577. LUSTIGER Jean-Marie, Wybór Boga. Z kardynałem rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton, Kraków 1992, 403 s., 15 zł

3578. LUSTRACJA województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565. Część II, Warszawa 2001, 289 s., 24 zł

3579. LUSTRACJA województwa sandomierskiego 1789. Część III Powiat wiślicki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, 246 s., 60 zł

3580. LUTOMSKI Marcin, RYBACKI Mikołaj, Bohaterska obrona Głogowa 1109 roku, Szczecin 2009, 56 s., 12 zł

3581. LUTOSŁAWSKI Wincenty, Praca narodowa, Warszawa 1988, 308 s., 30 zł

3582. MABLY Gabriel Bonnot de, Pisma wybrane, Warszawa 1956, XII, 423 s., 25 zł

3583. MACHALOWIE Drahoslav i Ivan, Hemingway reporter, Katowice 1984, 434 s., 10 zł

3584. MACHEJ Anna, Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Olsztynie, Cieszyn 1994, 20, nlb. s., 10 zł

3585. MACHEJ Zbigniew, Smakosze, kochankowie i płatni mordercy. Wiersze z lat 1978-1981, Warszawa 1984, 76 s., 15 zł

3586. MACHIAVELLI , Niccolo Machiavelli paradoksy losów doktryny, Warszawa 1973, 260 s., 32 zł

3587. MACHOWSKI Stanisław, Bernardyński mijam plac, Wrocław 1989, 130 s., 10 zł

3588. MACIASZEK Jacek, Pierwsze czytanki, Łódź 1987, 74 s., 15 zł

3589. MACIEJEWSKI , POGRANICZA literatury. Księga ofiarowana Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie, Warszawa 2001, 382 s., 24 zł

3590. MACIEJEWSKI Andrzej, Zebrane po drodze 1986-1990, Bartoszyce 1991?, 32 s., 15 zł

3591. MACIEJEWSKI Jarosław, Wielkopolskie opowiadania Henryka Sienkiewicza. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. Za chlebem Bartek Zwycięzca, Poznań 1957, 173 s., 24 zł

3592. MACIEJEWSKI Marek, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1924, Warszawa-Wrocław 1985, 518 s., 40 zł

3593. MACIEJEWSKI Stefan, Rowerem po Suwalszczyźnie. Przewodnik po trasach rowerowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Suwałki 1995, 112, [6] s., 18 zł

3594. MACIEJKO Karol, Archiwum kościelne w Brodnicy. Historia oraz analiza zasobu na tle dziejów miasta i parafii farnej, Olsztyn 2015, 183 s., 35 zł

3595. MACIERAKOWSKI Jerzy, NATANSON Wojciech, Aleksander Zelwerowicz, Warszawa 1957, 120, nlb. s., 20 zł

3596. MACISZEWSKI Jarema, Historia powszechna. Wiek Oświecenia, Warszawa 1985, 223 s., 18 zł

3597. MACIUSZCZAK Wiesław, Twierdza Głogów. Garnizon i ludzie 1630-2009, Głogów 2009, 252 s., 25 zł

3598. MACIĄG Włodzimierz, Konfederacja albo próba Mokronowskiego, Warszawa 1973, 216 s., 20 zł

3599. MACIĄG Włodzimierz, Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej, Kraków 1958, 207 s., 12 zł

3600. MACKAY Duncan, The Secret Thames. A bird's-eye iew od britain's most famous river, London 1992, 152 s., 44 zł

3601. MACKE Jerzy, KUSZEWSKI Krzysztof, Nurkowanie, Warszawa 1989, 299 s., 40 zł

3602. MACKIEWICZ Józef, Nie trzeba głosno mówić. Powieść, Londyn 1993, 638 s., 40 zł

3603. MACKIEWICZ Stanisław, Dom Radziwiłłów, Warszawa 1990, 254 s., 24 zł

3604. MACKIEWICZ Stanisław, Dostojewski, Warszawa 1979, 197, [1] s., 32 zł

3605. MACKIEWICZ Stanisław, Klucz do Piłsudskiego, Warszawa 1984, 174 s., 25 zł

3606. MACKIEWICZ Stanisław, Stanisław August, Warszawa 1956, 327 s., 16 zł

3607. MACKIEWICZ Stanisław, Zielone oczy, Warszawa 1958, 354 s., 15 zł

3608. MACKIEWICZ Witold, Brzozowski, Warszawa 1979, 240 s., 10 zł

3609. MADAJCZYK Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Tom I-II , Warszawa 1970, 664, 527 s., 80 zł

3610. MADEJ Henryk ks., Współkatedra św. Jakuba Starszego w Olsztynie, Olsztyn 1980, 110 s., 15 zł

3611. MADEJ Kazimierz, Polskie symbole wojskowe 1943-1978. Godło, sztandary, ordery, odznaczenia i odznaki ludowego Wojska Polskiego, Warszawa 1980, 188, [4] s., 16 zł

3612. MADOŃ Katarzyna, MITZNER Piotr, Strofy o teatrze. Antologia. Wybór, oprac. i posłowie... , Warszawa 1982, 191 s., 10 zł

3613. MADSEN Stephen Tschudi, Art. Nouveau, Warszawa 1977, 314 s., 20 zł

3614. MADUROWICZ-URBAŃSKA Helena, Bibliografia historii Polski. Tom I Do roku 1795. Część druga 1454-1795 pod red..., Warszawa 1965, 399 s., 24 zł

3615. MAGDOŃ Andrzej, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993, 190 s., 20 zł

3616. MAGIA chleba naszego powszedniego. Katalog wystawy, Olsztynek 2012, 60 s., 11 zł

3617. MAGIDOWICZ I.P., Historia poznania Ameryki Ameryki Środkowej i Południowej, Warszawa 1979, 608 s., 36 zł

3618. MAGIERSKA Agnieszka, Ziemie zachodnie i północne w 1945. Kształtowanie się podstaw polityki integracyjnej państwa polskiego, Warszawa 1978, 306 s., 24 zł

3619. MAGNUSKI Janusz, Samochody pancerne Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1993, 176 s., 20 zł

3620. MAGNUSZEWSKI Władysław, Z dziejów elearów polskich, Stanisław Stroynowski lisowczyk, zagończyk, przywódca i legislator, Warszawa 1978, 215 s., 50 zł

3621. MAGNUSZEWSKI Władysław, Zagadki autorskie literatury polskiego baroku, Zielona Góra 1977, 279 + 29 ilustr. s., 60 zł

3622. MAJ Witold, Spór o milczenie, Warszawa 1970, 136 s., 20 zł

3623. MAJAKOWSKI , Majakowski w przekładach Artura Sandauera, Warszawa 1977, 280 s., 12 zł

3624. MAJAKOWSKI Włodzimierz, Liryka BP, Warszawa 1965, 195 s., 12 zł

3625. MAJCHROWSKI Jacek, Silni, zwarci, gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985, 232 s., 24 zł

3626. MAJCHROWSKI Jacek M., Geneza politycznych ugrupowań katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa "Dziś i jutro", Paryż 1984, 175 s., 25 zł

3627. MAJCHROWSKI Jacek M., Polityka wyznaniowa. Wybór źródeł, Kraków 1980, 225 s., 40 zł

3628. MAJCHROWSKI Jacek M., Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe 1937-1945, Warszawa 1979, 98 s., 30 zł

3629. MAJCHROWSKI Jacek M., Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1988, 141 s., 30 zł

3630. MAJDA Jan, Okresy literackie. Praca zbiorowa pod redakcją..., Warszawa 1990, 381 s., 10 zł

3631. MAJEWICZ Alfred F., Dzieje legendy Ajnów, Warszawa 1983, 244 s., 10 zł

3632. MAJEWSKI Ryszard, Cecora rok 1620, Warszawa 1970, 255 s., 60 zł

3633. MAJEWSKI Ryszard, Waffen SS. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1982, 295 s., 15 zł

3634. MAJEWSKI Stanisław, Pokaż mi swoją dłoń, Warszawa(?) 1988, 197 s., 10 zł

3635. MAJKA Józef ks., Katolicka nauka społeczna, Rzym 1986, 405 s., 15 zł

3636. MAJKOWSKI Józef TJ ks., Święty Stanisław Kostka. Studium z dziedziny hagiografii psychologicznej, Rzym 1965, 321 s., 27 zł

3637. MAJORKIEWICZ Felicjan, Lata chmurne, lata durne, Warszawa 1983, 358 s., 24 zł

3638. MAKARCZYK Irena, Tomasz Ujejski (1612-1689), Olsztyn 2005, 318 s., 35 zł

3639. MAKARCZYK Janusz, Wielka polityka. Komedia w 3 aktach, Warszawa 1954, 91 s., 14 zł

3640. MAKARSKI Henryk, Najłatwiej najtrudniej, Lublin 1984, 164 s., 15 zł

3641. MAKOWIECKA Zofia, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Brat Adam. Maj 1844 - grudzień 1847, Warszawa 1075, 520, [16] s., 60 zł

3642. MAKOWIECKA Zofia, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Październik 1840 - maj 1844. Mickiewicz w College de France., Warszawa 1968, 704 s., 45 zł

3643. MAKOWIECKI Andrzej Z., Tadeusz Żeleński Boy, Warszawa 1987, 314 s., 10 zł

3644. MAKOWSKI Edmund, Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939, Warszawa-Poznań 1979, 416 s., 40 zł

3645. MAKOWSKI Juljan, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1922, 654, [2], 43 s., 80 zł

3646. MAKOWSKI Mariusz, SPYRA Janusz, Cieszyn - panoramy i widoki, Cieszyn 1998, 20 s., 10 zł

3647. MAKOWSKI Stanisław, Nie-boska komedia Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1971, 121 s., 5 zł

3648. MALARSKI Tomasz, Waterloo 1815, Warszawa 1984, 229 s., 12 zł

3649. MALARSTWO holenderskie XVII-XVIII wieku, Poznań 1958, 146 + 117 ilustr. s., 24 zł

3650. MALARSTWO polskie. Modernizm, Warszawa 1977, 354, [1], ilustr. barwnych i czarno-białych 217 s., 60 zł

3651. MALARSTWO polskie. Oświecenie. Klasycyzm. Romantyzm, Warszawa 1976, [2], 303, [1], (ilustr. w tekście barwn. XVI, czarno-białych 142 s., 40 zł

3652. MALARSTWO weneckie 1500-1750. Materiały z sesji naukowej w Toruniu 26-27 XI 1999, Toruń 2001, 180 s., 10 zł

3653. MALARSTWO włoskie w zbiorach polskich XVII-XVIII wieku. Wystawa... Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1956, 256 s., 24 zł

3654. MALCZEWSKI Antoni, Maria. Powieść ukraińska, Chicago 1945, LIX, 99 s., 45 zł

3655. MALCZEWSKI Rafał, Tatry i Podhale, Warszawa 1995, 216 s., 45 zł

3656. MALECZYŃSKI Karol, Bolesław Krzywousty. Zarys panowania, Kraków 1946?, 293 s., 45 zł

3657. MALECZYŃSKI Karol, Teksty źródłowe do historii Świdnicy i okręgu zestawili Tadeusz Bieda, Karol Fiedor, Stanisław Kotełko pod redakcją..., Wrocław 1958, XXVII, 12 s., 39 zł

3658. MALEWSKI Jerzy, Widziałem wolność w Warszawie, Warszawa 1984, 64 s., 18 zł

3659. MALICKI Jan, Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980, 239 s., 48 zł

3660. MALINOWSKA Irena, Mikołaj Zalaszowski. Polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa, Kraków 1960, 421 s., 45 zł

3661. MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena, Gwarancje wolności w ustawodawstwie średniowiecznych miast włoskich, Wrocław 1980, 103 s., 40 zł

3662. MALINOWSKI Bronisław, Dzieła. Tom I-XIII (w 14 voluminach), Warszawa 1984-2004, ponad 6000 s., 770 zł

3663. MALINOWSKI Bronisław, Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Opis ogrodnictwa. Część 2, Warszawa 1986, 335-703 s., 10 zł

3664. MALINOWSKI Jerzy, Julian Fałat, Warszawa 1987, 48 s., 5 zł

3665. MALINOWSKI Kazimierz, Żołnierze łączności walczącej Warszawy, Warszawa 1982, 371 s., 20 zł

3666. MALINOWSKI Rodion, Nowe Kanny. Operacja Jassy - Kiszyniów, Warszawa 1967, 354 s., 20 zł

3667. MALIŃSKi Mieczysław, Dlaczego chrześcijanie nie są Żydami, Wrocław 1993, 185 s., 12 zł

3668. MALIŃSKi Mieczysław, Dzieje ludzi którzy uwierzyli w Chrystusa, Poznań 1983, 290 s., 15 zł

3669. MALIŃSKI Mieczysław ks., Jezus i ty, Kraków 1961, 72 s., 6 zł

3670. MALISZEWSKI Edward, Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących. Druki i rękopisy, Warszawa 1928, 447 s., 100 zł

3671. MALRAUX Andre, Les Voix du Silence, Paryż 1951, 659 s., 60 zł

3672. MAMOŃ Bronisław, Koniński, Kraków 1969, 175 s., 12 zł

3673. MANDELSZTAM Osip, Późne wiersze, Londyn 1977, 79 s., 36 zł

3674. MANDELSZTAM Osip, Późne wiersze, Warszawa? br., 80 s., 20 zł

3675. MANELI Mieczysław, Historia doktryn polityczno-prawnych XIX w. Tom I-II, Warszawa 1964, 1966, 243, 232 s., 30 zł

3676. MANN Golo, Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku, Olsztyn 2007, 606 s., 64 zł

3677. MANN Tomasz, O sobie. Wybór pism autobiograficznych, Warszawa 1971, 304 s., 30 zł

3678. MANN Tomasz, MANN Henryk, Korespondencja 1900-1949, Warszawa 1975, 381 s., 36 zł

3679. MANTEL-NIEĆKO Joanna, Próba sił. Źródła do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981 , Warszawa 1991, 435 s., 36 zł

3680. MANTERO Gianni, Les Congres Internationeaux D'Exlibris 1953-1966, Jędrzejów 1967, 30 s., 36 zł

3681. MANTEUFFEL Jerzy, Książka w starożytności, Warszawa 1947, 64 s., 20 zł

3682. MANTEUFFLOWA Maria, J.K. Szaniawski. Ideologia i działalność 1815-1830, Warszawa 1936, 173, [2] s., 48 zł

3683. MANVELL Roger, FRAENKEL Heinrich, Goebbels, Warszawa 1962, s., 15 zł

3684. MANZAREK Łukasz, Rewizje osobiste, Lublin 1987, 55 s., 15 zł

3685. MAOIZM, Warszawa 1973, 322 s., 15 zł

3686. MAPA Map of Northern Canada, London 1894, 1 s., 90 zł

3687. MAPA (TYBET) TIBET and The Surrounding Regions, London 1894, 1 s., 200 zł

3688. MAPA Giżycko N-34-XVI, Warszawa 1992, s., 10 zł

3689. MAPA Map of The Australian Region, London 1894, 1 s., 60 zł

3690. MAPA Mrągowo N-34-XXII, Warszawa 1992, s., 10 zł

3691. MAPA Ostróda N-34-XX, Warszawa 1991, s., 10 zł

3692. MAPA turystyczna Karpat Polskich. [Ark. 1] Szczawnica-Pieniny-Żegiestów, Warszawa 1928, 1, 1 kart. s., 60 zł

3693. MAPA zabytków województwa olsztyńskiego, Warszawa 1973, 1 s., 20 zł

3694. MAPA. Spacerkiem wokół Olsztyna, Olsztyn br. (po 1973), 1 s., 12 zł

3695. MAPA. Warmia i Mazury. Szlaki samochodowe. Mapa turystyczna, Olsztyn 2004, 1 s., 10 zł

3696. MAPY Prus w oficynach europejskich w XVII-XVIII wieku, Olsztyn 2010?, 6 map s., 45 zł

3697. MAPY Wileńszczyzny. Część II powiat postawski i wilejski (rok 1937), Gdańsk 2002, 24 + mapy s., 25 zł

3698. MAPY Wileńszczyzny. Część III powiat brasławski i dziśnieński (rok 1937), Gdańsk 2002, 17 + mapy s., 25 zł

3699. MARAT Jean-Paul, Pisma wybrane, Warszawa 1951, 168 s., 12 zł

3700. MARAT Jean-Paul, Przygody młodego hrabiego Potowskiego. Powieść z czasów konfederacji barskiej, Warszawa 1969, 286 s., 24 zł

3701. MARAT Stanisław, SNOPKIEWICZ Jacek, Ludzie bezpieki. Dokumentacja czasu bezprawia, Warszawa 1990, 423 s., 25 zł

3702. MARCHWIŃSKI Roman, Szkoły polskie na Warmii 1929-1939. Przegląd wspomnień, Olsztyn 1970, 207 s., 40 zł

3703. MARCINKIEWICZ Stefan Michał, Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, Ełk 2015, 253 s., 40 zł

3704. MARCINKOWSKA Agnieszka, Duszpasterstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1997, Olsztyn 2000, 75 s., 20 zł

3705. MARCINKOWSKI Karol, Dwa listy przeora A. Kordeckiego. Rok 1655, Scranton, USA 1956, 24 s., 24 zł

3706. MARCJALIS , Epigramaty, Warszawa 1985, 196 s., 15 zł

3707. MARCZAK-OBORSKI Stanisław, Iskier przewodnik teatralny, Warszawa 1964, 672 s., 16 zł

3708. MARCZUK Józef, Prezydenci miasta Lublina 1918-1939, Lublin 1994, 125 s., 15 zł

3709. MARCZUK Władysław, Mrągowo dawniej i dziś. Część II. Sensburg damals und heute. Teil II, Mrągowo 2012, 68, [5] s., 45 zł

3710. MARCZUK Władysław, Mrągowo, Mikołajki i okolice na starej widokówce. Sensburg Nikolaiken und Umgebung auf der alte Ansichtskarte, Mrągowo 2006, 96 s., 55 zł

3711. MAREK Franciszek Antoni, CISZEK Zbigniew, Syn śląskiej ziemi. Arcybiskup Józef Feliks Gawlina, Racibórz 2005, 76, [8] s., 20 zł

3712. MARIA KAZIMIERA , Listy do Jana Sobieskiego, Warszawa 1966, 282 s., 15 zł

3713. Marian SOBAŃSKI, Młody krajoznawca, Warszawa 1954, 302 s., 20 zł

3714. MARIANOWICZ Antoni, Polska, Żydzi i cykliści. Dziennik roku przestępnego, Warszawa 1999, 285 s., 15 zł

3715. MARIANOWICZ Antoni, Za czym pani stoi?..., Warszawa 1988, 219 s., 10 zł

3716. MARINOW Mirosław, Ja woda, Łódź 1987, 76 s., 15 zł

3717. MARKIEWICZ Aldona, Uzdrowisko, Poznań 1988, 62 s., 16 zł

3718. MARKIEWICZ Henryk, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970, 407 s., 12 zł

3719. MARKIEWICZ Henryk, Pozytywizm, Warszawa 1978, 626 s., 20 zł

3720. MARKIEWICZ Lech, Zarys fizjologii dla psychologów, Warszawa 1971, 256 s., 14 zł

3721. MARKIEWICZ Piotr, Królewska droga do Nieba dla osób zakonnych czyli Reguła św. Augustyna wyłożona w 31 konferencjach, Częstochowa 1948, 159 s., 24 zł

3722. MARKIEWICZ Stanisław, Protestantyzm, Warszawa 1982, 294 s., 12 zł

3723. MARKOVIC Mihailo, Formalizm w logice współczesnej, Warszawa 1962, 496 s., 18 zł

3724. MARKOWSKA Wanda, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1979, 500 s., 12 zł

3725. MARKOWSKI Antoni, Poczta podniebna, Kraków 1997, 61, [3] s., 15 zł

3726. MARKOWSKI Mieczysław, Logika, Wrocław 1975, 232 s., 10 zł

3727. MARKOWSKI Mieczysław, Metodologia nauk, Wrocław 1976, 176 s., 25 zł

3728. MARKS Karol, 18 brumairea Ludwika Bonaparte, Warszawa 1980, 177 s., 12 zł

3729. MARKS Karol, Myśli, Warszawa 1978, 69 s., 10 zł

3730. MARKS Karol, Walki klasowe we Francji 1848-1850, Warszawa 1979, 240 s., 12 zł

3731. MARKS Karol, ENGELS Fryderyk, Listy wybrane, Warszawa 1982, 686 s., 15 zł

3732. MARKS Karol, ENGELS Fryderyk, Manifest komunistyczny, Warszawa 1966, 127 s., 10 zł

3733. MARROU Herni-Irenee, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969, 657 s., 75 zł

3734. MARSZAŁEK Jan, Lato na klęczkach zimy, Olsztyn 1987, 99 s., 15 zł

3735. MARSZELEWSKI Włodzimierz, Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej, Toruń 2005, 288 s., 30 zł

3736. MARTI Samuel, Alt-Amerika. Musik der Indianer in prakolumbischer Zeit, Leipzig 1979, 194 s., 80 zł

3737. MARTIN John D., PETTY J. William, Personal Financial Management, New York 1982, 537 s., 30 zł

3738. MARTUSZEWSKI Edward, Die polnische Sprachfre in Preussen Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach, Olsztyn 2001, 271 s., 30 zł

3739. MARX Christoph, SAPAŁA Barbara, Das gestige Leben in Preussen in der Zeit der Fruehaufklaerung. Pod redakcją..., Olsztyn 2002, 155 s., 20 zł

3740. MARYNARKA Polska (1918-2008). T. 1. Zbiór studiów, Gdynia 2009, 484 s., 36 zł

3741. MARZEC 1968 w dokumentach MSW. Tom I. Niepokorni, Warszawa 2008, 927 s., 30 zł

3742. MASCALL Eric Lionel, Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj, Warszawa 1988, 331 s., 20 zł

3743. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 1/1997, Giżycko 1997, 235 s., 32 zł

3744. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 2/1999, Giżycko 1999, 354 s., 32 zł

3745. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 3/2000, Giźycko 2000, 278 s., 30 zł

3746. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 4/2001, Giżycko 2001, 218 s., 30 zł

3747. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 5/2002, Giżycko 2002, 262 s., 30 zł

3748. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 6/2003, Giżycko 2003, 219 s., 30 zł

3749. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 7/2004, Giżycko 2004, 166 s., 30 zł

3750. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 8/2005, Giżycko 2005, 227 s., 36 zł

3751. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 9/2006, Giżycko 2006, 160 s., 36 zł

3752. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 10/2007, Giżycko 2007, 176 s., 36 zł

3753. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 11/2008, Giżycko 2008, 212 s., 30 zł

3754. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 12/2009, Giżycko 2009, 172 s., 30 zł

3755. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur. Nr 13/2010, Giżycko-Olsztyn 2010, 103 s., 21 zł

3756. MASTERTON Graham, Magia seksu czyli co zrobić by twój mężczyzna był wspaniały w łóżku, Poznań 1992, 301 s., 10 zł

3757. MASZEWSKA-KANPPE Janina, Tajniki świata zwierzęcego, Warszawa 1927, 135 s., 30 zł

3758. MASŁOWSKI Maciej, Juliusz Kossak, Warszawa 1984, 56 + 116 ilustr. poza tekstem s., 16 zł

3759. MASŁOWSKI Maciej, Maksymilian Gierymski i jego czasy, Warszawa 1976, 378 s., 15 zł

3760. MASŁOWSKI Maciej, Malarski żywot Józefa Chełmońskiego, Warszawa 1972, 377 s., 16 zł

3761. MASŁOWSKI Maciej, Studia malarskie Wojciecha Kornelego Stattlera. Kraków - Rzym, Wrocław 1964, 111, tabl s., 30 zł

3762. MATEJKO , W 100 lecie urodzin Jana Matejki 1838-1938, Kraków (?) 1938, 32 s., 40 zł

3763. MATELSKI Dariusz, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa 1999, 464 s., 45 zł

3764. MATERIAŁY do dziejów Sejmu Czteroletniego. Tom VI, Warszawa 1969, 548 s., 60 zł

3765. MATERIAŁY do studiów nad osadnictwem bnińskim. Pogrodzie, Warszawa-Poznań 1979, 307 s., 40 zł

3766. MATERIAŁY i studia muzealne Tom VI, Przemyśl 1987, 364 s., 40 zł

3767. MATERIAŁY z sesji popularnonaukowej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie w związku z pięćdziesięcioleciem plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, Olsztyn 1971, 72 s., 24 zł

3768. MATERIAŁY źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego. T. I-IV, Warszawa 1966, 517, 541, 446, 618 s., 80 zł

3769. MATERNICKI Jerzy, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914-1918. Studium historiograficzne, Warszawa 1975, 544, [1] s., 24 zł

3770. MATERNICKI Jerzy, Kultura historyczna dawna i współczesna. Studia i szkice, Warszawa 1979, 444 s., 24 zł

3771. MATERNICKI Jerzy, Wielokształtność historii. Rozważania o kulturze historycznej i badaniach historycznych, Warszawa 1986, 382 s., 20 zł

3772. MATERSKI Wojciech, Polska a ZSRR 1923-1924. Stosunki wzajemne na tle sytuacji politycznej w Europie, Wrocław 1981, 380 s., 24 zł

3773. MATISSE , Henri Matisse. Painting and Sculptures in Sowiet Museums, Leningrad 1984, 207 s., 55 zł

3774. MATKOWSKI Zygmunt, Studja literackie. Wydał i słowem wstępnem poprzedził Juljusz Kleiner., Kraków 1923, 200 s., 12 zł

3775. MATKOWSKI Zygmunt, CIESIELSKA-BORKOWSKA Stefanja, Słownik encyklopedyczny francusko-polski i polsko-francuski, część pierwsza: francusko-polska Dictionnaire Encyclopedique Francais-Polonais et Polonais-Francais, premiere partie: francais-polonais, Lwów i Warszawa 1928, 871 s., 100 zł

3776. MATULEVICIUS Algirdas, Mazoji Lietuva XVIII amziuje, Vilnius 1989, 196 s., 26 zł

3777. MATULEWICZ Tadeusz, Wileńskie rodowody, Olsztyn 2003, 278 s., 55 zł

3778. MATULEWICZ Tadeusz, Z pieśnią przez wieki. Zbiór popularnych pieśni i piosenek patriotycznych, religijnych, ludowych, biesiadnych, Olsztyn 2010, 282 s., 20 zł

3779. MATULEWICZ Tadeusz, Z piosenką przez życie. Rzecz o Włodzimierzu Jarmołowiczu, Olsztyn 2008, 160 s., 36 zł

3780. MATUSIEWICZ Andrzej, SKŁODOWSKI Krzysztof , Walenty Roman 1877-1952. Honorowy obywatel Suwałk. Szkic biograficzny, Suwałki 2006, 63 s., 18 zł

3781. MATUSZEWICZ Marcin, Diariusz mojego życia 1714-1764. Tom I-II, Warszawa 1986, 928, (ilustr. poza tekstem 24), 815, (ilustr. poza tekstem 24) s., 150 zł

3782. MATUSZEWSKI Józef, Słowiański tydzień. Geneza, struktura i nomenklatura, Wrocław 1978, 134 s., 40 zł

3783. MATUSZEWSKI Ryszard, Iwaszkiewicz, Warszawa 1965, 80 s., 6 zł

3784. MATUSZEWSKI Ryszard, Szkice krytyczne., Warszawa 1954, 323 s., 16 zł

3785. MATUSZKIEWICZ Antoni, Góry Kamienne, Kraków 1986, 77 s., 12 zł

3786. MATUSZKIEWICZ Antoni, Lżejsze od ziemi, Wrocław 1982, 35 s., 15 zł

3787. MATWIJOWSKI Krystyn, ŻERELIK Rościsław, Studia wschodnie., Wrocław 1993, 142 s., 39 zł

3788. MATYSIAK Bogdan Wiktor, Izraelskie sanktuaria okresu przedkrólewskiego, Olsztyn 2003, 88 s., 15 zł

3789. MATYWIECKI Piotr, Poematy biblijne, Warszawa 1995, 98 s., 18 zł

3790. MAUR Piotr, Dwadzieścia osiem i pół, Kraków 2002, 42 s., 12 zł

3791. MAURER Robert, Filozofia kaizen, Jak mały krok może zmienić Twoje życie, Gliwice 2007, 158, [2] s., 12 zł

3792. MAURIAC Francois, Destins. 30 bois originaux de Guy Dollian. , Paris 1930, 126 s., 40 zł

3793. MAURUSCHAT Hans Heinrich, Gewürze, Zucker und Salz im vorindustriellen Europa, Gottingen 1975, 183, [32] s., 44 zł

3794. MAUSS Marcel, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, 881 s., 45 zł

3795. MAYENOWA Maria Renata, O języku poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 1983, 166 s., 12 zł

3796. MAYENOWA Maria Renata, Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej, Warszawa br., 213 s., 20 zł

3797. MAZOWIECKI Wojciech, Wydarzenia 3 maja 1946, Paryż 1989, 151 s., 24 zł

3798. MAZUR Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, 479 s., 24 zł

3799. MAZUR Grzegorz, WĘGIERSKI Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice , 256 s., 24 zł

3800. MAZUR Jan, Z wysokich Tater wiaterny sum... Wiersze w gwarze podhalańskiej, Lwów 1937, 47 s., 90 zł

3801. MAZUR Maria, W Stwoszowym domu, Kraków 1955, 131 s., 20 zł

3802. MAZUR Zbigniew, Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005), Poznań 2006, 355 s., 25 zł

3803. MAZUR Zygmunt, Studia nad kancelarią Leszka Czarnego, Wrocław 1975, 225 s., 60 zł

3804. MAZURCZAK Monika, MARGOL Krzysztof, Przedsiębiorstwo Społeczne "Gancarska Wioska" Sp. z o.o.. Jarmark Mazurski, Nidzica ok. 2010, 24 s., 12 zł

3805. MAZURKIEWICZ , Pro Memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004), Gdańsk 2008, 587 s., 24 zł

3806. MAZURKIEWICZ Józef, Jurydyki lubelskie, Wrocław 1956, 160 s., 48 zł

3807. MAZURY Zachodnie. Atlas turystyczny, Gdańsk 2009, 144 s., 22 zł

3808. MAZURY zapamiętane. Relacje i wspomnienia mieszkańców ziemi piskiej, Orzysz 2014, 264 s., 39 zł

3809. MAZURY. Słownik stronniczy, ilustrowany, Dąbrówno-Warszawa 2008, 248 s., 33 zł

3810. MAŁA Encyklopedia Muzyki, Warszawa 1968, 1268 s., 12 zł

3811. MAŁA encyklopedia przyrodnicza. Wydanie II. Matematyka. Mierzenie i miary. Energia. Materia. Wszechświat. Ziemia. Życie. Roślina. Zwierzę. Człowiek, Warszawa 1962, 849 s., 10 zł

3812. MAŁACZEWSKI Eugeniusz, Koń na wzgórzu. Opowiadania, Warszawa 1986, 91 s., 15 zł

3813. MAŁCUŻYŃSKI Karol, Zanim zapłonęła Warszawa... Fakty i dokumenty o powstaniu warszawskim, Warszawa 1955, 85, [1] s., 16 zł

3814. MAŁCUŻYŃSKI Karol, WOJNACKI W(acław KIETLICZ), Zwiedzamy nową Warszawę, Warszawa 1950, 95, [1] s., 24 zł

3815. MAŁE formy w literaturze rosyjskiej, Rzeszów 1995, 222 s., 18 zł

3816. MAŁECKI Andrzej, Kętrzyn i okolice. Informator turystyczny, Gdańsk 1980, 28, [6] s., 10 zł

3817. MAŁECKI Andrzej, Kętrzyn und Umgebung. Touristischer Informator, Gdańsk 1981, 31 s., 10 zł

3818. MAŁECKI Andrzej, Wolfsschanze in Gierłoż, Gdańsk 1981, 28 s., 10 zł

3819. MAŁECKI Jan M., Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków 1991, 413 s., 20 zł

3820. MAŁEK Eliza, Narracje staropolskie w Rosji XVII i XVIII wieku, Łódź 1988, 296 s., 27 zł

3821. MAŁEK Zdzisław, W Beskidzie Sądeckim, Warszawa 1971, 144 s., 18 zł

3822. MAŁEK Zdzisław, NYKA Józef, In the Pieniny Mountains, Warszawa 1968, 144, 16 s., 18 zł

3823. MAŁGOWSKA Hanna Maria, Adam Szymański a rosyjscy epicy wygnania. Apologie i różnice, Olsztyn 1991, 103 s., 25 zł

3824. MAŁKOWSKI Kazimierz, Bedeker gdyński, Gdańsk 1995, 265 s., 12 zł

3825. MAŁOWIST , SPOŁECZEŃSTWO Gospodarka Kultura. Studia ofiarowane Marianowi Małowistowi w czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa 1974, 440 s., 45 zł

3826. MAŁOWIST Marian, Handel zagraniczny Sztokholmu i polityka zewnętrzna Szwecji w latach 1471-1503, Warszawa 1935, 189 s., 90 zł

3827. MAŁOWIST Marian, Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa 1976, 321 s., 15 zł

3828. MAŁOWIST Marian, Rzemiosło polskie w okresie Odrodzenia, Warszawa , 71 s., 20 zł

3829. MAŁY atlas gwar polskich opracowany przez Pracownię Atlasu i słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie. Tom VI część I: Mapy 251-300 i 2 mapy pomocnicze, Wrocław-Kraków 1963, nlb. 52 s., 100 zł

3830. MAŁY atlas gwar polskich opracowany przez Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kierunkiem K. Nitscha. Tom I Część I: Mapy 1-50 i 2 mapy pomocnicze. Część II. Wstęp do całości. Wykazy i komentarze do map 1, Wrocław-Kraków 1957, nlb. 52, 1 s., 120 zł

3831. MAŁY atlas gwar polskich opracowany przez Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kierunkiem K. Nitscha. Tom I Część II. Wstęp do całości. Wykazy i komentarze do map 1-50, Wrocław-Kraków 1958, 142 s., 30 zł

3832. MAŁY offset. Urządzenia i maszyny. Surowce i materiały. produkcja druków, Warszawa 1972, 258 s., 25 zł

3833. MAŁY przewodnik po Rzeszowie. Część II. Z mapką Miasta Rzeszowa oraz Kalendarzyk ucznia na rok szkolny 1946/47, Rzeszów 1946, 64 s., 24 zł

3834. MAŁY rocznik statystyczny 1938, Warszawa 1938, 406 s., 64 zł

3835. MAŁY rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, 424 s., 30 zł

3836. MAŁY Rocznik statystyczny Polski Wrzesień 1939 - czerwiec 1941, Warszawa 1990, 12, 161 s., 24 zł

3837. MAŁY słownik zoologiczny. Bezkręgowce, Warszawa 1976, 454 s., 12 zł

3838. MAŁŁEK Janusz, Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku, Olsztyn 1987, 221 s., 36 zł

3839. MAŁŁEK Janusz, Inne szkice pruskie. Szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych, Dąbrówno 2012, 256 s., 50 zł

3840. MAŁŁEK Janusz, Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur, Dąbrówno 2016, 294 s., 49 zł

3841. MAŁŁEK Janusz, Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.), Toruń 2012, 497 s., 60 zł

3842. MAŁŁEK Janusz , Ustawa o Rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1642, Poznań 1967, 230 s., 60 zł

3843. MAŁŁEK Karol, Plon. Dożynki na Mazurach. Widowisko ludowe, Koczarki 2014, 40 + płytka s., 30 zł

3844. MAŁŁEK Karol, JARECKI Andrzej, Jest dąb nad Mukrem, Warszawa 1956, 238 s., 20 zł

3845. MAŁŁEK Karol, KANT Arno, Mazurski śpiewnik regionalny., Olsztyn 1947, 48 s., 50 zł

3846. MC CLAVE James T., BENSON George P., Statistics for Business and Economics, San Francisco 1991, 1228 s., 60 zł

3847. MC NAB Chris, Najlepsi żołnierze świata, Warszawa 2002, 95 s., 15 zł

3848. McKENZIE John L. SJ, Kościół rzymskokatolicki, Warszawa 1975, 335 s., 24 zł

3849. MĘCZEŃSTWO i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, Warszawa 1988, 431 s., 45 zł

3850. MEDALE polskie ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Płock 1975, 40 s., 20 zł

3851. MEHMED , Księga miłości, Wrocław 1987, 205 s., 12 zł

3852. MEISSNER Janusz, L - jak Lucy. Opowieść lotnicza. II część opowieści Żądło Genowefy, Katowice 1946, 220 s., 20 zł

3853. MEISSNER Janusz, Trzy diamenty, Kraków 1976, 353 s., 10 zł

3854. MEJOR Marek, Buddyzm, Warszawa 1980, 267 s., 18 zł

3855. MEKLER Siegfried, Hellenisches Dichterbuch, Leipzig 1912, XX, 164 s., 30 zł

3856. MEKSYK 1968. XIX Igrzyska Olimpijskie, Warszawa 1969, 262 s., 24 zł

3857. MELLER Stefan, Pożegnanie z rewolucją, Chotomów 1991, 278 s., 20 zł

3858. MELOCH Maksymilian, Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym, Warszawa 1953, 243 s., 20 zł

3859. MELSEN Andrew G. van, Filozofia przyrody, Warszawa 1963, 399 s., 24 zł

3860. MELSEN Andrew G. van, Nauka i technologia a kultura, Warszawa 1969, 424 s., 12 zł

3861. MELSEN Andrew G. van, Nauki fizykalne a etyka. Uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością, Warszawa 1970, 219 s., 12 zł

3862. MENDRYGAŁ Zenon, Arsenał Bellony, Warszawa 1977, 392 s., 16 zł

3863. MENTZEL Zbigniew, Pod kreską. Ostatnie kwartały PRL, Londyn 1990, 240 s., 18 zł

3864. MERKURIUSZ Polski, Kraków 1960, 490 s., 32 zł

3865. MERLEAU-PONTY Maurice, Fenomenologia percepcji. Fragmenty, Warszawa 1988, 111 s., 15 zł

3866. MERLEAU-PONTY Maurice, Proza świata. Eseje o mowie, Warszawa 1976, 257, (2) s., 35 zł

3867. MERRIDALE Catherine, Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939-1945, Poznań 2007, 470 s., 32 zł

3868. MERTON Robert K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, 670 s., 24 zł

3869. MERZEL Dennis Gempo, Oko nigdy nie śpi, Warszawa 1995, 175 s., 15 zł

3870. METODOLOGICZNE problemy syntezy historii historiografii polskiej, Rzeszów 1998, 308 s., 14 zł

3871. METRICIANA. Dasliedawanii i materiały Metriki Wjalikawa Kniastwa Litouskawa. Tom III, Mińsk 2004, 296 s., 48 zł

3872. METTERNICH , Korespondencja Metternicha w sprawie Uniwersytetu Krakowskiego 1820-1829, Kraków 1935, LXXXI, 165 s., 60 zł

3873. MEYE Helmuth, Dzieje miasta Dąbrówna w Prusach Wschodnich 1326-1926, Warszawa-Dąbrówno 2001, 147 s., 60 zł

3874. MEYER A. O., Bismarck, Bielefeld und Leipzig 1925, 95 s., 36 zł

3875. MEYSZTOWICZ Jan, Saga Brygady Podhalańskiej, Warszawa 1957, 202 s., 15 zł

3876. MEZ Adam, Renesans islamu, Warszawa 1980, 490 s., 20 zł

3877. MIAKOTA Paweł, pamiętanie, zapominanie, Dąbrówno 2012, 48 s., 15 zł

3878. MIASTA doby feudalnej w Europie środków-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, Warszawa 1976, 325 s., 48 zł

3879. MICEWSKI Andrzej, Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paris 1982, 465 s., 27 zł

3880. MICEWSKI Andrzej, Polityka staje się historią, Warszawa 1986, 471 s., 15 zł

3881. MICEWSKI Andrzej, Roman Dmowski, Warszawa 1971, 424 s., 15 zł

3882. MICEWSKI Andrzej, W cieniu Marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1968, 424 s., 24 zł

3883. MICEWSKI Andrzej, Współrządzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976, Kraków 1981, 269 s., 10 zł

3884. MICEWSKI Andrzej, Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice, Kraków 1964, 405 s., 18 zł

3885. MICHALAK Henryk Stanisław, Józef Szujski 1835-1883. Światopogląd i działanie, Łódź 1987, 301, [2] s., 15 zł

3886. MICHALIK Jan, Żywoty budynków Teatru Krakowskiego 1865-1893, Kraków 1994, 79, nlb. s., 15 zł

3887. MICHALIK Janusz, Trzy razy twarz, Nowy Sącz 1986, 32 s., 16 zł

3888. Michalski Bogdan, Prawo dziennikarza do informacji, Kraków 1974, 186 s., 12 zł

3889. MICHALSKI Bohdan, Polemiki filozoficzne Stanisława Igancego Witkiewicza, Warszawa 1979, 279 s., 24 zł

3890. MICHALSKI Jarosław, Eduakcja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Toruń 2004, 283 s., 18 zł

3891. MICHALSKI Jerzy, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1977, 119 s., 32 zł

3892. MICHALSKI Ryszard, Obraz bolszewizmu i Rosji Sowieckiej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1917-1919, Toruń 1997, 75 s., 15 zł

3893. MICHALSKI Ryszard, Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia. Polacy wobec świata w polskiej myśli społecznej i politycznej na Pomorzu w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2001, 109 s., 15 zł

3894. MICHALSKI Stanisław, Karpowicz, Warszawa 1979, 191 s., 15 zł

3895. MICHAŁ ANIOŁ , Michał Anioł. Geniusze sztuki, Warszawa 1990, 128 s., 15 zł

3896. MICHAŁOWSKA Mira, Przez kuchnię i od frontu, Warszawa 1988, 180 s., 15 zł

3897. MICHAŁOWSKI Kazimierz, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970, 233 s., 16 zł

3898. MICHAŁOWSKI Kazimierz, Wystawa wykopalisk egipskich Uniwersytetu Józefa Piłudskiego. Przewodnik Muzeum NArodowe Warszawa 1937, Warszawa 1937, 43, VIII s., 40 zł

3899. Michałkow Siergiej, Tak, Warszawa 1951, 24 s., 36 zł

3900. MICHNIEWSKA-SZCZEPKOWSKA Barbara, SZCZEPKOWSKI Bohdan, Województwo olsztyńskie. Środowisko geograficzne. Tekst i mapy krajoznawcze, Olsztyn 1979, 68 s., 27 zł

3901. MICHNIK Adam, Niezłomny z Londynu i inne eeje. Lektury więzienne, Warszawa 1984, 181 s., 15 zł

3902. MICHNIK Adam, Rozmowa w cytadeli, Warszawa 1983, 63 s., 15 zł

3903. MICHOTEK Jerzy, Tylko we Lwowie, Warszawa 1990, 180, [1], [64] s., 18 zł

3904. MICHOWICZ , W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX wieku. Księga jubileuszowa profesora Waldemara Michowicza., Łódź 2000, 462, [1] s., 40 zł

3905. MICHTA Jerzy, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2000, 79 s., 20 zł

3906. MICHTA Norbert, SOBCZAK Jan, Postacie z przełomu wieków. Z kręgu działaczy SDKPiL, Warszawa 1983, 444 s., 15 zł

3907. MICKIEWICZ , Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny, Warszawa 1957, 354 s., 24 zł

3908. MICKIEWICZ Adam, Korybut książę Nowogródka (Grażyna). Podobizna autografu ze zbiorów Przezdzieckich wydał Julian Krzyżanowski, Warszawa 1950, 10, tabl. XXXV s., 25 zł

3909. MICKIEWICZ Adam, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Warszawa 1947, 123 s., 16 zł

3910. MICKIEWICZ Adam, Wiersze, Warszawa 1969, 551 s., 24 zł

3911. MICKIEWICZ Adam, Wiersze 1825-1829. Dzieła wszystkie. Tom pierwszy, część druga. , Wrocław 1972, 363 s., 18 zł

3912. MICKIEWICZ Adam, Wiersze, uzupełnienia i materiały. Dzieła wszystkie. Tom pierwszy, część czwarta. Opracował Czesław Zgorzelski., Wrocław 1986, 288 s., 18 zł

3913. MIEDWIEDIEW Roj, Rodzina Stalina, Warszawa 1990, 72 s., 12 zł

3914. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku., Olsztyn 1997, 130 s., 18 zł

3915. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza. , Olsztyn 2005, 346 s., 32 zł

3916. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. , Olsztyn 1996, 352 s., 20 zł

3917. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich., Olsztyn 2000, 224 s., 22 zł

3918. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Radości i troski życia codziennego. , Olsztyn 2006, 489 s., 37 zł

3919. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt., Olsztyn 2002, 213 s., 21 zł

3920. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, Olsztyn 2013, 311 s., 33 zł

3921. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, Olsztyn 2008, 392 s., 37 zł

3922. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Wielkie bitwy, Olsztyn 2011, 294 s., 35 zł

3923. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich., Olsztyn 2004, 222 s., 27 zł

3924. MIĘDZY literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w., Lublin 1986, 262 s., 20 zł

3925. MIĘDZY sierpem a młotem. ZSRR a świat, New York 1985, 309 s., 15 zł

3926. MIĘDZY sierpem a młotem. ZSRR a świat, Warszawa 1987, 312 s., 12 zł

3927. MIĘDZYNARODOWE powiązania Uniwersytetu Krakowskiego w dobie Kopernika, Kraków 1973, 124 s., 12 zł

3928. MIĘDZYNARODOWE Triennale Rysunku. Wrocław 1978. The International Dr(a)wing Triennal (oraz) Prasa o Triennale. The Press about Triennale, Wrocław 1978, 1979, nlb. 64 + 365 tabl., 168 s., 40 zł

3929. MIĘDZYRZECKI Artur, Wieczory muranowskie, Warszawa 1954, 198 s., 24 zł

3930. MIELCZARSKI Stanisław, Rynek zbożowy na ziemiach polskich w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Próba rejonizacji, Gdańsk 1962, 232 s., 50 zł

3931. MIELESZKO Jadwiga, Pałac Czapskich, Warszawa 1971, 78 s., 12 zł

3932. MIELNICZUK Teresa, GRZEGORZEWSKI Bohdan, Historia ramy do obrazu, Warszawa 1977, 48 s., 12 zł

3933. MIEROSZEWSCY Sobiesław i Stanisław, Wspomnienia lat ubiegłych, Kraków 1964, 302 s., 36 zł

3934. MIEROSZOWSKI Stanisław, O heraldyce polskiej, Łódź br., 102 s., 20 zł

3935. MIERZECKA Anna, Patrz w serce. Rzecz o braciach Śniadeckich, Warszawa 1969, 400 s., 10 zł

3936. MIERZECKA Janina, Wrocławski Ostrów Tumski, Wrocław 1964, 144 s., 14 zł

3937. MIERZWA Edward Alfred, Anglia a Polska w epoce Jana III Sobieskiego, Łódź 1988, 347 s., 28 zł

3938. MIERZWA Edward Alfred, Anglia a Polska w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1986, 315 s., 24 zł

3939. MIERZWA Waldemar, Bibliografia grunwaldzka, Olsztyn 1990, 152 s., 24 zł

3940. MIERZWA Waldemar, Dawne Dąbrówno w stu ilustrowanych opowieściach, Dąbrówno 2014, 112 s., 60 zł

3941. MIERZWA Waldemar, Miasteczko, Dąbrówno 2014, 144 s., 30 zł

3942. MIERZWA Waldemar, MAZUREK Krzysztof, Zasmakuj w Warmii. Rzecz nie tylko o kuchni, Dąbrówno 2016, 160 s., 45 zł

3943. MIERZYŃSKI Zdzisław, Wybrane żywoty książąt kościoła polskiego., Łódż 1949, 151 s., 12 zł

3944. MIESZKÓWNA , Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt, Warszawa 2007, 156 s., 20 zł

3945. MIESZKOWSKI Józef Tadeusz, Wspomnienia dziennikarza socjalisty, Warszawa 1971, 420 s., 18 zł

3946. MIETZ Andrzej, PAKULSKI Jan, Parafia i kościół św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim. Dzieje. Wiara. Trwanie., Toruń 1999, 439 s., 40 zł

3947. MIGDAŁ Stefan, Piłsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej, Katowice 1961, 291 s., 24 zł

3948. MIGEO Marcel, Saint-Exupery, Warszawa 1966, 246 s., 24 zł

3949. MIGO Aleksander, Ciemny pokój, Kraków 1985, 47 s., 12 zł

3950. MIGO Aleksander, Monolog po sezonie, Kraków 1979, 45 s., 15 zł

3951. MIKLASZEWSKI Krzysztof, Twarze Teatru. Jerzy Trela, Kraków 1985, 92 s., 6 zł

3952. MIKOS Stanisław, Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939, Warszawa 1987, 363 s., 27 zł

3953. MIKOS Stanisław, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939, Gdańsk 1979, 364 s., 32 zł

3954. MIKOŁAJCZAK Witold, Grunwald 1410. Bitwa, która przeszła do legendy, Zakrzewo 2010, 220 s., 18 zł

3955. MIKOŁAJCZYK Stanisław, Diariusz, Siedlce 1988, 92 s., 12 zł

3956. MIKOŁAJEWSKI Andrzej Wiktor, Na wszystkich progach, Łódź 1986, 84 s., 15 zł

3957. MIKUCKI Sylwiusz, Etudes sur la diplomatique Russe la plus Ancienne oraz: DĄBROWSKI Jan, Corona Regni Poloniae au XIV E.S., Kraków 1953, 64 s., 16 zł

3958. MIKULAK Stanisław, MATCZYŃSKI Grzegorz, Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia. Tradycja. Organizacja, Olsztyn 2013, 215 s., 50 zł

3959. MIKULSKI Jan, Medycyna hitlerowska w służbie III Rzeszy, Warszawa 1981-1983, 218 s., 24 zł

3960. MIKULSKI Tadeusz, Adam Czahrowski z Czahrowa. Portret literacki, Kraków 1947, 82 s., 24 zł

3961. MIKULSKI Tadeusz, Rzeczy staropolskie., Wrocław 1964, 530 s., 27 zł

3962. MIKULSKI Zygmunt, Do rytmu, Lublin 1982, 68 s., 15 zł

3963. MILCZEWSKI-BRUNO Ryszard, Gwizdy w obecność, Olsztyn 1982, 63 s., 20 zł

3964. MILCZEWSKI-BRUNO Ryszard, Poboki, Olsztyn 1971, 75 s., 18 zł

3965. MILENIUM pod szczególną kontrolą. Źródła do uroczystości w diecezji warmińskiej, Olsztyn 2013, 233, [1] s., 36 zł

3966. MILEWSKI Andrzej, Moskiewski teatr na podsłuchu, Kraków 2003, 157 s., 15 zł

3967. MILEWSKI Edgar, Opowieści gdańskich uliczek, Gdańsk 1972, 254 s., 20 zł

3968. MILEWSKI Józef, Kociewie w piśmiennictwie i druku. Przyczynki do przewodnika-informatora turystycznego, Gdańsk 1980, 119 s., 15 zł

3969. MILEWSKI Józef, Pogódki wieś letniskowa nad rzeką Wierzycą, Gdańsk 1982, 31 s., 10 zł

3970. MILEWSKI Józef, Starogard Gdański. Stolica Kociewia i okolice, Gdańsk 1982, 52 s., 12 zł

3971. MILITARIA pomorskie. Zbiór studiów. Tom IV, Bydgoszcz 2012, 302 s., 15 zł

3972. MILLER George A., GALANTER Eugene, Plany i struktury zachowania, Warszawa 1980, 234 s., 18 zł

3973. MILLER Marek, Arystokracja, Warszawa br., 272 s., 36 zł

3974. MILTON John, A Various Commentary on the Poems. Vol. One. The Latin and Greek Poems. Ed. by Douglas Bush. The Italian Poems. Ed. by the late J. E. Shaw. Uptated by A. Bartlett Giamalti, London , 389 s., 40 zł

3975. MINAKOWSKI Jerzy, Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Bibliografia zawartości za lata 1957-2006, Olsztyn 2007, 258 s., 30 zł

3976. MINCEWICZ Jan, Pieśni Wileńszczyzny, Olsztyn 2007, 200 s., 20 zł

3977. MINCZAKIEWICZ Tadeusz, Stosunki społeczne na Ślasku Opolskim w latach 1922-1933, Wrocław 1976, 195 s., 25 zł

3978. MINIEWICZ Janusz, PERZYK Bogusław, Międzyrzecki Rejon Umocniony 1934-1945, Warszawa 1993, 91 s., 40 zł

3979. MINKEVICIUS Johanas, Lietuvos baznyciu manas. The Art. od Lithuanian Churches, Vilnius br., 306 s., 50 zł

3980. MIODEK Jan, O języku do kamery. , Rzeszów 1992, 240 s., 12 zł

3981. MIODOŃSKA Barbara, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983, 139 s., 18 zł

3982. MIODY pitne czyli jak w domowych warunkach najstarszy polski trunek przysposobić, Warszawa 2005, 169 s., 24,5 zł

3983. MIREAUX Emile, Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962, 212 s., 36 zł

3984. MIREK Zbigniew, PIĘKOŚ-MIRKOWA Halina, Przyroda Kotliny Tatrzańskiej. Poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. , Kraków-Zakopane 1993, 418 s., 25 zł

3985. MIREK Zdzisław, DIE GROSSEN Seen der Masurischen Seenplatte, Olsztyn 1971, 36 s., 15 zł

3986. MIREK Zdzisław, Dolina Wielkich Jezior Mazurskich , Poznań 1971, 36 s., 20 zł

3987. MIREK Zdzisław, Ziemia Olsztyńska 1945-1970, Olsztyn 1970, 76 s., 24 zł

3988. MISAKOWSKI Stanisław, Trzy chwile, Kraków 1983, 64 s., 12 zł

3989. MISCELLANEA Historico-Archivistica. Tom IV, Warszawa 1994, 297 s., 36 zł

3990. MISCELLANEA Historico-Archivistica. Tom V, Warszawa 1995, 176 s., 36 zł

3991. MISCELLANEA źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia, Wrocław 1989, 206 s., 45 zł

3992. MISHRA Rammurti S., Podstawy jogi królewskiej. Podręcznik teoretyczno-praktyczny. Część I-II, Warszawa(?) br., 72, 111 s., 30 zł

3993. MISIASZEK Antoni ks., Sakramentologia pastoralna , Olsztyn 2010, 167 s., 30 zł

3994. MISIORNY Michał, Teatry dramatyczne Ziem Zachodnich 1945-1960, Poznań 1963, 220 s., 24 zł

3995. MISIURSKA Anna, Zabawka ze skrawka, Warszawa 1987, 159 s., 27 zł

3996. MISTRZ Piotr Pathlelin, Warszawa 1953, 96 s., 20 zł

3997. MITKOWSKI Józef, Pomorze zachodnie w stosunku do Polski. Z 5 mapkami, Poznań 1946, 223 s., 24 zł

3998. MITOSEK Zofia, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa 1983, 400 s., 24 zł

3999. MITOSEK Zofia, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa 1983, 400 s., 24 zł

4000. MITROFANOW Ilja, Świadek, Warszawa 2011, 157 s., 20 zł

4001. MITTENZWEI Ingird, HERZFELD Erika, Brandenburg-Preussen : 1648-1789 : das Zeitalter des Absolutismus in Text und Bild, Berlin 1987, 441 s., 40 zł

4002. MITTENZWEI Ingrid, Friedrich II von Preussen. Eine Biographie, Berlin 1987, 250 s., 20 zł

4003. MITYK Jan, Na Nizinie Szczecińskiej, Warszawa 1971, 78 s., 15 zł

4004. MIĄCZYŃSKI Jan Antoni, Poznaj Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Przewodnik z 21 ilustracjami w tekście, Warszawa 1959, 36 s., 18 zł

4005. MIĄSO Józef, Dzieje oświaty polonijnej w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1970, 304 s., 20 zł

4006. MIŁKOWSKI Jerzy, Karate sportowe. Część 1-8, Warszawa br., każdy zeszyt po 64 str. s., 40 zł

4007. MIŁKOWSKI Jerzy, Sztuki i sporty walki Dalekiego Wschodu , Warszawa 1987, 223 s., 12 zł

4008. MIŁOBĘDZKA Krystyna, Wykaz treści, Warszawa 1984, 48 s., 15 zł

4009. MIŁOBĘDZKI Adam , Architektura polska XVII wieku. Tomy I-II, Warszawa 1980, 598, 501 s., 180 zł

4010. MIŁOSZ , Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1988, 378 s., 16 zł

4011. MIŁOSZ Czesław, Ewangelia według Marka. Apokalipsa, Paris 1984, 153 s., 10 zł

4012. MIŁOSZ Czesław, Księga Hioba, Paris 1981, 172 s., 10 zł

4013. MIŁOSZ Czesław, Księga pięciu megilot, Paris 1982, 182 s., 15 zł

4014. MIŁOSZ Czesław, Księga psalmów, Paris 1982, 324 s., 10 zł

4015. MIŁOSZ Czesław, Wiersze zebrane. Tom I, Warszawa 1980, 283 s., 20 zł

4016. MIŁOSZ Czesław, Światło dzienne, Warszawa? Paryż? 198?, 156, (3) s., 12 zł

4017. MIŁOSZ Oskar, Baśnie i legendy litewskie, Olsztyn 1985, 206 s., 10 zł

4018. MIŚ Władysław, Zarys historii gospodarczej Polski Ludowej. Część I. Polska w okresie wielkich przemian społeczno-ekonomicznych 1944-1949, Warszawa 1987, 177 s., 20 zł

4019. MLECZKO Andrzej, Rysunki i aforyzmy, Warszawa 2004, 130 s., 12 zł

4020. MLEKICKA Marianna, Jakub Mortkowicz księgarz i wydawca, Wrocław 1974, 274 s., 24 zł

4021. MLYNARZ Zdenek, Perspektywy i konsekwencje "normalizacji" w Polsce, Warszawa 1982, 20 s., 12 zł

4022. MOCHNACKI , DZIEŁA Maurycego Mochnackiego. Tom I. Listy Maurycego Mochnackiego i jego brata Kamila wyszłych z Wojskiem Polskim do Francyi w roku 1831 pisane z Paryża, Metz i Avignon do rodziców swoich w Galicyi, Poznań 1863, IX, 388 s., 180 zł

4023. MOCHNACKI , DZIEŁA Maurycego Mochnackiego. Tom II-III. Powstanie narodu polskiego w roku 1830-1831, Poznań 1863, 387, 445 s., 150 zł

4024. MOCZAR Mieczysław, Barwy walki, Warszawa 1967, 349 s., 12 zł

4025. MOCZARSKI , Sprawa Kazimierza Moczarskiego, Kraków br. (przed 1982), 32 s., 15 zł

4026. MODRZEJEWSKA , Korespondencja Heleny Modrzejewskiej. Tom I-II, Warszawa 1965, 528, 496 s., 36 zł

4027. MODZELEWSKI Karol, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, 517, [1] s., 36 zł

4028. MODZELEWSKI Zygmunt, Polityka zagraniczna Polski. Artykuły i przemówienia, Warszawa 1960, 180 s., 20 zł

4029. MODZELEWSKI Zygmunt, Tło społeczne nauki polskiej w dobie Odrodzenia, Warszawa 1954, 45 s., 10 zł

4030. MOJSKI (B. de Weydenthal) Piotr Maria, Cartographia Rappersviliana Polonorum. Katalog zbiorów kartograficznych Muzeum Polskiego w Rappersvillu, Rapperswil 1995, XVIII, 642 s., 160 zł

4031. MOKRZECKI Lech, Studium z dziejów nauczania historii. Rozwój dydaktyki przedmiotu w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do schyłku XVII wieku, Gdańsk 1973, s., 40 zł

4032. MOLENDA Jan, Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918, Warszawa 1980, 523 s., 15 zł

4033. MOLENDA Janina i Antoni, Historia powszechna 1918-1945. Część I Lata 1918-1933, Katowice 1986, 202 s., 16 zł

4034. MOLIER , Skąpiec. Komedia w pięciu aktach BN, Wrocław 1974, XXVII, 160 s., 12 zł

4035. MOLLAT du JOURDIN Michel, Europa i morze, Warszawa 1995, 303 s., 18 zł

4036. MONDIN Battista, Telogowie wyzwolenia, Warszawa 1988, 184 s., 20 zł

4037. MONET Pierre, Egipt i Biblia, Warszawa 1968, 116 s., 24 zł

4038. MONGRILLON M. de, Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie 1694-1698, Wrocław 1982, 134 s., 20 zł

4039. MONIUSZKO Stanisław, Listy zebrane, Kraków 1969, 679 s., 75 zł

4040. MONIUSZKO Stanisław, Tańce góralskie z opery Halka. Opracował Józef Powroźniak, Kraków 1953, 23 składki s., 20 zł

4041. MONOGRAFIA Gminy Wilkowice, Wilkowice 2014, 422 s., 30 zł

4042. MONTAGNON Pierre, Historia Legii Cudzoziemskiej. Od 1831 roku do współczesności, Wrocław 2006, 411 s., 24 zł

4043. MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, Listy perskie., Warszawa 1979, 294 s., 12 zł

4044. MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, Myśli, Warszawa 1987, 128 s., 10 zł

4045. MONTGOMERY Bernard L., Od Normandii do Bałtyku, Katowice 1948, 255 s., 30 zł

4046. MOORE Georg Edward, Etyka, Warszawa 1980, 175 s., 30 zł

4047. MOORE George Edward, O metodzie filozoficznej, Warszawa 1990?, 127 s., 25 zł

4048. MOOREHEAD Alan, Nad Nilem Błękitnym i Białym, Warszawa 1985, 688 s., 24 zł

4049. MORAWSKA Anna, Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Kraków 1970, 244 s., 18 zł

4050. MÓRAWSKI Karol, Wola. Warszawskie Termopile 1944 r. Przewodnik historyczny po miejscach walk i straceń z dni powstania warszawskiego pod red..., Warszawa 1994, 156, nlb. s., 33 zł

4051. MORAWSKI Marian ks. T. J., Podstawy etyki i prawa, Kraków 1930, 470 s., 30 zł

4052. MORAWSKI Paweł, Aleksander Gierymski, Warszawa 1979, 48 s., 5 zł

4053. MORGAN David, Konflikt pamięci. Narracje radomskiego czerwca 1976 , Warszawa 2004, 184 s., 20 zł

4054. MORRIS Ivan, Świat Księcia Promienistego, Warszawa 1973, 324 s., 30 zł

4055. MORSTIN Ludwik Hieronim, Spotkania z ludźmi, Kraków 1959, 261 s., 30 zł

4056. MORTON J.K., West African Lilies and Orchids, London 1961, 71 + 20 s., 12 zł

4057. MOSCATI Sabatino, Kultura starożytna ludów semickich, Warszawa 1963, 287 s., 30 zł

4058. MOSKALOWA Alicja H., Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej, Warszawa 1979, 222 s., 12 zł

4059. MOSKAŁA Edward, Schroniska PTTK w Karpatach Polskich, Rzeszów 1979, 511 s., 15 zł

4060. MOSSAKOWSKI Paweł, Tu jest tak pięknie, Warszawa 1983, 68 s., 15 zł

4061. MOSSE George L., Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny III Rzeszy, Warszawa 1972, 452 s., 36 zł

4062. MOSZYŃSKI , Kazimierz Moszyński. Życie i twórczość., Wrocław-Kraków 1976, 163 s., 30 zł

4063. MOSZYŃSKI Adam, Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej. Oprac..., Warszawa 1989, 337 s., 10 zł

4064. MOSZYŃSKI August, Dziennik podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego architekta JKM Stanisława Augusta Poniatowskiego 1784-1786, Kraków 1970, 695 s., 48 zł

4065. MOTYLEWICZ Jerzy, Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Przemyśl-Rzeszów 1993, 318 s., 50 zł

4066. MOUNIER Emmanuel, Chrześcijaństwo i pojęcie postępu, Warszawa 1968, 150 s., 15 zł

4067. MOZART , MOZARTS Opern fur Prag, Praha 1991, 202 s., 20 zł

4068. MOŁDAWA Tadeusz, Naczelne władze Polski Ludowej 1944-1979. Skład osobowy i podstawy prawne organizacji i funkcjonowania, Warszawa 1979, 233 s., 20 zł

4069. MOŁDAWA Tadeusz, Skład osobowy naczelnych organów państwowych Polski Ludowej, Warszawa 1971, 139 s., 15 zł

4070. MOŚCICKI Henryk, Jakub Jasiński, Kraków 1948, 236, [2] s., 16 zł

4071. MROCZEK Ireneusz, SKIBICKI Franciszek, Ratusz - Muzeum. Przewodnik, Działdowo 2013, 48 s., 15 zł

4072. MROCZKO Teresa, Czerwińsk Romański, Warszawa 1972, 69, nlb. 48 s., 12 zł

4073. MRÓZ Wojciech, Która jesteś, Warszawa 1988, 53 s., 15 zł

4074. MROZEK Zdzisław, Polski ruch teatralny na Kujawach (Do roku 1939), Bydgoszcz 1976, 362 s., 40 zł

4075. MROZEK-DUMANOWSKA Anna, W kręgu religii krajów pozaeuropejskich. Praca zbior. pod redakcją..., Warszawa 1985, 312 s., 15 zł

4076. MROZIŃSKA Sztanisława, Szkoła Leona Schillera PWST 1946-1949, Wrocław 1972, 276, nlb. s., 27 zł

4077. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 1/1999, Mrągowo 1999, 113 s., 30 zł

4078. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 2/2000, Mrągowo 2000, 138 s., 20 zł

4079. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 6/7 2004/2005, Mrągowo 2006, 408 s., 25 zł

4080. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Tom 8/9 2006/2007, Mrągowo 2008, 242 s., 30 zł

4081. MSTISŁAWSKI S., Szpak ptak wiosenny. Powieść o M.E. Baumanio, Warszawa 1952, 353 s., 15 zł

4082. MUC Stanisław, Hakeldama, Kraków 1988, 77 s., 16 zł

4083. MUC Stanisław, Hebanowy kandelabr, Katowice 1986, 70 s., 15 zł

4084. MUCHA Bogusław, Michał Lermontow w literaturze polskiej lat 1841-1914, Wrocław 1975, 132 s., 24 zł

4085. MUGGERIDE Malcolm, Matka Teresa z Kalkuty, Warszawa 1973, 142 s., 15 zł

4086. MULARSKI Jacek, Daleko blisko, Łódź-Kielce 1987, 64 s., 15 zł

4087. MULLER Jean-Marie, Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy, Warszawa 1984, 133 s., 12 zł

4088. MULLER Jobst-Heinrich, WAECHTER Barbara, Nordost-Bibliothek Lüneburg. Band 1. Bestandskatalog der Landkartensammlung. , Luneburg 1984, XVII, 350 s., 100 zł

4089. MULLER Johannes, Dzieje Ostródy, Ostróda 2010, 635 s., 85 zł

4090. MULLER-WULCKO Walter, Bauten Der Gemeinschaft Aus Deutscher Gegenwart: Die Blauen Bücher , Leipzig 1928, s., 60 zł

4091. MURAWSKA Halina, Imigranci wiejscy w mieście, Olsztyn 1994, 144 s., 15 zł

4092. MURAWSKA Halina, Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem, Olsztyn 2000, 339 s., 32 zł

4093. MURAWSKI Andrzej, Akcjum 31 p.n.e., Warszawa 1986, 134 s., 16 zł

4094. MURZYNOWSKI Stanisław, Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija Polska, Olsztyn 1974, 184 s., 20 zł

4095. MUSGRAVE Richard A., MUSGRAVE Peggy B., Public Finance in The Theory and Practice, New York 1984, 824 s., 45 zł

4096. MUSIAŁ Teodor, Polskie szkolnictwo prywatne na Śląsku opolskim 1930-1939, Wrocław 1962, 194 s., 45 zł

4097. MUSICALIA Vetera. Katalog tematyczny rękopiśmiennych zabytków dawnej muzyki w Polsce. Tom I Zbiory muzyczne prowieniencji wawelskiej Zeszyt 4, Kraków 1974, 32, 95 s., 20 zł

4098. MUSIOŁ Józef, Sądy polowe w III Powstaniu Śląskim, Katowice 1978, 190 s., 24 zł

4099. MUSUROWICZ Daniel, Dziecko kompromisu, Warszawa 1989, 32 s., 16 zł

4100. MUSZKOWSKI Jan, O wrogach i miłośnikach książki, Łódż 1987, 16 s., 20 zł

4101. MUSZKOWSKI Jan, Życie książki, Kraków 1951, 467 s., 55 zł

4102. MUZEA na Warmii i Mazurach 1945-1974, Olsztyn 1974, 100 s., 15 zł

4103. MUZEUM Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. 100 lat, Olsztynek 2013, 349, [1] s., 59 zł

4104. MUZEUM Górnosląskie w Bytomiu. 100 lat dziejów, Bytom 2011, 423 s., 40 zł

4105. Muzeum Historii Miasta Gdańska. Jan III Sobieski w Gdańsku. Wystawa Jubileuszowa w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku (wrzesień-październik), Gdańsk 1983, 15, (1), s., 20 zł

4106. MUZEUM NARODOWE , SZTUKA warszawska od średniowiecza do połowy XX wieku. Katalog Wystawy Jubileuszowej zorganizowanej w stulecie powstania Muzeum 1862-1962, Warszawa 1962, 164 s., 27 zł

4107. MUZEUM Narodowe w Warszawie. Katalog galerii malarstwa obcego, Warszawa 1938, IX, 182, tablic160 s., 70 zł

4108. Muzeum Narodowe. Malarstwo angielskie od Hogartha do Turnera. Wystawa przygotowana przez British Council., Warszawa II 1967, 50 + 76 ilustr. s., 33 zł

4109. Muzeum Narodowe. Portret niemiecki 1500-1800. Wystawa zorganizowana przez Komisję im. Łukasza Cranacha przy Ministerstwie Kultury N.R.D. Katalog opracowała Gertruda Rudolff-Hille, Warszawa X 1961, 155, nlb. s., 24 zł

4110. Muzeum Narodowe. W kręgu rembrandtowskiej tradycji. Rysunki i grafika., Warszawa 1961, 122, tabl s., 40 zł

4111. MUZEUM Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Przewodnik, Wrocław 2001, 75, [1] s., 25 zł

4112. MY, OBORNICZANIE. Wielka Księga Obornik Śląskich, Oborniki 2005, 367 s., 70 zł

4113. MY, Sybiracy 2002 nr 13, Łódź 2002, 220 s., 16 zł

4114. MYCIELSKI Andrzej, Z zagadnień techniki parlamentarnej, Wrocław 1965, 102 s., 18 zł

4115. MYJAK Adam, Rzeźba, Olsztyn 1993, 95 s., 24 zł

4116. MYSTKOWSKI Waldemar, Treść do romansu prowincjonalnego, Warszawa 1984, 98 s., 15 zł

4117. MYSZKOWSKI Kazimierz ks. , Sanktuarium Maryjne w Piasecznie, Piaseczno 1985, 16 s., 15 zł

4118. MYSŁEK Wiesław, Społeczno-polityczna doktryna kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI, Warszawa 1981, 495 s., 18 zł

4119. MYŚLENICKI Wojciech, Pomorscy sprzymierzeńcy Jagiellończyków, Poznań 1979, 242 s., 20 zł

4120. MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI Stanisław, Szkice grudziądzkie, Gdańsk 1964, 115 + ilustr. s., 24 zł

4121. MYŚLIŃSKI Jerzy, Mikrofon i polityka. Z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960, Warszawa 1990, 364 s., 50 zł

4122. MĄCZAK Antoni, Między Gdańskiem a Sundem. Studia nad handlem bałtyckim od połowy XVBI do połowy XVII w., Warszawa 1972, 184 s., 50 zł

4123. MĄCZAK Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie nowożytnej, Warszawa 1986, 327 s., 20 zł

4124. MĄCZKOWSKI , Henryk Mączkowski. Malarstwo i grafika, Olsztyn 2009, 128 s., 49 zł

4125. MĄDROŚCI żydowskie, Warszawa 1961, 178, [1] s., 15 zł

4126. MĄKA Henryk, Kapitan schodzi ostatni, Warszawa 1979, 244 s., 8 zł

4127. MŁODZIEJOWSKI Jerzy, Orawą... Podhalem... Spiszem... Gawęda krajoznawcza, Warszawa 1983, 248 s., 16 zł

4128. MŁYNARSKI Zygmunt, Okruchy dziejów, Warszawa 1946, 196 s., 15 zł

4129. NA OSTRZU płomienia. Czeska poezja metafizyczna XX wieku, Poznań 1998, 228 s., 20 zł

4130. NA PIĘKNYM brzegu. Żoliborz, ludzie i książki, Warszawa 2007, 233 s., 24 zł

4131. NA POGRANICZU regionów. Monografia przyrodnicza Gminy Modliborzyce, Warszawa 1997, 192 s., 32 zł

4132. NA stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, Poznań 1982, 373 s., 15 zł

4133. NACZYK Paweł, Dziennik 1941-1947, Gdańsk 2005, 106 s., 20 zł

4134. NADGÓRSKA Barbara, Szeptane do konfesjonału drzewa, Łódź 1980, 50 s., 15 zł

4135. NADOLSKI Andrzej, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław 1979, 180 s., 36 zł

4136. NADSKAWIE. Antologia literacka, Bielsko-Biała 1983, 151 s., 15 zł

4137. NAGANOWSKI Egon, Podróż bez końca. O życiu i twórczości Roberta Musila, Kraków 1980, 495, 57 ilustr, po tekście s., 20 zł

4138. NAGÓRSKA Ariana, Podatek od imperium, Warszawa 1986, 59 s., 15 zł

4139. NAHLIK Stanisław Edward, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971, 286 s., 30 zł

4140. NAJDER Zdzisław, Jaka Polska. Co i komu doradzałem, Warszawa 1993(?), 379, [5] s., 24 zł

4141. NAJDER Zdzisław, Życie Conrada-Korzeniowskiego. Tom I, Warszawa 1980, 442 s., 15 zł

4142. NALEPA Edward Jan, Wojsko polskie w grudniu 1970, Warszawa 1990, 191 s., 20 zł

4143. NAMER Emile, Sprawa Galileusza, Warszawa 1985, 263 s., 15 zł

4144. NAMOWICZ Tadeusz, Johann Gottfried Herder. Z zagadnień przełomu oświecenia w Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku, Olsztyn 1995, 183 s., 27 zł

4145. NAPIERAŁA Stanisław bp, Pojęcie kościoła partykularnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Poznań 1985, 98 s., 15 zł

4146. NAPIÓRKOWSKI Remigiusz, Powroty, Olsztyn 1966, 164 s., 20 zł

4147. NAPIÓRKOWSKI Stanisław Celestyn OFM, Szkice o telogii polskiej, Poznań 1988, 202 s., 15 zł

4148. NARĘBSKI , Stefan Narębski 1882-1966. Katalog wystawy Toruń listopad 1967, Toruń 1967, 42 s., 24 zł

4149. NARODOWA Demokracja. Antologia myśli politycznej "Przeglądu Wszechpolskiego" (1895-1905), Londyn 1983, 315, [3] s., 50 zł

4150. NARODOWA pożyczka rozwoju sił Polski. Pożyczka premiowa Klasa L zł 100. Obligacja o wartości sto zł. Nr 0810813, Warszawa 1951, 1 s., 10 zł

4151. NARODY. Jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość, Warszawa 1989, 522 s., 30 zł

4152. Narodziny Polski Niepodległej. Wizje Realia Opinie. Studia i szkice pod redakcją Mieczysława Tantego, Warszawa 1988, 252 s., 24 zł

4153. NASI twórcy. Giżycko Mrągowo Węgorzewo, Węgorzewo 1975, 56 s., 20 zł

4154. NASIŁOWSKA Anna, Kazimierz Wierzyński, Warszawa 1991, 126 s., 12 zł

4155. NATURA. Kultura. Płeć. Historia Etnografia Socjologia Psychoanaliza Filozofia, Kraków 1969, 294 s., 27 zł

4156. NAUCZANIE filozofii w Polsce w XV-XVIII wieku., Wrocław 1978, 208 s., 32 zł

4157. NAUCZANIE historii jako powrót do źródeł, Olsztyn 2010, 304 s., 39 zł

4158. NAUKA o książce. Antologia tekstów, Warszawa 2006, 255 s., 24 zł

4159. NAUKA. Socjologia.Polityka. Szkice dydaktyczne, Łódź 1999, 98 s., 24 zł

4160. NAWROCKI Aleksander, Głogi, Rzeszów 1984, 83 s., 16 zł

4161. NAWROCKI Aleksander, Widły śmiechu, Warszawa 1987, 56 s., 15 zł

4162. NAWROCKI Aleksander, Za wczesny śnieg, Łódź 1986, 58 s., 15 zł

4163. NAWROCKI Michał, Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni. Rzecz o poezji Stanisława Grochowiaka, Kraków 2007, 351 s., 24 zł

4164. NAWROLSKI Tadeusz, Elbląg w XIII-XVIII wieku. Kultura materialna w wykopaliskach archeologicznych. Przewodnik po wystawie, Elbląg 1987, 27 s., 20 zł

4165. NAZAREWICZ Barbara, Smaki ziemi janowskiej, Tarnów 2014?, 48 s., 24 zł

4166. NAŁĘCZ Tomasz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Warszawa 1984, 258 s., 12 zł

4167. NEHRING Halina, KEHL Jerz, Łowiectwo oczami artystów, Warszawa 1989, 143 + ilustr. s., 12 zł

4168. NEHRU Jawaharlal, Odkrycie Indii, Warszawa 623, 623 s., 20 zł

4169. NEIDENBURGER Heimatbrief nr 115 2000, Leer 2000, 130 s., 10 zł

4170. NEIDENBURGER Heimatbrief nr 116 2001, Leer 2001, 114 s., 10 zł

4171. NEITZEL Sonke, Podsłuchiwani. Niemieccy generałowie w brytyjskiej niewoli 1942-1945, Zakrzewo 2009, 557 s., 30 zł

4172. NELKEN Marek, WÓJCIK Paweł, Fotografuję sport, Warszawa 1987, 64 s., 10 zł

4173. NENTWIG Heinrich , Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien umfassend die Jahre 1907-1912, Breslau 1914, VII, 409 s., 200 zł

4174. NEPOS Korneliusz, Żywoty wybitnych mężów, Warszawa 1974, 208 s., 16 zł

4175. NETZ Feliks, Wir, Katowice 1985, 52 s., 15 zł

4176. NEWERLY Igor, Zostało z uczty bogów, Warszawa 1986, 224 s., 18 zł

4177. NEWERLY Igor, Zostało z uczty bogów, Warszawa 1988, 457 s., 10 zł

4178. NICHTHAUSER Artur, Znalezione w biurku, Warszawa 2010, 157 s., 15 zł

4179. NICIEJA Stanisław Sławomir, Krzysztof HEJKE, Tam gdzie lwowskie śpią orlęta, Warszawa 2001, 135 s., 50 zł

4180. NICIEJA S. Stanisław, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Wrocław 1988, 450 s., 20 zł

4181. NIE RZUCIM ziemi skąd nasz ród. Wspomnienia instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, Opole 1987, 170 s., 39 zł

4182. NIEBUHR Reinhold, Poza tragizmem. Esesje o chrześcijańskiej interpretacji historii, Kraków 1985, 195 s., 15 zł

4183. NIECHAJ Michael dr, Oratio liturgica pro defunctis in Ecclesia Russa Orthodoxa (Exquisitio dogmatica), Lublin 1933, 279 s., 45 zł

4184. NIEDZIAŁKOWSKA Zofia, Kurpie. Bory Ostrołęckie, Warszawa 1988, 213 s., 20 zł

4185. NIEDZIAŁKOWSKA Zofia, Ostrołęka. Dzieje miasta, Warszawa 1979, 415 s., 25 zł

4186. NIEDZIELSKA Magdalena, Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w latach 1815-1920, Toruń 1993, 210 s., 32 zł

4187. NIEDZIELSKA Maria, Badania technologiczne i konserwacja rzeźby kamiennej "Św. Barbara" na tle studiów nad rzeźbą z lat około 1400, Warszawa 1980, 80 s., 40 zł

4188. NIEMCEWICZ Juljan Ursyn, Śpiewy historyczne. Wydanie nowe, Warszawa br., 106 s., 15 zł

4189. NIEMCEWICZ Wiesław, Oczywistość, Rzeszów 1985, 58 s., 15 zł

4190. NIEMIERKO Andrzej, ŁUKASIK Stanisław, Mosty świata na medalach i monetach, Olsztyn 2011, 205, [20] s., 35 zł

4191. NIEMIRO Edward, Twój warsztat fotograficzny czyli o budowie sprzętu fotograficznego, Warszawa 1980, 173 s., 5 zł

4192. NIEMKIEWICZ Paweł, Sklep z zabawkami, Rzeszów 1986, 64 s., 15 zł

4193. NIEMOJOWSKI Jerzy, Appasionata, Warszawa 1971, 90 s., 15 zł

4194. NIENACKI Zbigniew, Wielki las, Olsztyn 1987, s., 20 zł

4195. NIERODA Józef, Miasta Pomorza Wschodniego, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, 40 s., 25 zł

4196. NIESIOBĘDZKI Wiesław, Legendarium, Olsztyn 1983, 58 s., 15 zł

4197. NIESIOBĘDZKI Wiesław, Mimesis, Olsztyn 1990, 28 s., 18 zł

4198. NIESIOŁOWSKI , Tymon Niesiołowski, Warszawa 1967, 36 s., 30 zł

4199. NIESIOŁOWSKI Tymon, Wspomnienia, Warszawa 1963, 128 s., 24 zł

4200. NIETYKSZA Bronisław, Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat 1912-1945, Warszawa 1985, 416 s., 18 zł

4201. NIETZSCHE Friedrich, Aforyzmy, Warszawa 1973, 142 s., 12 zł

4202. NIETZSCHE Friedrich, Schopenhauer als Erzieher, Halle/Leipzig 1994, 114 s., 24 zł

4203. NIETZSCHE Fryderyk, Ecce Homo. Jak się staje - kim się jest, Warszawa 1985, 130 s., 15 zł

4204. NIETZSCHE Fryderyk, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, Warszawa 1983, 409, [2], XVI s., 18 zł

4205. NIETZSCHE Fryderyk, Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm, Warszawa 1985, 169 s., 20 zł

4206. NIETZSCHE Fryderyk, Przypadek Wagnera, Toruń 2004, 143 s., 14 zł

4207. NIETZSCHE Fryderyk, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Część 1-2., Warszawa 1981, 458, [8] (paginacja ciągła) s., 20 zł

4208. NIETZSCHE Fryderyk, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studya i fragmenty), Warszawa 1984, 564, [2] s., 20 zł

4209. NIETZSCHE Fryderyk, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studya i fragmenty), Warszawa 1984?, 564, [2] s., 24 zł

4210. NIETZSCHE Fryderyk, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, Warszawa 1983, 205 s., 30 zł

4211. NIETZSCHE Fryderyk, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, Warszawa 1983, 205 s., 16 zł

4212. NIEZABITOWSKA Małgorzata, TOMASZEWSKI Tomasz, Poszukiwanie Ameryki, Warszawa 1993, 159 s., 40 zł

4213. NIEZNANOWSKI Stefan, Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach, Warszawa 1989, 234 s., 24 zł

4214. NIKIFOR KRYNICKI , 12 reprodukcji, Kraków 1970, 12 + obwoluta (tekstowa) s., 36 zł

4215. NISIN Arthur, Historia Jezusa, Warszawa 1966, 470 s., 20 zł

4216. NISSENBAUM , The Nissenbaum Foundation. Preserving Traces od Jewish Culture in Poland. For the Living and teh Dead, Warszawa 1988, 96 s., 12 zł

4217. NITSCHMANN , Henryk Nitschmann 1826-1905. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy śmierci Elbląg 18 XI 2005, Elbląg 2005, 124 s., 15 zł

4218. NIWIŃSKI Andrzej, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1984, 343 s., 20 zł

4219. NOCZNICKI Tomasz, Smutki i żale, Warszawa 1984, 63 s., 15 zł

4220. NOFER-ŁADYKA Alina, Henryk Sienkiewicz, Warszawa 1988, 445 s., 10 zł

4221. NORWID Cyprian, Vade-mecum, Wrocław 1990, 213 s., 18 zł

4222. NORWID Cyprian Kamil, Myśli o Polsce i Polakach. Wybór Marian Dobrosielski, Białystok 1985, 72 s., 12 zł

4223. NOSEK Stefan, Kultura grobów skrzynkowych i podkloszowych w Polsce południowo-zachodniej. Z 14 rycinami w tekście i 25 tablicami., Kraków 1946, 143, tablic XXV s., 90 zł

4224. NOSKOWSKI Zygmunt, Step. Poemat symfoniczny op. 66. Opracował Jan Krenz, Kraków 1954, 87 s., 20 zł

4225. NOWA architektura w Japonii i Polsce. Kierunki. Materiały seminarium. New Architecture in Japan and Poland. Directions. Proceedings of the Seminar, Kraków 2005, 200 s., 24 zł

4226. NOWA krytyka. Antologia, Warszawa 1983, 453 s., 30 zł

4227. NOWA księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom IV, Warszawa 1978, 627 s., 20 zł

4228. NOWACZYŃSKI Adolf, Wielki Fryderyk. Powieść dramatyczna, Wrocław 1982, 600 s., 15 zł

4229. NOWAK Franciszek, Dyktanda i testy dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, Bydgoszcz 1993, 222 s., 15 zł

4230. NOWAK Jerzy Robert, 100 kłamstw J. T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem, Warszawa 2001, 304 s., 40 zł

4231. NOWAK Jerzy Robert, Myśli o Polsce i Polakach, Katowice 1994, 341 s., 24 zł

4232. NOWAK Jerzy Robert, Powstanie Ludowej Republiki Albanii 1944-1949, Warszawa 1983, 122 s., 24 zł

4233. NOWAK Jerzy Robert, Węgry. Trudne lata 1949-1956, Warszawa 1981, 92 s., 10 zł

4234. NOWAK Jerzy Robert, Zagrożenia dla Polski i polskości. Tom I-II, Warszawa 1998, 474. 456 s., 32 zł

4235. NOWAK Magdalena, Tylko miłość..., Olsztyn 1995?, 36 s., 10 zł

4236. NOWAK Tadeusz, Obrona Klasztoru Jasnogórskiego w roku 1655, Warszawa 1957, 51 s., 18 zł

4237. NOWAK Władysław, Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574-1939), Olsztyn 1999, 413 s., 40 zł

4238. NOWAK Władysław ks., Matka Pana w religijności ewangelików Prus Wschodnich (1525-1945), Olsztyn 1996, 327 s., 45 zł

4239. NOWAK Zbigniew, Jan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty, Wrocław 1982, 313 s., 25 zł

4240. NOWAK Zenon, Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika, Toruń 1972, 95 s., 15 zł

4241. NOWAK-DŁUŻEWSKI Juliusz, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy Zygmuntowskie, Warszawa 1966, 423 s., 29 zł

4242. NOWAK-DŁUŻEWSKI Juliusz, Studia i szkice, Warszawa 1973, 271 s., 45 zł

4243. NOWAK-KIEŁBIKOWA Maria, Polska - Wielka Brytania w latach 1918-1923. Kształtowanie się stosunków politycznych, Warszawa 1975, 445 s., 32 zł

4244. NOWAKOWSKI Andrzej, Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, 128, nlb. 16 s., 15 zł

4245. NOWAKOWSKI Jacek J., DULISZ Beata, Ptaki Olsztyna, Olsztyn 2006, 264 s., 20 zł

4246. NOWAKOWSKI Marek, Grisza, ja tiebie skażu, Warszawa 1986, 99 s., 12 zł

4247. NOWAKOWSKI Marek, Karnawał i post, Warszawa 1989, 128 s., 12 zł

4248. NOWAKOWSKI Marek, Marynarska ballada, Warszawa 1966, 91 s., 18 zł

4249. NOWE przestrzenie Ikara. Antologia poezji greckiej XX wieku, Poznań 1985, 379 s., 15 zł

4250. NOWE widzenia. Druga publikacja Forum Poetów Hybrydy, Warszawa 1968, 93, [1] s., 20 zł

4251. NOWELA Opowiadanie Narracja. Interpretacje małych form narracyjnych, Warszawa 1974, 355 s., 15 zł

4252. NOWELE antyczne. Wybór BN, Wrocław 1985, XCV, 278 s., 12 zł

4253. NOWELE rzymskie, Warszawa 1975, 437 s., 14 zł

4254. NOWICKI Andrzej, Podróż w świat średniowiecznych cudów, Warszawa 1954, 203 s., 16 zł

4255. NOWICKI Andrzej, Vanini, Warszawa 1987, 256 s., 15 zł

4256. NOWICKI Andrzej, Witwicki, Warszawa 1982, 303 s., 15 zł

4257. NOWICKI Andrzej, Wykłady o krytyce religii w Polsce, Warszawa 1965, 160, [2] s., 16 zł

4258. NOWICKI Józef, Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, 240 s., 30 zł

4259. NOWICKI Krzysztof, Po imieniu, Gdańsk 1983, 78 s., 16 zł

4260. NOWICKI Leon, Do końca śmierci, Nowy Sącz 1984, 26 s., 16 zł

4261. NOWICKI Paweł ks. prof. dr, Pismo klinowe język akkadycki. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1964, 51 s., 50 zł

4262. NOWINA-SROCZYŃSKA Ewa, GÓRSKA-SIWIEC Justyna, Wesele w Radomskiem, Radom 2004, 41, [1] s., 16 zł

4263. NOWODWORSKI Witold, "Bibliograficznych ksiąg dwoje" Joachima Lelewela. Studium historyczno-bibliograficzne na tle epoki, Wrocław 1959, 287 s., 30 zł

4264. NOWOKRACKI Kadasylan, Fraszki i facecje, Warszawa 2009, 142 s., 12 zł

4265. NOWOSIELSKA-SOBEL Joanna, Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871–1933), Wrocław 2013, 772 s., 50 zł

4266. NOWOSIELSKI , Wystawa malarstwa i ceramiki Leszka Nowosielskiego Maj 1966 Podkowa Leśna, Warszawa? 1966, 24 s., 30 zł

4267. NOWOTNY Bogumił, Wspomnienia, Gdańsk 2006, 272 s., 20 zł

4268. NOWOWIEJSCY Feliks M. i Kazimierz, Dookoła kompozytora. Wspomnienia o ojcu, Poznań 1971, 312 s., 25 zł

4269. NOWOŻYTNA myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław 1973, 279 s., 42 zł

4270. NOWY Korbut. Bibliografia Literatury Polskiej. T. 4-6. Oświecenie. Hasła ogólne i rzeczowe. Hasła osobowe A-Ż. Uzupełnienia, Warszawa 1966-1972, 547, [1]; 486, [2]; 647, [1]; 703, [1]; s., 100 zł

4271. NOWY Korbut. Bibliografia Literatury Polskiej. T. 7-9. Romantyzm. Hasła ogólne i rzeczowe. Hasła osobowe A-Ż. Uzupełnienia, Warszawa 1968-1972, 524, 555, 703 s., 80 zł

4272. NUMISMATICKY Sbornik Tom I 1953, Praha 1953, 131 s., 25 zł

4273. NUMISMATICKY Sbornik Tom II 1955, Praha 1955, 209 s., 25 zł

4274. NUMISMATICKY Sbornik Tom III 1956, Praha 1956, 267 s., 25 zł

4275. NUMISMATICKY Sbornik Tom IV 1957, Praha 1957, 242 s., 25 zł

4276. NUMISMATICKY Sbornik Tom V 1958, Praha 1958, 362 s., 25 zł

4277. NUMISMATICKY Sbornik Tom VI 1960, Praha 1960, 430 s., 25 zł

4278. NUMISMATICKY Sbornik Tom VII 1962, Praha 1962, 356 s., 25 zł

4279. NUMISMATICKY Sbornik Tom IX 1965-66, Praha 1966, 298 s., 25 zł

4280. NUREK Mieczysław, Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941, Warszawa 1983, 344 s., 28 zł

4281. NURSKI Bogdan, Zginął za Polskę bez komunistów, Warszawa br., 43 s., 12 zł

4282. NYCZAJ Stanisław, Głos w dyskusji, Łódź 1978, 62 s., 16 zł

4283. NYKA Józef, W Gorcach, Warszawa 1968, 144, 16 s., 18 zł

4284. O FAŁSZERZACH historii, Warszawa 1948, 76 s., 12 zł

4285. O KSIĄŻCE. Mała encyklopedia dla nastolatków, Wrocław 1987, 431 s., 20 zł

4286. O LITERATURZE i filozofii. Problemy - Twórcy - Dzieła, Olsztyn 1999, 414 s., 20 zł

4287. O MIŁOŚCI - sentencje i zmyślenia, Warszawa 1980, 135 s., 10 zł

4288. O NAUCZANIU historii nauki, Wrocław 1974, 332, [2] s., 29 zł

4289. O POWSTANIU Warszawskim, Lublin 1944, 54 s., 40 zł

4290. O PRZEWROCIE majowym 1926. Opinie świadków i uczestników. Andrzej Wierzbicki, Stanisław Haller, Jan Rzepecki, Warszawa 1984, 165 s., 15 zł

4291. OBAREK Piotr, Aktywność wyobraźni. Plakat. Rysunek. Malarstwo. Projekty graficzne., Olsztyn 2007, 189 s., 45 zł

4292. OBARSKI Marek, Czarne chmury, Poznań 1983, 96 s., 15 zł

4293. OBARSKI Marek, Kwiat płodu, Poznań 1987, 83 s., 15 zł

4294. OBECNI wśród nas. Żydzi polscy w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturalnym Warszawy. Katalog wystawy, Warszawa 1993, 127 s., 35 zł

4295. OBITZ Kurt, Dzieje ludu mazurskiego, Dąbrówno 2007, 112 s., 40 zł

4296. OBITZ Kurt, Dzieje ludu mazurskiego., Dąbrówno 2015, 112 s., 35 zł

4297. OBLICZA Polski północno-wschodniej. Przedsiębiorczość, inicjatywa, rozwój, gospodarka, Olsztyn 2000, 100 s., 25 zł

4298. OBÓZ reakcji polskiej w latach 1939-45, Warszawa 1948, 217 s., 30 zł

4299. OBOZY hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Warszawa 1979, 678 + 164 ilustr. po tekście s., 80 zł

4300. OBRAZ Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym. Tom I Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1828, Warszawa 1984, 363 s., 30 zł

4301. OBREMSKI Krzysztof, Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny, Toruń 2003, 288 s., 16 zł

4302. OBRONNOŚĆ polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów, Wrocław 1984, 126 s., 44 zł

4303. OBUCHOWSKI Kazimierz, Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, Warszawa 1982, 330 s., 18 zł

4304. OBWÓD Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wybór dokumentów 1994-2004, Olsztyn 2004, 153 s., 20 zł

4305. OBŁĄK Jan bp, Gietrzwałd, Olsztyn 1979, 146 s., 18 zł

4306. OBŁĄK Jan bp, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1969, 165 s., 25 zł

4307. OBŁĄK Jan bp, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1980, 165 s., 18 zł

4308. OBŁĄK Jan bp, Wykaz polskich druków na Warmii za lata 1800-1939 z uzupełnieniami, Olsztyn 2008, 105 s., 20 zł

4309. OBŁĄK Jan bp, Święta Lipka, Olsztyn 1982, 156 s., 18 zł

4310. OBŁĄK Jan ks., Historia Diecezji Warmińskiej, Olsztyn 1959, 160 s., 24 zł

4311. OCALIĆ od zapomnienia, Olsztyn-Kętrzyn 2009, 191 s., 44 zł

4312. OCHMAŃSKI Jerzy, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986, 224 s., 50 zł

4313. OCHMAŃSKI Jerzy, Dzieje Rosji do roku 1861, Warszawa 1980, 254 s., 15 zł

4314. OCHOROWICZ Juljan, Pierwiastki charakteru narodowego. Szkic z psychologji i kultury pierwotnej Słowian Centralnych, Warszawa 1907, 87 s., 36 zł

4315. OCHOTNICY wolności. Księga wspomnień dąbrowszczaków, Warszawa 1957, 440 s., 24 zł

4316. OCHRANOWICZ Barbara, Biblioteki Olsztyna. Przewodnik, Olsztyn 1971, 64 s., 24 zł

4317. OCHWANOWSKI Adam, Dotyk Madonny, Łódź 1984, 67 s., 15 zł

4318. OD ARMII komputowej do narodowej (XVI-XX w.), Toruń 1998, 442 s., 60 zł

4319. OD TRANSCENDENTALIZMU ku hermeneutyce, Warszawa 1987, 174 s., 27 zł

4320. ODACHOWSKI Marian, Działdowskie bataliony w kampanii wrześniowej, Działdowo 2009, 12 s., 15 zł

4321. ODACHOWSKI Marian Andrzej, A Walk around Działdowo, Działdowo 2010, 28 s., 12 zł

4322. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Spaziergang durch Działdowo, Działdowo 2010, 28 s., 12 zł

4323. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Sylwetki cieszyńskie, Działdowo 2013, 36 s., 10 zł

4324. ODEZWA Komitetu Robotniczego Partyi soc. rew. PROLETARYJAT, Warszawa 1882, 15 s., 20 zł

4325. ODLANICKI Poczobut Jan Władysław, Pamiętnik (1640-1684), Warszawa 1987, 430 s., 32 zł

4326. ODRODZENIE samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Ostrołęka - Olsztyn, Ostrołęka-Olsztyn 2010, 123 s., 20 zł

4327. ODRODZENIE w Polsce. Historia nauki. Część pierwsza. Pod red. B. Suchodolskiego. Materiały sesji naukowej PAN 23-30.10.1953, Warszawa 1956, 456 s., 24 zł

4328. ODYNIEC Maria, Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1290-1939, Gdańsk 1983, 177 s., 25 zł

4329. ODYNIEC Władysław, Starostwo puckie 1546-1678, Gdańsk 1961, 225 s., 48 zł

4330. ODZIEMKOWSKI Janusz, 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Warszawa 1989, 44 s., 10 zł

4331. ODZIEMKOWSKI Janusz, SPYCHAŁA Bolesław ks., Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, 225 s., 20 zł

4332. ODZNAKI i oznaki Ludowego Wojska Polskiego. Katalog, Wrocław 1989, 150 s., 20 zł

4333. ODZYSKANE ziemie - odzyskani ludzie. Z współczesnych zagadnień ziem odzyskanych, Poznań 1946, 134 s., 24 zł

4334. OESTERREICH Marcin, TRETER Tomasz, Kronika lidzbarska, Olsztyn 2008, 178 s., 35 zł

4335. OGAREK-CZOJ Halina, Tonghak nauka Wschodu, Warszawa 1984, 130 s., 10 zł

4336. OGÓLNE zasady wykonywania planów wydawniczych, Warszawa 1963, 20 s., 12 zł

4337. OGÓLNOPOLSKA Wystawa Biennale Grafiki w Krakowie 1960. Pałac Sztuki Wrzesien 1960, Kraków 1960, 80 s., 30 zł

4338. OGÓLNOPOLSKI Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida organizowany przez Powaitową i Miejską Bibliotekę Publiczną i. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. Antologia 2003-2011 (oraz) MISTYCZNE rzeczy. Plon X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida , Pruszków 2012, 232 + 55 s., 30 zł

4339. OGÓLNOPOLSKI Przegląd Rzeźby 1979-1989, Warszawa 1989, 124 s., 24 zł

4340. OGRODNIK Leokadia, Poetyka syberyjska, Warszawa 1990, 141 s., 20 zł

4341. OGRODZIŃSKI , Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, Olsztyn 2013, 259 s., 30 zł

4342. OGRODZIŃSKI Wincenty, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice-Kraków 1946, 214 s., 30 zł

4343. OGRODZIŃSKI Wojciech, ŻMIJEWSKI Bogusław, Radio Olsztyn od 60 lat ...naturalnie, Olsztyn 2012, 96 s., 40 zł

4344. OGRODZIŃSKI Władysław, Piękna Nieznajoma, Olsztyn 2003, 169 s., 24 zł

4345. OGRODZIŃSKI Władysław, Po święcie Rozesłania, Łódź 1979, 259 s., 10 zł

4346. OGRODZIŃSKI Władysław, Pochwała Lidzbarka, Olsztyn 2008, 160 s., 30 zł

4347. OGRODZIŃSKI Władysław, Siłę słuszności mamy. Rzecz o Domu Polskim w Olsztynie, Olsztyn 1980, 111 s., 20 zł

4348. OGRODZIŃSKI Władysław, Ta chwila olśnienia, Olsztyn 2006, 186 s., 27 zł

4349. OGRODZIŃSKI Władysław, Tropem odnalezionych przeznaczeń. Wybór publicystyki z lat 1956-2002, Olsztyn 2003, 295 s., 25 zł

4350. OGRODZIŃSKI Władysław, Ulica zwana Bystrą, Olsztyn 1985, 301 s., 10 zł

4351. OHANOWICZ Alfred, Ciężary państwowe duchowieństwa w Polsce w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku 1447-1530, Lwów 1911, 80 s., 50 zł

4352. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Chleba naszego powszedniego. Montaż poetycko-muzyczny, Olsztyn 2000, 12 s., 12 zł

4353. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Królowej Polski śpiewamy. Montaż poetycko-muzyczny, Olsztyn 2000, 20 s., 15 zł

4354. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Sanktuarium Tarnorudzkiego Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej, Olsztyn 1989, 45, [15] s., 15 zł

4355. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Sekretarzyk Babuni, Olsztyn 1973, 229 s., 10 zł

4356. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Śpiewa wiatr od jezior. Pieśni ludowe Warmii i Mazur., Warszawa 1966, XIV, 413 s., 40 zł

4357. OKEKE , Uche Okeke. Drawings, Ibadan 1961, 24 s., 12 zł

4358. OKO Jan, Seminarjum filologiczne Godfryda Ernesta Grodka, Wilno 1933, [4], 89, [3] s., 50 zł

4359. OKOLICE Ostródy 2012, Ostróda 2012, 192 s., 30 zł

4360. OKOLICE Ostródy 2013, Ostróda 2013, 192 s., 30 zł

4361. OKOŃ Anna, RÓWNIA Piotr Krystian, Obrona Lwowa, Gdańsk 1981, 21 s., 15 zł

4362. OKOŃ Wincenty, Dawid, Warszawa 1980, 297 s., 10 zł

4363. OKONIEWSKI , Księga pamiątkowa ku uczczeniu dziesięciolecia biskupstwa J.E. Księdza Biskupa D-ra Stanisława W. Okoniewskiego biskupa chełmińskiego wydana przez profesorów Seminarjum Duchownego w Pelplinie, Pelplin 1936, 181 s., 60 zł

4364. OKOŃSKA Alicja, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1971, 480 s., 12 zł

4365. OKOŁO-KUŁAK Stefania, Niebieska pończocha, Warszawa 1960, 173 s., 10 zł

4366. OKULICZ Małgorzata, Blask odzyskany, Olsztyn 2004, 48 s., 14 zł

4367. OKULICZ Małgorzata, In gloriam et decorem. Dawne szaty i tkaniny liturgiczne z diecezji warmińskiej, Olsztyn 1999, 80 s., 15 zł

4368. OKULICZ Małgorzata, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od XIV do XVIII wieku, Olsztyn 2005, 54 s., 20 zł

4369. OLCZAK Janusz, Mój autoprotret z Saskią, Lublin 1986, 46 s., 15 zł

4370. OLECHNOWICZ Eugeniusz, Teksty przepisów o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 1955 roku. Zebrał i przypisami opatrzył..., Warszawa 1956, 178 s., 10 zł

4371. OLECHNOWICZ Mścisław, Ćwiczenia z intonacji i akcentacji rosyjskiej, Warszawa 1974, 291 s., 15 zł

4372. OLECKO. Taka sobie historia, Olecko 2011, 80 s., 36 zł

4373. OLEJNIK Karol, Obrona polskiej granicy zachodniej. Okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej 1138-1385, Poznań 1970, 302 s., 50 zł

4374. OLEJNIK Tadeusz, Wieluń. Przewodnik, Łódź 1967, 34, 16 s., 10 zł

4375. OLEKSIK Klemens, Drzewo życia, Olsztyn 1961, 66, [3] s., 24 zł

4376. OLEKSIK Klemens, Pył tamtych dróg, Olsztyn 1984, 79 s., 15 zł

4377. OLENDER Piotr, Wojna hiszpańsko-amerykańska na morzu 1898 r., Warszawa 1995, 213, [27] s., 16 zł

4378. OLIVEIRA Plinio Correa de, Rewolucja i kontrrewolucja, Kraków 2001, 201 s., 24 zł

4379. OLKIEWICZ Joanna, Kallimach doświadczony, Warszawa 1981, 278 s., 12 zł

4380. OLLICK Maria, Telegramy patriotyczne. Zapomniana tradycja, Tuchola 2008, 70 s., 35 zł

4381. OLSZAŃSKI Kazimierz, Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego, Wrocław 1975, 256 s., 30 zł

4382. OLSZAŃSKI Kazimierz, Wojciech KOSSAK, Wrocław 1982, 82 + 321 reprodukcji s., 15 zł

4383. OLSZEWICZ Bolesław, RZEPA Zbigniew, Katalog rękopisów geograficznych Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu , Warszawa-Wrocław 1965, 108 s., 25 zł

4384. OLSZEWSCY , Wystawa prac Mariana i Bronisława Olszewskich. Malarstwo. Rysunek, Reszel 1963, 20 s., 12 zł

4385. OLSZEWSKI , Olszewski. Przerwana premiera. Z Janem Olszewskim rozmawiają Radosław Januszewski, Jerzy Kłosiński, Jan Strękowski, Warszawa 1992, 120 s., 12 zł

4386. OLSZEWSKI Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa 1988, 187 s., 18 zł

4387. OLSZEWSKI Daniel, Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984, 280 s., 45 zł

4388. OLSZEWSKI Daniel, Stan i perspektywy badań nad religijnością XIX i początku XX wieku, Kraków 1983, 68 s., 20 zł

4389. OLSZEWSKI Daniel, WIŚNIOWSKI Eugeniusz , Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993, 254 s., 48 zł

4390. OLSZEWSKI Daniel ks., Szkice z dziejów kultury religijnej, Katowice 1986, 294, 24 s., 20 zł

4391. OLSZEWSKI Franciszek ks., Głoszenie zapowiedzi małżeńskich w prawie kanonicznym, Lublin 1936, XI, 136 s., 45 zł

4392. OLSZEWSKI Jacek, Metro, Warszawa 1986, 62 s., 15 zł

4393. OLSZEWSKI Jacek, Szkic do portretu dziecka epoki, Kraków 1984, 52 s., 12 zł

4394. OLSZEWSKI Kazimierz, Z kronik teatralnych Zagłębia i Śląska, Kraków 1960, 516 s., 20 zł

4395. OLSZEWSKI Michał, ŻYTYNIEC Rafał, Ełk. Spacerownik po niezwykłym mieście, Ek 2014, 294 s., 42 zł

4396. OLSZEWSKI Michał, ŻYTYNIEC Rafał, Von Lyck nach EŁk. Spaziergange durch die Hauptstadt Masurens, Ełk 2014, 252 s., 45 zł

4397. OLSZEWSKI Tadeusz, Nocny wariant, Olsztyn 1986, 100 s., 15 zł

4398. OLSZTYN , Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzinskiego, Olsztyn 2006, 927 s., 95 zł

4399. OLSZTYN akademicki 1945 - 1950 - 2010, Olsztyn 2010, 403 s., 30 zł

4400. OLSZTYN i okolice w pradziejach. Katalog wystawy. Okręgowe Muzeum Mazurskie w Olsztynie, Olsztyn 1974, 36 s., 24 zł

4401. OLSZTYN literacki. Przewodnik po wystawie zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia Olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i 80-lecia urodzin dr. Władysława Gębika, Olsztyn 1980, 44 s., 32 zł

4402. OLSZTYN w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353-1949, Olsztyn 2015, 177 s., 24 zł

4403. OLSZTYN w wierszach, Olsztyn 2003, 136 s., 20 zł

4404. OLSZTYN wczoraj i dziś. Wystawa plastyki. Olsztyn - Ratusz Styczeń - luty 1965, Olsztyn 1965, 48 s., 18 zł

4405. OLSZTYN. Informator turystyczny. Tourist Information, Bydgoszcz 2001, 20 s., 18 zł

4406. OLSZTYNEK i okolice., Olsztyn 1970, 183 s., 25 zł

4407. OLSZTYŃSKI Rocznik Konserwatorski, Olsztyn 2014, 96 s., 27 zł

4408. OLSZTYŃSKI Rocznik Konserwatorski. Architektura i sztuka 1918-1945, Olsztyn 2015, 128 s., 27 zł

4409. OLSZTYŃSKIE, Warszawa 1978, 99 s., 24 zł

4410. OLSZTYŃSKIE - wczoraj i dziś. Wystawa. Warszawa. Dom Chłopa. Kwiecień-Maj 1970, Olsztyn 1970, 40 s., 20 zł

4411. OLSZTYŃSKIE studia demograficzne 1973, Olsztyn 1973, 194 s., 20 zł

4412. OLSZTYŃSKIE Studia Niemcoznawcze, Olsztyn 1986, 164 s., 15 zł

4413. OLSZTYŃSKIE środowisko literackie w XX lecie ZLP. Wystawa, Olsztyn 1975, 52 s., 16 zł

4414. OLSZTYŃSKIE środowisko literackie w XX lecie ZLP. Wystawa, Olsztyn 1975, 52 s., 16 zł

4415. OLSZTYŃSKIE. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1971, 242 s., 20 zł

4416. ONTOLOGIA. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław 1994, 469 s., 100 zł

4417. OPAŁEK Kazimierz, Prawo natury u polskich fizjokratów, Warszawa 1953, 160 s., 15 zł

4418. OPAŁEK Mieczysław, O Lwowie i mojej młodości. Kartki z pamiętnika 1881-1901, Wrocław 1987, 218 s., 25 zł

4419. OPAŁKA , Roman Opałka 21 października - 4 listopada (2009), Warszawa 2009, 30 s., 24 zł

4420. OPGENOORTH Ernst, "Auslander" in Brandenburg-Preussen. Als leitende Beamte und Offiziere, 1604-1871 , Wurzburg 1967, 100 s., 40 zł

4421. OPOKA Teresa, Przypadki, Łódź-Kielce 1983, 62 s., 15 zł

4422. OPOWIEŚCI błękitnego żurawia. Paluch, paluszek. Wybór materiałów repertuarowych dla dzeci, Warszawa 1987, 31 s., 12 zł

4423. OPOZDA Teofila, Mennica łobżenicka, Wrocław 1975, 210 s., 36 zł

4424. OPPMAN OR-OT Artur, Wiersze wybrane, Warszawa 1958, 253 s., 24 zł

4425. OR Amir, Twarze, Gołdap 2014, 101 s., 20 zł

4426. ORACKI Tadeusz, Przemilczenia i mistyfikacje. Na marginesie artykułów o Romanie Wapińskim, Gdańsk 2011, 22, [2] s., 15 zł

4427. ORACKI Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku. Tom I A-K, Olsztyn 1984, 169 s., 18 zł

4428. ORACKI Tadeusz, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne, Olsztyn 1975, 214 s., 20 zł

4429. ORACKI Tadeusz, Wielkopolanie i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874-1920, Gdańsk 2010, 167 s., 36 zł

4430. ORACZEWSKI Józef, Obrazy z cyklu: Biczowani 1997 r., Światła 1998 r., Skrzydlaci 1999 r., Drzewoludzie 2000 r., Nieustająca dostawa pozytywnej energii 2000 r. Instalacje: Pompea 1978 r., Pamięci Ojca 1997 r., Warszawa 2000, 72 s., 20 zł

4431. ORAŃSKA Józefa, SZTUKA graficzna i jej rola społeczna, Poznań 1951, 130 s., 24 zł

4432. ORAŃSKA Józefa, Szymon Czechowicz 1689-1775, Poznań 1948, 207. 48 s., 40 zł

4433. ORDA , Napoleon Orda 1807-1883. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 200. rocznicy urodzin artysty. Brześć, 29 października 2007, Brześć 2007, 68 s., 40 zł

4434. ORDINES MILITARES. vol. XV: 2009 (Die Rolle der Schriftlichkeit in den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters : innere Organisation, Sozialstruktur, Politk) , Toruń 2009, 327 s., 48 zł

4435. ORDINES MILITARES. vol. XVI: 2011 (Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten / The Military Orders in Times of Change and Crisis), Toruń 2011, 342 s., 40 zł

4436. ORDINES MILITARES. vol. XVII: 2012 (Colloquia Torunensia Historica / Yearbook for the Study of the Military Orders), Toruń 2012, 226 s., 40 zł

4437. ORĘDZIE biskupów polskich do biskupów niemieckich. Materiały i dokumenty, Warszawa 1966, 176 s., 10 zł

4438. ORGANIZACJA bibljotek wojskowych w świetle rozkazów M.S. Wojskowych, Warszawa 1921, 64 s., 30 zł

4439. ORGANIZACJE polonijne w Europie zachodniej. Współczesność i tradycje. Materiały z konferencji naukowej w dniach 2 i 3 kwietnia 1987 r. w Poznaniu., Poznań 1991, 248 s., 24 zł

4440. ORIENT i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1986, 355 s., 48 zł

4441. ORKIESTRA w ZOO. Wybór sztuk lalkowych dla teatrów dziecięcych, Warszawa 1975, 30 s., 12 zł

4442. ORLICKI Józef, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949, Szczecin 1983, 273 s., 12 zł

4443. ORLICZ Michał, Polski teatr współczesny. Próba syntezy. Z sylwetką autora pióra Eugenjusza Świerczewskiego - ze skrótami orjentacyjnemi w językach francuskim, angielskim, niemieckim i czeskim oraz 538 reprodukcjami fotochemigraficznemi (w tem 10 trójbarwnemi). Nieakt. wpisy wł. poprzednich właścicieli., Warszawa 1935, 671 s., 150 zł

4444. ORNAMENTA Ecclesiae. Kunst und Kunstler der Romanik. 1 Katalog zur Ausstellung des Schnutgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle, Koln 1985, 485 s., 120 zł

4445. ORTEGA y GASSET Jose, Dehmumanizacja sztuki i inne eseje, Warszawa 1980, 447 s., 33 zł

4446. ORTELSBURGER Heimatbote 2009, Dortmund 2009, 288 s., 30 zł

4447. ORTWIN Ostap, O Wyspiańskim i dramacie, Warszawa 1969, 476 s., 24 zł

4448. ORWELL George, Animal Farm. A Fairy Story, Harmondsworth 1963, 120 s., 10 zł

4449. ORYSZYN Zyta, Madam Fankensztajn, Warszawa 1984, 52 s., 15 zł

4450. ORZECHOWSKI Kazimierz, Relacje deputatów miasta Jawora z lat 1669-1685 wydał..., Wrocław 1991, 254 s., 45 zł

4451. ORZECHOWSKI Marian, Ludność polska w Niemczech w latach 1922-1939. W 45 rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech, Warszawa 1967, 65 s., 15 zł

4452. ORZECHOWSKI Marian, Polityka władza panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa 1984, 418 s., 30 zł

4453. ORZECHOWSKI Stanisław, Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowcyh Polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana, Przemyśl 1984, 143 s., 60 zł

4454. ORZECHOWSKI Stanisław, Wybór pism, Wrocław 1972, 641 s., 40 zł

4455. ORZYSZ. ARYS Truppenlager. Pocztówka, Arys br., 1 s., 30 zł

4456. ORŁOWICZ Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn 1991, 301 s., 22 zł

4457. ORŁOWSKI , Muzeum Narodowe w Krakowie. Muzeum Narodowe w Warszawie. ALEKSANDER ORŁOWSKI (1777-1832) Grudzień 1957 - luty 1958. Wystawa dzieł ze zbiorów radzieckich i polskich., Warszawa 1957, 310 + 80 ilustr. s., 50 zł

4458. ORŁOWSKI Hubert, Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Olsztyn 1988, 415, [2] s., 50 zł

4459. ORŁOŚ Kazimierz, Koniec zabawy, Warszawa 1965, 129 s., 27 zł

4460. OSBORN Patrick R., Brytyjskie plany ataku na ZSRR 1939-1941, Warszawa 2007, 317 s., 20 zł

4461. OSĘKA Andrzej, Poddanie Arsenału. O plastyce polskiej 1955-1970, Warszawa 1971, 344 s., 30 zł

4462. OSĘKA Janusz, Przełom w Bulwie, Warszawa 1955, 136 s., 20 zł

4463. OSHO , Mapy świadomości. Po czym poznać dokąd zmierzasz, gdy nie ma dokąd zmierzać, Katowice 2004, 62 s., 15 zł

4464. OSIECKA Agnieszka, Wada serca, Warszawa CZYTELNIK, 56 s., 25 zł

4465. OSIĘGŁOWSKI Janisław, Polityka zewnętrzna księstwa Rugii 1168-1328, Warszawa 1975, 182 s., 40 zł

4466. OSIEMDZIESIĄTA 80 rocznica Związku Polaków w Niemczech, Sztum-Kwidzyn 2002, 121 s., 25 zł

4467. OSIŃSKI Seweryn, V Kolmuna na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 1965, 317 s., 25 zł

4468. OSIP-POKRYWKA Magda i Marek, SOJKA Ludmiła, Belgia i Luksemburg. Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2008, 441 s., 25 zł

4469. ÓSMA 8 Ogólnopolska Wystawa Grafiki Zachęta luty - marzec 1978, Warszawa 1978, 84 s., 60 zł

4470. ÓSMA VIII Wystawa Grupy Toruńskiej. Malarstwo Rzeźba Grafika Czerwiec 1965 Toruń Dwór Artusa, Toruń 1965, 24 s., 36 zł

4471. OSMAŃCZYK Edmund, Kraj i emigracja. Mowy sejmowe posła Ziemi Opolskiej, Opole 1983, 98 s., 12 zł

4472. OSMAŃCZYK Edmund Jan, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, 1103 s., 20 zł

4473. OSMÓLSKA-PISKORSKA Bożena, Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Toruń 1963, 260 s., 45 zł

4474. ÓSMY VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Referaty i dyskusja. Tom I, Warszawa 1960, 103, 271, 265, 272, 349 s., 50 zł

4475. OSÓBKA-MORAWSKI , Edward Osóbka-Morawski, Arkadiusz Góral, Porozmawiajmy o Polsce, panie premeirze, Warszawa 1989, 76, [16] s., 12 zł

4476. OSSENDOWSKI F(erdynand) Antoni, Płomienna północ. Podróż po Afryce Północnej. Marokko, Lwów-Poznań 1926, 448 s., 150 zł

4477. OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni, Wśród Czarnych, Lwów Warszawa Kraków 1927, 253 s., 70 zł

4478. OSSOLINEUM , Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakladu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław 1967, 312 s., 20 zł

4479. OSSOLIŃSKI Jerzy, Pamiętnik 1595-1621, Wrocław 1952, 181 s., 40 zł

4480. OSSOWSKA Maria, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, 177 s., 15 zł

4481. OSSOWSKA Maria, Moralność mieszczańska, Łódź 1956, 326 s., 32 zł

4482. OSSOWSKA Maria, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Warszawa 1986, 397 s., 24 zł

4483. OSSOWSKI Mirosław, Literatura powrotów - powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku, Gdańsk 2011, 374 s., 45 zł

4484. Ossowski Stanisław, U podstaw estetyki, Warszawa 1958, 362 s., 15 zł

4485. OSSOWSKI Stanisław, BOBIŃSKA Celina, Struktura klasowa w społecznej świadomości, Wrocław 1957, 186 s., 30 zł

4486. OSTASZEWSKI Krzystof, Pozornie przynajmniej, Łódź 1984, 58 s., 15 zł

4487. OSTASZEWSKI Mariusz ks., Konferencje przedmałżeńskie, Elbląg 2009, 113 s., 25 zł

4488. OSTASZEWSKI Robert, Etapy. Rozmowy z pisarzami (i nie tylko), Olsztyn 2008, 354 s., 24 zł

4489. OSTEN Manfred, Drzewo podróżujących, Olsztyn 1997, 108 s., 15 zł

4490. OSTERODER Zeitung. Heimatbrief der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpr. e. V. Folge 94, Osterode am Harz 2000, 124 s., 10 zł

4491. OSTEUROPAEISCHE Laenderberichte. Band I: Polen - Sovet Russland - Estland - Lettland - Litauen, Breslau 1927, 463 s., 36 zł

4492. OSTOJA-CHROSTOWSKI Stanisław, Katalog, Warszawa 1948, 167 + 40 tablic s., 80 zł

4493. OSTOJSKI Tadeusz, Śniardwisko, Olsztyn 2009, 104 s., 20 zł

4494. OSTRÓDZIANIE o swoim mieście, Olsztyn-Ostróda 2007, 739 s., 87.50 zł

4495. OSTROGORSKI Georg, Dzieje Bizancjum, Warszawa 1967, 502 s., 49 zł

4496. OSTROWSKA Bronisława, Wiersze wybrane, Warszawa 1955, 278 s., 16 zł

4497. OSTROWSKA Eda, Smugi pieprzu, Warszawa 1983, 62 s., 15 zł

4498. OSTROWSKI Jan K., Kresy dalekie i bliskie, Kraków 1998, 151 s., 24 zł

4499. OSTROWSKI Janusz ks., Świadkowie wiary. Słudzy Boży - ofiary nazizmu i komunizmu, Olsztyn 2015, 170, [2] s., 24 zł

4500. OSUCHOWSKI Janusz, Państwo ludowe a kościół rzymsko-katolicki w Polsce w latach 1944-1948., Warszawa 1981, 216 s., 36 zł

4501. OSUCHOWSKI Janusz, Państwo ludowe a kościół rzymskokatolicki w Polsce w latach 1944-1948. Studium z zakresu stosunków władzy, Warszawa 1981, 216 s., 40 zł

4502. OSUCHOWSKI Jerzy, Gusen. Przedsionek piekła, Warszawa 1961, 207 s., 20 zł

4503. OSZAJCA Wacław, Z głębi cienia, Lublin 1981, 87 s., 18 zł

4504. OSZAJCA Wacław, Łagodność domu, Lublin 1984, 103 s., 10 zł

4505. OTELLO Ryszard, Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1818-1945, Olsztyn 2003, 150 s., 25 zł

4506. OTWINOWSKA Barbara, PELC Janusz, Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, Wrocław 1984, 343 s., 40 zł

4507. OVERY Paul, De Stijl, Warszawa 1979, 183 s., 15 zł

4508. OWCA , Do widzów Kabaretu OWCA, Warszawa 1966, 4 s., 10 zł

4509. OWIDIUSZ , Heroidy, Kraków 1986, 246 s., 12 zł

4510. OWIDIUSZ , Ovidis Metamorphosen Hilfsheft, Lipsk 1899, 72 s., 24 zł

4511. OWIDIUSZ , Sztuka kochania, Warszawa 1957, 118 s., 12 zł

4512. OWSIANNIKOW Michaił S., Filozofia Hegla, Warszawa 1965, 445 s., 25 zł

4513. OWSIŃSKA Anna, Powstanie palatynacko-badeńskie 1849 roku oraz udział w nim Polaków, Wrocław 1965, 210 s., 20 zł

4514. OX Jack, Ursonate Kurta Schwittersa. Obrazowanie muzyki, Łódź 2003, 112 s., 20 zł

4515. OYAMA Masutatsu, Karate Kyokushinkai, Bydgoszcz 1990, 77 s., 32 zł

4516. OZGA-MICHALSKA Halina, Lekcja obecności, Poznań 1989, 70 s., 15 zł

4517. OZIMEK Stanisław, Film polski w wojennej potrzebie, Warszawa 1974, 332 s., 24 zł

4518. OŚWIATA na Śląsku. Potrzeby, organizacja, rozwój 1922-1939, Katowice 1984, 116 s., 45 zł

4519. OŻÓG Jan Bolesław, Cisza, Kraków 1984, 71 s., 12 zł

4520. OŻÓG Jan Bolesław, Gdzie świeci noc, Warszawa 1985, 76 s., 15 zł

4521. P.P.S. Wspomnienia z lat 1918-1939. Tom I-II, Warszawa 1987, 1382 (paginacja łączona) s., 50 zł

4522. PABICH Franciszek, Mały leksykon chojnicki, Chojnice 1987, 102 s., 12 zł

4523. PABICH Jan, Niezapomniane karty. Z dziejów 6 Pułku Artylerii Lekkiej, Kraków 1982, 457 + 93 ilustr. s., 40 zł

4524. PACHOŃSKI Jan, Generał Franciszek Paszkowski 1778-1856, Warszawa 1982, 304 s., 16 zł

4525. PACHOŃSKI Jan, Jeszcze Polska nie zginęła. W 175-lecie powstania polskiego hymnu narodowego, Gdańsk 1972, 146 s., 25 zł

4526. PACHOŃSKI Jan, Kraków wobec powstań śląskich i plebiscytu, Warszawa-Kraków 1981, 197 s., 24 zł

4527. PACHOŃSKI Jan, Legiony polskie. Prawda i legenda 1794-1807. Tom I- IV. , Warszawa 1969-1976 , 544, 712, 774, 764 s., 300 zł

4528. PACIORKI. Antologia maryjna z Warmii, Olsztyn 2007, 216 s., 22 zł

4529. PACZKOWSKA-ŁAGOWSKA Elżbieta, Psychika i poznanie. Epistemologia Kazmierza Twardowskiego, Warszawa 1980, 279 s., 20 zł

4530. PACZKOWSKI Andrzej, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, 534 s., 50 zł

4531. PADEREWSKI Ignacy Jan, Pamiętniki.Tom I-II, Kraków 1971, 242, 249 s., 16 zł

4532. PAJEWSKI Janusz, Buńczuk i koncerz. Z dzejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983, 332 s., 24 zł

4533. PAJEWSKI Janusz, Niemcy w czasach nowożytnych (1517-1939), Poznań 1947, 343 s., 18 zł

4534. PAJEWSKI Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978, 384 s., 20 zł

4535. PAJEWSKI Janusz, Przeszłość z bliska. Wspomnienia, Warszawa 1983, 259 s., 15 zł

4536. PAJEWSKI Janusz, Stosunki polsko-węgierskie i niebezpieczeństwo tureckie w latach 1516-1526, Warszawa 1930, 58 s., 48 zł

4537. PAJKA Stanisław, Koleinami życia i twórczości Henryka Syski, Ostrołęka 1985, 126 s., 15 zł

4538. PAJĄK Jerzy, Konspiracyjne życie polityczne w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Baza społeczna, przejawy, zasięg oddziaływania sił politycznych 1882-1904, Kielce 1994, 307 s., 36 zł

4539. PAKULSKI Jan, Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce. Studium genealogiczne, Toruń 2005, 456 s., 48 zł

4540. PAMIĘCI bliskich. Część II. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, Olsztyn 2012, 111, [1], XXII s., 36 zł

4541. PAMIĘCI bliskich. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, Olsztyn 1998, 170 s., 30 zł

4542. Pamiętanie peerelu. Marzec 1968, Warszawa 2008, 60 s., 16 zł

4543. PAMIĘTNIK Biblioteki Kórnickiej Zeszyt 7, Kórnik 1959, 494 s., 20 zł

4544. PAMIĘTNIK Biblioteki Kórnickiej Zeszyt 13, Poznań 1977, 275 s., 20 zł

4545. PAMIĘTNIK Biblioteki Kórnickiej Zeszyt 19, Wrocław 1982, 286 s., 15 zł

4546. PAMIĘTNIK Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tom 4. Nie tylko Pireneje, Kraków 1995, 300 s., 15 zł

4547. PAMIĘTNIK X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. Referaty i dyskusja IV Sekcje V-X, Warszawa 1971, 511 s., 40 zł

4548. PAMIĘTNIK XII Powszechnego Zjazdu historyków Polskich 17- 20 września 1979 roku. Część I-II + Program, Katowice 1979, 299, 317, 22 s., 36 zł

4549. PAMIĘTNIK XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Poznań 6-9 września 1984 roku. Część I. Referaty plenarne-sekcje, Wrocław 1986, 298 s., 36 zł

4550. PAMIĘTNIK XX-lecia Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Olsztyn 1965, 255 s., 45 zł

4551. PAMIĘTNIKI chirurgów, Warszawa 1972, 331 s., 20 zł

4552. PAMIĘĆ i historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda), Olsztyn 2009, 171 s., 22 zł

4553. PAMIĘĆ Wilna. Wystawa ze zbiorów prywatnych. Biblioteka Narodowa luty-marzec 1994, Warszawa 1994, 16 s., 20 zł

4554. PAMIĘĆ. Wyzwanie dla nowoczesnej Europy. ERINNERUNG. Eine Herausforderung fuer das moderne Europa, Olsztyn 2008, 275 s., 25 zł

4555. PANAS Henryk, Prawo wojny i inne opowiadania, Olsztyn 1969, 269 s., 15 zł

4556. PANAS Henryk, Prywatne życie Władysława Jagiełły, Olsztyn 1969, 112 s., 16 zł

4557. PANAS Henryk, Według Judasza (apokryf), Olsztyn 1975, 259 s., 16 zł

4558. PANAS Henryk, Zagubieni w lesie, Olsztyn 1978, 231 s., 15 zł

4559. Panas (Szkic o twórczości), Olsztyn 1982, 117, [1] s., 20 zł

4560. PANASIK Krzysztof, Koncert wielki na głosy unisono, Olsztyn 2007, 190 s., 49 zł

4561. PANASIK Krzysztof, BAŁDOWSKI Jan, Kraina tysiąca jezior, Olsztyn br, 32 s., 15 zł

4562. PANASIK Krzysztof, CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn, Warszawa 1992, 50 s., 20 zł

4563. PANFIL Jan, POLAKOWSKI Benon, Przewodnik po województwie olsztyńskim, Warszawa 1972, 180 s., 20 zł

4564. PANIUSZKIN Walerij, ZYGAR Michaił, Gazprom rosyjska broń, Warszawa 2008, 325 s., 28 zł

4565. PANKOWSKI Zygmunt, Uzbrojenie wozów bojowych, Warszawa 1987, 256 s., 16 zł

4566. PAŃSTWO i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim. Materiały z konferencji. Szczecin, 15-17 września 1995 roku, Szczecin 1997, 365 s., 39 zł

4567. PAŃSTWO w polskiej myśli politycznej. Pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław 1988, 298 s., 18 zł

4568. PAŃSTWOWY Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 21 listopada 1965, Olsztyn 1965, 19 s., 20 zł

4569. PAŃTA Andrzej, Wieczna naiwnosć wróżek. Wiersze, poematy, przekłady, Bydgoszcz 1985, 115 s., 15 zł

4570. PAPUSZA , Lesie, ojcze mój, Warszawa 1990, 91 s., 30 zł

4571. PARADOWSKA Maria, Przyjmij laur zwycięski, Katowice 1987, 302 s., 12 zł

4572. Paradowska Natalia, Modlitwa stóp, Elbląg 2007, 39 s., 12 zł

4573. PARANDOWSKI Jan, Kazimierz, Warszawa 1962, 16, 64 s., 30 zł

4574. PARANDOWSKI Jan, Opowiadania. Antyk i renesans, Warszawa 1956, 202 s., 12 zł

4575. PARANDOWSKI Jan, Podróże literackie, Warszawa 1958, 277 s., 20 zł

4576. PARANDOWSKI Jan, Wspomnienia i sylwety., Wrocław 1969, 265 s., 12 zł

4577. PARKINSON C. Northcote, Jak zrobić karierę, Warszawa 1975, 192 s., 10 zł

4578. PARKINSON C.N., Jak zrobić karierę, Warszawa 1975, 191 s., 8 zł

4579. PARMA Christan, PESZKO Andrzej, Zamki Dolnego Śląska. The Castles of Lower Silesia. Niederschlesische Burgen, Marki 2011, 160 s., 40 zł

4580. PARNICKI Teodor, Koniec Zgody Narodów. Powieść z roku 179 przed Nar. Chr., Paryż 1955, 309, 294 s., 30 zł

4581. PARRINGTON Vernon L(ouis), Główne nurty myśli amerykańskiej. Mentalność kolonialna 1620-1800, Warszawa 1968, 588 s., 48 zł

4582. PARRINGTON Vernon L(ouis), Główne nurty myśli amerykańskiej. Romantyczna rewolucja w Ameryce 1800-1860, Warszawa 1970, 696 s., 55 zł

4583. PARRY John Horace, Morskie imperium Hiszpanii, Gdańsk 1983, 405 s., 30 zł

4584. PARSCH Pius ks., Wtajemniczenie w ofiarę Mszy św. w duchu odnowienia liturgicznego, Kraków br., 287 s., 25 zł

4585. PARTRIDGE Eric, Smaller Slang Dictionary, London 1968, 203 s., 30 zł

4586. PARUSZEWSKI Alfred Jan, Niewolnik pod żaglami. Wspomnienia z pracy przymusowej na Zalewie Wiślanym (Tolkmicko, Elbląg, Pilawa, Królewiec) marzec 1943 - kwiecień 1945, Elbląg 2011, 216 s., 29 zł

4587. PARYSCY Zofia i Witold H., Encyklopedia tatrzańska, Warszawa 1973, 700 s., 44 zł

4588. PASCAL , Prownicjałki, Warszawa 1963, 326 s., 15 zł

4589. PASCAL Blaise, Myśli, Warszawa 1989, 548 s., 18 zł

4590. PASEK Jan Chryzostom z Gosławic, Pamiętniki, Kraków 1929, 635 s., 48 zł

4591. PASIERB Bronisław, Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec, Poznań 1990, 458 s., 48 zł

4592. PASIERB Janusz St. ks., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Poznań 1971, 240 s., 27 zł

4593. PASIK Wiesława, Światło cienie, Olsztyn 2008, 51 s., 15 zł

4594. PASSAL Daniela, Obrazy z Ein Kerem. Miejsce urodzenia Jana Chrzciciela, Warszawa 1994, 134, 6 s., 15 zł

4595. PASSENDORFER Edward, Z wędrówek geologa, Warszawa 1951, 163 s., 20 zł

4596. PAST & Present. Numer 158. February 1998, Oxford 1998, 235 s., 20 zł

4597. PASTERNAK Bogdan, Sekretne posłanie, Łódź-Kielce 1985, 54 s., 15 zł

4598. PASTERNAK Boris, Doctor Zhivago, London 1963, 542 s., 12 zł

4599. PASTUSIAK Longin, Longin Pastusiak człowiek i dzieło, Toruń 2005, 319 s., 24 zł

4600. PASZENDA Jerzy, Święta Lipka, Olsztyn 1996, 128+85 ilustr. s., 48 zł

4601. PASZENDA Jerzy, Święta Lipka. Przewodnik, Warszawa 1987, 26 s., 10 zł

4602. PASZKIEWICZ Mieczysław, Opowiadania jońskie, Kraków 1984, 142 s., 15 zł

4603. PASZKOW Eudokia, Język rosyjski. Kurs wyrównawczy, Warszawa 1985, 142 s., 15 zł

4604. PASZTOR Maria, Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792, Warszawa 1991, 230 s., 24 zł

4605. PATER Mieczysław, Centrum a ruch polski na Górnym Śląsku (1879-1893), Katowice 1971, 319 s., 45 zł

4606. PATEY-GRABOWSKA Alina, Zwierzyniec. Bajki, satyry, epigramy, Warszawa 1988, 68 s., 15 zł

4607. PATKOWSKI Aleksander, Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1996, 240 s., 45 zł

4608. PATRZAŁEK Tadeusz, Metodyka testu polonistycznego, Warszawa 1977, 206 s., 12 zł

4609. PATTON Georges S., Wojna jak ją poznałem, Warszawa 1989, 438 s., 21 zł

4610. PAUKSZTA Eugeniusz, Warmia i Mazury, Katowice 1970, 215 s., 20 zł

4611. PAUKSZTA Eugeniusz, Złote korony księcia Dardanów, Warszawa 1967, 365 s., 20 zł

4612. PAULI Lesław, Jan Kirsten Cerasinus (1507-1561) krakowski prawnik doby Odrodzenia. Studium z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce, Kraków 1971, 154 s., 30 zł

4613. PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela, Trudne życie. Opowieść o Bolesławie Prusie, Lublin 1969, 390 s., 10 zł

4614. PAWELEC Dariusz, Powiedz prawdę. Antologia poezji Pokolenia '68, Gliwice 1990, 105 s., 30 zł

4615. PAWEŁCZYŃSKA Anna, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, Warszawa 1973, 188 s., 20 zł

4616. PAWLAK Antoni, * * *, Bydgoszcz 1984, 75 s., 15 zł

4617. PAWLAK Antoni, Czy jesteś gotów..., Warszawa 1981, 40 s., 12 zł

4618. PAWLAK Edward, Życie literackie Poznania w latach 1917-1939, Poznań 1971, 107 s., 28 zł

4619. PAWLAK Jerzy, Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Warszawa 1982, 281 s., 12 zł

4620. PAWLAK Marian, Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI-XVIII w., Toruń 1988, 219 s., 60 zł

4621. PAWLAK Wacław, W rytmie fabrycznych syren. Łódź między wojnami, Łódź 1984, 254 s., 24 zł

4622. PAWLAK Włodzimierz, W pogoni za Pierwszą Konną, Warszawa 1995, 99 s., 12 zł

4623. PAWLAK-ŁAZICKA Iwona, Głodny dzień, Olsztyn 1990, 55 s., 15 zł

4624. PAWLUK Janusz, Saga o budo. Wschodnie sztuki walki, Warszawa 1991, 128 s., 10 zł

4625. PAWLUK Tadeusz, Podstawy prawne objęcia biskupstwa warmińskiego przez Stanisława Hozjusza, Olsztyn 1979, 100 s., 15 zł

4626. PAWŁOWICZOWA Maria, Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922. Zarys problematyki. Pod red.., Katowice 1994, 246 s., 18 zł

4627. PAWŁOWSKA Jadwiga, Dolnośląska wieś Pracze w powiecie milickim w latach 1945-1960. Studium etnograficzne) (Kultura duchowa i społeczna) Cześć II, Wrocław 1968, 236 s., 20 zł

4628. PAWŁOWSKI , Sesja naukowa poświęcona Bronisławowi Pawłowskiemu w setną rocznicę urodzin, Toruń 1988, 130 s., 25 zł

4629. PAWŁOWSKI Ignacy, Geneza i działalność Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS 1904-1905, Wrocław 1976, 152 s., 40 zł

4630. PAWŁOWSKI Stanisław, Ze studyów nad zlodowaceniem Czarnohory., Warszawa 1915, 66, tabl. 11 s., 39 zł

4631. PAZDEJ Zofia, Tyle nam się dzisiaj śniło. Widowisko słowno-muzyczne dla dzieci, Warszawa 1976, 23 s., 12 zł

4632. PAZDER Janusz, Zamek Cesarski, Poznań 2010, 153, (3) s., 16 zł

4633. PAŁASZEWSKA Mirosława, Biała Piska sentymentalnie, Biała Piska 2013, 384 s., 50 zł

4634. PAŁASZEWSKA Mirosława, ZIELIŃSKI Andrzej ks., Historia parafii rzymsko-katolickiej w Białej Piskiej, Biała Piska 2013, 192 s., 45 zł

4635. PAŁUBICKA Anna, Przedhistoryczne postaci historyzmu, Warszawa-Poznań 1984, 146 s., 20 zł

4636. PAŁUCKI Władysław, Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI wieku, Warszawa 1962, 314 s., 70 zł

4637. PAŹDZIERNIK 1956. Pierwszy wyłom w systemie. Bunt, młodość i rozsądek, Warszawa 1996, 243 s., 30 zł

4638. PEDAGOGICZNA Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie 1946-1970, Olsztyn 1971, 108 s., 20 zł

4639. PEIERLS Rydolph E., Prawa przyrody, Warszawa 1963, 450 s., 12 zł

4640. PEIKERT Paul, Kronika dni oblężenia (Wrocław 22. I - 6. V. 1945 r.), Wrocław 1964, 168 s., 16 zł

4641. PEIKERT Paul, Kronika dni oblężenia (Wrocław 22. I - 6. V. 1945 r.). Do druku podali i wstępem opatrzyli Karol Jonca i Alfred Konieczny., Wrocław 1984, 256 s., 18 zł

4642. PĘKSOWA , Malarstwo na szkle Eweliny Pęksowej, Warszawa 1979, 48 s., 12 zł

4643. PELC Janusz, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 2001, 708 s., 20 zł

4644. PELC Janusz, Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w., Warszawa 1975, 338 s., 15 zł

4645. PELCOWA-BUCHWALD Paulina, Katalog starych druków Biblioteki Kórnickiej. Tom I Polonica XVI wieku. Część druga Nowe nabytki i uzupełnienia. Opracowała..., Wrocław 1969, 140 s., 18 zł

4646. PELCZAR Marian, Polski Gdańsk, Gdańsk 1947, 187, [2] s., 27 zł

4647. PELCZYK Antoni, Budownictwo olęderskie na Równinie Nowotomskiej, Sanok-Lednica 1997, 47 s., 12 zł

4648. PELLICO Silvio, Moje więzienia, Paryż 1917, 189 s., 50 zł

4649. PENCAKOWSKI Paweł, Gotyk w Krakowie, Kraków 1986, 157 s., 18 zł

4650. PEPŁOWSKI Franciszek, Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu oświecenia i romantyzmu, Warszawa 1961, 369 s., 24 zł

4651. PERELMAN Chaim, O sprawiedliwości, Warszawa 1959, 143 s., 32 zł

4652. PEREPECZKO Andrzej, Biała Fregata. Kronika "Daru Pomorza" 1929-1972, Gdańsk 1974, 207 s., 16 zł

4653. PEREPECZKO Andrzej, Od Mers El-Kebir do Tulonu, Warszawa 1979, 300 s., 15 zł

4654. PERETIAKOWICZ Antoni, Ogólne zasady prawa międzynarodowego a tendencje kosmopolityczne, Poznań 1956, 46 s., 15 zł

4655. PERKOWSKA Małgorzata, Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków 1990, 265, nlb. s., 36 zł

4656. PERL (Res) Feliks, Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim do powstania PPS, Warszawa 1958, 503 s., 24 zł

4657. PERNACH Grzegorz, Dzień i noc, Lublin 1985, 48 s., 15 zł

4658. PERREYVE Henri, La Pologne (1772-1865), Paris 1865, [4], XIX, [1], 302, [2] s., 300 zł

4659. PERTEK Jerzy, Wielkie dni małej floty, Poznań 1967, 479 s., 14 zł

4660. PERTEK Jerzy, SUPIŃSKI Witold, Wojna morska 1939-1945, Poznań 1959, 438 s., 12 zł

4661. PESTALOZZI Jan Henryk, Pisma pedagogiczne, Wrocław 1972, 557 s., 36 zł

4662. PESTKOWSKA Maria, Uchodźcze pasje. Władysław Sikorski a polska społeczność emigracyjna na Zachodzie 1939-1943, Paris 1991, 271 s., 24 zł

4663. PETER Laurence J. , Recepta Petera. Jak być twórczym, pewnym siebie i kompetentnym, Warszawa 1975, 224 s., 10 zł

4664. PETRONIUSZ , Uczta Trymalchiona, Warszawa 1963, 102 s., 15 zł

4665. PETRYCY z Pilzna Sebastian, Pisma wybrane. Tom I-II, Warszawa 1956, 589, 551 s., 55 zł

4666. PETRZAK Lech, Kazimierz miasto polskiego renesansu. Opis krajoznawczy, Warszawa 1954, 95 s., 12 zł

4667. PEURSEN C.A. van, Antropologia filozoficzna, Warszawa 1971, 212 s., 30 zł

4668. PEZOWICZ Bogusław, Cztery wcielenia próbne, Olsztyn 1980, 63 s., 12 zł

4669. PIAGET Jean, Mowa i myślenie u dziecka, Warszawa 1992, 293 s., 20 zł

4670. PIAGET Jean, Równoważenie struktur poznawczych. Centralny problem rozwoju, Warszawa 1981, 218 s., 18 zł

4671. PIAGET Jean, Strukturalizm, Warszawa 1973, 175 s., 12 zł

4672. PIANKO Gabriela, Filologia klasyczna w Polsce. Bibliografia za lata 1950-1954., Warszawa 1958, 164 s., 24 zł

4673. PIASECKI Sergiusz, Zapiski oficera Armii Czerwonej, Warszawa 1985, 209 s., 20 zł

4674. PIASKOWSKI T(adeusz), FROMBORK, Elbląg br., 16 s., 12 zł

4675. PIASZCZYŃSKI Piotr, Mały kapitalizm. Wiersze 1997-2000, Olsztyn 2002, 48 s., 10 zł

4676. PIASZCZYŃSKI Piotr, Mężczyzna z zapałkami, Olsztyn 2006, 62 s., 18 zł

4677. PIASZCZYŃSKI Piotr, Szkice małe i mniejsze, Olsztyn 1999, 110 s., 12 zł

4678. PICKNETT Lynn, PRINCE Clive, Templariusze. Tajemni strażnicy tożsamości Chrystusa, Warszawa 1999, 462 s., 21 zł

4679. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ Maria, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu, Warszawa-Wrocław 1986, 273 s., 60 zł

4680. PIECHAL Marian, Punkt oparcia, Warszawa 1965, 62 s., 20 zł

4681. PIECHOCKI Stanisław, Dzieje olsztyńskich ulic, Olsztyn 1998, 295 s., 33 zł

4682. PIECHOCKI Stanisław, Magisches Allenstein, Olsztyn 2008, 272 s., 54 zł

4683. PIECHOCKI Stanisław, Olsztyn magiczny, Olsztyn 2002, 272 s., 53 zł

4684. PIECHOCKI Stanisław, Olsztyn nie tylko magiczny, Olsztyn 2005, 287 s., 58 zł

4685. PIECHOCKI Stanisław, Tekturowe czołgi, Olsztyn 1983, 298 s., 15 zł

4686. PIECHOCKI Witold, Lidzbark Warmiński. Szlak kopernikowski, Gdańsk br., 12 s., 10 zł

4687. PIECHOCKI Witold, Michał Kajka, Olsztyn 1968, 38 s., 12 zł

4688. PIECHOCKI Witold, Ostróda, Olsztyn 197?, 16 s., 12 zł

4689. PIECHOWICZ Krzysztof, Całopalenie jaszczurki, Szczecin 1989, 84 s., 16 zł

4690. PIECHOWICZ Krzysztof, Maska z atmy. Debiut, Bydgoszcz 1984, 95 s., 15 zł

4691. PIECHURA Jan, Obróbka filmu odwracalnego, Warszawa 1974, 124 s., 10 zł

4692. PIĘCIAK Wojciech, Inne twarze pojednania. Reportaże, Kraków 2000, 192, [24] s., 12 zł

4693. PIĘCIU poetów. Aleksander Błok Anna Achmatowa Borys Pasternak Włodzimierz Majakowski Sergiusz Jesienin, Warszawa 1975, 601 s., 18 zł

4694. PIECUCH Henryk, Służby specjalne atakują. Od Jaruzelskiego do Kwaśniewskiego, Warszawa 1996, 590 s., 27 zł

4695. PIEKARSKI Witold, Listy z więzienia (1879), Wrocław 1953, 65 s., 15 zł

4696. PIEKIEŁKO-ZEMANEK Alicja, Egzotyczny ogród na Wesołej, Kraków 1986, 194 s., 10 zł

4697. PIĘKNA była to przygoda. Olsztyński Teatr Lalek 1953-2013, Olsztyn 2014, 95 s., 36 zł

4698. PIĘKNA Góra. Antologia wierszy, Gołdap 1999, 55 s., 12 zł

4699. PIĘKNO i tradycja. Kolekcja kimon Kodaimaru Company i Rodziny Yamanaka. Beauty and Tradition. The Komimo Collections of the Kodaimaru Company and the Yamanaka Family, Kraków 2006, 129 s., 30 zł

4700. PIĘKNO użyteczne czy piękno ginące. Informator o realizacji programu Ministerstwa Kultury i Sztuki Ginące zawody, Łódź 1997, 244 s., 36 zł

4701. PIENIĄŻEK Mateusz, Zaproszenie do słów, Rzeszów 1986, 128 s., 15 zł

4702. PIEŃKOS Jerzy, Wpływ wojny na obowiązywanie umów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem traktatów pokojowych po II wojnie światowej, Warszawa 1973, 325 s., 36 zł

4703. PIEŃKWAWA Zdzisław, Żeglarski maraton. "Otago" w wokółziemskich regatach Whitbread, Gdańsk 1976, 258 s., 10 zł

4704. PIEPER Josef, W obronie filozofii, Warszawa 1985, 88 s., 10 zł

4705. PIERADZKA Krystyna, Na szlakach Łemkowszczyzny, Warszawa 1990, 234 s., 36 zł

4706. PIERÓG Ireneusz, Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, Toruń 2009, 354 s., 25 zł

4707. PIERSZKAŁA Andrzej, Kiedy zwrócono się do nas, Katowice 1985, 50 s., 15 zł

4708. PIERWSZA I wojna światowa w Prusach Wschodnich, Olsztyn 2015, 240 s., 49 zł

4709. PIERWSZA I Wystawa Plastyki i Sympozjum Złotego Grona Zielona Góra 1963, Zielona Góra 1963, 14, 198 s., 60 zł

4710. PIERWSZA Sesja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk Warszawa 5 - 8 V 1955, Wrocław 1957, 432 s., 36 zł

4711. PIERWSZY I (XIV) SYNOD Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012, 511, XVI s., 40 zł

4712. PIERŚCIŃSKI Paweł, Świętokrzyskie krajobrazy. The landscapes of the Świętokrzyskie Voivodeship, Kraków 2001, 112 s., 26 zł

4713. PIETER Józef, Słownik psychologiczny, Wrocław 1963, 348 s., 12 zł

4714. PIETKUN Witold ks. dr, Kryteriopoznawcza analiza aktu wiary katolickiej, Poznań 1952, 118 s., 15 zł

4715. PIETRASZEWSKA Alina, Szept pamięci, Łódź-Kielce 1988, 72 s., 15 zł

4716. PIETRUK , Białystok w rysunkach Władysława Pietruka, Białystok 2002, 16 s., 20 zł

4717. PIETRZAK-PAWŁOWSKI Kazimierz, Spółdzielczość polska na ziemiach zachodnich i północnych 1918-1939, Warszawa 1967, 327 s., 40 zł

4718. PIETRZYK Jan, Dotykając strun, Olsztyn 2002, 55 s., 15 zł

4719. PIETRZYK Jan, Legendy olsztyńskie, Olsztyn 2008, 63 s., 20 zł

4720. PIETRZYK Jan, Muśnięcie anioła, Olsztyn 2015, 77, [2] s., 21 zł

4721. PIETYRA-RUFIN Stanisława, ROCARD Yves, Różdżkarstwo i wahadlarstwo, Poznań 1983, 207 s., 20 zł

4722. PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), Szczytno 2004, 208 s., 39 zł

4723. PIĘĆDZIESIĄT 50 lat służby kościołowi. Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne, Olsztyn 1996, 120, [3] s., 27 zł

4724. PIEŚŃ o niebieskiej księdze. Antologia rosyjskiej ludowej poezji religijnej, Warszawa 1990, 324 s., 24 zł

4725. PIEŚNI miłosne Hafiza, Kraków 1979, 214 s., 10 zł

4726. PIGOŃ Stanisław, Drzewiej i wczoraj. Wśród zagadnień kultury i literatury., Kraków 1966, 446 s., 24 zł

4727. PIGOŃ Stanisław, Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa 1969, 391 s., 20 zł

4728. PIGULEWSKA Nina W., Kultura syryjska we wczesnym średniowieczu, Warszawa 1989, 310 s., 27 zł

4729. PIKUL Jerzy, Uciekaj bracie z Babilonu, Warszawa 1986, 87 s., 15 zł

4730. PIKUL Walentin, Requiem dla PQ-17. (Tragedia udokumentowana), Warszawa 1986, 365 s., 8 zł

4731. PILAR Władysław Baron Pilars de, Tragedja, Warszawa 1927, 259, (5) s., 80 zł

4732. PILAREK Bolesław, Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych, Olsztyn 2011, 320 s., 30 zł

4733. PILCH Andrzej, Partyzanci trzech puszcz, Warszawa 1992, 304, [16] s., 24 zł

4734. PILCH Zygmunt ks., Szkoła kaznodziejstwa. Skarbiec wzorów kościelnej wymowy do nauki domowej i szkolnej, Kielce 1937, I-V, XI-XVI, 471 s., 25 zł

4735. PILCH Zygmunt ks., Wykład zasad mowy kościelnej, Poznań 1958, 471 s., 36 zł

4736. PINI Tadeusz, Historia literatury polskiej 1864-1930, Warszawa 1930?, 823-893 s., 25 zł

4737. PINKWART Maciej, Kronika dawnego Zakopanego z lat 1848-1890. Kronika parafii zakopiańskiej przez X. Józefa Stolarczyka. Wstępem poprzedził i komentarzem opatrzył..., Warszawa-Kraków 1986, 55 s., 10 zł

4738. PIÓRO Tadeusz, Armia ze skazą. W Wojsku Polskim 1945-1968 (wspomnienia i refleksje), Warszawa 1994, 422 s., 15 zł

4739. PIÓRO i pamięć. 50-lecie Oddziału Związku Literatów Polskich 1955-2005, Olsztyn 2005, 207 s., 20 zł

4740. PIOSENKI Szkoły Morskiej w Tczewie 1920-1930, Gdynia 1982, 212 s., 35 zł

4741. PIOTROWSKA Elżbieta, Wszystkie barwy czasu, Warszawa 1967, 82 s., 20 zł

4742. PIOTROWSKA Helena, Życie jest sztuką a sztuka życiem. Rzecz o Hieronimie Skurpskim, Olsztyn 2005, 320 s., 42 zł

4743. PIOTROWSKA Helena, TRIEBLING Andrzej T., Trzeba mieć w serce. Ewenement Janiny Triebling, Olsztyn 2009, 286 s., 40 zł

4744. PIOTROWSKI Franciszek, Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech, Olsztyn 1996, 187 s., 15 zł

4745. PIOTROWSKI Michał, Luna, Kraków 1999, 42 s., 16 zł

4746. PIOTROWSKI Stanisław, Bitwa pod Mokrą, Częstochowa br. po 1979, 16 s., 16 zł

4747. PIOTROWSKI Władysław, Sergiusz Jesienin w polskiej literaturze międzywojennej, Wrocław 1967, 183 s., 28 zł

4748. PISAREK Walery, Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie, Wrocław 1978, 175 s., 12 zł

4749. PISARZE olsztyńscy, Olsztyn 1966, 40 s., 15 zł

4750. PISKADŁO Antoni, 100 najsłynniejszych budowli, Warszawa 1979, 243 s., 12 zł

4751. PISKORSKA Milena, "Świecie pod korcem", Olsztyn 1997, 31 s., 15 zł

4752. PISKORSKA Urszula, Kamień Pomorski. Uzdrowisko i miasto zabytków oraz jego okolice , Warszawa 1966, 24 s., 10 zł

4753. PISKORSKI Czesław, Szczecin i Dolne Przyodrze, Warszawa 1948, 132 s., 15 zł

4754. PISKORSKI Czesław, Ziemia Myśliborska. Przewodnik, Poznań 1968, 137 s., 10 zł

4755. PISKORSKI Jan M., Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku, Warszawa 1987, 259 s., 24 zł

4756. PISKULAK Andrzej, Po trzeciej zmianie, Łódź-Kielce 1985, 64 s., 15 zł

4757. PISZ. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970, 371 s., 40 zł

4758. PISZCZ Edmund abp, Kazania paryskie, Olsztyn 1997, 90 s., 27 zł

4759. PISZCZ Edmund ks., ks. Colloquim Charitativum w Toruniu A.D. 1645. Geneza i przebieg, Toruń 1995, 227 s., 39 zł

4760. PISZCZKOWSKI Mieczysław, Wieś w literaturze polskiego renesansu, Kraków 1959, 158 s., 38 zł

4761. PITTANO Giuseppe, Bi DIZIONARIO italiano linguistico e grammaticale, Roma 1995, 1222 s., 60 zł

4762. PIUS XII , Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa "Mystici Corporis Christi", Kielce 1945, 64 s., 12 zł

4763. PIWARSKI Kazimierz, Kardynał Richelieu, Lwów 1939, 66 s., 18 zł

4764. PIWARSKI Kazimierz, Polityka europejska w okresie pomonachijskim X 1938 - III 1939, Warszawa 1960, 184 s., 28 zł

4765. PIWIŃSKA Marta, Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973, 451. [2] s., 25 zł

4766. PIWKOWSKA Anna, Szkicownik, Warszawa 1989, 32 s., 16 zł

4767. PIWO klasztorne i domowe, Warszawa 2005, 182 s., 24,5 zł

4768. PIWOWOŃSKI Jan, Nierówne boje, Warszawa 1988, 119 s., 12 zł

4769. PIĄTA V Ogólnopolska Wystawa Grafiki 1971 wrzesień - październik 1971 Poznań Muzeum Narodowe, Poznań 1971, 30, 164 s., 48 zł

4770. PIĄTA V Wystawa Plastyki Złotego Grona Zielona Góra 1971, Zielona Góra 1971, 114 s., 30 zł

4771. PIĄTE 5 Międzynarodowe Biennale Grafiki. Kraków 1974. Katalog, Kraków 1974, 260 s., 60 zł

4772. PIĄTKOWSKA-MAŁECKA Joanna, Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza, Olsztyn 2003, 143 s., 25 zł

4773. PIĄTKOWSKI Jerzy, Lęk czuwania, Warszawa 1985, 66 s., 15 zł

4774. PIĄTKOWSKI Jerzy, Ścieżka legendy, Kraków 1988, 36 s., 15 zł

4775. PIĄTKOWSKI Włodzimierz, Spotkania z inną medycyną, Lublin 1990, 158 s., 15 zł

4776. PIŁASZEWICZ Stanisław, Afrykańska Księga Rodzaju. Mity i legendy ludów Afryki Zachodniej, Warszawa 1978, 352 s., 16 zł

4777. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski, Warszawa 1985, 79 s., 10 zł

4778. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków 1990, 186 s., 20 zł

4779. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski i jego legenda, Warszawa 1988, 142 s., 15 zł

4780. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski o sobie. Z pism, rozkazów i przemówień Komendanta, Warszawa 1999, 133 s., 15 zł

4781. PIŁSUDSKI , Józef Piłsudski. Myśli, mowy, rozkazy, Warszawa 1989, 152 s., 12 zł

4782. PIŁSUDSKI Józef, O państwie i armii. Tom I-II, Warszawa 1985, 343, 286 s., 15 zł

4783. PIŁSUDSKI Józef, Rok 1920. Z powodu pracy M. Tuchaczewskiego "Pochód za Wisłę", Warszawa 1924, 224 s., 120 zł

4784. PIŁSUDSKI Józef, Testament. Korespondencja, Warszawa 1991, 16, [16] s., 20 zł

4785. PIŁSUDSKI Józef, Ulina Mała. Z ilustracjami i 2 mapkami, Warszawa 1935, 120 s., 60 zł

4786. PLAN miasta Wrocławia z wykazem: 1. alfabetycznym ulic, placów, mostów i parków 2. urzędów i instytucji publicznych 3. sieci komunikacji miejskiej 4. terenów wystawowych. Plan miasta został wykonany w Wydziale Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego 21.VII.1948r. , Wrocław 1948, 31 + rozkładany plan s., 25 zł

4787. PLASTYKA Pomorska 1945-1954, Bydgoszcz 1954, 56 s., 30 zł

4788. PLASTYKA Ziem Zachodnich i Północnych. Czterdziestolecie powrotu do Macierzy. Lipiec - wrzesień 1985. Galeria Sztuki BWA Olsztyn, Olsztyn 1970, 149, [1] s., 24 zł

4789. PLATH Sylwia, Listy do domu, Warszawa 1983, 478 s., 27 zł

4790. PLATON , Eutydem, Warszawa 1957, 77 s., 15 zł

4791. PLATON , Timajos. Kritias albo Atlantyk, Warszawa 1986, 186 s., 24 zł

4792. PLATON (PSEUDO) , Zimorodek i inne dialogi, Warszawa 1985, 148 s., 12 zł

4793. PLATTE Mariola, Czekam na miłość. Wybór wierszy i piosenek, Gierzwałd 1997, 32 s., 30 zł

4794. PLATTE Mariola, Dusze mgieł. Wybór wierszy i piosenek, Ostróda 2003, 36 s., 15 zł

4795. PLATTE Mariola, Kiedy zima ma się ku wiośnie... Wybór wierszy i piosenek, Warszawa 1997, 48 s., 15 zł

4796. PLATTE Mariola, Najpiękniejsze żniwa. Wybór wierszy i piosenek z lat 1981-2006, Ostróda 2006, 96 s., 25 zł

4797. PLEBAN Józef, Pamięci czynu zbrojnego Polaków w Afryce podczas II wojny światowej, Olsztyn 2001, 125 s., 32 zł

4798. PLEBISCYTY jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 2010, 136 s., 22 zł

4799. PLENKIEWICZ Maciej, Kościół katolicki w Wolnym Mieście Gdańsku 1933-1939, Bydgoszcz 1980, 199 s., 50 zł

4800. PLOTKA a monopol informacji, Warszawa 1981, 76 s., 20 zł

4801. PLURALIZM filozofii. Filozofia wobec pluralizmu, Olsztyn 2006, 136 s., 24 zł

4802. PLUTOWICZ Jerzy, Pusty zegar, Białystok 1987, 51 s., 15 zł

4803. PLUTOWICZ Jerzy, Zasłyszane do końca, Olsztyn 1981, 71 s., 15 zł

4804. PO PROSTU miłość. Opowiadania pisarzy polskich. Antologia, Warszawa 1969, 552 s., 12 zł

4805. POBÓG-MALINOWSKI Władysław, Narodowa Demokracja 1887-1918. Fakty i dokumenty, Londyn 1998, 237 s., 36 zł

4806. POCZET biskupów warmińskich, Olsztyn 2008, 510 s., 63 zł

4807. POCZET królów i książąt polskich, Warszawa 1980, 460 s., 20 zł

4808. POCZTÓWKA dźwiękowa R-0666-II. Plon, niesiem plon. Wyk. Chór i Kapela Olsztyńskiej Rozgłośni Polskiego Radia pod dyr. W. Jarmołowicza; Kulne jabłuszko, wyk. Chór i kapela Zespołu Pieśni i Tańca "Olsztyn" pod dyr. W. Jarmołowicza., Warszawa br., 1 s., 24 zł

4809. POCZTÓWKI. Grunwald Pole Bitwy, Warszawa. Kętrzyn lata 70. i 80. XX w., 10 s., 30 zł

4810. POCZTÓWKI. Olsztyn, Warszawa, Jasło lata 60. XX w., 9 s., 20 zł

4811. POD czerwonym sztandarem. Szkice z dziejów klasowego ruchu robotniczego na Pomorzu Gdańskim i Kujawach 1871-1048, Bydgoszcz 1968, 239 s., 20 zł

4812. POD niebem rodzinnym. Krajobraz w poezji, Warszawa 1988, 215 s., 15 zł

4813. PODCHORĄŻOWIE, podchorążowie... Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 1984, 179 s., 16 zł

4814. PODGÓRSKI Janusz T., Chrońmy zabytki archeologiczne województwa gdańskiego., Gdańsk 1972, 64, nlb. s., 18 zł

4815. PODGÓRSKI Tadeusz, Zwiedzamy Warszawę. Przewodnik dla wycieczek, Warszawa 1956, 304 s., 15 zł

4816. PODGÓRSKI Wojciech Jerzy, Skąd nasz ród. Polskie pieśni hymniczne, Warszawa 1991, 211 s., 10 zł

4817. PODGÓRZEC Zbigniew, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Warszawa 1985, 197 s., 20 zł

4818. PODHORODECKI Leszek, Dzieje rodu Chodkiewiczów, Warszawa 1997, 216, [24} s., 40 zł

4819. PODHORODECKI Leszek, Kulikowe Pole 1380, Warszawa 1986, 181 s., 12 zł

4820. PODHORODECKI Leszek, Sobiescy herbu Janina, Warszawa 1981, 318 s., 15 zł

4821. PODHORODECKI Leszek, Stanisław Koniecpolski ok. 1592-1646, Warszawa 1978, 456 s., 32 zł

4822. PODHORODECKI Leszek, Wazowie w Polsce, Warszawa 1985, 492 s., 15 zł

4823. PODHORODECKI Leszek, Wiedeń 1683, Warszawa 1983, 211 s., 12 zł

4824. PODKOWIŃSKA Zofia dr, Człowiek w czasach przedhistorycznych, Warszawa 1946, 192 s., 15 zł

4825. PODLASKI Kazimierz, Białorusini - Litwini -Ukraińcy. Nasi wrogowie czy bracia?, Warszawa 1984, 91 s., 15 zł

4826. PODLASZEWSKA Krystyna, SALMONOWICZ Stanisław, Krótka historia Gimnazjum Toruńskiego, Toruń 1968, 229, [1] s., 24 zł

4827. PODOLECKI Jan Kanty, Wybór pism z lat 1846-1851 , Warszawa 1955, 302 s., 33 zł

4828. PODRÓŻUJĄCY Polacy w XIX i XX wieku, Olsztyn 1996, 221 s., 27 zł

4829. PODSIAD Antoni, Madonny kresowe u Golgoty Wschodu, Warszawa 2006, 51, [73] s., 15 zł

4830. PODTATRZE. Region - Ludzie - czasy. Zima - 1975, Zakopane 1975, 79 s., 10 zł

4831. PODTATRZE. Region - Ludzie - czasy. Wiosna - 1978, Zakopane 1978, 107 s., 10 zł

4832. POE Edgar Allan, Opowiadania. Tom I-II, Warszawa 1956, 471, 320 s., 45 zł

4833. POECI Renesansu. Antologia, Warszawa 1959, 523 s., 25 zł

4834. POECI z Krainy Nord, Pranie 2010, kart 25 + teka s., 25 zł

4835. POEZJA emigrantów. Tom I 1998. Wybór utworów z pierwszego koncertu poetyckiego organizowanego przez "Panoramę" i Fundację im. Tadeusza Ungara, Chicago 1998, 192 s., 18 zł

4836. POGORZELSKI Walery ks., Pamiątka koronacji Obrazu Matki Boskiej w Charłupi Małej Ziemi Sieradzkiej Diecezji Włocławskiej, Sieradz 1937, 83 s., 50 zł

4837. POGRANICZA. Ludzie pogranicza, Olsztyn 2009, 336 s., 25 zł

4838. POGRANICZA. Przestrzeń kulturowa, Olsztyn 2007, 240 s., 20 zł

4839. POGROSZOWSKA Elżbieta, Kompozycje ozdobne. Z roślin ogrodowych i leśnych, Warszawa 1987, 64 s., 10 zł

4840. POJEZIERZE. XV-lecie oddziału w Prabutach. 1980. Informator Zarządu Głównego SS-K "Pojezierze" w Olsztynie, Olsztyn 1980, 20 s., 15 zł

4841. POKLEWSKI Józef, Artyści w dawnym Toruniu pod red..., Warszawa 1985, 229 s., 24 zł

4842. POKLEWSKI Józef, Święta Lipka, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, 132 s., 14 zł

4843. POKLEWSKI Tadeusz, Misy brązowe z XI, XII i XIII wieku., Łódź 1961, 150, nlb. s., 60 zł

4844. POKORA Paweł, Dla ciebie otwarte drzwi, Warszawa 1987, 58 s., 15 zł

4845. POKROPEK Marian, Atlas der Volkskunst und Folklore in Polen, Warszawa 1980, 279, [16] s., 20 zł

4846. POKROPEK Marian, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa 1978, 382 s., 30 zł

4847. POL Adam W., Duchowni na Gliwicczyźnie do kasacji. Zarys repertorium personlano-regionalnego od zarania do XIX wieku, Gliwice 1999, 95 s., 25 zł

4848. POLACY i Niemcy w Rosji. Zagadnienia wybrane, Lublin 1993, 207, [3] s., 48 zł

4849. POLACY Niemcy. Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość, Katowice 1993, 287 s., 24 zł

4850. POLACY przez siebie samych odmalowani. Szkice fizjologiczne 1833-1862, Kraków 1979, 408 s., 30 zł

4851. POLACY w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - portret zbiorowy. II Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Paryż 26-27 września 1997, Olsztyn 1999, 190 s., 25 zł

4852. POLACY w Republice Weimarskiej i w III Rzeszy. Materiały z seminarium w Rucianem 26-30 VI 1964, Olsztyn 1965, 128, [2] s., 40 zł

4853. POLAK Stanisław, Radiestezja, Warszawa 1997, 112 s., 15 zł

4854. POLAK Wojciech , Wydawnictwo "Alternatywy". Z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej, Gdańsk-Toruń-Bydgoszcz 2009, 286 s., 40 zł

4855. POLAKI na pivdni Ukraini = Polacy na południowej Ukrainie, Odessa 2006, 251, [3] s., 48 zł

4856. POLAKOWSKI Benon, Mazurski Park Krajobrazowy, Warszawa br. (po 1977), 32 s., 12 zł

4857. POLANOWSKI Edward, Życie literackie Kalisza 1870-1907, Warszawa 1987, 383 s., 18 zł

4858. POLESKI Maciej, Pomysły polityczne, Warszawa 1984, 27 s., 15 zł

4859. POLIŃSKI Aleksander, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lwów-Warszawa 1907, 280 s., 90 zł

4860. POLITYCZNI. Więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986, Warszawa 1988, 198 s., 18 zł

4861. POLKOWSKI Andrzej, Świadectwo Teilharda, Warszawa 1974, 301 s., 15 zł

4862. POLLACK Roman, Wśród literatów staropolskich, Warszawa 1966, 662 s., 36 zł

4863. POLLACK Seweryn, Pocisk i słowo 1947-1952, Warszawa 1952, 63 s., 15 zł

4864. POLLACK Seweryn, Przybliżenia. Od Tiutczewa do współczesności. Wybór przekładów z poezji rosyjskiej, Kraków 1973, 440 s., 20 zł

4865. POLLAKÓWNA Joanna, Formiści, Wrocław 1972, 200 s., 40 zł

4866. POLNISCHE Flugzeuge, Warszawa 1985, 96, nlb. s., 20 zł

4867. POLO Marco, Opisanie świata, Warszawa 1975, 596 s., 20 zł

4868. POLOGNE , La POLOGNE Contemporaine. Poland of Today. Das heutige Polen, Wien 1927, IV, 384, V-VII s., 280 zł

4869. POLONIA na Pomorzu Środkowym w latach 1918-1945., Koszalin 1979, 56 s., 12 zł

4870. POLONIA w Europie, poznań 1992, 745 s., 45 zł

4871. POLONICA w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. Tom 1 Polonia, Kraków 2002, 430 s., 40 zł

4872. POLONICA w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. Tom 2 Lituania, Kraków 2003, 374 s., 40 zł

4873. POLONICA w wydawnictwach Niemieckiej Republiki Federalnej 1946-1966. Wybór wystawiony na XI Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, Frankfurt n. Menem 1966, nlb 112 s., 10 zł

4874. POLONICA XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. Zeszyt 2, Gdańsk 1969, 151 s., 30 zł

4875. POLONO-Slavica Varsoviensia. Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Materiały z I Konferencji Komisji Kontaktów Językowych przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Warszawa, 12-13 maja 1990., Warszawa 1982, 177 s., 40 zł

4876. POLSCY kanoniści. Część 1-2. Część 1 A-K, część II L- Ż, Warszawa 1981, 284, 281 s., 50 zł

4877. POLSCY poeci o węgierskim październiku. Antologia. , Londyn 1996, 72 s., 24 zł

4878. POLSKA, Warszawa 1955, 48 s., 24 zł

4879. POLSKA 1944/45 - 1989. Polska 1956 - próba nowego spojrzenia. Materiały sesji naukowej w Warszawie w dn. 21-22 października 1996, Warszawa 1997, 297 s., 20 zł

4880. POLSKA Bibliografia Naukoznawstwa za lata 1965-1967, Wrocław 1973, 286 s., 39 zł

4881. POLSKA działalność dyplomatyczna 1863-1864. Zbiór dokumentów. Tom II, Warszawa 1963, 463 s., 60 zł

4882. POLSKA Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, Warszawa 1988, 668 s., 20 zł

4883. POLSKA krytyka literacka 1919-1939. Materiały, Warszawa 1966, 655 s., 18 zł

4884. POLSKA myśl chrześcijańska przełomu XIX i XX wieku. Studia i dokumenty. Wybór źródeł. Rocznik IV, Warszawa 1974, 170 s., 24 zł

4885. POLSKA myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, Warszawa 1986, 402 s., 15 zł

4886. Polska myśl polityczna i historyczna XX wieku. Studia i szkice, Warszawa 1990, 188 s., 24 zł

4887. POLSKA myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, Olsztyn 2008, 734 s., 58 zł

4888. POLSKA niepodległa 1918-1939, Wrocław 1984, 161 s., 15 zł

4889. POLSKA opinia publiczna wobec Prus Wschodnich w XIX i XX wieku, Olsztyn 1997, 132 s., 40 zł

4890. Polska Organizacja Wojskowa. Szkice i wspomnienia, Warszawa 1930, 250, V s., 48 zł

4891. POLSKA Piechota u progu drugiego tysiąclecia. Spojrzenie w przyszłość (oraz) Listy i recenzje, Londyn 1975, 32 s., 40 zł

4892. POLSKA Piechota. Wystawa historyczno-dokumentarna, Londyn 1974, 48 s., 40 zł

4893. POLSKA pierwszych Piastów. Państwo - społeczeństwo -kultura, Warszawa 1974, 370 s., 10 zł

4894. POLSKA pieśń patriotyczna lat 1914-20. , Warszawa 1980, 32 s., 15 zł

4895. POLSKA Prowincja Kapucynów. Część 1. Polska Prowincja Kapucynów w XIX w., Lublin 1987, 271 s., 36 zł

4896. POLSKA w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660. Bibliografia, Warszawa 1957, 219 s., 24 zł

4897. POLSKI czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981, 836 s., 36 zł

4898. POLSKI czyn zbrojny w II wojnie światowej. Wojna obronna Polski 1939, Warszawa 1979, 949 s., 36 zł

4899. POLSKI Fiat 125p. Instrukcja obsługi, Warszawa 1969, 58 s., 15 zł

4900. POLSKI Słownik Biograficzny. Pojedyncze tomy VI, VII oraz wiele zeszyty tomów I, od III do VIII, od X do XVI i XVIII, Kraków, Wrocław 1935-1973, różnie s., 15 zł

4901. POLSKI Słownik Biograficzny. Tom XXXII/1 Zeszyt 132. Romiszowski Aleksander - Rostworowski Andrzej, Wrocław 1989, 176 s., 20 zł

4902. POLSKIE drzeworyty ludowe i współczesna grafika. Katalog wystawy Ukraina 2008 r., Otrębusy 2008, 40 s., 20 zł

4903. POLSKIE dzieło plastyczne w XV-lecie P.R.L.III Ogólnopolska wystawa grafiki artystycznej i rysunku. Listopad 1961 - styczeń 1962. , Warszawa 1962, 166 s., 40 zł

4904. POLSKIE Muzeum. Malarstwo - Rzeźba - Przemysł artyst. Rocznik pierwszy Zeszyt II, Kraków br., 4, 5 kart ilustracyjnych s., 30 zł

4905. POLSKIE Muzeum. Malarstwo - Rzeźba - Przemysł artyst. Rocznik pierwszy Zeszyt III, Kraków br., 4, 5 kart ilustracyjnych s., 30 zł

4906. POLSKIE pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI. Tom I-II. Tom I Teksty i komentarze. Tom II Opracowanie muzyczne. Podobizny fototypiczne tekstów średniowiecznych i warianty językowe., Warszawa 1977, 360, 260 s., 140 zł

4907. POLSKIE regiony w Europie. Małopolska, Bydgoszcz 2003, 164 s., 24 zł

4908. POLSKIE szkło do połowy XIX wieku, Wrocław 1987, 194 + 160 ilustr. s., 24 zł

4909. POLSKIE Towarzystwo Ludoznawcze 1895-1985, Lublin 1985, 4 s., 12 zł

4910. POLSKIE tradycje wojskowe Dolnego Śląska, Warszawa-Wrocław 1978, 261 s., 20 zł

4911. POLSTI Ariani. Cesta k socialnimu a ideologickemu pokroku. Pruvodce po vystave, Praha 1959, 35 s., 30 zł

4912. POLYGRAFIE. Technik-Woerterbuch. English, deutsch, franzoesisch, russisch, spanisch, polnisch, ungarisch, slowakisch., Berlin 1980, 1019 s., 75 zł

4913. POMIAN-POŻERSKA Alicja, Koncert E-moll i wiersze inne. Zbiór poezji - tom II, San Francisco Londyn 1974, 263 s., 36 zł

4914. POMNIK Fryderyka Chopina. Renowacja 1999, Warszawa 1999, 64 s., 40 zł

4915. POMNIKI Dziejowe Polski, seria II, tom VI - Roczniki Wielkopolskie , Warszawa 1962, LXI, 177, [3] s., 60 zł

4916. POMORSKI Adam, Sąd kapturowy, Warszawa 1983, 66 s., 15 zł

4917. POMORZE Gdańskie 1807-1850. Wybór źródeł, Wrocław 1958, 476 s., 50 zł

4918. POMORZE pod zaborem pruskim., Gdańsk 1973, 160 s., 12 zł

4919. POMORZE Szczecińskie. Poradnik bibliograficzny., Szczecin 1970, 98 s., 24 zł

4920. POMORZE Zachodnie. Część 1-2, Poznań 1949, 588, 319 s., 60 zł

4921. POMORZE średniowieczne, Warszawa 1958, 527 s., 32 zł

4922. POMPONAZZI Pietro, O nieśmiertelności duszy, Warszawa 1980, LVII, 160 s., 15 zł

4923. PONAD hafem wicher wyje. Studia o Wincentym Polu, Olsztyn 2011, 184 s., 25 zł

4924. PONCZEK Eugeniusz, Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Łódź 1999, 424 s., 60 zł

4925. PONIATOWSKA Irena, Kronika ważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce 1945-72, Kraków 1974, 140 s., 24 zł

4926. PONIATOWSKI Stanisław, Pamiętniki synowca Stanisława Augusta, Warszawa 1979, 164 s., 15 zł

4927. POPIEL Karol, Wspomnienia polityczne, Warszawa 1983, 143 s., 20 zł

4928. POPIELSKI Bolesław, Medycyna i prawo, Warszawa 1968, 647 s., 25 zł

4929. POPIEŁUSZKO Jerzy ks., Cena miłości Ojczyzny, Warszawa(?) br. (listopad1984?), 94 s., 16 zł

4930. POPIEŁUSZKO Jerzy ks., Kazania, Warszawa br., 84 s., 15 zł

4931. POPIOŁEK Kazimierz, Śląsk w oczach okupanta, Katowice 1960, 258 s., 27 zł

4932. POPIOŁEK Kazimierz, Śląskie dzieje, Kraków 1976, 535 s., 20 zł

4933. POPKO Maciej, Magia i wróżbiarstwo u Hetytów, Warszawa 1982, 172 s., 11 zł

4934. POPPER Karl R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977, 383 s., 32 zł

4935. POPPER Karl Raimund, Nędza historycyzmu z dodaniem fragmentów Autobiografii, Warszawa 1984, 108 s., 25 zł

4936. POPRAWA Jan, Śpiewajmy poezję, Kraków 1998, 140 s., 18 zł

4937. POPRZĘCKA Maria, Akademim, Warszwa 1989, 278 s., 20 zł

4938. POPRZĘCKA Maria, Arcydzieła malarstwa polskiego. Masterpieces of polish painting , Warszawa 2006, 239 s., 40 zł

4939. POPŁATEK Jan ks. S.J., Błogosławiony Melchjor Grodziecki T.J. umęczony za wiarę w 1519 r,, Kraków 1933, 66 s., 18 zł

4940. POPŁAWSKA Halina, SZENAJCHOWA Zofia, Studiano La Lingua Italiana. Podręcznik, Warszawa 1973, 783 s., 24 zł

4941. PORADNIK Językowy. Miesięcznik. Organ Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka Rok 1936/7 Nr 1, Warszawa 1936, 52 s., 10 zł

4942. PORADNIK Językowy. Miesięcznik. Organ Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka Rok 1937/1938 (komplet) Współopr. Rok 1938/1939 (komplet), Warszawa 1937-1939, 126, 202 s., 30 zł

4943. PORADNIK płetwonurka, Warszawa 1966, 299 s., 48 zł

4944. PORĘBOWICZ Edward, Studia literackie, Kraków 1951, 278 s., 24 zł

4945. PORĘBSKI Eugenjusz inż., Cuda techniki. Cykl odczytów wygłoszonych przed mikrofonem Polskiego Radja w 1927 i 1928 roku. , Warszawa 1929, 314 s., 24 zł

4946. PORĘBSKi Mieczysław, Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Napisał..., Warszawa 1960, 21, nlb. 65 s., 10 zł

4947. PORĘBSKI Mieczysław, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1986, 300 s., 10 zł

4948. PORĘBSKI Mieczysław, Sztuka a informacja, Kraków 1986, 269 s., 12 zł

4949. PORTALE. Die Schatzkammer Band 30, Leipzig 1976, 40 s., 27 zł

4950. PORTRET szlachty mazowieckiej. Katalog wystawy, Ciechanów 1993, 86 s., 45 zł

4951. PORYCKA Krystyna Maria, Polany - chwytanie ptaka, Warszawa 1985, 47 s., 15 zł

4952. PORYCKI Janusz, Panorama sportu Warmii i Mazur 2009, Olsztyn 2010, 215 s., 60 zł

4953. PORYWY, Olsztyn 1970, 24 s., 25 zł

4954. POSKROBKO Bazyli, Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 1998, 402 s., 20 zł

4955. POSPIESZYŃSKA Katarzyna, Cymes czyli kuchnia żydowska i przpeisy kulinarne z Izraela, Warszawa 1988, 127 s., 10 zł

4956. POSTĘPOWA publicystyka emigracyjna 1831-1846. Wybór źródeł, Wrocław 1961, 567 s., 50 zł

4957. POTEMSKI Czesław, Pradzieje Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, Bydgoszcz 1963, 161 s., 27 zł

4958. POTKOWSKI Edward, Crecy-Orlean 1346-1429, Warszawa 1986, 220 s., 16 zł

4959. POTOCKI , Tajna korespondencja z Warszawy do Ignacego Potockiego 1792-1794. Jan Dembowski i inni, Warszawa 1961, 374 s., 24 zł

4960. POTOCKI Antoni, Stanisław Wyspiański. Studyum literackie, Kraków 1902, 150 s., 24 zł

4961. POTYRAŁA Lucyna S. OSJ, Ikona. Katechetyczna funkcja ikony, Kraków 1998, 82 s., 24 zł

4962. POUNDS Norman, An Historical and Political Geography of Europe, London 1949, 540 s., 36 zł

4963. POWIAT bielski zaprasza. Bielsk County. Bielskij powet, Białystok 2006, 80 s., 45 zł

4964. POWIAT milicko-żmigrodzki nad Baryczą. Der Kreis Militsch-Trachenberg, Milicz 2013, 374 s., 45 zł

4965. POWIAT olsztyński, Górsk Ośrodek br. (po 2000?), 48 s., 16 zł

4966. POWIAT Olsztyński w XXX-leciu PRL. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego, Olsztyn 1974, 22 s., 15 zł

4967. POWÓDŹ w fotografiach wybranych przez Polską Agencję Fotografików FORUM, Warszawa 1997, 128 s., 30 zł

4968. POWROTY i kontynuacje. Zygmuntowi Baumanowi w darze, Warszawa 1995, 321 s., 18 zł

4969. POWSTANIE krakowskie 1923 roku. PRACE Historyczne Zeszyt 49., Warszawa-Kraków 1973, 282 s., 30 zł

4970. POWSTANIE Styczniowe. 150 rocznica, Kielce 2013, 140 s., 30 zł

4971. POWSTANIE warszawskie. Zeszyt specjalny, Warszawa 1984, 33 s., 20 zł

4972. POWSTANIEC polski w Prusach Wschodnich i na emigracji. Z dziejów wychodźstwa polskiego i myśli politycznej po 1831 r., Olsztyn 1995, 222 s., 32 zł

4973. POZA narodziny i śmierć. John Lehnon, Yoko Ono, George Harrison i Jego Boska Miłosć Ac. Bhaktivedabta Svami Prabhupada, Vaduz 1977?, 68 s., 24 zł

4974. POZNAŃSKA księga prawa magdeburskiego i miśnieńskiego. Das Posener Buch des Magdeburger und Meissner Rechts, Wrocław 1964, 178 s., 50 zł

4975. POZYCJA międzynarodowa Polski w latach 1918-1978. Materiały, Lublin 1978, 427 s., 40 zł

4976. POŁOM Stefan, Dzień słońca, Olsztyn 1985, 75 s., 15 zł

4977. POŁOM Stefan, Jezioro królewskie. Wybór wierszy 1963-1984, Olsztyn 1988, 247 s., 20 zł

4978. POŁOM Stefan, Płonące zwierciadła, Gdańsk 1995, 86 s., 15 zł

4979. POŁOM Stefan, Rok bez nieba, Olsztyn 1984, 68 s., 12 zł

4980. POŁOM Stefan, Wierność, Olsztyn 1978, 70 s., 12 zł

4981. POŁOMSKI Franciszek, Aspekty rasowe w postępowaniu z robotnikami przymusowymi i jeńcami wojennymi III Rzeszy 1939-1945, Wrocław 1976, 20,5 cm s., 30 zł

4982. PÓŁTURZYCKI Józef, Lekcja w szkole współczesnej, Warszawa 1985, 264 s., 15 zł

4983. POŚPIECH Jerzy, Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX wieku (do roku 1939), Warszawa 1977, 246 s., 36 zł

4984. POŻARSKA Marta, Ostróda. Wrota Mazur Zachodnich, Kraków 2009, 94 s., 10 zł

4985. POŻOGA , "Wojciech Jaruzelski tego nigdy nie powie". Mówi były szef wywiadu i kontrwywiadu, pierwszy zastępca ministra spraw wewnętrznych Władysław Pożoga. Napisał Henryk Piecuch, Warszawa 1992, 359, [10] s., 12 zł

4986. POŻOGA , Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą I zastępcą ministra spraw wewnętrznych, szefem wywiadu i kontrwywiadu, Warszawa 1987, 415 s., 12 zł

4987. PRACE archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Zeszyt 1, Siedlce 1980, 112 s., 20 zł

4988. PRACE archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Zeszyt 5, Siedlce 1986, 144 s., 22 zł

4989. PRACE historyczne, Olsztyn 1981, 221 s., 36 zł

4990. PRACE Historycznoliterackie nr 36, Kraków 1977, 221 s., 30 zł

4991. PRACE i materiały zamojskie, Zamość 1988, 107 s., 24 zł

4992. PRACE Językoznawcze IX 2007, Olsztyn 2007, 176 s., 20 zł

4993. PRACE Językoznawcze. Zeszyt 56, Warszawa-Kraków 1977, 133 s., 20 zł

4994. PRACE Językoznawcze. Zeszyt 61, Kraków 1979, 104 s., 30 zł

4995. PRACE Językoznawcze. Zeszyt 66, Kraków 1980, 101 s., 30 zł

4996. PRACE literackie XIX, Wrocław 1977, 184 s., 30 zł

4997. PRAHISTORIA ziem polskich. Skorowidz osobowy nazw geograficznych i rzeczowy do tomów I-V. Pod redakcją Zbigniewa Bukowskiego., Wrocław 1986, 118 s., 39 zł

4998. PRASA okresu plebiscytu i powstań śląskich. W 65 rocznicę plebiscytu, Opole 1987, 179 s., 40 zł

4999. PRASA polska 1864-1918, Warszawa 1976, 360 s., 48 zł

5000. PRAWDA o PAXie i Piaseckim (cykl 16 audycji), Londyn 1968, 53 s., 24 zł

5001. PRAWO międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów. Tom I-III, Warszawa 1954-1960, 343, 548, 571 s., 270 zł

5002. PRAWO rodzinne, Warszawa 1946, 35 s., 15 zł

5003. PREISNER Walerian, Pełnia życia i wyraz artystyczny. Studia i szkice literackie z dziedziny romanistyki, Toruń 1946, 85 s., 24 zł

5004. PRESCOTT Wiliam H., Podbój Peru, Warszawa 1969, 519 s., 25 zł

5005. PRESS Ludwika, Kultura Wysp Cykladzkich w epoce brązu, Warszawa 1986, 232 s., 24 zł

5006. PRESSFIELD Steven, Polowanie na Rommla, Poznań 2008, 301 s., 28 zł

5007. PREUSSEN als Hochschullandschaft im 19./20. Jahrhundert, 1992, 169 s., 50 zł

5008. PREUSSEN im 19. Jahrhundert, Lueneburg 1984, 104 s., 40 zł

5009. PREUSSEN und Berlin. Beziehungen zwischen Provinz und Haupstadt, Luenenburg 1981, 125 s., 40 zł

5010. PRINKE Rafał T., WERES Leszek, Mandala życia. Astrologia - mity i rzeczywistość. Tom 1-2, Poznań 1982, 205, 180, [8] s., 18 zł

5011. PRIRODA Tatranskeho Narodneho Parku., Praha 1956, 318 s., 32 zł

5012. PROBLEMY astrologii 1986-1987, Poznań 1988, 304 s., 36 zł

5013. PROBLEMY dziejów Polonii, Warszawa 1979, 175 s., 24 zł

5014. PROBLEMY literatury polskiej lat 1890-1939. Seria I, Wrocław 1972, 545 s., 15 zł

5015. PROBLEMY rozbrojenia 1919-1939, Łódź 1983, 205 s., ISSN 0208- zł

5016. PROCES o uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Cześć 1 Wyjaśnienia oskarżonych. Akt oskarżenia przeciwko generałom W. Ciastoniowi i Z. Płatkowi. Część 2 Żeznania świadków, Warszawa 1992, 468, 558 s., 30 zł

5017. PRÓCHNIK Adam, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1983, 410 s., 15 zł

5018. PRÓCHNIK Adam, Wybór publicystyki, Warszawa 1971, 589 s., 16 zł

5019. PROCTOR James, ROLAND Neil, Szwecja. Praktyczny przewodnik. PASCAL, Bielsko-Biała 2000, 558 s., 12 zł

5020. PROFILE racjonalności, Lublin 1988, 223 s., 24 zł

5021. PROFILE starości , Poznań 2000, 201 s., 24 zł

5022. PROGRAM Edukacyjny "Grunwaldzki szlak", Olsztyn 2006, 32 s., 10 zł

5023. PROGRAM rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 i perspektywa lat 2007-2013 , Ostróda 2004, 204, [14] s., 48 zł

5024. PROGRAM VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Warszawa 22 luty - 13 marzec 1960, Warszawa 1960, 22, 172 s., 20 zł

5025. PROKOPCZUK Jerzy, Historia powszechna 1871-1939, Warszawa 1984, 344 s., 15 zł

5026. PROROK Leszek, Kepi wojska francuskiego, Warszawa 1980, 235 s., 15 zł

5027. PROROK Leszek, Wyspiarze, Wrocław 1961, 162 s., 20 zł

5028. PROTASIUK Andrzej, Świdnica, Warszawa 1997, 112 s., 25 zł

5029. PROTOKÓŁ Konferencji Towarzystw i Instytucji uprawiających badania historyczne zorganizowanej przez Komisję Historyczną PAU w dniach 26 i 27 października 1947 r. w Krakowie, Kraków 1948, 171-229 s., 18 zł

5030. PROWNICJUSZ Jan, Gaduła, Warszawa 1999, 128 s., 12 zł

5031. PRUS. Z dziejów recepcji twórczości, Warszawa 1988, 454 s., 36 zł

5032. PRUSIŃSKI Tadeusz, Jest teatr w Olsztynie, Olsztyn 2005, 318 s., 40 zł

5033. PRUSIŃSKI Tadeusz, Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej, Olsztyn 2015, 303 s., 45 zł

5034. PRUSKI Witold, Dzieje konkursów hipicznych w Polsce, Warszawa 1982, 312 s., 35 zł

5035. PRUSKI Witold, Wyścigi i hodowla koni pełnej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław 1980, 328 s., 250 zł

5036. PRUSS Zdzisław, Sielanki i nekrologi, Bydgoszcz 1983, 40 s., 15 zł

5037. PRUSY i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo - społeczeństwo - kultura, Toruń 2003, 216 s., 30 zł

5038. PRUSY Wschodnie w polskiej opinii publicznej XIX i XX wieku, Olsztyn 1992, 145 s., 40 zł

5039. PRUSY Wschodnie. Dokumentacja historycznej prowincji. Zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu. OSTPREUSSEN. Dokumentation einer historischen Provinz. Die photographische Sammlung der Provinzialdenkmalamtes in Koenigsberg. Płyta CD!, Warszawa 2007, CD s., 48 zł

5040. PRUSZAK Michał, Olsztyn, Olsztyn 1990, 64 s., 18 zł

5041. PRUSZYŃSKA Zuzanna, Dawne zegary, Warszawa 1977, 48 s., 10 zł

5042. PRUSZYŃSKI Ksawery, Publicystyka. Tom I-II, Warszawa 1990, 695, 455 s., 24 zł

5043. PRUSZYŃSKI Ksawery, Trzynaście opowieści, Warszawa 1947, 327 s., 24 zł

5044. PRUSZYŃSKI Ksawery, Wybór pism 1940-1945, Warszawa 1989, 213 s., 15 zł

5045. PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim Tom II, Olsztyn 2007, 185 s., 25 zł

5046. PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim Tom V, Olsztyn 2010, 327 s., 28 zł

5047. PRUTKOWSKI Józef, Alfabet serdeczny, Warszawa 1952, 132 s., 30 zł

5048. PRUTKOWSKI Józef, W sprawie miłości, Warszawa 1952, 108 s., 40 zł

5049. PRUTKOWSKI Józef, Świetnik, Warszawa 1978, 151 s., 10 zł

5050. PRYZMAT. Pismo NZS ART Olsztyn nr 1 Grudzień 1988, Olsztyn 1988, 10 s., 8 zł

5051. PRZBOŚ Adam, ROŻEK Michał, Biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Z dziejów kultury politycznej i artystycznej w XVII stuleciu, Warszawa 1989, 227, [33] s., 20 zł

5052. PRZECZEK Wilhelm, Księga Urodzaju, Kraków 1986, 62 s., 12 zł

5053. PRZED i ZA. Antologia literacka, Olsztyn 2007, 392 s., 30 zł

5054. PRZEDPOLE. Almanach młodej poezji wielkopolskiej, Poznań 1986, 188 s., 16 zł

5055. PRZEGLĄD Lekarski Tom XLII Nr 1 1985. Dwudziesty piąty zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu okupacji hitlerowskiej. W czterdziestą rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka XL, Warszawa 1985, 245, [3] s., 25 zł

5056. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok VII wrzesień - pażdziernik 1952 Nr 9/10, Poznań 1952, 352 s., 5 zł

5057. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XI styczeń-luty 1955 Nr 1/2, Poznań 1955, 461 s., 5 zł

5058. PRZEGLĄD Zachodni. Dwumiesięcznik Rok XIII styczeń-luty 1957 Nr 1, Poznań 1957, 160 s., 10 zł

5059. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XIII marzec-kwiecień 1957 Nr 2, Poznań 1957, 161-376 s., 10 zł

5060. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XIII maj-czerwiec 1957 Nr 3, Poznań 1957, 255 s., 10 zł

5061. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XIII listopad-grudzień 1957 Nr 6, Poznań 1957, 425 s., 5 zł

5062. PRZEGLĄD Zachodni. Miesięcznik Rok XIII wrzesień-pażdziernik 1957 Nr 5, Poznań 1957, 215 s., 10 zł

5063. PRZEGLĄD Zachodniopomorski. Kwartalnik. Nr 1, Szczecin 1968, 223 s., 18 zł

5064. PRZEGLĄD Zachodniopomorski. Kwartalnik. Nr 2, Szczecin 1968, 209 s., 18 zł

5065. PRZEGLĄD Zachodniopomorski. Kwartalnik. Nr 3, Szczecin 1968, 200 s., 18 zł

5066. PRZEGON Wojciech, Zmiany użytkowania ziemi w procesie urbanizacji krajobrazu na przykładzie miasta Podgórza 1784-1915, Kraków 2004, 534 s., 30 zł

5067. PRZEMIANY tradycji barskiej. Studia, Kraków 1972, 255 s., 30 zł

5068. PRZEMIANY w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2012, 160 s., 25 zł

5069. PRZEMIANY w siłach zbrojnych b. ZSRR. Raport Pentagonu za 1991 rok, Warszawa 1992, 55 s., 12 zł

5070. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok I Nr 1 Grudzień 1963, Olsztyn 1963, 36 s., 24 zł

5071. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok II Nr 1/2/ Styczeń 1964, Olsztyn 1964, 56 s., 24 zł

5072. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok II Nr 2-3/3-4/ Luty-marzec 1964, Olsztyn 1964, 40 s., 24 zł

5073. PRZEMIANY. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie. Rok IV Nr 1/13/ Marzec 67 , Olsztyn 1967, 48 s., 20 zł

5074. PRZEMYSKIE Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii ziem Polski południowo-wschodniej. R. IV - V, 1986/7, Przemyśl 1987, 290, [4] s., 48 zł

5075. PRZERWA-TETMAJER Kazimierz, Aforyzmy, Kraków 1918, 72 s., 30 zł

5076. PRZERWA-TETMAJER Kazimierz, Maryna z Hrubego. Legendy Tatr część pierwsza, Warszawa 1949, 267 s., 45 zł

5077. PRZESMYCKI (MIRIAM) Zenon, Wybór pism krytycznych. Tom I-II, Kraków 1967, 421, 438 s., 30 zł

5078. PRZESZŁOŚĆ zapamiętana. Narracje z pogranicza. Materiały pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda Wielka, Olsztyn 2007, 256 s., 15 zł

5079. PRZESŁAWSKA Helena, Przywoływki dyngusowe na Kujawach, Toruń 1974, 129, [1], [12] s., 24 zł

5080. PRZETACZNIKOWA Maria, MAKIELŁO-JARŻA Grażyna, Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna. Materiały pomocnicze dla zakładów kształcenia nauczycieli przedszkoli, Warszawa 1979, 315 s., 15 zł

5081. PRZETACZNIKOWA Maria, WŁODARSKI Ziemowit, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1981, 667 s., 20 zł

5082. PRZETWORY domowe czyli spiżarnia babci Teodory, Warszawa 2004, 247 s., 26 zł

5083. PRZEWODNIK pielgrzymkowy. Tom I. Warmia - Ostra Brama, Olsztyn 2000, 75 s., 15 zł

5084. PRZEWODNIK po bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce, Warszawa 1982, 112 s., 18 zł

5085. PRZEWODNIK po muzeach Ziemi Elbląskiej, Gdańsk 1978, 76 s., 24 zł

5086. PRZEWODNIK po Polsce. Wydanie III, Warszawa 1971, 708 s., 20 zł

5087. PRZEWODNIK po Tarnowie, Tarnów 1982, 188 s., 24 zł

5088. PRZEWODNIK po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, Warszawa 1966, 376 + 345 ilustracji s., 15 zł

5089. PRZEWODNIK po wystawie "Sztuka starożytna" zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Olsztyn 1966-1967, Olsztyn 1967, 30 + 29 ilustr. s., 12 zł

5090. PRZEWODNIK po zabytkowych kościołach południowej Warmii, Olsztyn 1973, 115 s., 18 zł

5091. PRZEWODNIK po zespołach i zbiorach archiwum PAN. Stan na 1 stycznia 1977 roku, Wrocław 1978, 382 s., 30 zł

5092. PRZEWODNIK polonisty. Bibliografie Biblioteki Muzea literackie, Warszawa 1974, 620 s., 12 zł

5093. PRZEWODNIK polonisty. Bibliografie Słowniki Biblioteki Muzea literackie , Wrocław 1989, 850 s., 15 zł

5094. PRZEWORSKA Janina, Życie ludzi w dawnych wiekach, Warszawa 1946, 123, [1] s., 20 zł

5095. PRZYBOROWSKI Norbert, Chrzest. Teologiczne zblizenia między niektórymi Kościołami w Polsce, Warszawa 2003, 190 s., 24 zł

5096. PRZYBOŚ Julian, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1956, 279 s., 10 zł

5097. PRZYBOŚ Julian, Miejsce na ziemi, Warszawa 1945, 159 s., 45 zł

5098. Przyboś Adam, Stefan Czarniecki w latach potopu, Warszawa PWN, 63 s., 20 zł

5099. PRZYBYLSKI Henryk, Chrześćjańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937, Warszawa 1980, 384 s., 40 zł

5100. PRZYBYLSKI Wacław, Łowiectwo. Historia, obyczaje, etyka, kultura, Warszawa 1998, 69 s., 10 zł

5101. PRZYBYSZEWSKA Stanisława, Listy. Tom I-III, Gdańsk 1978, 1983, 1985, 679, 639, 333 s., 48 zł

5102. PRZYBYSZEWSKI , Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Studia pod redakcją Hanny Filipkowskiej, Wrocław 1982, 321 s., 30 zł

5103. PRZYBYŁOWSKI Krzysztof, HARTLEY Steven V., Marketing. Pierwsza polska edycja, Warszawa 1998, 726 s., 60 zł

5104. PRZYGODY ogrodowych strachów. Stonoga. Przygody mądrego kota. Wybór materiałów dla dzieci, Warszawa 1987, 30 s., 12 zł

5105. PRZYJACIEL Ludu Łecki (ełcki). Roczniki 1842 i 1844 wraz z "Przydatkiem", Ostróda 2010, 308 s., 45 zł

5106. PRZYMANOWSKI Janusz, Polacy na drogach do zwycięstwa, Warszawa 1975, 189 s., 15 zł

5107. PRZYPKOWSKI Tadeusz, O Mikołaju Koperniku, Warszawa 1953, 134 s., 14 zł

5108. PRZYWILEJ lokacyjny miasta Olsztyna. Privilegium civitatis Allensteyn, Olsztyn 2003, 16 s., 16 zł

5109. PRZYWILEJ lokacyjny miasta Sanoka z 1339 roku, Przemyśl 1992, 15 s., 20 zł

5110. PRZYŁUSKI Bronisław, Wiersze zebrane, Kraków 2005, 528 s., 20 zł

5111. PRĄDZYŃSKI Ignacy, Umocnienie polowe, Warszawa 1986, 349, [3], 24 str. ilustr. poza tekstem s., 48 zł

5112. PRĄDZYŃSKI Ignacy, Zaprzepaszczone szanse. Wybór myśli politycznych i społecznych, Kraków 1985, 159 s., 18 zł

5113. PSELLOS Michał, Bizancjum Kronika, czyli historia jednego stulecia Bizancjum 976-1077, Wrocław 1985, 250 s., 50 zł

5114. PSYCHOLOGIA w działaniu, Warsawa 1981, 307 s., 30 zł

5115. PSZCZÓŁKOWSKA Lidia, SIEMIGINOWSKA Anna, Polonica XVI do XVIII wieku nieznane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Zeszyt 3. Opracowały..., Wrocław 1980, 165 s., 24 zł

5116. PSZCZOŁOWSKI Tadeusz, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Warszawa 1962, 285 s., 15 zł

5117. PTAK Czesław, Język przekładów rosyjskich powieści marynistycznych, Wrocław 1955, 24 s., 12 zł

5118. PTAK Jan, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002, 467, [3] s., 40 zł

5119. PTASiŃSKI Jan, Drugi zwrot. Gomułka u szczytu powodzenia, Warszawa 1988, 181 s., 15 zł

5120. PTASIŃSKI Jan, Pierwszy z trzech zwrotów czyli rzecz o Władysławie Gomułce, Warszawa 1983, 160 s., 15 zł

5121. PTAŚNIK Jan, Kultura wieków średnich, Warszawa 1959, 459 s., 24 zł

5122. PTAŚNIK Jan, Kultura wieków średnich. Życie religijne i społeczne, Warszawa 1959, 459 s., 25 zł

5123. PUCEK Zbigniew, Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej. Na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego, Kraków 1990, 187 s., 50 zł

5124. PUCHALSKI Włodzimierz, Bezkrwawe łowy, Warszawa 1954, 124 s., 20 zł

5125. PUCIATA Olgierd, Mazowsze. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964, 252 s., 24 zł

5126. PULIŃSKA Urszula, Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989, Olsztyn 2005, 209 s., 22 zł

5127. PUMPIAŃSKI A.L., Przekład angielskiej literatury naukowej, Warszawa 1972, 167 s., 24 zł

5128. PUR RAHNAMA Izabella, PUR RAHNAMA Kaweh, Język perski. Cześć IV Język techniczny i administracyjny, Warszawa 1997, 157 s., 30 zł

5129. PURCHLA Jacek, Jan Zawiejski. Architekt przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1986, 406 s., 24 zł

5130. PURYSZKIEWICZ W. M., Jak zabiłem Rasputina?, Warszawa br., 66 s., 40 zł

5131. PUSZKAR Mikołaj, Najmłodsza palatalizacja spółgłosek w języku ukraińskim, Warszawa 1933, 96 s., 30 zł

5132. PUSZKIN Aleksander, Przewodnik po wystawie jubileuszowej. Komitet uczczenia 150-tej rocznicy urodzin Aleksandra Puszkina 1799-1949, Warszawa 1949, 64 s., 10 zł

5133. PUTRAMENT Jerzy, Małowierni, Warszawa 1967, 399 s., 10 zł

5134. PUTRAMENT Jerzy, Wypadek w Krasnymstawie, Warszawa 1957, 445 s., 20 zł

5135. PUTRAMENT Jerzy, Święta kulo. Opowiadania, Warszawa 1946, 177 s., 30 zł

5136. PUŁA Sabina, Próba przejęcia, Warszawa 1989, 32 s., 16 zł

5137. PUŻAK , Kazimierz Pużak 1883-1950. W setną rocznicę urodzin, Kraków 1984, 16 s., 15 zł

5138. PYKA Gotfryd, Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego. Wybrane zagadnienia, Katowice 1981, 198 s., 20 zł

5139. PYTLAKOWSKI Jerzy, Powstanie mokotowskie. Reportaż, Warszawa 1946, 111 s., 24 zł

5140. PYTLIŃSKI Stanisław, Trzy świnki, wilk i wakacje, Warszawa 1988, 33 s., 12 zł

5141. PĄGOWSKI , Andrzej Pągowski, Warszawa 1997, 133 s., 24 zł

5142. PŁAZAK Ignacy, Pszczyna. Zabytki miasta i regionu. Przewodnik po Muzeum, Pszczyna 1974, 120 + 70 ilustr. poza tekstem s., 15 zł

5143. PŁOCKIE skrzydła. Półwiecze Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku 1957-2007, Płock 2008, 134 s., 30 zł

5144. PŁOTEK Marcin, Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945-1946, Dąbrówno 2011, 312 s., 49 zł

5145. PŁUŻAŃSKI Tadeusz, Teilhard de Chardin, Warszawa 1963, 214 s., 18 zł

5146. RAAB Heribert, Kirche und Staat. Von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Muenchen 1966, 372 s., 30 zł

5147. RABIJEWSKA Barbara, O pewnym podziale zadań matematycznych i efektywności ich rozwiązywania, Wrocław 1977, 100 s., 24 zł

5148. RACZYŃSKI Andrzej, Czwarte dziecko, Kraków 1983, 102 s., 12 zł

5149. RADECKA M., Kawał Polski. Wybór i opracowanie..., Warszawa 1983, 33 s., 12 zł

5150. RADOM. Dzieje miasta w XIX i XX w., Warszawa 1985, 448 s., 40 zł

5151. RADOMSKI Seweryn, Romek, London 1961, 84 s., 15 zł

5152. RADWAŃSKI Zbigniew, Prawa kardynalne w Polsce, Poznań 1952, 206 s., 50 zł

5153. RADZIMIŃSKI Andrzej, Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, Toruń 2012, 388 s., 50 zł

5154. RADZIMINSKI Andrzej, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne. Tom II Kanonicy, Toruń 1993, 175 s., 48 zł

5155. RADZISZEWSKA Julia, Maciej Stryjkowski. Historyk - poeta z epoki Odrodzenia, Katowice 1978, 165 s., 48 zł

5156. RADZIWINOWICZ Wacław, SZCEPKOWSKI Bohdan, Głazy i głazowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967, 96 s., 40 zł

5157. RADZIWIŁŁ Bogusław, Autobiografia, Warszawa 1979, 378 s., 30 zł

5158. RAFALSKI Eugeniusz, Polityka Watykanu w przededniu II wojny światowej (na tle głównych akcji dyplomatycznych), Warszawa 1978, 357 s., 36 zł

5159. RAINA Peter, Kościół w Polsce 1981-1984, Londyn 1985, 327 s., 30 zł

5160. RAINA Peter, Kościół w Polsce 1981-1984, London 1985, 327 s., 30 zł

5161. RAINA Peter, Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę. Tom I-II, Olsztyn 1990, 382, 656 s., 25 zł

5162. RAINA Peter, Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i Ojczyznę. Tom I-II, Londyn 1986, 382, 656 s., 20 zł

5163. RAINA Peter, Te Deum narodu polskiego. Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski 1966/67, Olsztyn 1991, 543 s., 30 zł

5164. RAIŃSKA Kinga, Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach. Wprowadzenie do wystawy. Poles from the Eastern Borderlands in Warmia and Mazury. Introduction to the exhibition, Olsztyn 2011, 105, [1] s., 40 zł

5165. RAJEWSKI , Marian Rejewski 1905-1980. Życie Enigmą pisane, Bydgoszcz 2005, 288 s., 40 zł

5166. RAJEWSKI Zdzisław, 10 000 lat Biskupina i jego okolic, Warszawa 1965, 146 s., 10 zł

5167. RAKIETY. Garść humoru, Poznań 1899, ok. 80 (błędy w oprawie) s., 50 zł

5168. RAKOWIECKI Jerzy, HUEBNER Zygmunt, Rozmowy o teatrze, Warszawa 1953, 219 s., 20 zł

5169. RAMUŁT Stefan, SŁOWNIK języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Część II. , Kraków 1993, XXXVII, 82 s., 16 zł

5170. RANSCHBURG Jeno, Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1980, 134 s., 10 zł

5171. RAPORT o stanie środowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1994, 70 s., 10 zł

5172. RAPORT o stanie środowiska województwa olsztyńskiego w roku 1994, Olsztyn 1995, 75 s., 10 zł

5173. RAPPAPORT Henryk, Narastanie rewolucji w Królestwie Polskim w latach 1900-1904, Warszawa 1960, 977 s., 48 zł

5174. RAPPERSWIL. Polish Museum Polenmuseum Muzeum Polskie. Guide trough the Exposition. Fuhrer durch die Exposition. Przewodnik po ekspozycji, Rapperswil 1994, 107 s., 24 zł

5175. RAPTULARZ Kielecki Nr 2 1983, Kielce 1983, 69 s., 10 zł

5176. RAPTULARZ Kielecki Nr 3 1986, Kielce 1986, 87 s., 10 zł

5177. RASZEWSKI Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1978, 279 s., 26 zł

5178. RASZEWSKI Zbigniew, Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim 1765-1865, Warszawa 1963, 450 s., 36 zł

5179. RASZKIEWICZ Aurelia, Śladami ludzkich łez. Wspomnienia Sybiraczki, Olsztyn 2007, 126 s., 20 zł

5180. RATAJCZAK Dobrochna, Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce 1893-1913, Wrocław 1979, 245 s., 18 zł

5181. RATAJCZAK Feliks, Ambaje, Łódź 1982, 105 s., 15 zł

5182. RATAJCZAK Józef, Krzyki i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu, Poznań 1987, 368 s., 30 zł

5183. RATAJCZAK Józef, Liryki małżeńskie, Poznań 1988, 102 s., 15 zł

5184. RATAJCZAK Józef, Zagasły "brzask epoki". Szkice z dziejów czasopisma "Zdrój" 1917-1922, Poznań 1980, 343 s., 18 zł

5185. RATAJCZAK Józef, Światło z popiołu, Warszawa 1987, 90 s., 15 zł

5186. RATAJCZAK Leonard, Historia wojskowości, Warszawa 1980, 614 s., 16 zł

5187. RATUSZYŃSKA Irena, Mój ty kraju znienawidzony, Warszawa 1987, 60 s., 15 zł

5188. RATUSZYŃSKA Irena, Mój ty kraju znienawidzony (Wiersze), Londyn 1987, 70 s., 15 zł

5189. RAUSZER Andrzej, Rysa, Katowice 1987, 67 s., 15 zł

5190. RAVEN Otto Gotthard Ernst von, Tagebuch des Feldzuges in Russland im Jahre 1812, Rostock 1998, 239 s., 45 zł

5191. RAWSKI Tadeusz, Politycy i wojskowi. Szkice z dziejów drugiej wojny światowej, Warszawa 1982, 347 s., 10 zł

5192. REALE Eugenio, Raporty Polska 1945-1946, Warszawa 1991, 324 s., 20 zł

5193. RECHOWICZ Henryk, Wojewoda śląski dr Michał Grażyński, Warszawa 1988, 320 s., 20 zł

5194. REDEROWA Danuta, JACZEWSKI Bohdan, Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978, Wrocław 1982, 336 s., 24 zł

5195. REDLIŃSKI Edward, Dolorado, Warszawa 1985, 35 s., 15 zł

5196. REES Laurence, Naziści. Ostrzeżenie historii, Warszawa 1998, 239 s., 16 zł

5197. REFLEKSJE nad etyką lekarską, Warszawa 1992, 192 s., 15 zł

5198. REGIONY i pogranicza 1/2008, Olsztyn 2008, 224 s., 16 zł

5199. REGIONY i pogranicza 2/2009, Olsztyn 2009, 266 s., 16 zł

5200. REGIONY i pogranicza 3/2010, Olsztyn 2010, 294 s., 26 zł

5201. REGIONY i pogranicza 4/2011, Olsztyn 2011, 192 s., 26 zł

5202. REGIONY pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku. Społeczeństwo - Gospodarka - Polityka, Toruń 1996, 217 s., 20 zł

5203. REHAN Wiesław, Myśl społeczno-polityczna ugrupowań opozycyjnych w Polsce w latach 1976-1981, Warszawa 1988, 355 s., 80 zł

5204. REIMERS Erich, Der Kampf und den deutschen Osten, Leipzig 1941, 272 s., 36 zł

5205. REINFUSS Roman, Śladami Łemków, Warszawa 1990, 150 s., 36 zł

5206. REISS Józef, Encyklopedia muzyki, Warszawa 1924, 325 s., 48 zł

5207. REJ Mikołaj, Pisma wierszem. Wybór BN, Wrocław 1954, XCI, 472 s., 16 zł

5208. REJ Mikołaj, Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja, Warszawa 1953, 162 s., 20 zł

5209. REK Tadeusz, Ksiądz Eugeniusz Okoń 1881-1949, Warszawa 1962, 241 s., 20 zł

5210. RĘKOPISY nie płoną... Almanach literacki Fundacji Elbląg 2006, Elbląg 2007, 131 s., 15 zł

5211. REMBRANDT , Ryciny Rembrandta. Katalog wystawy Olsztyn 1970, Olsztyn 1970, 21, 12 tabl. s., 15 zł

5212. REMNICK David, Grobowiec Lenina. Ostatnie dni radzieckiego imperium, Warszawa 1997, 631 s., 39 zł

5213. REMUSZKO Stanisław, "Gazeta Wyborcza". Początki i okolice (kalejdoskop), Warszawa 2011, 345 s., 20 zł

5214. RENESANS. Myśli wielkich ludzi epoki Odrodzenia w wyborze i układzie Andrzeja Nowickiego, Warszawa 1967, 128 s., 12 zł

5215. RENESANS. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976, 640 s., 50 zł

5216. RENOIR Jean, Renoir, Warszawa 1962, 498 s., 15 zł

5217. RENOUVIN Pierre, La Crise Europeenne et La Premiere Guerre Mondiale, Paris 1948, 763 s., 30 zł

5218. RENOWACJE i zabytki nr 4 (48) 2013. , Warszawa 2013, 180 s., 15 zł

5219. REPORTER nr 2-3 jesień-zima 1986, Warszawa 1986, 210 s., 24 zł

5220. RESZLER Andre, Le national-socialisme dans le roman allemand contemporain (1933-1958), Geneve 1966, 156, [2] s., 100 zł

5221. RETORYKA, Gdańsk 2008, 239 s., 24 zł

5222. REWOLUCJA angielska 1640 r. Cztery studia, Warszawa 1951, 250 s., 24 zł

5223. REWOLUCJA polska 1846 roku. Wybór źródeł, Wrocław 1950, LIX, 238, [2] s., 39 zł

5224. REWOLUCYJNA konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski, Wrocław 1981, 815 s., 50 zł

5225. REWSKI Zbigniew, Majstersztyki krakowskiego cechu murarzy i kamieniarzy XVI-XIX wieku., Wrocław 1954, 106 + 132 ilustr. s., 48 zł

5226. REYCHMAN Jan, Życie polskie w Stambule w XVIII wieku, Warszawa 1959, 301, [1] s., 30 zł

5227. REYMONT Władysław St., Listy do Wandy Toczyłowskiej z lar 1907-1912, Warszawa 1981, 177 s., 15 zł

5228. REYMONT Władysław St., Z Ziemi Chełmskiej. Wrażenia i notatki, Warszawa br., 108 s., 18 zł

5229. REZYDENCJA lidzbarska, Olsztyn 1973, 48 s., 10 zł

5230. RHEIN und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Koln 1972, 426 s., 30 zł

5231. RIBBE Wolfgang, SCHMADEKE Jurgen, Kleine Berlin Geschichte, Berlin 1994, 333 s., 27 zł

5232. RICCHEZZA Antonio, Polacy i Włosi w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1978, 181, [3] s., 20 zł

5233. RICOEUR Paul, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawa o metodzie, Warszawa 1975, 320 s., 36 zł

5234. RICOEUR Paul, Symbolika zła, Warszawa 1986, 340 s., 36 zł

5235. RIEGER Janusz, WERENICZ Wiaczesław, Studia nad polszczyzną kresową. Tom II. Pod redakcją... , Wrocław 1983, 150 s., 21 zł

5236. RIJKSMUSEUM Amsterdam, Warszawa 1985, 172 s., 15 zł

5237. RILKE Rainer Maria, Poezje wybrane, Kraków 1964, 280 s., 24 zł

5238. RILKE Rainer Maria, ANDREAS-SALOME Lou, Listy, Warszawa 1980, 578 s., 15 zł

5239. RILLA Paul, Essays, Berlin 1955, 491 s., 24 zł

5240. RIMBAUD Arthur, Poesies, Paris 1958, 171 s., 40 zł

5241. RINGELBLUM Emanuel, Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 - styczeń 1943, Warszawa 1983, 662 s., 24 zł

5242. RINGHAND Werner, Deutsche Kulturlandschaften. Die heutige Bundesrepublik die hisotrischen Landschaften Hinterpommern -Schlesien - Ostpreussen, Velbert br. (po 1990), 406 s., 39 zł

5243. RIPINSKY-NAXON Michael, Płeć, szamanizm i przemiana, Warszawa 2002, 108 s., 25 zł

5244. ROBAK Kazimierz, "Pogorią" na koniec świata, Gdańsk 1983, 206 s., 10 zł

5245. ROBERT MACIEJ , Głodny mnich czyli sekrety reflektarza, Warszawa 2012, 277, [5] s., 39 zł

5246. ROBINSON William A., Na Wielki Ocean Południowy, Gdańsk 1975, 236 s., 10 zł

5247. ROBOTTI Frances Diane, Key to New York: Empire City, New York 1964, 646 s., 30 zł

5248. ROCZNIK , Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego (VIII) 1992/1993, Kopenhaga 1994, 58 s., 15 zł

5249. ROCZNIK Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rok XXVII 1982, Wrocław 1982, 296 s., 15 zł

5250. ROCZNIK Działdowski. Tom IX, Działdowo 2014, 328 s., 32 zł

5251. ROCZNIK Elbląski. Tom VIII, Warszawa-Poznań-Toruń 1979, 478 s., 40 zł

5252. ROCZNIK Ełcki 2008 Tom V, Ełk 2009, 214 s., 25 zł

5253. ROCZNIK Ełcki 2013 Tom X, Ełk 2014, 132 s., 20 zł

5254. ROCZNIK Gdański. Organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Tom I Rok 1927, Gdańsk 1927, 153 s., 20 zł

5255. ROCZNIK Gdański. Organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Tom XIII, Gdańsk 1954, 236 s., 21 zł

5256. ROCZNIK gniewski. Folia terrum gymevensis. Część 1-5, Gniew 2004-2008/9, 34, 46, 62, 54, 74 s., 40 zł

5257. ROCZNIK Koszaliński Nr 22, Koszalin 1992, 202 s., 18 zł

5258. ROCZNIK Krakowski. Tom XII, Kraków 1910, 191 s., 50 zł

5259. ROCZNIK Krakowski. Tom XX, Kraków 1926, 232 s., 45 zł

5260. ROCZNIK Krakowski. Tom XXI, Kraków 1927, 85 s., 45 zł

5261. ROCZNIK Krakowski. Tom XXXVII, Kraków 1965, 168 s., 36 zł

5262. ROCZNIK Mazowiecki. Tom VII - 1979, Warszawa 1979, 468 s., 35 zł

5263. ROCZNIK Mazurski Tom VII 2003, Szczytno 2003, 185 s., 30 zł

5264. ROCZNIK Mazurski Tom XII 2008, Szczytno 2008, 183 s., 30 zł

5265. ROCZNIK Mazurski Tom XIV 2010, Szczytno 2010, 288 s., 30 zł

5266. ROCZNIK Mazurski Tom XV 2011, Szczytno 2011, 413 s., 40 zł

5267. ROCZNIK Mazurski Tom XVI 2012, Szczytno 2012, 304 s., 40 zł

5268. ROCZNIK Mazurski Tom XVII 2013, Szczytno 2013, 351 s., 40 zł

5269. ROCZNIK Mazurski Tom XVIII 2014, Szczytno 2014, 259, [3] s., 40 zł

5270. ROCZNIK Mazurski Tom XIX 2015, Szczytno 2015, 221 s., 40 zł

5271. ROCZNIK Nadnotecki Tom XII 1981, Piła 1984, 72 s., 15 zł

5272. ROCZNIK Olsztyński. Tom II, Olsztyn 1959, 356 s., 40 zł

5273. ROCZNIK Olsztyński. Tom III, Olsztyn 1961, 374 s., 44 zł

5274. ROCZNIK Olsztyński. Tom V, Olsztyn 1963, 431 s., 30 zł

5275. ROCZNIK Olsztyński. Tom VI, Olsztyn 1966, 406 s., 25 zł

5276. ROCZNIK Olsztyński. Tom VII, Olsztyn 1968, 327 s., 30 zł

5277. ROCZNIK Olsztyński. Tom VIII, Olsztyn 1968, 318 s., 30 zł

5278. ROCZNIK Olsztyński. Tom IX, Olsztyn 1970, 292 s., 30 zł

5279. ROCZNIK Olsztyński. Tom XVI, Olsztyn 1989, 515 s., 15 zł

5280. ROCZNIK Olsztyński. Tom XVII, Olsztyn 1997, 477 s., 30 zł

5281. ROCZNIK Olsztyński. Tom XVIII, Olsztyn 2009, 485 s., 50 zł

5282. ROCZNIK Statystyczny Miasta Torunia. Rok I. 1959-1960, Toruń 1960, 138 s., 10 zł

5283. ROCZNIK Toruński 13, Poznań 1979, 287 s., 16 zł

5284. ROCZNIK Toruński 17 1986, Toruń 1986, 494 s., 15 zł

5285. ROCZNIK Warszawski. Tom XXI, Warszawa 1990, 316 s., 20 zł

5286. ROCZNIKI Biblioteczne Rok XXIV 1980 Zeszyt 2, Warszawa-Wrocław 1983, 433 s., 18 zł

5287. ROCZNIKI Biblioteczne Rok XXV 1981 Zeszyt 1-2, Warszawa-Wrocław 1983, 306 s., 18 zł

5288. ROCZNIKI Historyczne. Rocznik XLIX za rok 1983, Warszawa-Poznań 1985, 227 s., 18 zł

5289. ROCZNIKI Historyczne. Rocznik LII za rok 1986, Warszawa-Poznań 1986, 251 s., 18 zł

5290. RODAK Paweł, Wizje kultury pokolenia wojennego, Wrocław 2000, 360 s., 40 zł

5291. RODINSON Maxime, Mahomet, Warszawa 1991, 314 s., 24 zł

5292. RODZIEWICZ Tomasz, Ppor. Jan Bołbott (1911-1939). Wydanie z okazji uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Pamięci Ppor. Jana Bołbotta w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin, 17 września 2008 r., Lublin 2008, 16 s., 12 zł

5293. ROGALA-ZAWADZKI , Wspomnienie z życia ks. Franciszka Rogala-Zawadzkiego (1829-1915) ostatniego zakonnika wileńskiej djecezji ze starej generacji, Wilno 1938, 64 s., 45 zł

5294. ROGALEWSKI , Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego, Olsztyn 2007, 508 s., 36 zł

5295. ROGALSKI Marian, ZABOROWSKI Maciej, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978, 511 s., 32 zł

5296. ROGIŃSKI , Roman Rogiński powstaniec 1863 r. Zeznania i wspomnienia, Warszawa 1983, 152 s., 20 zł

5297. ROGUSKI Mirosław, ZALEWSKI Józef, Rody szlachty polskiej, Warszawa 1993, 187, [1],[24] s., 24 zł

5298. ROITER Fulvio, Essere Venezia, Udine 1979, 242 s., 80 zł

5299. ROJEK Józef Jacek, Bajkowe dziwy, Olsztyn 2008, 36 s., 20 zł

5300. ROJEK Józef Jacek, Całodzienność, Olsztyn 1980, 80 s., 15 zł

5301. ROJEK Józef Jacek, Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny, Olsztyn 2008, 343 s., 30 zł

5302. ROJEK Józef Jacek, Przenikanie krajobrazów, Olsztyn 1967, 50 s., 18 zł

5303. ROJEK Józef Jacek, Sonety nieprawe, Olsztyn 1985, 101 s., 15 zł

5304. ROJEWSKI Jan, HERTZ Paweł, Z naszej loży, Łódź 1946, 142 s., 20 zł

5305. ROK 1863. Prasa polska o odgłosach Powstania Styczniowego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2013, 177 s., 32 zł

5306. ROK 1923 w Krakowie. Studia i szkice, Kraków 1978, 318 s., 18 zł

5307. ROK 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej, Olsztyn 2008, 140 s., 15 zł

5308. ROKOSSOWSKI Konstanty, Wielkie zwycięstwo nad Wołgą, Warszawa 1967, 532 s., 40 zł

5309. ROKOSZ Mieczysław, Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Wrocław 1982, 321 s., 15 zł

5310. ROLA kultury w integracji Ziem Odzyskanych, Olsztyn 1987, 72 s., 24 zł

5311. ROLA mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945, Poznań 1984, 522 s., 40 zł

5312. ROLBIECKI Waldemar, Akademie włoskie w latach 1454-1667, Wrocław 1977, 279 s., 48 zł

5313. ROLLET Jacques, Społeczne tło teologii współczesnej, Warszawa 1981, 176 s., 10 zł

5314. ROMANIAK Stanisław, Listy do Moniki, Łódź 1987, 32 s., 18 zł

5315. ROMANIAK Stanisław, Modlitewnik, Warszawa 1988, 59 s., 15 zł

5316. ROMANIAK Stanisław, Otwarte drzwi trzeba zamknąć, Łódź 1982, 54 s., 15 zł

5317. ROMANIUK Kazimierz bp, Konkordancja do Pisma Świętego Nowego Testamentu t. I-II, Warszawa 1998, 334, 408 s., 24 zł

5318. ROMANKÓWNA Mieczysława, Pszczółka Krakowska (1819-1822), Kraków 1959, 114 s., 15 zł

5319. ROMANO Ruggiero, Między dwoma kryzysami. Włochy renesansu, Warszawa 1978, 203 s., 20 zł

5320. ROMANOW Andrzej, Gdańska prasa polska 1891-1920, Warszawa 1994, 265 s., 40 zł

5321. ROMANOWSKA Teresa, Sztuka ludowa Suwalszczyzny, Suwałki 1978, 16 s., 10 zł

5322. ROMANTYCY i rewolucja, Wrocław 1980, 216 s., 15 zł

5323. ROMANTYZM. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1963, Warszawa 1967, 327 s., 40 zł

5324. ROMAŁA KASZEWSKA Danuta, Wierszem o ścianę, Poznań 1988, 71 s., 15 zł

5325. ROMBOWSKI Aleksander, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI - połowa wieku XVIII), Wrocław 1960, 279 s., 32 zł

5326. ROMEK Zbigniew, Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Warszawa 2010, 358 s., 40 zł

5327. ROMULEWICZ Anita, WYSOCKA Anna, Bibliografia grunwaldzka za lata 1990-2010, Olsztyn 2010, 106 s., 30 zł

5328. RONDOMAŃSKA Zenona, Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku, Olsztyn 2003, 150 s., 20 zł

5329. RONIARSKI Zygmunt, Bez wiz i dewiz, Olsztyn 1983, 254 s., 15 zł

5330. RONIKER Jerzy, Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725, Kraków 1992, 232 s., 50 zł

5331. RONTANI , Rontani, Milano 1976, 112 s., 24 zł

5332. ROPIAK Sławomir ks., Polisemia, Olsztyn 2010, 64 s., 20 zł

5333. ROPS Daniel, Dzieje Chrystusa, Warszawa 1968, 578 s., 20 zł

5334. ROPS Daniel, Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1969, 702 s., 24 zł

5335. ROPS Daniel, Kościół wczesnego średniowiecza, Warszawa 1969, 699 s., 20 zł

5336. ROPS Henri Daniel, Dzieje Chrystusa, Warszawa 1972, 574 s., 15 zł

5337. ROQUEPLO Philippe, Doświadczenie świata doświadczeniem Boga. Rozważania teologiczne nad Bożym znaczeniem aktywności ludzkich, Warszawa 1974, 481 s., 16 zł

5338. ROSCHKOWSKI Wilhelm, Na gody. Jutrznia w domach, szkołach i kościołach chrześcijańskich do wzbudzenia miłości ku Zbawicielowiu naszemu , Olsztynek 2014, 62 s., 30 zł

5339. ROSEN-ZAWADZKI Kazimierz, Bałkańskie koncepcje strategiczne a kampania we Włoszech 1943-1945, Wrocław 1964, 327, (16) s., 48 zł

5340. ROSENSTEIN Erna, Czas, Warszawa 1986, 115 s., 20 zł

5341. ROSIEK Stanisław, Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, Gdańsk 1997, 335 s., 30 zł

5342. ROSIŃSKA Zofia, Jung, Warszawa 1982, 239 s., 10 zł

5343. ROSJA Radziecka a niepodległość Polski, Warszawa 1984, 161 s., 20 zł

5344. ROSJA. Część pierwsza. Moskwa i europejskie południe. praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 1996, 454 s., 12 zł

5345. ROSPOND Stanisław, Kultura językowa na Pomorzu Mazowieckim w XVI wieku, Olsztyn 1948, 47-57 s., 15 zł

5346. ROSPOND Stanisław, Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Ślązaka, Opole 1972, 74, [2] s., 12 zł

5347. ROSTKOWSKA Irena, Bibliografia dzieł Mikołaj Reja. Okres staropolski, Wrocław 1970, 96 s., 24 zł

5348. ROSTKOWSKI Henryk Wiktor, Słynni ludzie w polskich uzdrowiskach, Warszawa 1986, 311 s., 18 zł

5349. ROSTOCKI Władysław, Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy warszawscy ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831, Warszawa 1972, 167, [16] s., 45 zł

5350. ROSTWOROWSKI Bogusław, Pierś i pięść, Kraków 1985, 58 s., 12 zł

5351. ROSTWOROWSKI Emanuel, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed sejmem czteroletnim, Warszwawa 1957, 295 s., 45 zł

5352. ROSTWOROWSKI Marek, Wędrowny sztukmistrz. Dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim, Warszawa 1990, 156 s., 24 zł

5353. ROSZAK Krystyna, Fotografia, Kraków 1986, 64 s., 12 zł

5354. ROSZAK Tomasz, Steam Locomotives in pictures taken by Tomasz Roszak. Dampflokomotiven in Fotografien von Tomasz Roszak, Warszawa 1993, 175 s., 50 zł

5355. ROSZKO Janusz, Pogański książę silny wielce, Warszawa 1970, 390 s., 16 zł

5356. ROSZKOWSKA Wanda, Oława królewiczów Sobieskich, Wrocław 1984, 183 s., 18 zł

5357. ROSZKOWSKI Janusz B., Blizny na ziemi, Kraków 1985, 94 s., 12 zł

5358. ROSZKOWSKI Janusz B., W obrotach ciał, Kraków 1988, 79 s., 15 zł

5359. ROSŁAN Jan, Ernst Wiechert. Życie i dzieło, Olsztyn 1992, 159 s., 39 zł

5360. ROSŁAN Jan ks., Nieznani sprawcy. Profanacje, prowokacje, świętokradztwa, Olsztyn 1997, 128 s., 20 zł

5361. ROTMISTROW Paweł, Czołgi wczoraj i dziś, Warszawa 1973, 314 s., 16 zł

5362. ROTTER Artur , Blisko lata, Kraków 1985, 43 s., 12 zł

5363. ROUSSEAU Jean-Jacques, Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. List o widowiskach. List o Opatrzności. Listy moralne. List do arcybiskupa de Beaumont. Listy do Malesherbesa, Warszawa 1966, XLI, 744 s., 64 zł

5364. ROVAN David, Głośne procesy 1944-1955, Warszawa 1961, 202 s., 12 zł

5365. ROWEREM wokół Zalewu Wiślanego. Informator, Elbląg po 2000?, 46 + 8 map s., 20 zł

5366. ROWNY Edward L., Tango z niedźwiedziem. Kulisy rozmów rozbrojeniowych USA-ZSRR. Wspomnienia generała i ambasadora Stanów Zjednoczonych, Amerykanina polskiego pochodzenia, Warszawa 2007, 360 s., 40 zł

5367. ROZANOW Zofia, Muzyka w miniaturze polskiej, Warszawa 1965, 156 s., 20 zł

5368. ROZANOW Zofia, SMULIKOWSKA Ewa, Skarby kultury na Jasnej Górze, Warszawa 1974, 182 s., 16 zł

5369. ROZENFELD Aleksander, Wiersze z tamtego świata, Poznań 1989, 51 s., 15 zł

5370. ROZENKRANZ Edwin, Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk. Ustrój, prawo, administracja, Wrocław 1980, 114 s., 40 zł

5371. RÓZIEWICZ Jerzy, Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939, Wrocław 1979, 319 s., 15 zł

5372. ROZKOSZNE. Antologia kobiecych opowiadań erotycznych, Zakrzewo 2010, 328 s., 18 zł

5373. ROZMOWY przy kuchni. Cztery pory roku z przepisami "Mazurskiego Morza", Olsztyn 2013, 95 s., 39 zł

5374. ROZWADOWSKI Jan, O zjawiskach i rozwoju języka. Wydanie II, pomnożone podjęte przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego z zasiłkiem Ministerstwa Oświaty., Kraków 1950, 239 s., 15 zł

5375. ROŚCISZEWSKI Andrzej, Północne rejsy, Gdańsk 1978, 402 s., 10 zł

5376. ROŚCISZEWSKI Jan Emeryk, Symbolika odznak Kawalerii Polskiej 1914-1939, Warszawa 1985, 107 s., 44 zł

5377. ROŚCISZEWSKI Marjan, Jak się zachować w towarzystwie. (Dobry ton), Lwów 1926, 66 s., 10 zł

5378. ROŹDZIEŃSKI Walenty, Officina Ferraria albo Huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła zelaznego (1612), Katowice- Wrocław 1948, 110 s., 60 zł

5379. RÓŻAŃSKI Henryk, Śladem wspomnień i dokumentów (1943-1948), Warszawa 1987, 561 s., 15 zł

5380. ROŻAŃSKI Jan, Przemyśl i okolice. Przewodnik, Warszawa 1986, 129 s., 5 zł

5381. RÓŻE, róże, Warszawa br., 36 s., 20 zł

5382. ROŻEK Edward J., Allied Wartime Diplomacy - A Pattern in Poland, Warszawa 1958, 177 s., 18 zł

5383. ROŻEK Michał, Zwiedzamy Kraków. Przewodnik turystyczny, Warszawa-Kraków 1989, 87 s., 9 zł

5384. RUBACH Ludomir, Ziemia Opolska, Warszawa 1953, 63 s., 12 zł

5385. RUBINKOWSKI Jakub Kazimierz, Relacja o wiktorii wiedeńskiej 1683 roku (fragment JANINY), Warszawa 1983, 108 s., 12 zł

5386. RUCHY i stowarzyszenia katolickie w Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 1998, 76 s., 15 zł

5387. RUCZYŃSKI Teofil, Wybór wierszy, Olsztyn 1972, 118 s., 24 zł

5388. RUDNICKI Adolf, Sto lat temu umarł Dostojewski, Kraków 1989, 201 s., 16 zł

5389. RUDNICKI Szymon, Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918-1926, Wrocław 1981, 284 s., 40 zł

5390. RUDZIŃSKI Roman, Jaspers, Warszawa 1978, 278 s., 10 zł

5391. RUDZIŃSKI Witold, Stanisław Moniuszko, Kraków 1954, 246 s., 18 zł

5392. RUDZKI , Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim, Warszawa 1991, 415 s., 20 zł

5393. RUGS & Carpets from The Caucasus, Leningrad 1984, 152 s., 45 zł

5394. RUNCIMAN Steven, Dzieje wypraw krzyżowych. Tom I-III, Warszawa 1987, 375, 518, 564 s., 120 zł

5395. RURAWSKI Józef, Władysław Reymont, Warszawa 1988, 483 s., 10 zł

5396. RUSIN Stefan, Kaligula, Poznań 1988, 84 s., 15 zł

5397. RUSIN Stefan, Spadkobiercy raju, Poznań 1985, 104 s., 15 zł

5398. RUSINEK Michał, Igraszki nieba. Powieść, Warszawa 1948, 294 s., 15 zł

5399. RUSINEK Michał, O sztuce tłumaczenia, Wrocław 1956, 559 s., 75 zł

5400. RUSINOWA Izabella, Aleksander Hamilton, Wrocław 1990, 277 s., 15 zł

5401. RUSINOWA Izabella, Saratoga - Yorktown 1777-1781. Z dziejów wojny amerykańsko-angielskiej, Warszawa 1984, 198 s., 16 zł

5402. RUSSELL Bertrand, Małżeństwo i moralność, Warszawa 1931, 248, [8] s., 30 zł

5403. RUSSELL Bertrand, The Conquest od Happiness, London 1956, 159 s., 12 zł

5404. RUSSOCKI Stanisław, KUCZYŃSKI Stefan M., Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1970, 342 s., 25 zł

5405. RUSZCZYC Marek, Biografie spod ciemnej gwiazdy, Katowice 1989, 270 s., 10 zł

5406. RUSZCZYC Marek, Kobiety fatalne, Warszawa 1991, 224 s., 10 zł

5407. RUSZEL Krzysztof, Sprawy chłopskie przed sądem dominialnym w Nienadowej w latach 1806-1843, Przemyśl 1989, 195, [3] s., 44 zł

5408. RUTA Zygmunt, Szkoły tarnowskie w XV-XVIII w., Wrocław 1968, 232 s., 45 zł

5409. RUTKOWSKI Jan, Badania nad podziałem dochodów w Polsce w czasach nowożytnych Tom I Rozważania teoretyczne - Klasyfikacja dochodów wielkich właścicieli ziemskich, Kraków 1938, 328 s., 50 zł

5410. RUTKOWSKI Jan, Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne, Warszawa 1982, 599 s., 36 zł

5411. RUTKOWSKI Krzysztof, Xiężniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów, Lublin 19988, 44 s., 25 zł

5412. RUTKOWSKI Stanisław, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970, 423 s., 20 zł

5413. RUTOWSKA Maria, SERWAŃSKI Edward, Losy polskich środowisk artystycznych 1939-1945. Architektura, sztuki plastyczne, muzyka i teatr. Problemy metodologiczne strat osobowych, Poznań 1987, 146 s., 27 zł

5414. RYAN Cornelius, Ostatnia bitwa, Poznań 2008, 470 s., 38 zł

5415. RYBAKOW Anatolij, Dzieci Arbatu. Część 1-2., Warszawa 1988, 312, 283 s., 15 zł

5416. RYBAKOW Borys, Pierwsze wieki historii Rusi, Warszawa 1983, 200 s., 24 zł

5417. RYBAŁKO Alicja, Listy z Arki Noego, Wilno 1991, 95 s., 15 zł

5418. RYBIŃSKI Maciej, Jestem, więc piszę, Lublin 2003, 325 s., 24 zł

5419. RYBNE regionalia. Regional Fish Dishes. Regionale Fischgerichte. Atlas kulinarny. A Culinary Atlas. Kulinarischer Bildband, Olsztyn 2012, 79 s., 39 zł

5420. RYCHTER Witold, Dzieje samochodu, Warszawa 1983, 523 s., 15 zł

5421. RYCHŁOWSKA-KOZŁOWSKA Anna, Marywil, Warszawa 1975, 96 s., 16 zł

5422. RYCHŁOWSKI , Wieniec jubileuszowy Franciszka Rychłowskiego. Wydanie zbiorowe, Wilno 1928, 122 s., 36 zł

5423. RYDZEWSKI Włodzimierz, Kropotkin, Warszawa 1979, 317 s., 24 zł

5424. RYMAR Edward, Strzelce (Krajeńskie) i okolice na przestrzeni wieków (do 1945 roku), Strzelce Krajeńskie 2011, 344 s., 70 zł

5425. RYMASZEWSKI Bohdan, O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984, 220 s., 21 zł

5426. RYMKIEWICZ Aleksander, Leśna nić Ariadny, Olsztyn 1983, 114 s., 10 zł

5427. RYMKIEWICZ Aleksander, Olsztyński wrzos, Olsztyn 1973, 169 s., 20 zł

5428. RYMKIEWICZ Aleksander, Poezje wybrane, Warszawa 1971, 139 s., 15 zł

5429. RYMKIEWICZ Aleksander, Warszawskie cegły, Warszawa 1951, 85 s., 18 zł

5430. RYMKIEWICZ Aleksander, Ślepi drwale, Warszawa 1971, 84 s., 16 zł

5431. RYMKIEWICZ Jarosław Marek, Baket, Londyn 1989, 234 s., 24 zł

5432. RYMKIEWICZ Jarosław Marek, Kinderszenen, Warszawa 2008, 237, [2] s., 30 zł

5433. RYMSZYNA Maria, Gabinet Stanisława Augusta, Warszawa 1962, 210 s., 40 zł

5434. RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, GLINIECKI Tomasz, Browar w Elblągu. Tradycyjnie od 1872 roku, Elbląg 2012, 125, [2] s., 85 zł

5435. RYSOPIS. Antologia poezji, Warszawa 1987, 475 s., 18 zł

5436. RYSUNEK w szkole. Rok I Nr I, Wilno 1939, 48 s., 30 zł

5437. RYSZKOWSKI Janusz, Stan podgorączkowy, Olsztyn 1984, 73 s., 15 zł

5438. RZADKOWSKA Ewa, Encyklopedia i Diderot w polskim Oświeceniu, Wrocław 1955, 160 s., 30 zł

5439. RZEMINIUK Florentyna, Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914, Lublin 1991, 348 s., 50 zł

5440. RZEMPOŁUCH Andrzej, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych, Olsztyn 2005, 239 s., 89 zł

5441. RZEMPOŁUCH Andrzej, Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice. Katalog wystawy. , Olsztyn 2003, 112 s., 25 zł

5442. RZEMPOŁUCH Andrzej, Lidzbark Warmiński, Warszawa 1989, 76, [65] s., 15 zł

5443. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 1993, 36 s., 15 zł

5444. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2009, 106 s., 25 zł

5445. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek Olsztyn : muzea w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Szczytnie, Galeria w Reszlu : przewodnik ilustrowany, Warszawa 2013, 120 s., 35 zł

5446. RZEMPOŁUCH Andrzej, KAPUSTO Wacław, Kościoły na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 1991, 64 s., 25 zł

5447. RZEMPOŁUCH Andrzej, WRÓBLEWSKA Kamila, W stronę Korony. Więzi Warmii i Prus z Rzeczpospolitą w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 1988, 32 s., 16 zł

5448. RZEPA Krzysztof, Socjaliści polscy w Niemczech do 1914 roku, Warszawa 1988, 263 s., 20 zł

5449. RZEPIŃSKA Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. Tom II Od rokoka do czasow ostatnich, Kraków 1979, 202 + 12 tablic kol. s., 16 zł

5450. RZEPNIEWSKI Andrzej, Obrona wybrzeża w 1939 r. Przygotowania i przebieg działań, Warszawa 1964, 400 + 31 załączników s., 20 zł

5451. RZEPSKI Stanisław, 8 Dywizja Piechoty. Z dziejów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty im. Bartosza Głowackiego, Warszawa 1970, 447 s., 28 zł

5452. RZEPSKI Stanisław, Szlakiem 37 pal. Z dziejów 37 Łużyckiego Pułku Artylerii Lekkiej, Warszawa 1965, 315 s., 25 zł

5453. RZESZOTARSKI de LEHNDORFF Zbigniew, Staropolskie strofy o książce. Do druku przysposobił..., Łódź 1986, 8 s., 15 zł

5454. RZESZUTEK Emil, Stosunek do śmierci na podstawie VII księgi "Antologii Palatyńskiej", Olsztyn 1998, 78 s., 15 zł

5455. RZETELSKA-FELESZKO Ewa, DUMA Jerzy, Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą a dolną Odrą, Wrocław 1977, 257 s., 40 zł

5456. RZEWUSKI Henryk, Pamiątki Soplicy, Warszawa 1978, 450 s., 12 zł

5457. RZYMSKA elegia miłosna BN, Wrocław 1955, XCV, 208 s., 18 zł

5458. RZYMSKIE epitafia, zaklęcia i wróżby, Warszawa 1990, 175 s., 19 zł

5459. RĄCZKA Jan Władysław, Architektura drewniana, Kraków 1990, 15 + 183 s., 42 zł

5460. RŻYSKO-JAMROZIK Anna, Płot bez kota, Warszawa 1987, 50 s., 15 zł

5461. SAALFELD. ZALEWO , SAALFELD. ZALEWO. Zalewo - dzieje miasta. Wystawa Centrum Kultury Prus Wschodnich, Ellingen, Bawaria. Saalfeld - Geschichte der Stadt. Eine Ausstellung des Kulturzentrums OStpreussen in Ellingen, Bay., Ellingen br., 28 s., 20 zł

5462. SABATH Ann Marie, Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI wieku, Warszwa 2002, 121, [6] s., 15 zł

5463. SABATOWIE Teresa i Zdzisław z Wielopola, Sabat dla cmentarzy. Cmentarz Stary w Kielcach. Przewodnik, Kielce 1995, 132 s., 15 zł

5464. SABELANKA Ewa, Telefon zaufania, Rzeszów 1983, 58 s., 15 zł

5465. SACHA Magdalena, Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich (Ernst Wiechert - Hans Hellmut Kirst - Siegfried Lenz), Olsztyn 2001, 138 s., 48 zł

5466. SACHABIŃSKI Michał, Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska, Wrocław 1979, 254 s., 15 zł

5467. SADOWSKI Lech, Polska inteligencja prowincjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku. Na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku, Warszawa 1988, 322 s., 50 zł

5468. SADOWSKI Wiesław, Teoria podejmowania decyzji. Wstęp do badań operacyjnych, Warszawa 1964, 323 s., 20 zł

5469. SADOWSKI Wojciech, Budownictwo wiejskie u zbiegu Noteci i Warty, Sanok-Gorzów Wielkopolski 1997, 42 s., 12 zł

5470. SADURSKI Wiesław, Dowód na braterstwo, Warszawa 1971, 78 s., 16 zł

5471. SAFONA , Pieśni, Poznań 1988, 102 s., 10 zł

5472. SAFRIN Horacy, W arce Noego. Bajki oraz facecje żydowskie, Łódź 1979, 110 s., 10 zł

5473. SAJKOWSKI Ryszard, Divus Augustus Pater. Kult boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn 2001, 302 s., 20 zł

5474. SAKSON Andrzej, Socjologia zachowań politycznych , Olsztyn 1984, 132 s., 12 zł

5475. SALAMON Joanna, Abecadło, Warszawa 1971, 84 s., 20 zł

5476. SALCZYŃSKA-BYKOWSKA Alicja, Autobus do Mokiń, Olsztyn 1992, 43 s., 15 zł

5477. SALCZYŃSKA-BYKOWSKA Alicja, W przerwie pomiędzy światem z zabawką, Olsztyn 1979, 46 s., 15 zł

5478. SALCZYŃSKA-BYKOWSKA Alicja, Śnieżnik. Wiersze elektroniczne, Olsztyn 2005, 136 s., 18 zł

5479. SALEZJAŃSKA etyka sportu, Warszawa 1993, 159 s., 24 zł

5480. SALMONOWICZ , Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2001, 484 s., 24 zł

5481. SALMONOWICZ Stanisław, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich, Olsztyn 1992, 151 s., 40 zł

5482. SALMONOWICZ Stanisław, Polacy i Niemcy wobec siebie. Postawy - Opinie - Stereotypy (1697-1815), Olsztyn 1993, 125 s., 15 zł

5483. SALMONOWICZ Stanisław, Prusy Królewskie w XVII-XVIII wieku. Studia z dziejów kultury, Toruń 2002, 94 s., 15 zł

5484. SALMONOWICZ Stanisław, Szkice toruńskie z XVII-XVIII wieku, Toruń 1992, 188 s., 12 zł

5485. SALMONOWICZ Stanisław, Życie jak osioł ucieka... Wspomnienia, Gdańsk 2014, 514, [11] s., 48 zł

5486. SALONI Zygmunt, Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Warszawa 1971, 259 s., 15 zł

5487. SAMIVEL , The Glory of Egypt, London 1963, 229 s., 27 zł

5488. SAMMLUNG von katholischen kirchenliedern zum Gebrauche der Schulen in der Diözese Ermland. Mit Genehmigung des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Ermland, Braunsberg 1909, 104 s., 40 zł

5489. SAMORZĄDY i reprezentacje chłopskie w Europie północnej u progu nowożytności (XV-XVIII wiek), Toruń 1990, 138 s., 50 zł

5490. SAMPSON George, Historia literatury angielskiej w zarysie, Warszawa 1967, 1164 s., 25 zł

5491. SAMPSON George, Historia literatury angielskiej w zarysie. Podręcznik, Warszawa 1966, 1164 s., 24 zł

5492. SAMSEL Roman, WALOCH Małgorzata, Wszystko o Stanie Tymińskim, Toruń 1991, 127 s., 10 zł

5493. SAMSONOWICZ Henryk, Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w II połowie XV wieku, Warszawa 1960, 123 s., 48 zł

5494. SAMSONOWICZ Henryk, Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971, 244 s., 33 zł

5495. SAMULOWSKI Andrzej, Wyzwól nas z ciężkiej niewoli... Wiersze i proza 1868-1928, Olsztyn 1997, 286 s., 20 zł

5496. SANDAUER Artur, Bóg, Szatan, Mesjasz i ...? Wydanie drugie, przejrzane, Kraków 1979, 295 s., 33 zł

5497. SANDAUER Artur, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku (Rzecz, którą nie ja powinienem był napsiać...), Warszawa 1982, 99 s., 10 zł

5498. SANDAUER Artur, Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1962, 176, (2) s., 15 zł

5499. SANKTUARIA Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2009, 231 s., 55 zł

5500. SANOCKI Włodzimierz, Kwestionariusze osobowości w psychologii, Warszawa 1978, 330 s., 12 zł

5501. SANTARCANGELI Paolo, Księga labiryntu, Warszawa 1982, 395 s., 24 zł

5502. SAPIEHA , KSIĘGA Sapieżyńska. Tom II. Działalność kościelna i narodowa Adam Stefana Sapiehy, Kraków 1986, 920 s., 50 zł

5503. SAPKOWSKI Andrzej, Trylogia husycka. Tom I-III. Tom I Narrenturm, Tom II Boży wojownicy Tom III Lux perpetua, Warszawa 2007, 593, 588, 561 s., 90 zł

5504. SARBIEWSKI Maciej Kazimierz, Liryki (Lyrica) oraz Droga rzymska i fragmenty Lechiady, Warszawa 1980, XI, 665 s., 36 zł

5505. SARNOWSKA Anna, Tańce warmińskie i mazurskie. Podręcznik dla nauczycieli i instruktorów tańca, Jedwabno 2010, 120 s., 33 zł

5506. SARTRE , SARTRE. Images d'une vie (reunies) par Liliane Sendyk-Siegel. Commentaire deSimone de Beauvoir, Paris 1978, 110 s., 36 zł

5507. SARTRE J(ean) P(aule), Marksizm i egzystencjalizm, Warszawa 1983, 221 s., 28 zł

5508. SARTRE Jean Paul, L'etre et le neant. Essai d'ontologie phenomemologique, Paris 1979, 692 s., 50 zł

5509. SARTRE Jean Paul, Mur, Warszawa 1958, 307 s., 24 zł

5510. SARTRE Jean-Paul, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, Warszawa 1966, 454 s., 36 zł

5511. SATORA Kazimierz, Emblematy, godło i symbole GL i AL, Warszawa 1973, 143 s., 20 zł

5512. SAULNIER Tony, Papuasi, Warszawa 1967, 222 s., 10 zł

5513. SAWCZENKO Andrzej Cezary, Landszaft z panną, Łódź 1986, 74 s., 15 zł

5514. SAWICKA Franciszka, RUPIŃSKA Jadwiga, Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych 1801-1914, Wrocław 1973, 504, (44) s., 150 zł

5515. SAWICKA Hanna, Maria Zientara-Malewska. Monografia życia i twórczości, Olsztyn 1998, 292 s., 20 zł

5516. SAWICKA Hanna, Maria Zientara-Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości, Olsztyn 1981, 302 s., 15 zł

5517. SAWICKI Jacek Zygmunt, VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 'Obroża', Warszawa 1990, 378 s., 15 zł

5518. SAWICKI Jerzy, Przymus leczenia i eksperyment lekarski w świetle prawa, Warszawa 1962, 168 s., 15 zł

5519. SAWICKI Piotr, Wojna domowa 1936-1939. Ideologiczne konteksty literatury i jej misja społeczna, Warszawa 1985, 646 s., 20 zł

5520. SAWICKI Stefan, Norwida walka z formą, Warszawa 1986, 181 s., 16 zł

5521. SAWONIAK Henryk, Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960, Wrocław 1967, 483 s., 30 zł

5522. SAWONIAK Henryk, Międzynarodowy słownik akronimów z zakresu informacji naukowej bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, Wrocław 1976, 244 s., 18 zł

5523. SAYSSE-TOBICZYK Kazimierz, Na szczytach Tatr, Warszawa 1956, 228 s., 15 zł

5524. SAYSSE-TOBICZYK Kazimierz, Pod wierchami Tatr, Warszawa 1967, 297 s., 18 zł

5525. SAŁATA Jerzy, Żniwowisko. Wiersze wybrane, Olsztyn 2007, 167 s., 18 zł

5526. SAŁUDA Bronisław, GRZESIAK Zdzisław, Ekonomiczne problemy starzenia się ludności rolniczej w województwie olsztyńskim, Olsztyn 1970, 54 s., 20 zł

5527. SCHAFF Adam, Dokąd prowadzi droga? Skutki społeczne drugiej rewolucji przemysłowej, Szczecin 1988, 182 s., 12 zł

5528. SCHAFF Adam, Filozofia człowieka, Warszawa 1965, 310 s., 12 zł

5529. SCHAFF Adam, Historia i prawda, Warszawa 1970, 335 s., 24 zł

5530. SCHAFF Adam, Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień metodologii historiografii., Warszawa 1955, 412 s., 27 zł

5531. SCHAFF Adam, Teoria poznania, Warszawa 1958, 149 s., 10 zł

5532. SCHAFF Adam, Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki. Pod redakcją..., Wrocław 1980, 284 s., 21 zł

5533. SCHAFFER Bogusław, Leksykon kompozytorów XX wieku. Tom I A-Ł, Kraków 1965, 326 s., 12 zł

5534. SCHARNHORST Gerhard von, Ausgewahlte militarische Schriften, Berlin 1986, 440 s., 80 zł

5535. SCHARY Dore, Sunrise at Campobello, New York 1958, 125 s., 10 zł

5536. SCHEIBERT Horst, Die Trager des Deutschen Kreuzes in Gold. Kriegsmarine Luftwaffe Waffen-SS und Des Deutschen Kreuzes in Silber Heer Kriegsmarine Luftwaffe Waffen-SS, Friedberg 1984, 551 s., 150 zł

5537. SCHELEIER Hans, Burżuazyjna historiografia w Niemczech weimarskich, Warszawa 1985, 376 s., 24 zł

5538. SCHELER Max, Istota i formy sympatii, Warszawa 1986, 437 s., 25 zł

5539. SCHELER Max, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, 519 s., 36 zł

5540. SCHELER Max, Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1990, 366 s., 27 zł

5541. SCHELER Max, Resentyment a moralność, Warszawa 1977, 216 s., 20 zł

5542. SCHELLING Friedrich Wilhelm Joseph, Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa, Warszawa 1983, 683 s., 24 zł

5543. SCHEMATYZM Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 1995, Warszawa 1995, 292 s., 20 zł

5544. SCHILLER , SCHILLER Leon. W stulecie urodzin 1887-1987, Warszawa 1990, 290 + 50 ilustr. s., 20 zł

5545. SCHMITHALS Hans, Die Alpen, Berlin , 320 s., 75 zł

5546. SCHNEIDER Kazimierz, Między barykadami, Wickede-Olsztyn 1999, 153 s., 15 zł

5547. SCHNEIDER Leszek, Słowotwórstwo przymiotników odrzeczownikowych w języku staroruskim XI-XVII wieku, Kraków 1965, 129, nlb. s., 20 zł

5548. SCHOLEM Gershom, O głównych pojęciach judaizmu, Kraków 1989, 163 s., 30 zł

5549. SCHOLZ Franz, Zwischen Staatsrason und Evangelium. Kardinal Hlond und die Tragodie der ostdeutschen Diozesen, Frankfurt am Main 1988, 229 s., 32 zł

5550. SCHOMBURGK Hans, Tętno afrykańskiej puszczy, Warszawa 1957, 284 s., 10 zł

5551. SCHOPENHAUER A(rtur), O religii. Dyalog, Warszawa 1985, 114 s., 20 zł

5552. SCHOPENHAUER Artur, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1976, 100 s., 12 zł

5553. SCHOPENHAUER Artur, O wolności ludzkiej woli, Warszawa 1984, 296 s., 24 zł

5554. SCHOPENHAUER Artur, Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej, Warszawa 1984, 192 s., 28 zł

5555. SCHRAMM Tomasz, Historycy francuscy o genezie Wielkie Wojny, Poznań 1984, 144 s., 24 zł

5556. SCHRAMM Tomasz, Historycy francuscy o genezie Wielkiej Wojny, Poznań 1984, 144 s., 15 zł

5557. SCHREIBER Hermann i Georg, Zaginione miasta. Książka o chwale i upadku, Katowice 1959, 298 s., 27 zł

5558. SCHULZ Andreas, Atlas gwiazd, Warszawa 2008, 191 s., 24 zł

5559. SCHULZ Bruno, Xięga bałwochwalcza , Warszawa 1988, 118 s., 30 zł

5560. SCHULZ Gottfried, Wianek śpiewów patriotycznych (Śpiewnik dla Mazurów), Pisz 2013, 48 s., 30 zł

5561. SCHWARTE Max, Der deutsche Landkrieg. Dritter Teil. Von Winter 1916/1917 bis zum Kriegsende, Leipzig 1925, 694 s., 80 zł

5562. SCHWITTERS , Kurt Schwitters. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź , 105 s., 24 zł

5563. SCRIVNER Jane, Program całkowitego oczyszczania organizmu. Kuracja usuwająca toksyny. Oczyszczanie umysłu. Zdrowe relacje międzyludzkie, Warszawa 2004, 207 s., 20 zł

5564. SCRUTON Roger, Myśliciele nowej lewicy, Warszawa-Wrocław 1988, 198 s., 24 zł

5565. SCZANIECKI Michał, ŚLASKI Kazimierz, Dzieje Pomorza Słupskiego i innych terenów województwa koszalińskiego w wypisach, Poznań 1961, 244 s., 24 zł

5566. SCZANIECKI Paweł, Tyniec, Kraków 1980, 239 s., 15 zł

5567. SECESJA w Polsce. Katalog wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku V-VI 1967, Płock 1967, s., 15 zł

5568. SEDLAK Włodzimierz, Homo electronicus, Warszawa 1980, 241 s., 12 zł

5569. SEGIET Janusz, Świat Eugenii Śnieżko-Szafnaglowej. Opowieść o ludziach Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Olsztyn 1983, 126 s., 18 zł

5570. SEGUR Filip Paweł de, Pamiętniki Filipa Pawła de Segura adiutanta Napoleona, Warszawa 1967, 391 s., 24 zł

5571. SEHR Marion M., Inteligencja emocjonalna. Testy, Warszawa 1999, 151 s., 12 zł

5572. SEKLUCJAN Jan, Wybór pism, Olsztyn 1979, 217 s., 20 zł

5573. SĘKOWSKI Stefan, Galwanotechnika domowa, Warszawa 1987, 189 s., 20 zł

5574. SEKTA Jan, Giżycko na starych pocztówkach 1896-1945, Żuromin 2012, 192 s., 62 zł

5575. SEKULSKI Henryk, Jeszcze o wędrowaniu, Warszawa 1985, 39 s., 15 zł

5576. SEMCZUK Antoni, Iwan Turgieniew, Warszawa 1988, 312 s., 10 zł

5577. SEMCZUK Antoni, Lew Tołstoj, Warszawa 1987, 448 s., 10 zł

5578. SEMPOLIŃSKI Ludwik, Druga połowa życia, Warszawa 1985, 605 s., 18 zł

5579. SEMPOLIŃSKI Ludwik, Wielcy artyści małych scen, Warszawa 1968, 563 s., 18 zł

5580. SENIUK Bronisław, Wisznice i okolice, Warszawa 1989, 48, [2] s., 12 zł

5581. SENKOWSKA-GLUCK Monika, Europa i świat w epoce napoleońskiej. , Warszawa 1977, 516 s., 20 zł

5582. SENKOWSKA-GLUCK Monika, Rządy napoleońskie w Ilirii 1809-1913, Wrocław 1980, 234 s., 25 zł

5583. SENS polskiej historii, Warszawa 1990, 336 s., 40 zł

5584. SERAFIŃSKA-DOMAŃSKA Maria, Nowy Wiśnicz w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich, Tarnów 1986, 48, 40 ilustr. poza tekstem s., 24 zł

5585. SERCZYK Władysław A,, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 1984, 412 s., 24 zł

5586. SERCZYK Władysław A., Historia Ukrainy, Wrocław 1979, 500 s., 20 zł

5587. SERCZYK Władysław A., Historia Ukrainy, Wrocław 1990, 518 s., 32 zł

5588. SERCZYK Władysław A., Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984, 291 s., 12 zł

5589. SERCZYK Władysław A., Połtawa 1709, Warszawa 1982, 203 s., 16 zł

5590. SERCZYK Władysław Andrzej, Poczet władców Rosji. Romanowowie, Londyn 1992, 264 s., 14 zł

5591. SEREJSKI Marian H., Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa 1977, 331 s., 16 zł

5592. SEREJSKI Marian Henryk, Narodziny średniowiecznej Europy na zachodzie, Warszawa 1949, 132 s., 12 zł

5593. SEREJSKI Marian Henryk, Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne, Wrocław 1965, 267 s., 18 zł

5594. SERVAN-SCHREIBER Jean-Jacques, The American Challenge (Le Defi Americain), London br., 210 s., 16 zł

5595. SERWAŃSKI Edward, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939, Poznań 1981, 422 s., 24 zł

5596. SERWAŃSKI Edward, Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku, Warszawa 1963, 274 s., 24 zł

5597. SESJA Kopernikowska Polskiej Akademii Nauk 15-16 IX 1953, Warszawa 1955, 478, [5] s., 30 zł

5598. SEWERYN Tadeusz, Z żywym kurkiem po dyngusie (Materjały), Kraków 1928, 53, tabl. s., 45 zł

5599. SEWERYN Tadeusz, SZEWCZYK Zygmunt, Ludowa kultura materialna. Przewodnik po wystawie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Kraków 1954, 152 s., 18 zł

5600. Sextus Aurelius PROPERTIUS (Propercjusz) , Elegien, Stuttgart 1859, XVIII, 198 s., 40 zł

5601. SHAW Bernard, Geneva, Cymbeline Refinished & Good King Charles, London 1946, 234 s., 12 zł

5602. SHAW George Bernard, Sztuki przyjemne i nieprzyjemne. Tom I Sztuki nieprzyjemne. Tom II Sztuki przyjemne, Warszawa 1956, 516, 316 s., 24 zł

5603. SHIVELY W. Phillips, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001, 220 s., 30 zł

5604. SIADEK Bronisław, Wyprawa na Śmiałym, Warszawa 1969, 24 + 182 ilur. s., 24 zł

5605. SIATKOWSKI Janusz, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa 2015, 503 s., 30 zł

5606. SIDOROWICZ Wiktoria, Wiersze znad Wisły i Wierzycy, Warszawa 2000, 90 s., 24 zł

5607. SIEDLECKA Joanna, Obława. Losy pisarzy represjonowanych, Warszawa 2005, 439 s., 30 zł

5608. SIEDLECKA Wiesława, Polskie zegary, Wrocław 1974, 160 + 185 ilustr. s., 20 zł

5609. SIEDLECKI Franciszek, Helena Modrzejewska, Warszwa br., 217 s., 24 zł

5610. SIEG uber Frankreich. Berichte und Bilder, Berlin 1940?, 186, [6] s., 40 zł

5611. SIEKANOWICZ Piotr, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939, Warszawa 1991, 96 s., 36 zł

5612. SIEKIERKO Jadwiga z Tasiemowiczów, Jezioro Pietronajć sekretem natury, Suwałki 2008, 39 s., 15 zł

5613. SIEMASZKIEWICZ Eugenia, Plotka epoki, Warszawa 1988, 93 s., 12 zł

5614. SIEMEK Marek J., W kręgu filozofów, Warszawa 1984, 338 s., 12 zł

5615. SIEMIEŃSKI Mieczysław, Rozmowy z Erichem Kochem. Próbowałem zmienić świat, Brzezia Łąka 2012, 140 s., 20 zł

5616. SIEMIŃSKI Stanisław, Wilczy Szaniec. Przewodnik, Kętrzyn 1997, 68 s., 15 zł

5617. SIEMIONOW Aleksy, Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza, Wadowice 1984, 628 + 182 ilustr. s., 60 zł

5618. SIENICKI Stefan, Historia architektury wnętrz mieszkalnych, Warszawa 1954, 252 s., 30 zł

5619. SIENICKI Stefan, Sklep detaliczny. Sytuacja, projekty, meble, konstrukcje, Lwów 1936, 137 s., 150 zł

5620. SIENICKI Stefan, Wnętrza mieszkalne. Rys historyczny, Warszawa 1962, 463 s., 30 zł

5621. SIENIUC Irena Danuta, Szkoła Główna Krakowska w dobie Ks. Warszawskiego, Kraków 1954, 49-79 s., 12 zł

5622. SIENKIEWICZ Henryk, Bitwa pod Grunwaldem. Fragment powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy, Warszawa 1987, 198 s., 10 zł

5623. SIENKIEWICZ Henryk, Krzyżacy. Sztuka w 5 aktach z epilogiem według powieści, Warszawa 1965, 161 s., 24 zł

5624. SIENKIEWICZ Henryk, Nowele, Lorch/Wurttbg. 194?, 60 s., 15 zł

5625. SIENKIEWICZ Jan Wiktor, Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litwińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, 188 s., 18 zł

5626. SIENKIEWICZ Krystyna, ...zgadnij, z kim leżę?, Warszawa 2005, 159 s., 25 zł

5627. SIERADZAN Jacek, Buddyzm. Wybór tekstów i opracowanie?... oraz Wit Jaworski, Marian Dziwisz, Kraków 1987, 250 s., 15 zł

5628. SIERADZKI Andrzej, Znaczenie imion, Warszawa 2003, 204 s., 20 zł

5629. SIERADZKI Andrzej Józef, Mówione pod wiatr, Warszawa 1986, 55 s., 15 zł

5630. SIERADZKI Włodzimierz, Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1924/25 stanowiąca sprawozdanie rektora i dziekanów zestawił rektor w roku szkolnym 1924/25 prof. dr..., Lwów 1925, 160 s., 45 zł

5631. SIEROCKA Krystyna, Polonia radziecka 1917-1939. Z działalności kulturalnej i literackiej, Warszawa 1968, 289 s., 30 zł

5632. SIEROSZEWSKI Andrzej, Maurycy Beniowski w literackiej legendzie, Warszawa 1970, s., 20 zł

5633. SIEROTWIŃSKI Stanisław, Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Tom I-II, Kraków 1988, VIII, 265, 360 s., 48 zł

5634. SIERPOWSKI Stanisław, Stosunki polsko-włoskie w latach 1918-1940, Warszawa 1975, 690 s., 36 zł

5635. SIERPOWSKI Stanisław, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. Tom pierwszy 1917-1926, Poznań 1989, 604 s., 30 zł

5636. SIGLA codicum manuscriptorum qui olim in Biblioteca Publica Leninopolitana extantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsowiensis asservantur. Edica cura delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commisione peculiari Moscoviae., Kraków 1928, 75, 8 s., 15 zł

5637. SIKIRYCKI Igor, W cieniu mazurskiej sosny, Olsztyn 1985, 72 s., 15 zł

5638. SIKORA Alfons, Osobliwości i zabytki przyrody województwa elbląskiego, Gdańsk 1980, 88, [10] s., 15 zł

5639. SIKORA Nina, Tylko mgła, Lublin 1985, 48 s., 15 zł

5640. SIKORSKI , PADEREWSKI Wladysław Sikorski. Ignacy Paderewski, Lublin 1988, 328 s., 20 zł

5641. SIKORSKI Andrzej, Ślimaczy dzwonnik, Poznań 1985, 64 s., 15 zł

5642. SIKORSKI Bogumił, Pieniądz zastępczy w Pile 1914-1923, Piła 1984, 126 s., 20 zł

5643. SIKORSKI Dariusz Adam, Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej), Olsztyn 2011, 356 s., 32 zł

5644. SIKORSKI Jan, Ziemianin bez kompleksów. Wspomnienia, Gdańsk 1990, 179 s., 30 zł

5645. SIKORSKI Janusz, Kanny 216 p.n.e, Warszawa 1984, 191 s., 24 zł

5646. SIKORSKI Janusz, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, Warszawa 1972, 625 s., 36 zł

5647. SIKORSKI Jerzy, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010, 350 s., 50 zł

5648. SiKORSKI Jerzy, Galopem przez stulecia. Dzieje Olsztyna 1353-2013, Olsztyn 2013, 382, [10] s., 40 zł

5649. SIKORSKI Jerzy, Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353-2003, Olsztyn 2003, 222 s., 24 zł

5650. SIKORSKI Jerzy, Grunwald w pamięci Polaków, Olsztyn 1988(?), 32 s., 10 zł

5651. SIKORSKI Jerzy, Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne, Olsztyn 1978, 200 s., 40 zł

5652. SIKORSKI Jerzy, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Olsztyn 2011, 320 s., 36 zł

5653. SIKORSKI Jerzy, Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999, 95 s., 20 zł

5654. SIKORSKI Jerzy, JASIŃSKI Janusz, Mikołaj Kopernik i Immanuel Kant. Dwie najwybitniejsze postacie nauki na ziemiach niegdyś pruskich, Olstzyn 2014, 80 s., 34 zł

5655. SIKORSKI Władysław, Przyszła wojna, jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, Warszawa 1984, 292 s., 15 zł

5656. SILNICKI Tadeusz, Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1953, 408 s., 25 zł

5657. SILNICKI Tadeusz, Organizacya archidyakonatu w Polsce, Lwów 1927, 158 s., 60 zł

5658. SIMON Claude, Zaproszenie, Warszawa 1990, 68 s., 10 zł

5659. SIMON Marcel, Cywilzacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warszawa 1979, 531 s., 24 zł

5660. SIMUNEK Robert, Spravni system slechtickeho domina v pozdne stredovekych Cechach. Rozmberska domena 1418-1472, Praha 2005, 737 s., 40 zł

5661. SINGER Isaac Bashevis, Dwór, Warszawa 1982, 354 s., 10 zł

5662. SINGER Isaac Bashevis, Spuścizna, Warszawa 1983, 310 s., 10 zł

5663. SINKO Tadeusz, Echa klasyczne w literaturze polskiej. Dwanaście studjów i szkiców, Kraków 1923, 215 s., 20 zł

5664. SINKO Tadeusz, Od filantropii do humanitaryzmu i humanizmu, Warszawa 1960, 69 s., 15 zł

5665. SINOFZIK Claus, Długa podróż na Mazury. Wspomnienia mazurskiego Niemca, Giżycko 2013, 496 s., 42 zł

5666. SIÓDMA 7 Ogólnopolska Wystawa Grafiki Zachęta styczeń - luty 1976, Warszawa 1976, 132 s., 60 zł

5667. SITARSKA Halina, Ze światłem oczu biegnę, Lublin 1985, 44 s., 15 zł

5668. SITO Jerzy S., Ucieczka do Egiptu, Warszawa 1964, 55 s., 24 zł

5669. SIUCHNIŃSKI Mateusz, Gazeta Tysiąclecia, Warszawa 1968, 202 s., 20 zł

5670. SIUCHNIŃSKI Mateusz, Ilustrowane dzieje Polski, Warszawa 1079, 228 s., 20 zł

5671. SIWICKI Marek, Czarodziej wiatru. Rozmowy z Karolem Jabłońskim, Olsztyn 2003, 135 s., 28 zł

5672. SIXSMITH Martin, Akta Litwinienki. Historia śmierci przepowiedzianej, Poznań 2007, 319 s., 16 zł

5673. SIŁA-NOWICKI Władysław, Wspomnienia i dokumenty. Tom I-II, Wrocław 2002, 441, 542 s., 70 zł

5674. SKARBEK Jan, Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Część 1-2, Lublin 2011, 2013, 390, 577 s., 100 zł

5675. SKARBY Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2005, 321 s., 75 zł

5676. SKARBY Biblioteki Narodowej, Warszawa 1993, nlb. 32 s., 12 zł

5677. SKARBY sztuki meksykańskiej. Od czasów prekolumbijskich do naszych dni, Warszawa 1961, 185 + 96 ilustr. s., 12 zł

5678. SKARBY Tysiąclecia. Płockie, Płock br., 64 s., 10 zł

5679. SKARGA Piotr, Kazania sejmowe BN, Wrocław 1984, CXVII,210 s., 18 zł

5680. SKARGA Piotr ks. SI, Żywoty świętych polskich , Kraków , 235 s., 15 zł

5681. SKAŁKOWSKI Adam, Z korespondencji Kościuszki urzędowej i prywatnej 1790-1817, Kórnik 1946, 83 s., 27 zł

5682. SKAŁKOWSKI Adam M., Józef Wybicki I 1747-1795, Poznań 1927, 72 s., 32 zł

5683. SKIBIŃSKI Franciszek, Dowodzenie wojskami koalicji na tle bitwy w Normandii, Warszawa 1968, 21 cm s., 16 zł

5684. SKIBIŃSKI Franciszek, O sztuce wojennej na północno-zachodnim teatrze działań wojennych 1944-1945, Warszawa 1981, 440 s., 15 zł

5685. SKIBIŃSKI Leonard, I Brygada Artylerii Armat 1943-1945. Dzieje I Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema, Warszawa 1984, 269, [4] s., 15 zł

5686. SKIBIŃSKI Ziemowit, Nadzieje i zwątpienia. O poezji Mariana Piechala, Łódź 1982, 231 s., 14 zł

5687. SKIERKOWSKA Elżbieta, Wyspiański. Artysta książki, Wrocław 1960, 205 s., 20 zł

5688. SKINNER Cornelia Otis, Madame Sarah, Warszawa 1980, 309 s., 12 zł

5689. SKOCZEŃ Stanisław, Spod żagla, Warszawa 1968, 148 s., 14 zł

5690. SKOCZYLAS Anna, Rozmowa z Tobą, Kraków 1984, 47 s., 12 zł

5691. SKOCZYLAS Rafał, Co w lesie piszczy, Warszawa 1990, 169 s., 10 zł

5692. SKOK Gerard, Wilcze legowisko. Tajemnice kwatery Hitlera, Olsztyn 1982, 149, [34] s., 10 zł

5693. SKOK Gerard, Zagłada pruskiej fortecy, Olsztyn 1983, 252, [16] s., 20 zł

5694. SKOK Henryk, Pisz - Ruciane - Nida, Warszawa 1976, 24 s., 12 zł

5695. SKOLIMOWSKI Jerzy, Siekiera i niebo, Warszawa 1959, 87 s., 35 zł

5696. SKOMPSKA Lucyna, Bez powodu, Warszawa 1986, 62 s., 15 zł

5697. SKOMPSKA Lucyna, Dopóki płonie, Warszawa 1981, 60 s., 15 zł

5698. SKONECZNY Stanisław, Mecz, Kraków 1982, 58 s., 12 zł

5699. SKONECZNY Stanisław, Ptak pod chmurką, Warszawa 1959, 76 s., 24 zł

5700. SKONKA Czesław, Śladami Józefa Wybickiego na Pomorzu, Gdańsk 1990, 100 s., 24 zł

5701. SKOPOWSKI Romuald, Skały tarpejskie, Katowice 1984, 35 s., 15 zł

5702. SKORZEPIANKA Melanja, Feliks Oraczewski. Rektor krakowskiej Szkoły Głównej, Kraków 1955, 199 s., 36 zł

5703. SKOTNICKI Mariusz, NOWAKOWSKI Tomasz, Legion Condor, Warszawa 1994, 272 s., 20 zł

5704. SKOWRONEK Jerzy, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa 1969, 380 s., 40 zł

5705. SKOWRONEK Jerzy, Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984, 283 s., 12 zł

5706. SKOWRONEK Jerzy, TANTY Mieczysław, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Warszawa 1988, 771 s., 30 zł

5707. SKOWRONEK Jerzy, TESSARO-KOSIMOWA Irena, Warszawa w powstaniu listopadowym, Warszawa 1980, 325 s., 25 zł

5708. SKOWROŃSKI Jarosław, Kraków cesarsko-królewski, Łódź 2003, 167 s., 30 zł

5709. SKOWROŃSKI Ryszard, Gorzkie ziele pamięci, Toruń 1996, 86 s., 16 zł

5710. SKROBACKI Andrzej, Album lekarzy-pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946. Materiały biograficzne, Olsztyn 1980, 167 s., 30 zł

5711. SKROBACKI Andrzej, Nie uzbrojonym okiem lekarza, Olsztyn 1986, 138, [1] s., 15 zł

5712. SKROBOT Wiesław, Ostróda. Inne oblicze, Ostróda 2012, 60, 48 s., 20 zł

5713. SKROBOT Wiesław, GUDACZEWSKI Wojciech, 2010. Rok wielkich rocznic powiatu ostródzkiego, Ostróda 2010, 87 s., 30 zł

5714. SKRODZKI , Eugeniusz Skrodzki-Wielisław. Wieczory piątkowe i inne gawędy, Warszawa 1962, 386 s., 24 zł

5715. SKRZYPEK Marian, Diderot, Warszawa 1982, 347 s., 15 zł

5716. SKUBISZEWSKI Piotr, Rzeźba nagrobna Wita Stwosza z 162 ilustracjami i 2 tablicami barwnymi, Warszawa 1957, 124, 161 s., 24 zł

5717. SKULINA Tadeusz, Staroruskie imiennictwo osobowe. Część II, Wrocław 1974, 239 s., 40 zł

5718. SKURPSKI , Artysta, który miał świadomość spełnienia. Wspomnienia o Hieronimie Skurpskim, Olsztyn 2014, 247 s., 32 zł

5719. SKURPSKI , Hieronim Skurpski, Olsztyn 2004, 239 s., 49 zł

5720. SKURPSKI Hieronim, O sztuce ludowej Warmii i Mazur, Olsztyn 1971, 157 s., 20 zł

5721. SKURPSKI Hieronim, Ostatnie prace, Olsztyn 2014, 12 s., 25 zł

5722. SKURPSKI Hieronim, Refleksje Rysunki Dziennik. Pluski - Psiabudka, Olsztyn 2002, 112 s., 20 zł

5723. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1939-1964. Tom I, Olsztyn 2007, 296 s., 57 zł

5724. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1964-1980. Tom II, Olsztyn 2008, 311 s., 55 zł

5725. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1980-2006. Tom III, Olsztyn 2009, 311 s., 55 zł

5726. SKWARCZYŃSKA Stefania, Pomiedzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975, 328 s., 20 zł

5727. SKWARCZYŃSKA Stefania, W kręgu wielkich romantyków polskich, Warszawa 1966, 491 s., 24 zł

5728. SL , Deklaracja ideowo-polityczna Stronnictwa Ludowego, Warszawa 1945, 8 s., 15 zł

5729. SLADEK Zdenek, Pozycja międzynarodowa, koncepcje polityki zagranicznej i dyplomacja państw Europy środkowej i południowo-wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1981, 132 s., 30 zł

5730. SLASKI Kazimierz, Beitraege zur Geschichte Pommerns und Pommerellens, Dortmund 1987, 141 s., 24 zł

5731. SMAK Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich, Dąbrówno 2016, 144 s., 45 zł

5732. SMAK Rosji. Zakąski do wódki, Dąbrówno 2009, 136 s., 34 zł

5733. SMARZEWSKI Marcin, Pamiętnik 1809-1931, Wrocław 1962, XLI, 356, [2] s., 40 zł

5734. SMEREKA Jan, Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918, Wrocław 1979, 145 s., 38 zł

5735. SMĘTÓWNA Małgorzata, Kłótnie z lustrem, Lublin 1986, 48 s., 15 zł

5736. SMIRIN M., Reformacja ludowa Tomasza Munzera i wielka wojna chłopska. Cześć pierwsza, Warszawa 1951, 320 s., 24 zł

5737. SMITH Dale O., Doktryna wojenna USA, Warszawa 1957, 263 s., 15 zł

5738. SMOGORZEWSKI Casimir, La Pomeranie Polonaise. Avec 40 cartes, dont 5 en couleurs et 40 illustrations hors texte, Paris 1932, 462, [2] s., 80 zł

5739. SMOLEŃSKI Władysław, Jan Henryk Dąbrowski, Warszawa-Lublin-Łódź- Kraków br., 61 s., 40 zł

5740. SMOLEŃSKI Władysław, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, Warszawa 1949, 383 s., 18 zł

5741. SMOLEŃSKI Władysław, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, Warszawa 1979, 494 s., 20 zł

5742. SMOLIŃSKI Aleksander, 1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość bojowa, Toruń 2008, 508 s., 54 zł

5743. SMOLIŃSKI Mariusz, Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt. Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku, Olsztyn 2006, 300 s., 35 zł

5744. SMOLKA Stanisław, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym. Tom I-II, Kraków 1907, 554, 624 s., 160 zł

5745. SMORSTEN Kenneth, A Preface to Action. Interpretations of Politics of America, Pacific Palicades 1976, 310 s., 36 zł

5746. SMULSKI Jerzy, Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu, Toruń 2009, 184 s., 20 zł

5747. SMUŻNIAK Karol, Wrocławski Teatr Pantomimy. Mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego, Wrocław 1991, 174. nlb. s., 30 zł

5748. SNOCH Bogdan, Protoplasta książąt śląskich. Władysław II, Katowice 1985, 151, nlb. s., 20 zł

5749. SOBCZAK Jacek, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1984, 134 s., 50 zł

5750. SOBCZAK Kazimierz, Lenino 1943, Warszawa 1983, 184 s., 10 zł

5751. SOBCZAK Marek K., Kondotier, Gołdap 2002, 47 s., 12 zł

5752. SOBCZAK Marek K., Milczenie Andrieja Rublowa, Gołdap 1999, 45 s., 12 zł

5753. SOBCZYK Jan, Droga na górę, Olsztyn 1983, 114 s., 15 zł

5754. SOBCZYK Jan, Święto wiatrów, Olsztyn 1960, 36 s., 15 zł

5755. SOBCZYK Krzysztof, Osadnictwo wschodniograweckie w dolinie Wisły pod Krakowem, Kraków 1995, 147, tabl s., 30 zł

5756. SOBECKI Michał, Malarstwo doby ostatniej. Ekspresjonizm i kubizm, Poznań 1926, 44, [1] s., 24 zł

5757. SOBIBORSKI Park Krajobrazowy, Warszawa 1987, 156 s., 20 zł

5758. SOBICZEWSKI Bernard, Czesław Osiński (1901-1985). Nauczyciel, socjalista, prezydent Siedlec. Biografia polityczna, Siedlce 2015, 216 s., 30 zł

5759. SOBIERAJSKI Zenon, Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową. III Wielkopolska - Pomorze, Poznań 1963, 101, [2] s., 40 zł

5760. SOBIESCY Maria Kazimiera i Jan, Listy z okresu odsieczy wiedeńskiej, Warszawa 1983, 173 s., 15 zł

5761. SOBIESKI , Sobiesciana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 1983, 140 s., 15 zł

5762. SOBIESKI Jakub, Peregrynacja po Europie (1617-1613). Droga do Baden (1638), Wrocław 1991, 309 s., 24 zł

5763. SOBIESKI Wacław, Wacław Sobieski. Trybun ludu szlacheckiego. Pisma historyczne, Warszawa 1978, 406 s., 24 zł

5764. SOBOL Bogdan, Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu Książęcym, Warszwa 1968, 199 s., 60 zł

5765. SOBOUL Albert, Rewolucja francuska 1789-1799, Warszawa 1951, 299 s., 15 zł

5766. SOCHA Adam Jerzy, Jedwabne życie, Łomża 1990, 113 s., 15 zł

5767. SOCHA Adam Jerzy, Jedwabne życie, Łomża 1990, 113, [1] s., 15 zł

5768. SOCHA Janusz, Stronnictwa ludowe po zamachu majowym, Warszawa 1982, 311 s., 24 zł

5769. SOCJALIZM. Opis Krytyka Rekonstrukcje Hipotezy, Warszawa 1985, 259 s., 60 zł

5770. SOCJOLOGIA nauki. Zarys problematyki. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Krawczyka, Warszawa 1990, 288 s., 14 zł

5771. SÓJKA Jan, Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku. Drukarnia wolrabowska w latach 1636-1689 i jej produkcja, Warszawa 1976, 170 s., 42 zł

5772. SOKOLEWICZ Zofia, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986, 310 s., 9 zł

5773. SOKÓŁ Tadeusz, Pocisk i lira, Warszawa br. (194?), 73, [4] s., 24 zł

5774. SOKOŁOWSKA Jadwiga, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1961, 219 s., 12 zł

5775. SOKOŁOWSKA Wanda, Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej 1939-1945, Warszawa 1959, 126 s., 24 zł

5776. SOKOŁOWSKI Adam, Postać z drugiego brzegu, Olsztyn 1977, 59 s., 12 zł

5777. SOKOŁOWSKI Adam, Szept gorącego, Olsztyn 1982, 67 s., 12 zł

5778. SOKOŁOWSKI Aleksander W(ładysław), STRUMIŁŁO Andrzej, Wigierski Park Narodowy, Warszawa 1988, 367 s., 30 zł

5779. SOKOŁOWSKI Jerzy, Wesele kuglarza, Olsztyn 1970, 68, [2] s., 15 zł

5780. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Koziorożec na koniu. (Wybór poezji), Olsztyn 1984, 156 s., 15 zł

5781. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Początek długiego snu, Olsztyn 1984, 167 s., 15 zł

5782. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Psychomachia. Poematy muzyczne, Olsztyn 1980, 56 s., 24 zł

5783. SOKOŁOWSKI Stanisław J., Logika w dowodzeniu i kierowaniu, Warszawa 1972, 356 s., 16 zł

5784. SOLC Vaclav, Schwerter und Dolche Indonesiens, Prag 1958, 12 + 66 s., 66 zł

5785. SOLSKI Ludwik, Wpsomnienia 1893-1954, Kraków 1956, 561 s., 25 zł

5786. SOMMARUGA GERMANA, Święty Reformator. Opowieść o świętym Kamilu de Lellis, Warszawa 1985, 144 s., 10 zł

5787. SOPOT na starej widokówce, Elbląg 2015, 404 s., 200 zł

5788. SOPUCH Kazimierz, My dwoje, Olsztyn 1960, 40 s., 15 zł

5789. SOPUCH Kazimierz, Rwanie lnu, Gdańsk 1971, 27 s., 15 zł

5790. SOREL Albert, Kwestia wschodnia w XVIII wieku. Pierwszy podział Polski i traktat kainardżyjski, Warszawa 1981, 256 s., 15 zł

5791. SOROCZYŃSKI Tadeusz, Czas pstrąga, Opole 1995, 58 s., 16 zł

5792. SOROKA Marek, Polskie okręty wojenne 1945-1980, Gdańsk 1986, 202 s., 18 zł

5793. SOSNKOWSKA Jadwiga, KOWALSKI Włodzimierz T., W kręgi mitów i rzeczywistości, Warszawa 1988, 252 s., 12 zł

5794. SOURDEL Janine i Dominique, Cywilizacja islamu, Warszawa 1980, 671 s., 50 zł

5795. SOWA Julian, Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, Warszawa 1984, 311 s., 25 zł

5796. SOWA Paweł, Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1974, 208 s., 18 zł

5797. SOWIŃSKA Teresa, Józef Brandt, Warszawa 1984, 48 s., 5 zł

5798. SOŁKOWSKI Franciszek, Cień światła. Wiersze z lat 1980-1985, Kraków 1991, 64 s., 15 zł

5799. SOŁONIN Mark, 22 czerwca 1941, czyli jak zaczęła się Wielka Wojna ojczyźniania , Poznań 2007, 544 s., 26 zł

5800. SOŁOWJEW S.M., Istorja Rosji 1657-1676, Moskwa 2001, 831 s., 40 zł

5801. SOŚNICKI Kazimierz, Początki logiki. Książka dla miłośników rozrywek umysłowych , Toruń 1948, 151 s., 24 zł

5802. SPACEREM po Kętrzynie. Wiersze laureatów i uczestników konkursu poetyckiego 2004-2007., Kętrzyn 2007, 67 s., 12 zł

5803. SPASOWSKI Władysław dr, Adam Mahrburg i jego poglądy na naukę i filozofję. Analiza porównawcza, Warszawa 1913, 181 s., 60 zł

5804. SPIEGEL Natan, Złoty środek. Rozmowy i wspomnienia, Kraków 1992, 176 s., 30 zł

5805. SPIERALSKI Zdzisław, Kampania obertyńska 1531 roku, Warszawa 1962, 315 s., 50 zł

5806. SPIERALSKI Zdzisław, Kampania obertyńska 1531 roku, Warszawa 1962, 315 s., 50 zł

5807. SPIS duchowieństwa i parafii diecezji warmińskiej 1967, Olsztyn 1967?, 328 s., 39 zł

5808. SPIS Parafii i Duchowieństwa Diecezji Elbląskiej 2005, Elbląg 2005, 200 s., 35 zł

5809. SPISEK orleański w latach 1626-1628, Warszawa 1990, 323 s., 48 zł

5810. SPOWIEDŹ Archipoety, Warszawa 1958, 51 s., 30 zł

5811. SPÓZ Andrzej, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne 1871-1971, Warszawa 1971, 118 s., 18 zł

5812. SPÓŁDZIELCZOŚĆ pracy na ziemiach zachodnich i północnych 1945-1985. Materiały z konferencji. Olsztyn, 5-6 września 1985 r., Olsztyn 1988, 291 s., 40 zł

5813. SPOŁECZEŃSTWO i kultura do XVI wieku. Materiały z sesji naukowej Olsztyn, 9 maja 1991, Olsztyn 1992, 80 s., 36 zł

5814. SPOŁECZEŃSTWO Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej pod red. Witolda Kuli. Tom I-III, Warszawa 1965, 1966, , 402 s., [2] k. złoż. (w tym pl.); 352, 408 s., 180 zł

5815. SPOŁECZEŃSTWO polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej 1914-1918. , Toruń 19996, 238 s., 40 zł

5816. SPOŁECZNO-demograficzne aspekty migracji osób z wyższym wykształceniem (na przykładzie województwa olsztyńskiego), Olsztyn 1982, 216 s., 24 zł

5817. SPRAGUE de CAMP L., Wielcy i mali twórcy cywilizacji. Od Imhotepa do Leonarda da Vinci, Warszawa 1973, 514 s., 12 zł

5818. SPRANGER Eduard, O teorii rozumienia i psychologii nauk o duchu, Warszawa 1985, 56 s., 24 zł

5819. SPRAWA brzeska. Dokumenty i materiały, Warszawa 1987, 410 s., 15 zł

5820. SPRAWA polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1965, 836 s., 36 zł

5821. SPRAWOZDANIA Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. Tom IX Zeszyt III i IV, Kraków 1914, 302-479, CLXXIII-CCXLV s., 125 zł

5822. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 3 zeszyt 1-4 1 I 1949 - 31 XII 1949, Toruń 1951, 107 s., 10 zł

5823. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 5 zeszyt 1-4 1 I 1951 - 31 XII 1951, Toruń 1953, 145 s., 10 zł

5824. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 9 zeszyt 1-4 1 I 1955 - 31 XII 1955, Toruń 1958, 111 s., 10 zł

5825. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 10 zeszyt 1-4 1 I 1956 - 31 XII 1956, Toruń 1958, 102 s., 10 zł

5826. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 12 zeszyt 1-4 1 I 1958 - 31 XII 1958, Toruń 1960, 90 s., 10 zł

5827. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 13 zeszyt 1-4 1 I 1959 - 31 XII 1959, Toruń 1961, 119 s., 10 zł

5828. SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu 20 zeszyt 1 I 1966 - 31 XII 1966, Toruń 1968, 50 s., 10 zł

5829. SPRAWOZDANIE pięćdziesiąte ósme z działalności Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki w latach 1939-1948, Warszawa 1949, 85 s., 18 zł

5830. SPRAWY morskie i kolonjalne. Czasopismo poświęcone zagadnieniom morskim, żeglugi śródlądowej, migracyjnym i kolonjalnym. Rok II Zeszyt 4 (6) Październik Listopad Grudzień, Warszawa 1935, 168 s., 36 zł

5831. SPROTT W.J.H., Human groups. A study of how men and women behave in the family, the village, the crowd, and many other forms of association, London 1958, 216 s., 27 zł

5832. SPRUSIŃSKI Michał, Miejsce w słońcu, Warszawa 1984, 116 s., 15 zł

5833. SREBRNA Góra na Dolnym Śląsku, Wrocław 1969, 24 s., 10 zł

5834. SROCZYŃSKA Krystyna, Bitwa pod Grunwaldem, Warszawa 1976, 48 s., 10 zł

5835. STABRO Stanisław, Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kraków 2003, 333 s., 15 zł

5836. STABRO Stanisław, Dzieci Leonarda Cohena, Kraków 1984, 72 s., 12 zł

5837. STABRO Stanisław, Reqiuem, Kraków 1971, 74 s., 18 zł

5838. STABRYŁA Ela, Etiudy na kobietę solo op. 1. Etudes for a Woman Solo Op. 1, Olsztyn-Warszawa 2004, 111 s., 15 zł

5839. STACHOŃ Bolesław, Polityka Polski wobec Turcyi i akcyi antytureckiej w wieku XV do utraty Kilii i Białogordu (1484), Lwów 1930, 200 s., 70 zł

5840. STACHURA Edward, Poezja i proza Tom I-V, Warszawa 1984, 462, 423, 383, 270, 469 s., 90 zł

5841. STACHURA Edward, Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka, Warszawa 1975, 289, [3] s., 20 zł

5842. STACHURA Jerzy, Czy będę sam czy tylko ten pierwszy, Warszawa 1986, 62 s., 15 zł

5843. STACHURA Mieczysław, Wszedł między lud. Rzecz o słudze bożym ks. Bronisławie Markiewiczu, Warszawa 1981, 86 s., 15 zł

5844. STACHURSKI Andrzej, Mazurskie impresje, Olsztyn br., 159 s., 25 zł

5845. STACHURSKI Andrzej, Osterode und Umgebung, Olsztyn 2007(?), 79 s., 25 zł

5846. STADTISCHE Fuhrungsgruppen und Gemeinde in der Werdenden Neuzeit, Koln-Wien 1980, XX, 453 s., 60 zł

5847. STAFF Leopold, Księga psalmów, Warszawa 1959, 303 s., 15 zł

5848. STAFF Leopold, Kto jest ten dziwny nieznajomy. Wybór poezji. Wybór, układ i posłowie Tadeusz Różewicz, Warszawa 1964, 206 s., 20 zł

5849. STAFF Leopold, W kręgu literackich przyjaźni. Listy, Warszawa 1966, 699 s., 20 zł

5850. STAFFA Marek, Karkonosze, Wrocław 1996, 302 s., 32 zł

5851. STAHR Maria, Medale Wazów w Polsce 1587-1668, Wrocław 1990, 247 s., 60 zł

5852. STALIN , Fenomen Stalina, Warszawa 1988, 224 s., 15 zł

5853. STALINE J., Les Questions du Leninisme, Moscou 1949, 811 s., 15 zł

5854. STALMACH Sławomir, Myśl prosta, Gołdap 2007, 56 s., 10 zł

5855. STAN badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej. Materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-267 listopada 1994 r. w Toruniu pod redakcja Mariana Biskupa, Toruń 1995, 185, [1] s., 40 zł

5856. STAN czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, Olsztyn 1998, 92 s., 24 zł

5857. STAN i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, Warszawa 2011, 337 s., 25 zł

5858. STAŃDA , Skrzydlate słowa Wyspiańskiego w ekslibrisach Jana Stańdy, Kraków 1985, 60 s., 50 zł

5859. STANISZEWSKI Andrzej, Nasz kochany Jan Kochanowski. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939, Warszawa 1988, 255 s., 24 zł

5860. STANISZEWSKI Andrzej, Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939, Warszawa 1989, 319 s., 24 zł

5861. STANISZEWSKI Andrzej, SZATRAWSKI Krzysztof D., Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością, Olsztyn 1997, 255 s., 24 zł

5862. STANISZEWSKI Michał T., Wolność sumienia przed trybunałem II Rzeczypospolitej, Warszawa 1970, 278 s., 24 zł

5863. STANISZKIS Jadwiga, Ontologia socjalizmu, Warszawa 1989, 182 s., 25 zł

5864. STANISŁAWCZYK Barbara, Czterdzieści twardych, Warszawa 1997, 307 s., 30 zł

5865. STANISŁAWCZYK Barbara, Miłosne gry Marka Hłaski, Warszawa 2003, 191 s., 25 zł

5866. STANISŁAWSKA Stefania, Polska a Monachium, Warszawa 1967, 488 s., 20 zł

5867. STANISŁAWSKI Konstanty Siergiejewicz, Moje życie w sztuce, Warszawa 1951, 432 s., 30 zł

5868. STANKIEWICZ , Zofia Stankiewicz akwaforty i akwatinty, Warszawa 1954, k. 13 (z 16) s., 50 zł

5869. STANKIEWICZ Mamert, Z floty carskiej do polskiej, Warszawa 2007, 388, [2] s., 28 zł

5870. STAPIŃSKI Jan, Pamiętnik, Warszawa 1959, 444 s., 24 zł

5871. STARE Miasto i Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1988, 160 s., 12 zł

5872. STARNAWSKI Jerzy, Andrzej Frycz Modrzewski. Żywot, dzieło, sława, Łódź 1981, 253 s., 12 zł

5873. STARNAWSKI Jerzy, Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych, Wrocław 1956, 297 s., 30 zł

5874. STARNES Colin, The New Republic. A commentary on Book I of Mores Utopia Showing Its Relation to Platos Republic, Waterloo, Ontario 1999, 122 s., 45 zł

5875. STAROPOLSKA kultura rękopisu, Warszawa 1990, 227 s., 24 zł

5876. STAROPOLSKIE pastorałki dramatyczne. Antologia. BN, Wrocław 1989, 375 s., 18 zł

5877. STARORYPIŃSKI Zygmunt, BOROWSKI Konstanty, Między Kamieńcem i Archangielskiem. Dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku, Warszawa 1986, 414 s., 32 zł

5878. STAROSTWO Powiatowe w Olsztynie 1945-1950. Wybór dokumentów., Olsztyn 2009, 259 s., 30 zł

5879. STAROWICZ Jerzy, Wybrane poezje Horacjusza. Część druga: Epody i Ody. Opracował..., Kraków 1949, 190 s., 20 zł

5880. STAROWICZ Jerzy, Wybrane poezje Horacjusza. Część pierwsza: Satyry i listy. Opracował..., Kraków 1948, 144 s., 20 zł

5881. STAROWICZ Zbigniew, Listy intymne, Wrocław 1989, 261, nlb. 22 s., 15 zł

5882. STAROWIEYSKI Franciszek, Plakaty. Retrospektywa. Posters. Retrospective presentation, Olsztyn 2003, 96 s., 45 zł

5883. STAROWOLSKI Szymon, Wybór z pism BN, Wrocław 1991, 398 s., 24 zł

5884. STAROŻYTNA Palestyna w badaniach polskich, Łódź 2003, 164 s., 10 zł

5885. STARZYŃSKI Juliusz, Aleksander Gierymski, Warszawa 1969, 49, 189 s., 80 zł

5886. STARZYŃSKI Roman, Zarys nauki organizacji sił zbrojnych, Warszawa 1930, 283 s., 70 zł

5887. STASIEWICZ Krystyna, Bieg czasów zawiera w sobie rozmaite zdarzenia. Studia o Krasickim, Olsztyn 2014, 122 s., 33 zł

5888. STASIEWICZ Krystyna, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko..., Olsztyn 2001, 192 s., 20 zł

5889. STASIEWICZ-JASIUKOWA Irena, Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia., Wrocław 1979, 180 s., 39 zł

5890. STASIUK Andrzej, Dziennik pisany później, Wołowiec 2010, 165 s., 24 zł

5891. STASIUK Andrzej, Tekturowy samolot, Wołowiec 2000, 207 s., 15 zł

5892. STASZEWSKI Jacek, Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący... Szkice i studia z czasów saskich, Olsztyn 1997, 274 s., 18 zł

5893. STASZEWSKI Jacek, O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie XVII i XVIII wieku, Warszawa 1973, 535 s., 60 zł

5894. STASZEWSKI Jacek, Polacy w osiemnastowiecznym Dreźnie, Wrocław 1986, 185 s., 18 zł

5895. STASZEWSKI Jacek, Wettynowie, Olsztyn 2005, 278 s., 27 zł

5896. STASZEWSKI Janusz, Wojsko polskie na Pomorzu w roku 1807, Gdańsk 1958, 343 s., 30 zł

5897. STASZIC , Stanisławowi Staszicowi dwa wiersze, Kraków 1976, 8 s., 40 zł

5898. STASZIC Stanisław, O nauce, jej znaczeniu i organizacji. Wybór pism., Warszawa 1952, 379 s., 21 zł

5899. STASZIC Stanisław, Pisma filozoficzne i społeczne. Tom I-II, Warszawa 1954, XXVIII, 384, 389 s., 48 zł

5900. STASZIC Stanisław, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne. , Wrocław 1956, 331 s., 24 zł

5901. STATUTY toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI-XVIII w., Warszawa 1990, 260 s., 39 zł

5902. STAWECKA Krystyna, Maciej Kazimierz Sarbiewski. Prozaik i poeta, Lublin 1989, 199 s., 18 zł

5903. STAWECKI Piotr, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, 358 s., 30 zł

5904. STAWECKI Piotr, WRZESIŃSKI Wojciech, Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, Olsztyn 1996, 584 s., 45 zł

5905. STAWICKI Leon, Charakterystyka powiatu szczycieńskiego, Olsztyn 1970, 30 s., 10 zł

5906. STAWIKOWSKI Antoni, Wszechświat Kopernika a kosmologia współczesna, Toruń 1973, 89 s., 9 zł

5907. STAWIŃSKI Stanisław, Inny świat. Wiersze, bm. 1989?, 78 s., 16 zł

5908. STEBLIK Władysław, Armia "Kraków" 1939, Warszawa 1989, 708 s., 36 zł

5909. STECEWICZ Mirosław, Lenistwa kochania, Warszawa 1987, 122 s., 15 zł

5910. STECEWICZ Mirosław, Listonosz na śniegu, Kraków 1984, 67 s., 12 zł

5911. STECKI Konstanty, Przewodnik literacki po Zakopanem, Warszawa 1980, 97 s., 10 zł

5912. STEFANOWSKA Zofia, Katechizm pielgrzymstwa polskiego, Warszawa 1955, 144 s., 12 zł

5913. STEFFEN Wiktor, Moja droga przez życie, Olsztyn 1976, 210 s., 20 zł

5914. STEIN Edyta (S. Teresa Benedykta od Krzyża OCD), Światłość w ciemności. Wybór pism duchownych Tom I-II, Kraków 1977, 287, 339 s., 40 zł

5915. STEINBECK John, Grona gniewu, Warszawa 1961, 704 s., 16 zł

5916. STEINBECK John, Perła, Warszawa 1956, 105 s., 25 zł

5917. STEINBORN Bożena, Otmuchów. Paczków, Wrocław 1961, 144 s., 24 zł

5918. STEINER Jean Francois, Warszawa 44 Powstanie, Warszawa 1984, 158 s., 20 zł

5919. STELMACH Mieczysław, Eilhardus Lubinus i jego wielka mapa księstwa pomorskiego, Szczecin 2001, 69, [2] s., 20 zł

5920. STELMACH Mieczysław, Historia kartografii Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku, Szczecin 1991, 206 s., 75 zł

5921. STEMPOWSKI , Jerzy Stempowski w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia, Warszawa 2007, 52 s., 14 zł

5922. STENDHAL (Henri Beyle) , Wybór pism różnych, Warszawa 1965, 746 s., 24 zł

5923. STENOGRAM Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 29-31 października 1980 r., Warszawa 1980, 167, 198, 227, 70, 57 s., 60 zł

5924. STĘPIEŃ Halina, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1855, Wrocław 1990, 171 + 97 ilustr. s., 45 zł

5925. STĘPIEŃ Marian, Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918-1939, Kraków 1976, 217 s., 10 zł

5926. STĘPIEŃ Stanisław, Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1984, 360 s., 24 zł

5927. STĘPIŃSKI Włodzimierz, Kamień Pomorski w XII i XIII wieku, Warszawa-Poznań 1975, 132 s., 60 zł

5928. STĘPNIAK Henryk, Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Gdańsk 1991, 473, nlb. s., 45 zł

5929. STEPNOWSKA Teresa, Maksymilian Gierymski, Warszawa 1984, 48 s., 5 zł

5930. STERKOWICZ Stanisław, Tadeusz Żeleński-Boy. Lekarz - pisarz - społecznik , Warszawa 1974, 330 s., 12 zł

5931. STERLING Claire, Czas morderców. Kulisy zamachu na papieża, Warszawa 1985, 189 s., 18 zł

5932. STERN Anatol, Poezja zbuntowana. Szkice i wspomnienia, Warszawa 1970, 442 s., 18 zł

5933. STERN Leo, Philipp Melanchthon. Humanist, Reformator, Praceptor Germaniae, Halle 1960, 103 s., 24 zł

5934. STERNKLAR Leon, Przewodnik po Palermo. Z planem miasta, Lwów, Warszawa 1906, 90. XVII, [5] s., 120 zł

5935. STIEBER Zdzisław, Zarys dialektologii języków zachodnio-słowiańskich z wyborem tekstów gwarowych, Warszawa 1965, 132 s., 20 zł

5936. STIEBER Zdzisław, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Cześć I-II, Warszawa 1979, 265, 74 s., 24 zł

5937. STILLE Sven Jonas, Podróż do Polski, Warszawa 1985, 148 s., 24 zł

5938. STILLE Sven Jonas, Podróż do Polski, Warszawa 1985, 147 s., 12 zł

5939. STILLER Robert, Strofy o zwierzętach. Antologia, Warszawa 1982, 317 s., 12 zł

5940. STINGL Miroslav, Czciciele gwiazd, Warszawa 1985, 248 s., 15 zł

5941. STO lat nauki w Wielkopolsce (tytuł okładki). Sto lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Album., Poznań 1957, XIX, 119 s., 60 zł

5942. STOBERSKI Zygmunt, Historia literatury litewskiej. Zarys. , Wrocław 1986, 271 s., 20 zł

5943. STOCHEL Stanisław, Ksiąg jestem niesyty. Aforyzmy o książce zebrał..., Kraków 1986, 110 s., 10 zł

5944. STOCKI Roman, Primitiwnij słowotwir, Warszawa 1929, 200 s., 45 zł

5945. STOCKL A(lbert) dr, WEINGARTNER J(erzy) dr, Historja filozofii w zarysie, Kraków 1927, 507 s., 50 zł

5946. STOFF Andrzej, Formy wypowiedzi lirycznej. Przewodnik do ćwiczeń z poetyki, Toruń 1980, 192 s., 16 zł

5947. STOKOWA Maria, Przegląd Społeczny 1906-1907. Społeczeństwo 1907-1910. Bibliografia zawartości. Oprac..., Wrocław 1954, 164 s., 30 zł

5948. STOLAREK Zbigniew, Podróż do wielkiego patata, Warszawa 1966, 293 s., 10 zł

5949. STOLZMAN Małgorzata, Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora., Warszawa-Kraków 1973, 162 s., 27 zł

5950. STOLZMAN Małgorzata, Nigdy od Ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863), Olsztyn 1987, 278 s., 24 zł

5951. STONERT Henryk, Język i nauka, Warszawa 1964, 270 s., 12 zł

5952. STOSUNKI polsko-niemieckie 1831-1848: Wiosna Ludów o okres ją poprzedzający, Wrocław 1981, 239 s., 27 zł

5953. STOSUNKI polsko-niemieckie w historiografii, Część druga. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej, Poznań 1984, 474 s., 24 zł

5954. STOSUNKI polsko-tureckie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Orientalistyczny i Towarzystwo Polska-Turcja w 1988 roku, Warszawa 1995, 105 s., 25 zł

5955. STRADECKI Janusz, W kręgu Skamandra, Warszawa 1977, 383 s., 12 zł

5956. STRASBURGER Henryk dr, Dlaczego Polska nie może się dać odepchnąć od Bałtyku, Warszawa 1939, 89 s., 40 zł

5957. STRATY wojenne - zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945. Tom I Woj. krakowskie i rzeszowskie = Wartime losses - Historic Bells : lost between 1939-1945 within post-1945 borders of Poland. Vol. 1. The Cracow and Rzeszów Woivodships, Poznań 2000, 419 s., 45 zł

5958. STRATY wśród pisarzy polskich (literatów, publicystów, dziennikarzy i redaktorów) w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Warszawa 1980, 96 s., 30 zł

5959. STRAUCHOLD Grzegorz, Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948, Olsztyn 1995, 181 s., 18 zł

5960. STRAUS Stefan, Bibliografia tytułów czasopism teatralnych., Wrocław 1953, 156 s., 24 zł

5961. STRAWSON P.F., Indywidua. Próba metafizyki opisowej, Warszawa 1980, 251 s., 16 zł

5962. STRĘK-JANUSZ Zofia, Jałbko nieobrane, Rzeszów 1987, 48 s., 15 zł

5963. STRELAU Jan, JURKOWSKI Andrzej, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1975, 487 s., 15 zł

5964. STRELAU Jan, JURKOWSKI Andrzej, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1976, 487 s., 16 zł

5965. STRINDBERG August, Dramaty, Warszawa 1962, 437 s., 14 zł

5966. STROMENGER Karol, Czy należy spalić Luwr. Felietony muzyczne, Kraków 1970, 205 s., 15 zł

5967. STROYNOWSKI Hieronim, Mowa o Konstytucji Rządu 3 Maja 1791 roku, Lublin 2009, 87 s., 15 zł

5968. STRUG Andrzej, Odznaka za wierną służbę, Warszawa br., 157 s., 15 zł

5969. STRUGAŁA Wojciech Izaak, Bruliony autoportretu, Wrocław 1988, 62 s., 15 zł

5970. STRUMIŁŁO Andrzej, Rysunki i fotografie "Wietnam 69". Sierpień 1970. Salon Wystawowy BWA - Olsztyn - Zamek. Wrzesień 1970 - Muzeum w Szczytne, Olsztyn 1970, 16 s., 24 zł

5971. STRUMIŁŁO Tadeusz, Szkice z polskiego życia muzycznego XIX w., Kraków 1954, 246 s., 18 zł

5972. STRUMPH WOJTKIEWICZ Stanisław, Gwiazda Władysława Sikorskiego, Warszawa 1946, 455 s., 36 zł

5973. STRUMPH WOJTKIEWICZ Stanisław, Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego 1939-1945, Warszawa 1979, 437 s., 20 zł

5974. STRUMPH-WOJTKIEWICZ Stanisław, Sierakowski. Powieść z lat 1848-1863, Warszawa 1962, 574 s., 6 zł

5975. STRYJ Franciszek, W cieniu krematorium. Wspomnienia z dziesięciu hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, Katowice 1961, 316 s., 15 zł

5976. STRYJKOWSKI Julian, Wielki strach, Warszawa 1980, 161 s., 120 zł

5977. STRYNKIEWICZ , Franciszek Strynkiewicz. Wystawa rzeźby Luty 1956, Warszawa 1956, 15, [32] s., 20 zł

5978. STRZAŁKOWA Maria, Historia literatury hiszpańskiej. Zarys, Wrocław 1968, 299 s., 30 zł

5979. STRZAŁKOWA Maria, Studia polsko-hiszpańskie, Kraków 1960, 185, nlb. s., 20 zł

5980. STRZAŁKOWSKI Piotr, Das Album, Brzezia Łąka 2013, 638 s., 33 zł

5981. STRZELCZYK Jerzy, Wybitni historycy Wielkopolski, Poznań 1989, 446 s., 24 zł

5982. STRZELECKI Zenobiusz, Współczesna scenografia polska, Warszawa 1983, 476 s., 70 zł

5983. STRZELEWICZ Konrad, ZAPIS. Opowieść Aleksandra Kulisiewicza, Warszawa 1984, 216, [6] s., 15 zł

5984. STRZEMBOSZ Tomasz, Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944., Warszawa 1983, 547 s., 12 zł

5985. STRZEŚNIEWSKI Stanisław Henryk, Za mundurem... Raport ZOR "Rogatywka", Warszawa 2001, 416, [5] s., 25 zł

5986. STRZEŻEK Tomasz, Obrona Warszawy 6-7 września 1831 roku, Olsztyn 1996, 240 s., 50 zł

5987. STRZYŹEWSKI Czesław, FRANKIEWICZ Bolesław, Wieś Kocanowo gmina Pobiedziska, województwo poznańskie (próba monografii), Pobiedziska 1992, 48 s., 12 zł

5988. STRZYŻEWSKI Mirosław, Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego, Toruń 1994, 302 s., 32 zł

5989. STRĄBSKI St(anisław), Sopot, bm. 1946, nlb. 6 s., 12 zł

5990. STRĄK Andrzej, Co się zdarzyło Sejmurowi, Kraków 1984, 62 s., 12 zł

5991. STRĄK Andrzej, Węch, Łódź 1988, 131 s., 16 zł

5992. STUDENCI, Warszawa 1973, 164 s., 14 zł

5993. STUDENCKI Władysław, Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza, Wrocław 1962, 197 s., 25 zł

5994. STUDENCKI Władysław, Ze wspomnień , Opole 1994, 187 s., 27 zł

5995. STUDIA Angerburgica Tom 8, Węgorzewo 2003-2004, 128 s., 25 zł

5996. STUDIA Angerburgica Tom 9, Węgorzewo 2004, 100 s., 25 zł

5997. STUDIA Angerburgica Tom 11, Węgorzewo 2006, 181 s., 29 zł

5998. STUDIA Angerburgica Tom 13, Węgorzewo 2006, 126 s., 25 zł

5999. STUDIA Culmensia Historico-Iuridica czyli Księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego. Tom drugi, Toruń 1988, 435 s., 40 zł

6000. STUDIA Elbląskie. Tom I, Elbląg 1999, 278 s., 25 zł

6001. STUDIA Elbląskie. Tom II, Elbląg 2000, 466 s., 25 zł

6002. STUDIA Elbląskie. Tom III, Elbląg 2001, 334 s., 25 zł

6003. STUDIA Elbląskie. Tom VII, Elbląg 2006, 420 s., 25 zł

6004. STUDIA Elbląskie. Tom X, Elbląg 2009, 494 s., 24 zł

6005. STUDIA Ełckie 11 (2009), Ełk 2009, 420 [1] s., 27 zł

6006. STUDIA Gdańskie. Tom II, Gdańsk-Oliwa 1976, 247 s., 15 zł

6007. STUDIA Gdańskie. Tom III, Gdańsk-Oliwa 1978, 229 s., 15 zł

6008. STUDIA Historica Slavo-Germanica Nr 1 -1972, Poznań 1973, 359 s., 18 zł

6009. STUDIA Historica Slavo-Germanica Nr 2 -1973, Poznań 1973, 251 s., 18 zł

6010. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom III -1974, Poznań 1974, 210 s., 18 zł

6011. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom IV -1975, Poznań 1975, 265 s., 18 zł

6012. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom V -1976, Poznań 1976, 319 s., 18 zł

6013. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom VI -1977, Poznań 1977, 366 s., 18 zł

6014. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom VII -1978, Poznań 1978, 243 s., 15 zł

6015. STUDIA Historica Slavo-Germanica Tom XI -1982, Poznań 1983, 242 s., 18 zł

6016. STUDIA i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok 1967, 796 s., 60 zł

6017. STUDIA i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza (34) Tom XVII Zeszyt 2, Warszawa-Poznań 1990, 04 s., 24 zł

6018. STUDIA i Materiały do Historii Wojskowości. Tom XII. Część II, Warszawa 1966, 338 s., 60 zł

6019. STUDIA i materiały z dziejów Śląska. Tom 17, Katowice 1987, 407 s., 15 zł

6020. STUDIA Kaszubsko-Słowińskie. Materiały z II Konferencji Słowińskiej. Łeba 11-13.-5.1992), Łeba 1992, 188 s., 21 zł

6021. STUDIA Lednickie I, Lednica-Poznań 1989, 279 s., 15 zł

6022. STUDIA nad dziejami miast i mieszczaństwa w Polsce Tom I, Toruń 1996, 294 s., 40 zł

6023. STUDIA nad polszczyzną kresową Tom II, Wrocław 1983, 150 s., 20 zł

6024. STUDIA nad polszczyzną kresową Tom IV, 1986, 122 s., 18 zł

6025. STUDIA o narracji, Wrocław 1982, 312 s., 24 zł

6026. STUDIA Olsztyńskie. Co dalej z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi?, Olsztyn 1991, 87 s., 30 zł

6027. STUDIA Pedagogiczne Tom I, Wrocław 1954, 319 s., 36 zł

6028. STUDIA Pedagogiczne Tom X. Środowisko Pedagogiczne. Zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej, Wrocław 1963, 351 s., 18 zł

6029. STUDIA Pedagogiczne Tom XXIV. Oświata i pedagogika w Polsce i na świecie, Wrocław 1973, 345 s., 15 zł

6030. STUDIA Podlaskie Tom III, Białystok 1991, 282 s., 15 zł

6031. STUDIA Płockie. Tom I. Rok 1973, Płock 1974, 334 s., 25 zł

6032. STUDIA Płockie. Tom II. Rok 1974, Płock 1975, 346 s., 20 zł

6033. STUDIA Płockie. Tom III. Rok 1975, Płock 1975, 420 s., 30 zł

6034. STUDIA Płockie. Tom IV. Rok 1976, Płock 1976, 275 s., 20 zł

6035. STUDIA Płockie. Tom VIII/1980, Płock 1982, 383 s., 20 zł

6036. STUDIA Płockie. Tom X/1982, Płock 1984, 319 s., 20 zł

6037. STUDIA Płockie. Tom XIV/1986, Płock 1987, 322 s., 18 zł

6038. STUDIA Warmińskie. TOM I, Olsztyn 1964, 478 s., 40 zł

6039. STUDIA Warmińskie. TOM II, Olsztyn 1965, 505 s., 40 zł

6040. STUDIA Warmińskie. TOM III, Olsztyn 1966, 446 s., 40 zł

6041. STUDIA Warmińskie. TOM IV, Olsztyn 1967, 570 s., 40 zł

6042. STUDIA Warmińskie. TOM V, Olsztyn 1968, 608 s., 40 zł

6043. STUDIA Warmińskie. TOM VI, Olsztyn 1969, 635 s., 30 zł

6044. STUDIA Warmińskie. TOM VII, Olsztyn 1970, 382 s., 39 zł

6045. STUDIA Warmińskie. TOM VIII, Olsztyn 1971, 536 s., 30 zł

6046. STUDIA Warmińskie. TOM IX, Olsztyn 1972, 568 s., 40 zł

6047. STUDIA Warmińskie. TOM X, Olsztyn 1973, 546 s., 40 zł

6048. STUDIA Warmińskie. TOM XI, Olsztyn 1974, 655 s., 36 zł

6049. STUDIA Warmińskie. TOM XII, Olsztyn 1975, 652 s., 36 zł

6050. STUDIA Warmińskie. TOM XIII, Olsztyn 1976, 686 s., 40 zł

6051. STUDIA Warmińskie. TOM XIV, Olsztyn 1977, 671 s., 60 zł

6052. STUDIA Warmińskie. TOM XV, Olsztyn 1978, 664 s., 40 zł

6053. STUDIA Warmińskie. TOM XVI, Olsztyn 1979, 530 s., 36 zł

6054. STUDIA Warmińskie. TOM XVII, Olsztyn 1980, 472 s., 40 zł

6055. STUDIA Warmińskie. TOM XVIII, Olsztyn 1981, 618 s., 35 zł

6056. STUDIA Warmińskie. TOM XIX, Olsztyn 1982, s., 40 zł

6057. STUDIA Warmińskie. TOM XX, Olsztyn 1991, 574 s., 40 zł

6058. STUDIA Warmińskie. TOM XXI, Olsztyn 1984, 441 s., 30 zł

6059. STUDIA Warmińskie. TOM XXII-XXIII (1985-1986), Olsztyn 1992, 372 s., 24 zł

6060. STUDIA Warmińskie. TOM XXIV, Olsztyn 1987, 367 s., 24 zł

6061. STUDIA Warmińskie. TOM XXV (1988), Olsztyn 1994, 556 s., 24 zł

6062. STUDIA Warmińskie. TOM XXVI, Olsztyn 1994, 340 s., 32 zł

6063. STUDIA Warmińskie. TOM XXVII (1990), Olsztyn 1995, 375 s., 36 zł

6064. STUDIA Warmińskie. TOM XXVIII (1991), olsztyn 1995, 278, XVI s., 39 zł

6065. STUDIA Warmińskie. TOM XXIX (1992), Olsztyn 1996, 308 s., 36 zł

6066. STUDIA Warmińskie. TOM XXX (1993), Olsztyn 1996, 428 s., 60 zł

6067. STUDIA Warmińskie. TOM XXXI, Olsztyn 1994, 273 s., 30 zł

6068. STUDIA Warmińskie. TOM XXXII (1995), Olsztyn 1995, 423 s., 50 zł

6069. STUDIA Warmińskie. TOM XXXIII, Olsztyn 1997, 402 s., 32 zł

6070. STUDIA Warmińskie. TOM XXXIV, Olsztyn 1997, 454 s., 32 zł

6071. STUDIA Warmińskie. TOM XXXV/1 (1998/1), Olsztyn 1998, 220 s., 25 zł

6072. STUDIA Warmińskie. TOM XXXV/2 (1998/2), Olsztyn 1998, 221-617 s., 30 zł

6073. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVI, Olsztyn 1999, 483 s., 36 zł

6074. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVII/1, Olsztyn 2000, 271 s., 25 zł

6075. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVII/2, Olsztyn 2000, 275-649 s., 30 zł

6076. STUDIA Warmińskie. TOM XXXVIII, Olsztyn 2001, 469 s., 30 zł

6077. STUDIA Warmińskie. TOM XXXIX, Olsztyn 2002, 567 s., 30 zł

6078. STUDIA Warmińskie. TOM XL, Olsztyn 2003, s., 36 zł

6079. STUDIA Warmińskie. TOM XLI/XLII 2004/5, Olsztyn 2005, 468 s., 30 zł

6080. STUDIA Warmińskie. TOM XLIII (2006), Olsztyn 2007, 338 s., 30 zł

6081. STUDIA Warmińskie. TOM XLIV/XLV (2007-2008), Olsztyn 2008, 306 s., 30 zł

6082. STUDIA Warmińskie. TOM XLVI (2009), Olsztyn 2010, 370 s., 30 zł

6083. STUDIA Warmińskie. TOM XLIX (2012), Olsztyn 2012, 426 s., 32 zł

6084. STUDIA Warszawskie. Tom XX, Warszawa 1974, 24 cm s., 24 zł

6085. STUDIA Węgorapskie. Tom I, Warszawa 2010, 151 s., 25 zł

6086. STUDIA z dziejów epoki Jana III Sobieskiego, Wrocław 1984, 280 s., 48 zł

6087. STUDIA z dziejów epoki renesansu, Lublin br., 332 s., 24 zł

6088. STUDIA z dziejów starożytnego Rzymu, Olsztyn 2007, 112 s., 30 zł

6089. STUDIA z dziejów ziemi dobrzyńskiej XV-XX wiek, Warszawa 1987, 341 s., 60 zł

6090. STUDIA z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, Poznań 1986, 634 s., 36 zł

6091. STUPPERICH Robert, Die Reformation in Deutschland. Mit Falkarte, Muenchen 1972, 280 s., 30 zł

6092. STURMEY S. G., Income and Economic Welfare, London 1959, 203 s., 18 zł

6093. STYCZEŃ Tadeusz, ABC etyki, Lublin 1983, 40 s., 12 zł

6094. STYCZYŃSKI , Twórca i dzieło w fotografii Jana Styczyńskiego, Warszawa 1976, 200 s., 25 zł

6095. STYK Maria Barbara, Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918, Lublin 1997, 260 s., 40 zł

6096. STĄPOR Zdzisław, Berlin 1945, Warszawa 1980, 201 s., 10 zł

6097. SUCHENI-GRABOWSKA Anna, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996, 448 s., 80 zł

6098. SUCHODOLSKI Bogdan, Dusza niemiecka w świetle filozofii, Poznań 1945, 39 s., 24 zł

6099. SUCHODOLSKI Bogdan, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1980, 638 s., 20 zł

6100. SUCHODOLSKI Bogdan, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963, 619 s., 39 zł

6101. SUCHODOLSKI Bogdan, Wychowanie dla przyszlości, Warszawa 1959, 437 s., 10 zł

6102. SUCHODOLSKI Sławomir, OSTAPOWICZ Dariusz, Obalanie mitów i stereotypów. Od Jana III Sobieskiego do Tadeusza Kościuszki, Warszawa 2008, 175 s., 20 zł

6103. SUDOLSKI Zbigniew, Jeremi. Opowieśc biograficzna o Konradzie Ujejskim, Warszawa 1986, 395 s., 16 zł

6104. SUDOLSKI Zbigniew, Panny Szymanowskie i ich losy. Opowieść biograficzna, Warszawa 1982, 408 s., 10 zł

6105. SUDOŁ Adam, Karol Poznański. Ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej. Zarys ważniejszych dokonań, Bydgoszcz-Toruń 1998, 386 + 75 ilustr. poza tekstem s., 48 zł

6106. SUKERTOWA Emilia, Mazurzy w Prusach Wschodnich, Dąbrówno 2015, 160 s., 35 zł

6107. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Bojownicy o wolność i polskość Mazur i Warmii na przestrzeni siedmiu wieków. Część pierwsza, Olsztyn 1954, 64 s., 20 zł

6108. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach, Dąbrówno 2015, 62 s., 30 zł

6109. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Działdowo w XVIII wieku, Działdowo 2009, 96 s., 20 zł

6110. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Mazurskie dole i niedole, Warszawa 1947, 76 s., 25 zł

6111. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilja, Na Szlaku Jagiełłowym. Powiat działdowski a król Władysław Jagiełło, Działdowo 2010, 24 s., 15 zł

6112. SUKIERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, GRYGIER Tadeusz, Działacze Mazur i Warmii epoki Mickiewicza. Przewodnik po wystawie., Olsztyn 1956, 46 s., 20 zł

6113. SULEWSKI Wojciech, Konterfekty dziwnych Polaków, Warszawa 1973, 153 s., 12 zł

6114. SULIMA-SURYN Andrzej, Dialogi z Tomaszem, Olsztyn 2003, 64 s., 20 zł

6115. SUMLIŃSKI Wojciech, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, Warszawa 2015, 388 s., 30 zł

6116. SUPIŃSKI Witold, 100 lat okrętów wojennych, Warszawa 1965, 200 s., 12 zł

6117. SUPRAŚL, Kraków 1972, 36 s., 12 zł

6118. SURMINSKI Arno, Życie ptaków w Auschwitz, Rzeszów 2011, 187 s., 25 zł

6119. SUSKI Edward, Zawsze pod wiatr. Wspomnienia, Elbląg 2011, 148 s., 26 zł

6120. SUSZ. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 2006, 200 s., 60 zł

6121. SUTARSKI Konrad, Zgęstniałe powietrze, Kraków 83-08-01394, 53 s., 15 zł

6122. SUTOR Julian, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1996, 374 s., 24 zł

6123. SUŁEK Zdzisław, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego, Warszawa 1982, 279 s., 36 zł

6124. SWAT Tadeusz, CHŁOSTA Jan, Dzieje podolsztyńskich wsi na trasach Rajdu "Szlakami Rodła", Olsztyn 1988, 18 s., 18 zł

6125. SWETONIUSZ Gajus, Żywoty Cezarów, Wrocław 1987, 362 s., 10 zł

6126. SWIANIEWICZ Stanisław, W cieniu Katynia, Paryż 1983, 340 s., 48 zł

6127. SWIEŻAWSKI Stefan, Między średniowieczem a czasami nowożytnymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, Warszawa 1983, 312 s., 18 zł

6128. SWIEŻAWSKI Stefan, Między średniowieczem a czasami nowymi, Warszawa 1983, 312 s., 20 zł

6129. SWIEŻAWSKI Stefan, Wielki przelom 1907-1945, Lublin 1989, 420 s., 18 zł

6130. SWIFT Jonathan, Podróże Gulliwera. Opracował na nowo Witold Zechenter, Kraków 1947, 141 s., 36 zł

6131. SWINIARSKI Artur Marya, Rozmowa bez kresu. Wiersze własne i cudze, Warszawa 1960, 171 s., 15 zł

6132. SWOLKIEŃ Henryk, Piotr Czajkowski, Warszawa 1976, 555 s., 12 zł

6133. SYCYNA wiek XX, Sycyna 2000, 225 s., 20 zł

6134. SYGA Teofil, SZENIC Stanisław, Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa 1960, 525 s., 16 zł

6135. SYGIETYŃSKI Antoni, Pisma krytycznoliterackie, Kraków 1971, 605 s., 18 zł

6136. SYGNARSKI Mieczysław, Podręcznik języka esperanto, Warszawa 1963, 377 s., 18 zł

6137. SYGNETY polskich drukarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalmych odbić zebranych przez Kazimierza Hałacińskiego i Kazimierza Piekarskiego. Zeszyt I-III, Warszawa 1986, 90 s., 100 zł

6138. SYLWETKI chirurgów polskich, Wrocław 1982, 224 s., 18 zł

6139. SYNOWIEC Juliusz St. OFMConv., Mędrcy Izraela ich pisma i nauka, Kraków 1990, 286 s., 24 zł

6140. SYSKA Henryk, Adam Chętnik. Działacz, pisarz, badacz Kurpiowszczyzny, Warszawa 1969, 139 s., 24 zł

6141. SYSKA Henryk, Mazurski Generał, Olsztyn 1971, 140 s., 18 zł

6142. SYSKA Henryk, Mazurskie spotkania, Warszawa 1965, 211 s., 20 zł

6143. SYSKA Henryk, Muzyka ojczystych drzew, Olsztyn 1999, 144 s., 15 zł

6144. SYTUACJE dydaktyczne w klasach I-III., Katowice 1989, 154 s., 12 zł

6145. SZABLOWSKI Jerzy, Kunstschaetze des Koenigsschlosses Wawel, Warszawa 1999, 286 s., 45 zł

6146. SZACHERSKA Stella Maria, Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska, Warszawa 1960, 132 s., 40 zł

6147. SZACKA Barbara, Stanisław Staszic. Portret mieszczanina, Warszawa 1962, 213 s., 12 zł

6148. SZAFER Przemysław T., Nowa architektura polska. Diariusz z lat 1976-1980, Warszawa 1981, 404 s., 20 zł

6149. SZAFER Przemysław T., Współczesna architektura polska, Warszawa 1988, 240 s., 30 zł

6150. SZAFEROWA Janina, Poznaj 100 roślin. Klucz do oznaczania stu gatunkow roślin kwiatowych dzikich i hodowlanych., Warszawa 1960, 64 s., 8 zł

6151. SZAFLIK Józef Ryszard, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1985, 330 + 120 ilustr. s., 24 zł

6152. SZAFRAN-SZADKOWSKA Lucyna, Ziemia Opolska w czasach starożytnych (I - IV wiek naszej ery), Opole 1991, 169 s., 36 zł

6153. SZAFRANIEC Kazimierz o., O. Augustyn Kordecki w świetle duchowości paulinów polskich XVII w. , Warszawa 1980, 179 s., 10 zł

6154. SZAFRANIEC Lech, Górny Śląsk, Małopolska Południowo-Zachodnia Północno-Zachodnia, Śląsk Opawski, Dolny Śląsk. Zabytkowe ośrodki miejskie, Katowice 1992, 403 s., 49 zł

6155. SZAFRAŃSKA Amelia, Surdut czy rewerenda. Opowieść o Edmundzie Bojanowskim, Warszawa 1976, 391 s., 15 zł

6156. SZAFRAŃSKI Włodzimierz, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1979, 422 s., 15 zł

6157. SZAFRAŃSKI Włodzimierz, Płock we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1983, 247 s., 70 zł

6158. SZAJN-LEWIN Eugenia, W getcie warszawskim. Lipiec 1942 - Kwiecień 1943, Poznań 1989, 59 s., 12 zł

6159. SZAJNOCHA Karol, Mściciel. Z opowiadań o królu Janie III, Lwów 1933, 48 s., 27 zł

6160. SZAJNOCHA Karol, Szkice historyczne (wybór) Serja I. Z portretem autora, 6-oma rycinami, mapką i tablicą genealogiczną Jagiellonów. Cześć I. Tekst, cześć II. Objaśnienia i przyczyny, Warszawa br., 164, 104 s., 30 zł

6161. SZAJNOCHA Karol, Zwycięstwo r. 1675 pode Lwowem, Warszawa-Kraków-Lublin-łódź 1925, 24 s., 15 zł

6162. SZALAPIN Fiodor, Maska i dusza. Moje czterdzieści lat na scenie, Warszawa 1997, 223 s., 24 zł

6163. SZALAPIN Fiodor, Wspomnienia z mojego życia, Kraków 1961, 400 s., 15 zł

6164. SZALAY-GROELLE Waleria, Straszne dziedzictwo. Powieść dla młodzieży z czasów Władysława Jagiełły, Poznań-Warszawa-Lublin 1948, 190 s., 18 zł

6165. SZANG JUE , Dzieje Chin, Warszawa 1960, 673 s., 24 zł

6166. SZANIAWSKI Jerzy, Most. Komedia w trzech aktach, Kraków 1958, 73 s., 12 zł

6167. SZANIAWSKI Józef, Victoria Polska. Marszałek Piłsudski w obronie Europy, Warszawa 2010, 144 s., 20 zł

6168. SZAREJKO Anna, Echo przestrzeni, Gołdap 2006, 128 s., 10 zł

6169. SZARGAN Mieczysław Michał, Rumianek i wilki, Łódź 1984, 149 s., 15 zł

6170. SZAROTA Tomasz, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Studium historyczne, Warszawa 1978, 703, [3] s., 24 zł

6171. SZAROTA Tomasz, Stefan Rowecki Grot, Warszawa 1983, 288 s., 15 zł

6172. SZARSZEWSKI Adam, BOGOTKO-SZARSZEWSKA Marta, Imago mundi pauperum. Dom Dobroczynności w Gdańsku według Johanna Jacoba Feyrabenta i Samuela Donneta, Toruń 2006, 200 s., 20 zł

6173. SZARUGA Leszek, Przez zaciśnięte zęby, Warszawa br., 48 s., 12 zł

6174. SZATKOWSKI Jerzy, A może ja już tak wysoko upadłem, Gdańsk 1983, 62 s., 15 zł

6175. SZATRAWSKI Dariusz Krzysztof, Jan Lubomirski. Szkic biograficzny, Olsztyn 1991, 113 s., 15 zł

6176. SZATRAWSKI Krzysztof, Odjazd, Olsztyn 2006, 158 s., 20 zł

6177. SZATRAWSKI Krzysztof D(ariusz), Tak cicho śpiewa północ, Olsztyn 1997, 64 s., 16 zł

6178. SZATRAWSKI Krzysztof Dariusz, Z miłości do muzyki. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego, Olsztyn 2006, 255 s., 50 zł

6179. SZATSNAJDER Jan, Cichocimeni. Z Polski do Polski, Warszawa 1985, 258, 32 s., 10 zł

6180. SZAŁKOWSKI Zdzisław, Na polach Grunwaldu. Informator o miejscach historycznych związanych z Bitwą Grunwaldzką, Olsztyn 1978, 55 s., 15 zł

6181. SZCZAWNICA. Sezony: Letni: od 1 maja do 30 września, Zimowy: od 15 grudnia do 1 marca, Kraków przed 1938, 1, 3 s., 50 zł

6182. SZCZECH Bernard, Jana Jerzego margrabiego brandenburskiego transumpt z 14 lutego 1614 roku dokumentu sprzedaży połowy Miechowic, Lędziny 2005, 31 s., 15 zł

6183. SZCZECH Bernard, Piętnastowieczny widimus dokumentu Piotra z Paniów, dziedzica Milowic z 1330 roku, Lubsza 2006, 9 s., 15 zł

6184. SZCZEPANIAK Czesław Mirosław, Na własny rachunek, Łódź 1986, 71 s., 15 zł

6185. SZCZEPANIK Krzysztof, Dyplomacja Polski 1918-2000. Struktury organizacyjne, Warszawa ASKON, 219, (1) s., 40 zł

6186. SZCZEPANOWSKA-NALIWAJEK Kinga, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, Wrocław 1987, 298 + 358 ilustracji s., 100 zł

6187. SZCZEPAŃSCY Helena i Antoni, KUNDA Tadeusz, Pismo święte przeczy nauce świadków Jehowy, Częstochowa 1962-1963, 1988, 255 s., 30 zł

6188. SZCZEPAŃSKI Jacek, Powiat Legionowski. Przewodnik subiektywny, Warszawa 2011, 229 s., 28 zł

6189. SZCZEPAŃSKI Jan Alfred, Przygody ze skałą, dziewczyną i śmiercią. Wspomnienia z Tatr, Warszawa 1956, 370 s., 30 zł

6190. SZCZEPAŃSKI Leszek Emfazy, KOMAR Michał, Od magii do psychotroniki, Warszawa 1982, 336 s., 10 zł

6191. SZCZERBATKO Kazimierz, Przewodnik zakroczymski historyczny, Zakroczym 2007, 191 s., 25 zł

6192. SZCZUBLEWSKI Józef, Artyści i urzędnicy czyli szaleństwa Leona Schillera, Warszawa 1961, 291 s., 18 zł

6193. SZCZUBLEWSKI Józef, Żywot Modrzejewskiej, Warszawa 1975, 724 s., 24 zł

6194. SZCZUBLEWSKI Józef, Żywot Osterwy, Warszawa 1973, 634 s., 18 zł

6195. SZCZUCKI Lech, W kręgu myślicieli heretyckich, Wrocław 1972, 274 s., 50 zł

6196. SZCZUDLIK Jerzy, cogito ergo ... zoom, Olsztyn 2011, 178 s., 26 zł

6197. SZCZUDLIK Jerzy, Pam - Pam - Pam, Olsztyn 2013, 47 s., 26 zł

6198. SZCZUDLIK Jerzy, panita rhei, Olsztyn 2012, 247 s., 30 zł

6199. SZCZYGIEŁ Mariusz, Kaprysik. Damskie historie, Warszawa 2010, 192 s., 25 zł

6200. SZCZYGIEŁ Ryszard, Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 1977, 197 s., 60 zł

6201. SZCZYPKA Józef, Kalendarz polski, Warszawa 1979, 341 s., 18 zł

6202. SZCZYPKA Józef, Suplikacje czasu wojny. Antologia polskiej poezji religijnej 1939-1945. , Warszawa 1983, 483 s., 12 zł

6203. SZE Lao, W cieniu świątyni wielkiego miłosierdzia, Warszawa 1965, 121 s., 18 zł

6204. SZEFER Andrzej, Niemcy wobec konfliktu narodowościowego na Górnym Śląsku po I wojnie światowej. Materiały z sesji naukowej pt. "Górny Śląsk celem rewizjonizmu niemieckiego 1918-1919. W pięćdziesiątą rocznicę wygaśnięcia konwencji genewskiej", Poznań 1989, 225 s., 40 zł

6205. SZELBURG ZAREMBINA Ewa, Imię jej Klara, Warszawa 1973, 312 s., 15 zł

6206. SZELBURG ZAREMBINA Ewa, Zakochany w miłości, Warszawa 1977, 384 s., 15 zł

6207. SZELEST Hanna, Marcjalis i jego twórczość, Wrocław 1963, 251 s., 36 zł

6208. SZELIGOWSKA I.M., L`art decorafit Etrusque, Kraków 1938, 95, nlb. s., 30 zł

6209. SZELIGOWSKI , Tadeusz Szeligowski. Studia i wspomnienia, Bydgoszcz 1985, 233, nlb. 20 s., 24 zł

6210. SZELĄG Jan, 13 lat i 113 dni. Felieton historyczny, Warszawa 1968, 347 s., 16 zł

6211. SZEMBEK Jan, Diariusz Wrzesień - grudzień 1939, Warszawa 1989, 183 s., 16 zł

6212. SZEMIOT Stanisław Samuel, Sumariusz wierszów, Warszawa 1981, 416 s., 24 zł

6213. SZESTOW Lew, Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia adogmatycznego, Warszawa 1983, 235 s., 50 zł

6214. SZEWCZUK Włodzimierz, Recepcja treści oświatowych, Wrocław 1966, 214 s., 33 zł

6215. SZEWCZYK Jan, O fenomenologii Edmunda Husserla, Warszawa 1987, 166 s., 30 zł

6216. SZEWCZYK Wilhelm, 13 portretów śląskich, Kraków 1953, 244, [2] s., 16 zł

6217. SZEWCZYK Wilhelm, Literatura niemiecka w XX wieku, Katowice 1962, 384 s., 24 zł

6218. SZEŚĆDZIESIĄT (60) lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Olsztyn 2008, 399 s., 70 zł

6219. SZEŚĆDZIESIĄT lat niepodległości Państwa Polskiego. Materiały z sesji naukowej zoragnizowanej w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 3 listopada 1978 r., Warszawa 1982, 106 s., 15 zł

6220. SZKICE Kędzierzyńsko-Kozielskie II, Opole 1987, 162 s., 16 zł

6221. SZKICE olsztyńskie, Olsztyn 1967, 392 s., 20 zł

6222. SZKICE z dziejów orientalistyki polskiej. Tom I, Warszawa 1957, 261 s., 28 zł

6223. SZKICE z dziejów orientalistyki polskiej. Tom II, Warszawa 1966, 215, [4] s., 32 zł

6224. SZKICE z dziejów papiestwa, Warszawa 1961, 574 s., 24 zł

6225. SZKIRUĆ Zdzisław, STRUMIŁŁO Andrzej, Suwalski Park Krajobrazowy, Warszawa 1986, 237 s., 16 zł

6226. SZKOLNE schroniska wycieczkowe. Informator VIII Rok 1934, Warszawa 1934, 250 s., 30 zł

6227. SZKOLNE wycieczki polonistyczne. Zbiór odczytów pedagogicznych, Warszawa 1967, 160 s., 12 zł

6228. SZKOLNICTWO parafialne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji naukowej w Poznaniu 14-17 lipca 1988 roku, Poznań 1991, 174 s., 24 zł

6229. SZKOLNICTWO Ziemi Kaliskiej w materiałach Archiwum Państwowego w Kaliszu, Kalisz 2008, 231 s., 18 zł

6230. SZKOŁA frankfurcka. Tom I Cześć pierwsza i druga, Warszawa 1985, 497 (paginacja ciągła) s., 80 zł

6231. SZLACHCIC Franciszek, MAC Jerzy Sławomir, Gorzki smak władzy. Wspomnienia oraz Przesłuchanie supergliny, Warszawa 1990, 224, 128 s., 15 zł

6232. SZLAGA Krystyna, Ziemia, Kraków 1986, 54 s., 12 zł

6233. SZLAGOWSKI Antoni ks., Lilia Weneda w świetle Biblji. Mowa wygłoszona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1927-28 w dniu 23 października 1927, Warszawa 1928, 20 s., 24 zł

6234. SZLAKIEM kościołów fundacji Krasińskich. Opinogóra - Pałuki - Krasne, Opinogóra 2015, 68 s., 30 zł

6235. SZLETYŃSKI Henryk, Szkice o teatrze, Warszawa 1979, 295 s., 10 zł

6236. SZMAGLEWSKA Seweryna, Dymy nad Birkenau, Warszawa 1949, 311 s., 15 zł

6237. SZMAŃDA Jan, Polska myśl polityczna w zaborze pruskim. Od rozbiorów do roku 1863. Próba syntezy historycznej, Poznań-Warszawa 1920, 208 s., 60 zł

6238. SZMIDT Andrzej, Szczoteczka do sumienia, Kraków 1984, 72 s., 12 zł

6239. SZMIDT Andrzej, Wyrok nieprawomocny, Warszawa 1987, 46 s., 15 zł

6240. SZMIDT Ireneusz Krzysztof, Jak dobrze jest żyć. Orkiestra doborowa czterech braci Rzępołów. Orzeszek. Scenariusze widowisk dla dziecięcych zespołów artystycznych, Warszawa 1979, 49 s., 12 zł

6241. SZMYDTOWA Zofia, Kompozycje poetyckie Lenartowicza, Kraków 1972, 24 s., 15 zł

6242. SZMYT Andrzej, Generał Józef Wysocki (1809-1873) w służbie wolności Polaków i Wegrów, Olsztyn 2001, 325 s., 30 zł

6243. SZNEJER Ryszarda, Moje matki. Droga poszukiwania rodziny, Warszawa 2014, 211, [5] s., 45 zł

6244. SZOBER Stanisław, Wybór pism, Warszawa 1959, 456 s., 24 zł

6245. SZOCKI Józef, Literatura popularna dla ludu na przykładzie Wydawnictwa Ludowego 1882-1920, Kraków 1994, 410 s., 45 zł

6246. SZORC , Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn 2006, 479 s., 48 zł

6247. SZORC Alojzy, Dzierzgoń od początku do dni naszych 1248-1998, Dzierzgoń 1998, 368, 24 s., 50 zł

6248. SZORC Alojzy, Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1722. Przekazy źródłowe. Część I-II. Część I 1766-1768. Część II 1769-1772. Zebrał i oprac., Olsztyn 2002, 314, 303 s., 53 zł

6249. SZORC Alojzy, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 1973, 78 s., 10 zł

6250. SZORC Alojzy, Stefan Sadorski (1581-1640) fundator Świętej Lipki, Olsztyn 1996, 142 s., 15 zł

6251. SZORC Alojzy, Sługa Boży Stanisław Hozjusz, Olsztyn 2011, 161 s., 15 zł

6252. SZORC Alojzy ks., Dzieje Warmii 1454-1660. Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, 157 s., 40 zł

6253. SZORC Alojzy ks., Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 2013, 127 s., 25 zł

6254. SZORC Alojzy ks., KOPICZKO Andrzej ks., Wyższe Seminarium Duchowne "HOSIANUM". Zarys dziejów, Olsztyn 1995, 168 s., 16 zł

6255. SZORC Alojzy ks., MAKARCZYK Irena, WARMIA w dobie potopu szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta., Olsztyn 2008, 420 s., 40 zł

6256. SZÓSTA VI Ogólnopolska Wystawa Grafiki Warszawa grudzień 1973 Zachęta, Warszawa 1973, 40, 80 s., 48 zł

6257. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Emilia Sukertowa-Biedrawina 1887-1970. Zarys biograficzny, Olsztyn 1978, 240 s., 27 zł

6258. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Stanisław Srokowski (1872-1950) Polityk, dyplomata, geograf, Olsztyn 1999, 107 s., 15 zł

6259. SZOSTAKOWSKI Stanisław, Franciszek Gorzkowski ok. 1750-1830. Warmiak w służbie insurekcji, Olsztyn 1977, 122 s., 20 zł

6260. SZOSTAKOWSKI Stanisław, Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830-1865, Olsztyn 1987, 349 s., 48 zł

6261. SZOSTAKOWSKI Stanisław, Z kart Wielkiej Emigracji, Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848, Olsztyn 1974, 297 s., 30 zł

6262. SZOSZKIEWICZ Cezary, Pancerniki II wojny światowej. Tom I-II, Warszawa 1993, 239, 208 s., 24 zł

6263. SZOŁDRSKA Halszka, Lotnictwo Podziemia czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK, Warszawa 1986, 222, nlb. s., 20 zł

6264. SZPACHTA Maria, Satyra, Warszawa 1952, 53 s., 12 zł

6265. SZPAK Jan, Kierunki produkcji dworskiej w ekonomii malborskiej w XVI wieku, Wrocław 1972, 192 s., 45 zł

6266. SZPRĘGA , Pro Memoria Augustyn Szpręga (1896-1949), Gdańsk 2008, 343 s., 24 zł

6267. SZRAMKA Witold, Aktywność kulturalna społeczności PGR na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1960, 77 s., 10 zł

6268. SZRAMOWSKI (Szramus) Marek, Nietypowe techniki zabijania, Warszawa br., 122 s., 36 zł

6269. SZTAKELBERG Jurij, Pieczęcie powstańcze 1863-1864, Warszawa 1988, 388 + tablice s., 50 zł

6270. SZTAUDYNGER Jan, Piórka znalezione, Kraków 1975, 118 s., 10 zł

6271. SZTAUDYNGER-KALISZEWICZ Anna, Życie nie jest fraszką. Pasje, przyjaźnie, przesądy Jana Sztaudyngera, Bielsko-Biała 1994, 301, [11] s., 24 zł

6272. SZTOKHOLM. Wiedza i Życie, Warszawa 2001, 224 s., 20 zł

6273. SZTUKA czasów Michała Anioła. Wystawa w czterechsetną rocznicę śmierci artysty. Katalog. Warszawa grudzień 1963 - marzec 1964., Warszawa 1963, 118 + 80 s., 40 zł

6274. SZTUKA elbląska XX wieku, Elbląg 2012, 94 s., 36 zł

6275. SZTUKA i odpowiedzialność. Jednodniówka literacka. Biuletyn, Warszawa 1980, 94 s., 25 zł

6276. SZTUKA japońska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1994, 115 s., 24 zł

6277. SZTUKA japońska z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Japanese Art from the Collection of the National Museum in Warsaw, Kraków 2006, 171 s., 30 zł

6278. SZTUKA konserwacji. Katalog wystawy, Olsztyn 1998, 72, nlb. s., 15 zł

6279. SZTUKA pobrzeża Bałtyku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, listopad 1976, Warszawa 1978, 438 s., 54 zł

6280. SZTUKA polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. Tom I-II, Warszawa 1971, 914 (paginacja ciągła) s., 66 zł

6281. SZTUKA polska XIX i XX wieku z kolekcji Jerzego Karaska ze Lvovic. Polske umeni XIX a XX stoleti ze sbirky Jiriho Karaska ze Lvovic, Praha 1988, 136 s., 24 zł

6282. SZTUKA typograficzna dawnej Warszawy. Katalog wystawy, Warszawa 1978, 56 s., 15 zł

6283. SZTUKA warszawska od średniowiecza do połowy XX wieku : katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej w stulecie powstania Muzeum 1862-1962, Warszawa maj-wrzesień 1962. Część 2. Od wieku oświecenia do połowy XX wieku, Warszawa 1962, LXX, 627, [2] s., [134] s. tabl s., 60 zł

6284. SZTUKA Śląska XVI-XIX w. Schlesische Kunst XVI-XIX Jh., Wrocław 1993, 61 s., 12 zł

6285. SZUBA Andrzej, Na czerwonym świetle, Katowice 1983, 52 s., 15 zł

6286. SZUBA Andrzej, Wejście zapasowe, Katowice 1980, 58 s., 15 zł

6287. SZUBA Ludwik, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956, Lublin 2002, 424 s., 44 zł

6288. SZUBA Ludwik Stanisław, Powszechna Organizacja "Służba Polsce" w latach 1948-1955, Lublin 2006, 312 s., 38 zł

6289. SZUBER Janusz, Wyżej, niżej, już. Plus haut, plus bas, ca y est, Rzeszów 2010, 69, [1] s., 24 zł

6290. SZUBERT Wacław, Ochrona pracy, Warszawa 1966, 319 s., 24 zł

6291. SZUL Roman, Język Naród Państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009, 415 s., 40 zł

6292. SZULC Leszek Jan, Zbrodniarze są wśród nas, Warszawa 2014, 62 s., 20 zł

6293. SZULCZEWSKI Michał, Informacja społeczna, Warszawa 1979, 182 s., 15 zł

6294. SZULCZEWSKI Michał, Propaganda polityczna. Zarys problematyki teoretycznej, Warszawa 1972, 366 s., 25 zł

6295. SZULKIN Michał, Strajk szkolny 1905 roku, Wrocław 1959, 181 s., 28 zł

6296. SZULTA Wojciech, Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Toruń 2008, 234 s., 40 zł

6297. SZUMAN Stefan, Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Zagadnienia estetyczne i wychowawcze, Kraków 1951, 129 s., 80 zł

6298. SZUMAN Stefan, O dwocipie i humorze. (Szkic psychologiczny), Lwów 1938, 26 s., 40 zł

6299. SZUMAN Stefan, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, 352 s., 12 zł

6300. SZUMAN-FIKUS Renata, Co jest snem, Katowice 1984, 71 s., 15 zł

6301. SZURGACZ Herbert, Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945. Studium polityczno-prawne, Wrocław 1971, 250 s., 24 zł

6302. SZWAGRZYK Józef Andrzej, Moneta, medal, order. Katalog wystawy własnych zbiorów numizmatycznych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - PAN, Wrocław 1971, 208 + 100 s., 45 zł

6303. SZWAGRZYK Józef Andrzej, Portrety na monetach i banknotach polskich, Wrocław 1980, 16 + 136 ilur. s., 15 zł

6304. SZWAJCER Jerzy, Ze wspomnień karykaturzysty, Wrocław 1960, 247 s., 16 zł

6305. SZWANKOWSKI Eugeniusz, Teatry Warszawy 1765-1918, Warszawa 1979, 219 s., 24 zł

6306. SZWEDA Adam, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454, Toruń 2009, 465 s., 54 zł

6307. SZWEJKOWSKA Helena, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław-Warszawa 1983, 348 s., 25 zł

6308. SZWEJKOWSKA Helena, Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa 1981, 154 s., 25 zł

6309. SZWENGRUB Lili Maria, Bibliografia socjologii wsi polskiej 1918-1965. Wybór, Wrocław 1967, 195 s., 40 zł

6310. SZWEYKOWSKI Z(gmunt), Trylogia Sienkiewicza. Szkice, Poznań 1961, 149 s., 12 zł

6311. SZYDŁOWSKA Joanna, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013, 554 s., 49 zł

6312. SZYDŁOWSKA Joanna, Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001, 335 s., 40 zł

6313. SZYDŁOWSKA Joanna, CHŁOSTA Jan, Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949. , Olsztyn 1999, 204 s., 20 zł

6314. SZYDŁOWSKI Piotr, Kryzys kultury w polskiej myśli katolickiej 1918-1939, Warszawa 1984, 216 s., 20 zł

6315. SZYDŁOWSKI Piotr, Między renesansem a kontrrefomacją. Poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego 1588-1656, Kraków 1978, 165 s., 45 zł

6316. SZYDŁOWSKI Roman, Bertold Brecht, Warszawa 1973, 712 s., 12 zł

6317. SZYFER Anna, Przemiany społeczno-kulturalne na wsi warmińskiej w latach 1945-1970, Olsztyn 1971, 118 s., 40 zł

6318. SZYFER Anna, Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Mazurach, Warmii i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia, Olsztyn 1969, 120 s., 40 zł

6319. SZYFMAN Arnold, Labirynt teatru, Warszawa 1964, 302 s., 24 zł

6320. SZYMA Marcin, OSTROWSKI Piotr, Dania. Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2003, 261 s., 18 zł

6321. SZYMANIAK Wiktor, Rola dworu polskiego w polityce zagranicznej Prus Książęcych. Studium z dziejów dyplomacji Prus Książęcych w Polsce 1525-1548, Bydgoszcz 1993, 234 s., 48 zł

6322. SZYMANOWICZ Adam, Na tajnym froncie polsko-niemieckim. Polski wywiad w Prusach Wschodnich 1918-1939, Gdynia 2013, 401 s., 37 zł

6323. SZYMANOWSKI , Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Studia i materiały pod red. J. M. Chomińskiego, Kraków 1960, 405 s., 27 zł

6324. SZYMAŃSKA Adriana, Do krwi, Olsztyn 1977, 38 s., 15 zł

6325. SZYMAŃSKA Beata, Wiersze, Kraków 1983, 54 s., 12 zł

6326. SZYMAŃSKA Maria, Bibliografia historii Poznania, Poznań 1960, 270 s., 40 zł

6327. SZYMAŃSKI Antoni ks. dr, Zagadnienie społeczne, Lublin 1929, 468 s., 45 zł

6328. SZYMAŃSKI Jan, Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją w latach 1919-1939, Wrocław 1978, 167 s., 30 zł

6329. SZYMAŃSKI Jan, Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją w latach 1919-1939, Wrocław 1978, 167 s., 20 zł

6330. SZYMAŃSKI Józef, Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII wieku, Warszawa 1976, 615 s., 18 zł

6331. SZYMAŃSKI Józef, Z zagadnień średniowiecznej biografistyki. Katalogi dostojnicze. Studium źródłoznawcze, Warszawa 1969, 242 s., 40 zł

6332. SZYMAŃSKI Wiesław Paweł, Odrodzenie i Twórczosć w Krakowie 1945-1950, Wrocław 1981, 144 s., 15 zł

6333. SZYMBORSKA Wisława, Koniec i początek, Poznań 1993, 41 s., 20 zł

6334. SZYMBORSKA Wisława, Liebesgedichte, Frankurt 2005, 142 s., 15 zł

6335. SZYMBORSKA Wisława, Nic dwa razy. Wybór wierszy. Nothing Twice. Selected Poems , Kraków 1997, 400 s., 30 zł

6336. SZYMICZEK Franciszek, Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we Wroclawiu 1863-1918, Wrocław 1963, 232, (3) s., 32 zł

6337. SZYMKIEWICZ Elżbieta, SZYMKIEWICZ Marian, Muzeum Przyrody w Olsztynie. Oddział Muzeum Warmii i Mazur. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 2011, 32 s., 20 zł

6338. SZYNDLER Bartłomiej, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993, 163 s., 35 zł

6339. SZYNDLER Bartłomiej, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994, 456 s., 40 zł

6340. SZYPOWSKA Irena, Weyssenhoff, Warszawa 1976, 349 s., 18 zł

6341. SZYPOWSKA Maria, Konopnicka jakiej nie znamy, Szczecin 1985, 635 s., 18 zł

6342. SZYPOWSKA Maria, Szklane tarcze, Warszawa 1985, 256 s., 15 zł

6343. SZYPOWSKA Maria, SZYPOWSKI Andrzej, Jelenia Góra, Warszawa 1967, 82 s., 15 zł

6344. SŁABCZYŃSKI Wacław, Polscy podróżnicy i odkrywcy, Warszawa 1973, 465 s., 24 zł

6345. SŁABEK Henryk, Intelektualistów obraz własny w świetle dokumentów autobiograficznych 1944-1989, Warszawa 1997, 254 s., 15 zł

6346. SŁAPIK Mirosław, Biel, Olsztyn 2009, 82 s., 12 zł

6347. SŁAPIK Mirosław, Biel, Olsztyn 2009, 82 s., 16 zł

6348. SŁAPIK Mirosław, Dasein, Olsztyn 2010, 72 s., 18 zł

6349. SŁAPIK Mirosław, I dziś i wczoraj, Olsztyn 2002, 40 s., 12 zł

6350. SŁAPIK Mirosław, I dziś i wczoraj, Olsztyn 2002, 40 s., 16 zł

6351. SŁAPIK Mirosław, Szuurga, Gołdap 2008, 57 s., 12 zł

6352. SŁAPIK Mirosław, Szuurga, Gołdap 2008, 57 s., 16 zł

6353. SŁAWEK Tadeusz, Rozmowa, Katowice 1985, 70 s., 15 zł

6354. SŁAWIŃSKA Irena, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990, 433 s., 24 zł

6355. SŁAWSKI Franciszek, Słownik etymologiczny języka polskiego. Tom II K-Kot, Kraków 1958-1965, 560 s., 32 zł

6356. SŁAWSKI Rudolf, Sztuka pantomimy, Warszawa 1965, 186 s., 20 zł

6357. SŁODOWNIK Marek, Żeglowanie, Bielsko-Biała 2008, 327 s., 30 zł

6358. SŁONECZNA kantata. Wiersze poetów polskich poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Antologia około 1540-1971, Olsztyn 1975, 213 s., 20 zł

6359. SŁONIEWSKA Halina, Psychologiczna analiza zainteresowania, Poznań 1959, 111 s., 20 zł

6360. SŁONIMSKI Antoni, Ciekawość. Felietony 1973-1976, Warszawa 1981, 244 s., 18 zł

6361. SŁONIMSKI Antoni, Jawa i mrzonka, Warszawa 1966, 80 s., 10 zł

6362. SŁONIMSKI Antoni, Liryki BP, Warszawa 1958, 126 s., 12 zł

6363. SŁONIMSKI Antoni, Młodość górna Wiek klęski Wiek męski, Warszawa 1965, 382 s., 12 zł

6364. SŁOŃSKI Edward, Antologja współczesnej poezji polskiej, Warszawa 1926, 192 s., 40 zł

6365. SŁOWACKI , Juliusz Słowacki. Księga zbiorowa w stulecie zgonu, London 1951, 448 s., 120 zł

6366. SŁOWACKI Juliusz, Lilla Weneda. Tragedja w pięciu aktach. Wraz z Grób Agamemnona. Egz. nierozcięty!, Warszawa-Kraków 1923, 209 s., 12 zł

6367. SŁOWACKI Juliusz, Poezje, Warszawa 1982, 558 s., 30 zł

6368. SŁOWACKI Juliusz, Powieści poetyckie, Wrocław 1949, XL, 233 s., 20 zł

6369. SŁOWACKI Juliusz, Preliminaria Peregrynacji do Ziemi Świętej J O Księcia Radziwiłła Sierotki, Warszawa 1959, 108 s., 20 zł

6370. SŁOWACKI Juljusz, Anhelli, New York br., XXVI, [2], 56 s., 15 zł

6371. SŁOWACKI Juljusz, Beniowski. Poema. Pięć pierwszych pieśni, Chicago 1946, XXXIX, 174 s., 15 zł

6372. SŁOWIAŃSZCZYZNA i dzieje powszechne. Studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1985, 470 s., 30 zł

6373. SŁOWIKOWSKI Mieczysław Z. Rygor, W tajnej służbie. Jak polski wywiad dał aliantom zwycięstwo w Afryce Północnej, Poznań 2011, 565 s., 40 zł

6374. SŁOWIKOWSKI Tadeusz, Poglądy na nauczanie historii w Polsce w wieku XVIII oraz Dydaktyczna koncepcja Joachima Lelewela, Kraków 1960, 150 s., 50 zł

6375. SŁOWIŃSKA wieś Kluki, Poznań 1958, 91 s., 27 zł

6376. SŁOWNIK , SŁOWNIK filozofii marksistowskiej, Warszawa 1982, 396 s., 18 zł

6377. SŁOWNIK artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze Rzeźbiarze Graficy Tom I A-C, Wrocław 1971, 418 s., 180 zł

6378. SŁOWNIK artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze Rzeźbiarze Graficy Tom III H - Ki, Wrocław 1979, 417 s., 150 zł

6379. SŁOWNIK biograficzny archiwistów polskich. Tom I 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, 239 s., 36 zł

6380. SŁOWNIK biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, 177 s., 30 zł

6381. SŁOWNIK biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, 177 s., 40 zł

6382. SŁOWNIK biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce A-J, Warszawa 1991, 199 s., 15 zł

6383. SŁOWNIK biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce R-Ż, Lublin 1995, 223 s., 15 zł

6384. SŁOWNIK biograficzny teatru polskiego 1765-1965, Warszawa 1973, 906 s., 36 zł

6385. SŁOWNIK elektryczny rosyjsko-polski, Warszawa 1956, 1122 s., 18 zł

6386. SŁOWNIK geografii turystycznej Polski. Tom I-II. Tom pierwszy A-N. Tom drugi O-Ż, Warszawa 1956, 1959, 1398 (nuemracja ciągła) s., 30 zł

6387. SŁOWNIK geografii turystycznej Polski. Tom pierwszy A-N, Warszawa 1956, 624 s., 15 zł

6388. SŁOWNIK gwar polskich. Tom I Zeszyt 2 (Algieria - Bałachosty), Wrocław 1981, 95-324 s., 10 zł

6389. SŁOWNIK gwar polskich. Tom I Zeszyt 3 (Bałachwasta - Bąga), Wrocław 1982, 325-463 s., 10 zł

6390. SŁOWNIK gwar polskich. Tom II Zeszyt 2(5) (Biegunka - I. Borować), Wrocław 1983, 183-382 s., 10 zł

6391. SŁOWNIK gwar polskich. Tom II Zeszyt 3(6) (I. Borować -Brzód), Wrocław 1983-1986, 383-620 s., 10 zł

6392. SŁOWNIK gwar polskich. Tom V Zeszyt 1(13) (Czarny - Czupiradło), Kraków 1994, V, 214 s., 8 zł

6393. SŁOWNIK języka polskiego. Tom jedenasty. Suplement A - Ż, Warszawa 1969, 564 s., 12 zł

6394. SŁOWNIK mechaniczny rosyjsko-polski, Warszawa 1956, 1238 s., 18 zł

6395. SŁOWNIK naukowo-techniczny polsko-angielski. Polish-English Dictionary of Science and Technology, Warszawa 1983, 846 s., 25 zł

6396. SŁOWNIK polskich teologów katolickich. Tom 1-4, Warszawa 1981-1983, 614, 591, 552, 586 s., 120 zł

6397. SŁOWNIK polskich teologów katolickich. Tom 1-7, Warszawa 1981-1983, ok. 600 stron każdy tom s., 180 zł

6398. SŁOWNIK polskich towarzystw naukowych. Tom I Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce. Redaktor naukowy Leon Łoś, Wrocław 1978, 550 s., 21 zł

6399. SŁOWNIK polsko-francuzki. Dictionnaire polonais-francais. Nowe wydanie, Berlin-Poznań 1863, 853, 272 s., 100 zł

6400. SŁOWNIK pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa-Łódź 1985, 415 s., 30 zł

6401. SŁOWNIK synktatyczno-generatywny czasowników polskich. Tom I A-M, Warszawa 1980, 406 s., 24 zł

6402. SŁOWNIK synktatyczno-generatywny czasowników polskich. Tom II N-Pla, Wrocław 1984, 372 s., 24 zł

6403. SŁOWNIK synktatyczno-generatywny czasowników polskich. Tom III Pla-Prze. , Wrocław 1988, 447 s., 39 zł

6404. SŁOWNIK łaciny średniowiecznej w Polsce Tom V - Zeszyt 6 (40) Intellectualis - Intrudo, Wrocław 1982, 801-960 s., 20 zł

6405. SŁOWNIK łaciny średniowiecznej w Polsce Tom V - Zeszyt 8 (42) Iunior - Latro, Wrocław 1982, 1121-1280 s., 20 zł

6406. SŁOWNIK łaciny średniowiecznej w Polsce Tom VI - Zeszyt 3 (47) Militia - Moror, Wrocław 1987, 322-479 s., 18 zł

6407. SŁUCKI Arnold, Dolina dziwów, Warszawa 1964, 76 s., 30 zł

6408. SŁUCKI Arnold, Życie w pieśni, Warszawa 1955, 67 s., 30 zł

6409. T'SERSTEVENS A(lbert), Romantyczny włóczęga, Warszawa 1924, 158 s., 25 zł

6410. TABASZ Grzegorz , Przyroda Beskidu Sądeckiego, Nowy Sącz 2006, 152 s., 20 zł

6411. TABORSKI Roman, Wśród wiedeńskich poloników., Kraków 1983, 248 s., 12 zł

6412. TABORSKI Roman, Życie literackie młodopolskiej Warszawy, Warszawa 1974, 195 s., 24 zł

6413. TAEUBL Friedrich, Der Deutsche Oredn im Zeitalater Napoleons, Bonn 1966, 204 s., 48 zł

6414. TAJEMNICĄ pojednania jest PAMIĘĆ. Robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni w "Trzeciej Rzeszy". Das Geheimnis der Versoehnung heisst ERINNERUNG. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im "Dritten Reich"., Hamburg 1984, 116 s., 15 zł

6415. TAJNA historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII w., Warszawa 1970, 203 s., 12 zł

6416. TAK było... Sprawozdania z warszawskiego getta 1939-1943 (Wybór), Warszawa 1988, 135, [16] s., 25 zł

6417. TANIEC siedmiu zasłon. Opowiadania indyjskie, Warszawa 1977, 272 s., 18 zł

6418. TANTY Mieczysław, Narodziny Polski Niepodległej. Wizje - Realia - Opinie. Pod red..., Warszawa 1998, 250 s., 20 zł

6419. TANTY Mieczysław, Studia i szkice z dziejów najnowszych, Warszawa 1987, 283 s., 20 zł

6420. TARCZAŁOWICZ Jacek, Pozór i nieralność, Kraków 1985, 47 s., 12 zł

6421. TARCZYŃSKI Marek, Franciszek Żymirski generał zapomniany, Warszawa 1988, 250 s., 30 zł

6422. TARGOSZ Karolina, Jan Heweliusz uczony - artysta, Wrocław 1979, 140 s., 15 zł

6423. TARLE Eugeniusz, Talleyrand, Warszawa 1951, 331 s., 10 zł

6424. TARNIEWSKI Marek, Płonie Komitet (grudzień 1970 - czerwiec 1976), Warszawa 1989, 198 s., 15 zł

6425. TARNÓW. Stare Miasto. Wielki Przewodnik. Tom 1-2, Tarnów 1994, 1995, 357; 509 s., 70 zł

6426. TARNOWSKIE Zeszyty Historyczne. Nr 15, Tarnobrzeg 1997, 80 s., 15 zł

6427. TARNOWSKIE Zeszyty Historyczne. Nr 17, Tarnobrzeg 1998, 80 s., 15 zł

6428. TASARZ Roman, Czas pożegnań otoczył mnie wokół, Olsztyn 1986, 75 s., 15 zł

6429. TASZYCKI Witold, Odmiana rzeczowników typu sędzia, sędziego... w perspektywie historycznej, Kraków 1964, 67 s., 20 zł

6430. TATARKIEWICZ Paweł, Exodus, Warszawa 1984, 78 s., 15 zł

6431. TATARKIEWICZ Władysław, Dominik Merlini, Warszawa 1955, 189, nlb. 10 s., 18 zł

6432. TATARKIEWICZ Władysław, Jakiej filozofii Polacy potrzebują. Wyboru dokonał i wstępem poprzedził..., Warszawa 1970, 66 s., 18 zł

6433. TATARKIEWICZ Władysław, O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura. Rzeźba, Warszawa 1966, 538 s., 50 zł

6434. TATARKIEWICZ Władysław, Paperga, Warszawa 1978, 141 s., 12 zł

6435. TATARKIEWICZ Władysław, Skupienie i marzenie. Studia z zakresu estetyki, Kraków 1951, 141 s., 20 zł

6436. TATRY i Podtatrze. Atlas satelitarny 1:15 000, Warszawa 2005, 201, [2] s., 120 zł

6437. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Dolina Chochołowska, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

6438. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Kościelisko, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

6439. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Małe Ciche, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

6440. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej 1:10 000, Warszawa 1984, 52 s., 45 zł

6441. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Witów, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

6442. TATRY Polskie. Mapa topograficzna 1:10 000. Łysa Polana, Warszawa 1984, mapa s., 8 zł

6443. TATRY Polskie. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej 1:10 000, Warszawa 1984, 55 s., 15 zł

6444. TAYLOR Edward, Statyka i dynamika w teorji ekonomji, Kraków 1919, 207 s., 60 zł

6445. TAYLOR John, Nauka i zjawiska nadnaturalne, Warszawa 1990, 222 s., 15 zł

6446. TAYLOR Robert Levis, Winston Churchill. An Informal Study of Greatness, Garden City, N.Y. 1952, 433 s., 30 zł

6447. TAZBIR Janusz, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978, 344 s., 20 zł

6448. TAZBIR Janusz, Polska na zakrętach dziejów, Warszawa 1997, 381 s., 32 zł

6449. TAZBIR Janusz, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1987, 158 s., 12 zł

6450. TAZBIR Janusz, Spotkania z historią, Warszawa 1979, 280 s., 15 zł

6451. TAZBIR Janusz, Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej, Warszawa 1976, 220 s., 40 zł

6452. TAZBIR Janusz, Tradycje tolerancji religijnej w Polsce, Warszawa 1980, 166 s., 15 zł

6453. TAZBIR Janusz, Zarys historii Polski. Pod redakcją,,,, Warszawa 1979, 861 s., 45 zł

6454. TCHÓRZEWSKI Andrzej, Prostota, Lublin 1980, 59 s., 15 zł

6455. TCHÓRZEWSKI Andrzej, Rok święty, Rzeszów 1986, 64 s., 15 zł

6456. TEATR Krakowski pod dyrekcją Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana 1865-1885. Repertuar, Wrocław 1962, XVIII, 530, [1] s., 36 zł

6457. TEATR Polski w Poznaniu 1875-1975, Poznań 1975, 162 s., 20 zł

6458. TEATROLOGIA w Polsce w latach 1918-1939. Antologia, Warszawa 1979, 610 s., 15 zł

6459. TECHNIKA lotnicza. Ilustrowany leksykon lotniczy, Warszawa 1988, 408 s., 18 zł

6460. TEILHARD de CHARDIN Pierre, Wybór pism, Warszawa 1965, 327 s., 15 zł

6461. TEKSTY liberalne. , Warszawa 1993, 109 s., 24 zł

6462. TELAKOWSKA Wanda, Twórczość ludowa w nowym wzornictwie, Warszawa 1954, 124 s., 32 zł

6463. TELAKOWSKA Wanda, Twórczość ludowa w nowym wzornictwie, Warszawa 1954, 37 + 106 ilustr. s., 30 zł

6464. TEMATY polsko-litewskie, Olsztyn 1989, 239 s., 24 zł

6465. TEMATY polsko-niemieckie. Historia, literatura, edukacja, Olsztyn 1997, 254 s., 36 zł

6466. TEMPSKI Zbigniew, Wrocławski ośrodek przemysłowy., Wrocław 1970, 119 s., 30 zł

6467. TEN jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, Kraków 1966, 635 s., 32 zł

6468. TENEW Dragan, Dzieje sztuki w Bułgarii. Siedem opowiadań o sztuce bułgarskiej, Warszawa 1989, 245 s., 20 zł

6469. TENZING , Człowiek Everestu, Warszawa 1957, 335 s., 12 zł

6470. TEODORET z Cyru , Lecznie chorób hellenizmu, Warszawa 1981, 297 s., 30 zł

6471. TEOKRYT , Sielanki BP, Warszawa 1969, 131 s., 12 zł

6472. TEOLOGIA i kultura duchowa starej Rusi, Lublin 1993, 345 s., 40 zł

6473. TEORETYCZNE i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, Kraków 2006, 214 s., 24 zł

6474. TERAPIA psychopedagogiczna z udziałem psa. Wybrane zagadnienia, Ostróda 2006, 100 s., 39 zł

6475. TEREJ Jerzy Janusz, Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej, Wrocław 1980, 421 s., 8 zł

6476. TERLECKI Olgierd, Generał Sikorski. Tom I-II, Kraków 1986, 1983, 480, 336 s., 12 zł

6477. TERLECKI Olgierd, Na chwałę narodu. Władysław Sikorski 1881-1981, Kraków 1981, 92 s., 20 zł

6478. TERLECKI Olgierd, Najkrótsza historia II wojny światowej, Kraków 1984, 333 s., 15 zł

6479. TERNON Yves, HELMAN Socrate, Eksterminacja chorych psychicznie w III Rzeszy. Od teoretyków narodowosocjalistycznych do praktyków z SS, Warszawa 1974, 367 s., 24 zł

6480. TESTART Jacques, Przejrzysta komórka, Warszawa 1990, 172 s., 18 zł

6481. TESTY i zadania egzaminacyjne z języka niemieckiego, Warszawa 1994, 347 s., 10 zł

6482. TETENS T(ete) H(arens), Naziści znowu u władzy, Warszawa 1963, 318 s., 12 zł

6483. THE Realm of Reading. Book Four. High Adventure, London 1959, 239 s., 12 zł

6484. THEOBALD Robert, The Rich and The Poor. A Study of The Economics of Rising Expectations, New York 1961, 160 s., 10 zł

6485. THEOKRITOS (Teokryt) , Bion und Moschos, Stuttgart 1855, 270 s., 180 zł

6486. THILS Gustave, Problemy teologii religii niechrześcijańskich, Warszawa 1973, 220 s., 15 zł

6487. THOMA Wolfgang, Dome, Kirchen und Kapellen mit 184 Abbildungen, Munchen 198?, 256 s., 30 zł

6488. THOMAS Michael J., Podręcznik marketingu, Warszawa 1998, 645 s., 20 zł

6489. THOMPSON Jeremiah A., Biblia i archeologia, Warszawa 1965, 347 s., 24 zł

6490. THORNDIKE Edward Lee, Uczenie się ludzi, Warszawa 1990, 258 s., 20 zł

6491. THORNE Brian, Carl Rogers, Gdańsk 2006, 187 s., 20 zł

6492. THUGUTT THUGUTT, Stanisław Thugutt. Autobiografia, Warszawa 1984, 195 s., 21 zł

6493. THULLIE Czesław, Zabytki architektoniczne województw katowickiego i polskiego. Przewodnik, Katowice 1969, 270 s., 24 zł

6494. TISCHNER Józef, Etyka Solidarności, Kraków 1981, 105 s., 10 zł

6495. TISCHNER Józef, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, 314 s., 20 zł

6496. TISCHNER Józef, Świat ludzkiej nadziei. Wybor szkiców filozoficznych 1966-1975, Kraków 1975, 319 s., 16 zł

6497. TITTENBRUN Jacek, Wprowadzenie do materialistyczno-historycznej teorii społeczeństw, Warszawa 1986, 270 s., 50 zł

6498. TO BEAR Witness. Holocaust Remembrance at Yad Vashem, Jerusalem 2005, 323, [3] s., 60 zł

6499. TO IDZIE młodość. Śpiewnik jednogłosowy, Kraków 1965, 244 s., 15 zł

6500. TOBIASZ Julian, Na tyłach wroga. Obywatele radzieccy w ruchu oporu na ziemiach polskich 1941-1945, Warszawa 1972, 400 s., 24 zł

6501. TOBIASZ Mieczysław, Pionierzy odrodzenia narodowego i politycznego na Śląsku (1763-1914), Katowice 1945, 135 s., 32 zł

6502. TODD John M., Marcin Luter, Warszawa 1998, 320 s., 16 zł

6503. TODD John M., Marcin Luter. Studium biograficzne, Warszawa 1970, 298 s., 15 zł

6504. TOEPPEN Max, Historia okręgu i miasta Olsztynka, Dąbrówno 2004, 143 s., 50 zł

6505. TOEPPEN Max P., Wierzenia mazurskie (oraz) Jakuba Turowskiego. Klucz do bardzo ważnych Tajemnic, Dąbrówno 2014, 224 s., 45 zł

6506. TOKAR Leonid , History of Russian Uniform. Soviet Police 1918-1991, St. Petersburg 1995, 168 + 167 ilustracji s., 80 zł

6507. TOKARCZUK Ignacy bp, Moc i wytrwałość, Kraków 1988, 223, [5] s., 12 zł

6508. TOKARCZYK Roman, Winstanley, Warszawa 1975, 228 s., 24 zł

6509. TOKARZ Wacław, Rozprawy i szkice. Tom I-II, Warszawa 1959, 568, 578 s., 30 zł

6510. TOKARZ Wacław, Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa, Warszawa 1980, 275 s., 12 zł

6511. TOLKE Arnim, TOLKE Ingebora, Fotografujemu i filmujemy obiekty makroskopowe, Warszawa 1981, 290 s., 12 zł

6512. TOLL Johan Christopher, Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego w Warszawie. Raporty J. Ch. Tolla do regenta Szwecji księcia Karola Sudermańskiego i kanclerza Frederika Sparrego (styczeń - sierpień 1974), Warszawa-Kraków 1979, 197 s., 20 zł

6513. TOMANEK J., Niepowrotny czas. Wiersze, Nowy York 1963, 46 s., 30 zł

6514. TOMASZ z Akwinu, święty , Dzieła wybrane, Poznań 1984, 366 s., 24 zł

6515. TOMASZEWSKA Ewa, Pocałunek księcia nocy, Warszawa 1988, 47 s., 15 zł

6516. TOMASZEWSKA Ewa, Woda, życie i owoc, Warszawa 1988, 78 s., 15 zł

6517. TOMASZEWSKA Marta, Serpente w raju, Kraków 1978, 170 s., 20 zł

6518. TOMASZEWSKI Longin, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1999, 763 s., 50 zł

6519. TOMASZEWSKI Tadeusz, Psychologia. Pod red..., Warszawa 1975, 891 s., 36 zł

6520. TOMASZEWSKI Tadeusz, Wstęp do psychologii, Warszawa 1969, 295 s., 15 zł

6521. TOMCZYK Edyta, Mazury na weekend. 9 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazur. Przewodnik turystyczny, Bielsko Biała 1999, 140 s., 14 zł

6522. TOMICKI Jan, Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo - społeczeństwo - kultura. Pod redakcją, Warszawa 1982, 680 s., 20 zł

6523. TOMICKI Jan, Stanisław Dubois, Warszawa 1980, 117 s., 10 zł

6524. TOMICKI Ryszard, Tenochtitlan 1521, Warszawa 1984, 232 s., 15 zł

6525. TOMKIEWICZ Monika, Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008, 460 s., 33 zł

6526. TOMKIEWICZ Ryszard, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995, 210 s., 20 zł

6527. TOMKIEWICZ Ryszard, Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach, Olsztyn 2007, 210 s., 25 zł

6528. TOMKIEWICZ Ryszard, Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Olsztyn 2011, 308 s., 32 zł

6529. TOMKIEWICZ Ryszard, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956, Olsztyn 2003, 402 s., 33 zł

6530. TOMKIEWICZ Władysław, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1971, 94 s., 10 zł

6531. TOMSIA Teresa, Białe tango, Warszawa 1987, 63 s., 15 zł

6532. TONDEL Janusz, Biblioteka zamkowa (1529-1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu, Toruń 1992, 194 + ilustracje pzoa tekstem s., 48 zł

6533. TONDEL Janusz, Książka w dawnym Królewcu Pruskim, Toruń 2001, 326 s., 50 zł

6534. TOPOLSKA Maria Barbara, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław 1984, 354 s., 24 zł

6535. TOPOLSKI Jerzy, Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku, Warszawa 1987, 206 s., 18 zł

6536. TOPOLSKI Jerzy, Położenie i walka klasowa chłopów w XVIII w. w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Warszawa 1956, 302 s., 48 zł

6537. TOPOLSKI Jerzy, Prawda i model w historiografii, Łódź 1982, 392 s., 24 zł

6538. TOPOROWSKI Marian, Geniusz i caryzm. Rzecz o Puszkinie, Warszawa 1971, 202 s., 15 zł

6539. TORANOVA Eva, Złotnictwo w Słowacji, Warszawa 1985, 246 s., 20 zł

6540. TORNIUS Valerian, Między światłem a cieniem. Życie Rembrandta, Warszawa 1957, 317 s., 18 zł

6541. TORNIUS Valerian, Wolfgang Amade. Powieść o Mozarcie, Kraków 1971, 397 s., 12 zł

6542. TORRES Camilo, Stuła i karabin, Warszawa 1970, 280 s., 24 zł

6543. TORUŃ i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera), Toruń 1998, 268 s., 30 zł

6544. TORUŃ i Pomorze pod władzą pruską. Materiały z konferencji z 10-11 grudnia 1993 r. w Toruniu, Toruń 1995, 130 s., 20 zł

6545. TORUŃ. Przewodnik Informator, Warszawa 1957, 144 + 12 str. reklam! s., 20 zł

6546. TORUŃCZYK Barbara, Rozmowy w Maisons-Laffitte 1981, Warszawa 2006, 207, [1] s., 20 zł

6547. TORZECKA Wiera, Teksty literackie i ćwiczenia leksykalne z języka rosyjskiego, Warszawa 1986, 182 s., 20 zł

6548. TOTJEW Zofia, Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historycznego Zeszyt 2 1967-1968, Warszawa 1970, 54 s., 10 zł

6549. TOWARZYSTWO Demokratyczne Polskie. O sile zbrojnej narodowej, Warszawa 1960, 145 s., 20 zł

6550. TOWARZYSTWO Naukowe Płockie 1820-1830 - 1907-1957. Szkice i materiały, Płock 1957, 260 s., 48 zł

6551. TOWARZYSTWO Naukowe Warszawskie 1907-1932, Warszawa 1932, 76 s., 25 zł

6552. TOYNBEE Arnold J., Wojna i cywilizacja, Warszawa 1963, 177 s., 20 zł

6553. TOŁSTOJ Aleksy, Piotr Pierwszy. Tom I-II, Warszawa 1964, 346, 450 s., 12 zł

6554. TOŁSTOJ Lew, Dzienniki. Tom I-II , Kraków 1973, 525, 527 s., 24 zł

6555. TOŁSTOJ Lew, Dzienniki. Tom I-II , Kraków 1973, 525, 527 s., 39 zł

6556. TOŁWIŃSKI Garbyel, Akustyka muzyczna, Warszawa 1929, 96 s., 24 zł

6557. TOŁWIŃSKI Stanisław, Zagadnienia samorządu w świetle doświadczeń demokracji ludowej, Warszawa 1946, 128 s., 18 zł

6558. TOŻSAMOŚĆ współczesnej Warmii, Lidzbark Warmiński 2006, 105 s., 24 zł

6559. TRADITION auf dem polnischen Tisch, Warszawa 2006, 30 s., 20 zł

6560. TRADITION sur la table polonaise, Warszawa 2006, 30 s., 20 zł

6561. TRAGARZE zdań. Antologia młodej poezji serbskiej, Kraków 1983, 191 s., 18 zł

6562. TRAKTAT Pokojowy. Oficjalne streszczenie Rządu Francuskiego, Warszawa 1919, 47 s., 24 zł

6563. TRAKTATY polsko-austriackie z drugiej połowy XVII wieku, Warszawa 1985, 151 s., 33 zł

6564. TRANZYTEM przez Łódź., Łódź 1964, 371 s., 18 zł

6565. TRAWIŃSKI Witold H., Odyseja Polskiej Błękitnej Armii. Oprac. i wstępem opatrzył Włodzimierz Suleja, Wrocław 1989, 304 s., 24 zł

6566. TRAWKOWSKI Stanisław, Gospodarka wielkiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku w XIII wieku, Warszawa 1959, 193 s., 50 zł

6567. TRĘBICKI Antoni, Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie; O rewolucji roku 1794., Warszawa 1967, 599 s., 32 zł

6568. TRENKLER Ryszard, Świątynia Wang. Zabytek sztuki nordyckiej, Warszawa 1963, 20 s., 10 zł

6569. TRESMONTANT Claude, Problem istnienia Boga, Warszawa 1970, 508 s., 16 zł

6570. TRETIAK Józef, Finis Poloniae! Historja legendy maciejowickiej i jej rozwiązanie, Kraków 1921, 95 s., 50 zł

6571. TRETJAKOW Piotr, Plemiona wschodnio-słowiańskie. Zarys popularno-naukowy, Warszawa 1949, 243, [2] s., 20 zł

6572. TREUBURGER Heimatbrief nr 8. Listopad/ grudzień 1984. Plastycy, Olecko 199?, 70 s., 36 zł

6573. TREVELYAN George Macaulay, Historia Anglii, Warszawa 1967, 912 s., 36 zł

6574. TREVELYAN George Macaulay, Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii, Warszawa 1961, 636, [2] s., 32 zł

6575. TRIGG Roger, Rozum a zaangażowanie, Warszawa 1977, 154 s., 12 zł

6576. TROCKI Lew, Moje życie. Próba autobiografii, Warszawa 1930, 662 s., 75 zł

6577. TROCKI Lew, Moje życie. Próba autobiografii, Warszawa 1990, 662 s., 27 zł

6578. TROJANOWSKA Izabella, Szwajcaria Kaszubska. Przewodnik, Gdańsk 1994, 175 s., 12 zł

6579. TRUD pierwszych dni. Poznań 1945. Wspomnienia poznaniaków, Poznań 1970, 350 s., 16 zł

6580. TRUDNE drogi. Montaż sceniczny poezji rosyjskiej i radzieckiej, Warszawa 1987, 25 s., 12 zł

6581. TRUNKI poligrafów, Warszawa 2009, 138 s., 25 zł

6582. TRUSZKOWSKA Teresa, Ornitologia kosmiczna, Kraków 1988, 56 s., 12 zł

6583. TRWANIE Warmii. 600 lat Butryn, Purda-Olsztyn 2012, 239 s., 45 zł

6584. TRYNISZEWSKI Eugeniusz, Antoni Osuchowski 1849-1928. Zarys biograficzny, Olsztyn 1985, 276 s., 15 zł

6585. TRZASKA-CHRZĄSZCZEWSKI Aleksander, Przypływy i odpływy demokracji, Warszawa 1981, 280 s., 36 zł

6586. TRZEBIATOWSKI Klemens, Poznajemy Pomorze Koszalińskie. Praca zbiorowa pod red..., Koszalin 1965, 291 s., 20 zł

6587. TRZECIA III Ogólnopolska Wystawa Grafiki Artystycznej i Rysunku listopad 1961 - styczeń 1962 Warszawa Zachęta, Warszawa 1961, 20, 102, 40 s., 60 zł

6588. TRZECIAK Przemysław, 1000 tajemnic architektury, Warszawa 1980, 352 s., 40 zł

6589. TRZECIAKOWSKI Jan, Zanim przyszli Aztekowie, Warszawa 1980, 241 s., 10 zł

6590. TRZECIAKOWSKI Lech, Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928, Warszawa 2003, 515, 16 s., 60 zł

6591. TRZECIAKOWSKI Lech, Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej, Poznań 1983, 135 s., 20 zł

6592. TRZECIAKOWSKI Wiesław, SOBECKI Włodzimierz, "Krwawa niedziela" w Bydgoszczy. Jedyny pasujący klucz do wydarzeń z 3 i 4 września 1939, Bydgoszcz przed 2007, 136, [8] s., 20 zł

6593. TRZECIAKOWSKI Wiesław, SOBECKI Włodzimierz, "Krwawa niedziela" w Bydgoszczy. Jedyny pasujący klucz do wydarzeń z 3 i 4 września 1939, Bydgoszcz przed 2007, 136, [8] s., 30 zł

6594. TRZECIE 3 Biennale grafiki Kraków 1964, Kraków 1964, 112 s., 60 zł

6595. TRZNADEL Jacek, Hańba domowa, Lublin 1990, 339 s., 20 zł

6596. TRZNADEL Jacek, O poezji Mieczysława Jastruna, Wrocław 1954, 136 s., 24 zł

6597. TRZOSKA Jerzy, Dzieje gdańskiego statku "Fortuna" (1712-1731), Gdańsk 1979, 75, [1] s., 20 zł

6598. TRZY poetyki klasyczne. Arystoteles - Horacy - Pseudo-Longinos, Wrocław 1951, XXXVIII, 154 s., 20 zł

6599. TRZYDZIESTOLECIE Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 1907-1937, Warszawa 1938, 11 s., 12 zł

6600. TRZYDZIEŚCI 30 lat Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Grójcu 1974-2004, Grójec 2004, 50 s., 12 zł

6601. TRZYDZIEŚCI i trzy. Lipnowska Grupa Literacka, Lipno 1999, 51 s., 24 zł

6602. TRZYDZIEŚCI lat muzealnictwa polskiego na Warmii i Mazurach. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1975, 32 nlb. s., 20 zł

6603. TRZYDZIEŚCI pięć 35 lat 1968-2003. Klub Plastyka Amatora. Ostróda 2003, Ostróda 2003, 40 s., 12 zł

6604. TRZYDZIEŚCI PIĘĆ 35 lat ochrony zabytków na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1980, 24 s., 18 zł

6605. TUCHOLSKI Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1988, 573 s., 18 zł

6606. TUCZYŃSKI Jan , Schopenhauer a Młoda Polska, Gdańsk 1969, 262 s., 20 zł

6607. TUJAKOWSKI Alojzy, Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu. Informator. Opracował..., Toruń 1983, 54 s., 12 zł

6608. TUJAKOWSKI Alojzy, Mikołaja Kopernika "De Revolutionibus". Historia wydań, Toruń 1973, 78 s., 9 zł

6609. TULIBACKI Witold, Wiersze otwarte na oścież, Olsztyn 1998, 31 s., 18 zł

6610. TULIBACKI Witold, Wiersze z zacisza, Olsztyn 2001, 30 s., 12 zł

6611. TULIK Jan, Budzenie licha, Rzeszów 1985, 67 s., 15 zł

6612. TUNKIEWICZ Michał, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży. Aspekt teologiczno-pastoralny, Olsztyn 2000, 242 s., 27 zł

6613. TURANT Witold, Przespałem, Warszawa 1988, 39 s., 15 zł

6614. TURCZYŃSKI Andrzej, Dialogi z lisem, Gdańsk 1983, 75 s., 15 zł

6615. TURCZYŃSKI Andrzej, Stance północne, Słupsk 1985, 32 s., 15 zł

6616. TUREK Wiesław, Sylwester z niespodzianką. Sztuka w jednym akcie, Warszawa 1987, 47 s., 12 zł

6617. TUREK Władysław ks., Ksiądz infułat Antoni Jagłowski, Olsztyn 1996, 59 s., 20 zł

6618. TURGIENIEW , Turgieniew we wspomnieniach, Kraków 1982, 490 s., 25 zł

6619. TURKOWSKI Leonard, Księga mojego domu, Olsztyn-Białystok 1979, 387 s., 15 zł

6620. TURKOWSKI Leonard, Księga Warmii i Mazur, Olsztyn 1983, 320 s., 20 zł

6621. TURKOWSKI Leonard, Spotkania świąteczne, Olsztyn 1968, 215 s., 15 zł

6622. TURKOWSKI Leonard, Talerz z jabłkami, Olsztyn 1975, 75 s., 15 zł

6623. TURKOWSKI Marek, Marketing usług hotelarskich, Warszawa 1997, 258 s., 20 zł

6624. TURLEJSKA Maria, Rok przed klęską. 1 września 1938 - 1 września 1939, Warszawa 1965, 483 s., 24 zł

6625. TURLEJSKA Maria, Spór o Polskę. Szkice historyczne, Warszawa 1981, 435 s., 10 zł

6626. TURLEJSKA Maria, Spór o Polskę. Szkice historyczne, Warszawa 1981, 435 s., 24 zł

6627. TURLEJSKA Maria, Te pokolenia żałobami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie, Warszawa 1990, 478 s., 24 zł

6628. TUROWICZ Jerzy, Bilet do raju, Kraków 1999, 306 s., 12 zł

6629. TUROWSKI Józef, SIEMASZKO Władysław, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939-1945, Warszawa 1990, 181 s., 40 zł

6630. TURSKI Władysław M., Nie samą informatyką, Warszawa 1980, 210 s., 10 zł

6631. TURWID Marian, Malarstwo. Salon Wystawowy BWA Olsztyn Zamek. Październik Listopad 1972, Olsztyn 1972, 16 s., 24 zł

6632. TURYSTYKA w Polsce Ludowej, Warszawa 1952, 312 s., 24 zł

6633. TUTAJ się ze sobą mijamy. Almanach poezji mrągowskiej, Mrągowo 2008, 96 s., 24 zł

6634. TUWIM Julian, Wiersze. Tom I-II, Warszawa 1955, 306, 367 s., 12 zł

6635. TWAIN Mark, Pamflety, Warszawa 1956, 153 s., 12 zł

6636. TWARDECKI Alojzy, Szkoła janczarów. Listy do niemieckiego przyjaciela, Olsztyn 1979, 214 s., 15 zł

6637. TWARDOWSKI Jan , Słowik. Skowronek. Mini-antologia ornitologiczna, Toruń 1993, 20 s., 30 zł

6638. TWARDOWSKI Jan ks., Sumienie ruszyło i inne wiersze, Warszawa 1992, 76 s., 12 zł

6639. TWARDOWSKI Samuel, Dafnis w drzewo bobkowe przemienieła się, Wrocław 1955, 301 s., 40 zł

6640. TWENTY 20 Best Plays of the Modern American Theatre, New Yrok 1965, 874 s., 50 zł

6641. TWOJE Mazury Rok I 2003, Giżycko 2003, każdy numer ok. 40 s. s., 35 zł

6642. TWORZENIE regionalnego markowego produktu turystycznego gminy, Stegna 1998, 221 s., 30 zł

6643. TYLOCH Witold, Dzieje ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1981, 459 s., 15 zł

6644. TYMIENIECKI , Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w miediewistyce polskiej, Poznań 1990, 210 s., 24 zł

6645. TYMIENIECKI Kazimierz, Charakterystyka naukowej działalności Stanisława Smolki (1854-1924), Poznań 1950, 84 s., 20 zł

6646. TYMIENIECKI Kazimierz, Dzieje Niemiec do początku ery nowożytnej, Poznań 1948, 664 s., 30 zł

6647. TYMIENIECKI Kazimierz, Narocznicy w gospodarstwie feudalnym. Studium z dziejów gospodarczo-społecznych wczesnego średniowiecza, Poznań 1955, 128 s., 40 zł

6648. TYMIENIECKI Kazimierz, Polska w średniowieczu, Warszawa 1961, 275 s., 36 zł

6649. TYMIENIECKI Kazimierz, Smardowie polscy. Studium z dziejów gospodarczo-społecznych wczesnego średniowiecza, Poznań 1959, 54 s., 36 zł

6650. TYNC Stanisław, Dzieje Gimnazjum Toruńskiego. Tom II, Toruń 1949, 264 s., 45 zł

6651. TYNC Stanisław, Ślązak Ulryk Schober korektor i działacz kulturalny torunski 1559-1598, Wrocław 1960, 274 s., 40 zł

6652. TYRAKOWSKI Witold, Instynkt?...O miejsce na ziemi, Warszawa 1971, 226 s., 15 zł

6653. TYRMAND Leopold, Cywilizacja komunizmu, Warszawa 2001, 196 s., 18 zł

6654. TYRMAND Leopold, Dziennik 1954. Kondycja własna, Warszawa 1982, 468 s., 24 zł

6655. TYRMAND Leopold, Prawo Tyrmanda, Warszawa 1985, 32 s., 12 zł

6656. TYRMAND Leopold, U brzegów jazzu, Warszawa 2008, 232 s., 20 zł

6657. TYROWICZ Marian, Polski Kongres Polityczny we Wrocławiu 1848 r. Z 8 ilustracjami, Kraków 1946, 112 s., 20 zł

6658. TYROWICZ Marian, Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Studia porównawcze, Kraków 1979, 230 s., 20 zł

6659. TYROWICZ Marian, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny, Warszawa 1964, 873 s., 60 zł

6660. TYSZKIEWICZ , INTER Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej ofiarowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa 2002, 254 s., 32 zł

6661. TYSZKOWA Maria, Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, Warszawa 1986, 374 s., 12 zł

6662. TYSZKOWSKA Krystyna, Panorama Racławicka. 90 lat niezwykłych dziejów, Wrocław 1986, 108, nlb.1 s., 15 zł

6663. TYTOŃ jego uprawa i wyrób. Z 14 rysunkami, Łódź-Katowice 1926, 104 s., 90 zł

6664. U źródeł uniwersytetu 1993-1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 1999, 183 s., 24 zł

6665. UDOROWIECKI Paweł, Rysunki. Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Art Gallery Olsztyn - styczeń 1988, Olsztyn 1988, 16 s., 15 zł

6666. UDZIAŁ ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, Warszawa 1974, 200 s., 36 zł

6667. UKRAINISCHE Volkskunst. Keramik Glas Holz Metall Volksmalerei Weberei Stickerei Teppiche, Leningrad 1982, 32 + 233 całostronicowe ilustracje s., 60 zł

6668. ULAN. Polska sztuka dekoracyjna. Polish Decorative Art, Warszawa 1995, 160 s., 30 zł

6669. ULICA Świdnicka we Wrocławiu, Wrocław 1995, 64 + 85 ilustr. s., 12 zł

6670. ULLMANN Walter, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, Łódź 1985, 292 s., 18 zł

6671. UMIASTOWSKI Jan Kazimierz, Przez kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji 1939-1942, Warszawa (1985), 133 s., 40 zł

6672. UMIŃSKA Bożena, Razem, osobno, Warszawa 1986, 57 s., 15 zł

6673. UMIŃSKI Józef ks., Historia Kościoła. Tom I-II, Opole 1959, 672, 608 s., 30 zł

6674. UNDERWOOD Leon, Bronzes of West Africa, London 1949, 32 + 64 s., 30 zł

6675. UNDERWOOD Leon, Masks of West Africa, London 1964, 54 + 66 s., 33 zł

6676. UNIVERSITATES Studiorum saec. XVIII et XIX, Warszawa 1982, 206 s., 24 zł

6677. UNIWERSAŁY i rozporządzenia w sprawie chłopskiej z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r., Poznań 1946, 20 s., 12 zł

6678. UNIWERSYTET Warszawski 1945-1965. Materiały bibliograficzne, Warszawa 1974, 362, [4] s., 45 zł

6679. UNSER Programm in Wort und Bild. Das Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschland (beschlossen zu Heidelberg am 18 Sept. 1925, Berlin 1925?, 80 s., 24 zł

6680. URBAN , Jajakobyły. Spowiedź życia Jerzego Urbana. Spowiadali i zapisali Przemysław Ćwikliński, Piotr Gadzinowski, Warszawa 199?, 290 s., 15 zł

6681. URBAN Jerzy, Alfabet Urbana. Od UA do Z, Warszawa 1990, 208 s., 10 zł

6682. URBAN Wiliam, The Baltic Crusade, Chicago 1994, 366 s., 120 zł

6683. URBAN Wincenty ks., Katedra wrocławska, Wrocław 1951, 60 s., 12 zł

6684. URBAŃCZYK Stanisław, Próba "Słownika Staropolskiego", Kraków 1947, 48 s., 18 zł

6685. URBANEK Mariusz, Polska jest jak obwarzanek, Wrocław 1988, 132 s., 10 zł

6686. URBANIAK Józef, Konserwatyzm w poglądach społeczno-politycznych Henryka Rzewuskiego, Poznań 1979, 116 s., 40 zł

6687. URBANKOWSKI Bohdan, Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1988, 283 s., 15 zł

6688. URBANKOWSKI Bohdan, W cieniu, Warszawa 1973, 35 s., 24 zł

6689. URBAŃSKI Bolesław, Naprawa magnetofonów. Poradnik warsztatowy + Schematy, Warszawa 1986, 84 + schematy s., 20 zł

6690. URBAŃSKI Edmund Stephen, Hispanoameryka i jej cywilizacje. Hispanoamerykanie i Angloamerykanie, Warszawa 1981, 308 s., 24 zł

6691. URGACZ Tadeusz, Reny, Warszawa 1966, 102 s., 20 zł

6692. UROCZYSTOŚCI milenijne 1966 roku. Sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych, Warszawa 1996, 211 s., 40 zł

6693. URZĘDNICY małopolscy XII-XV wieku. Spisy, Wrocław 1990, 377 s., 32 zł

6694. URZĘDNICY Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, Wrocław 1990, 243 s., 50 zł

6695. URZĘDNICY województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1990, 276 s., 32 zł

6696. URZĘDNICY województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy. Ziemia halicka, lwowska, przemyska, sanocka, Wrocław 1987, 413 s., 50 zł

6697. URZĘDNICY województwa łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1993, 301 s., 30 zł

6698. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 19. Powiat buski województwo kieleckie, Warszawa 1966, 138 s., 12 zł

6699. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 20. Powiat iłżecki i powiat miejski Starachowice województwo kieleckie, Warszawa 1966, 54 s., 12 zł

6700. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 23. Powiat kielecki i powiaty miejskie Kielce i Skarźysko-Kamienna województwo kieleckie, Warszawa 1966, 135 s., 12 zł

6701. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 39. Powiat bełchatowski województwo łódzkie, Warszawa 1974, 44 s., 12 zł

6702. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 75. Powiat chodzieski województwo poznańskie, Warszawa 1967, 34 s., 12 zł

6703. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 93. Miasto Poznań i powiat poznański województwo poznańskie, Warszawa 1966, 61 s., 12 zł

6704. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 122. Powiat zamojski i powiat miejski Zamość województwo lubelskie, Warszawa 1967, 67 s., 12 zł

6705. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 165. Powiaty wysokomazowiecki, województwo białostockie., Warszawa 1974, 148 s., 12 zł

6706. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 175. Województwo bydgoskie powiat chełmiński, Warszawa 1971, 26 s., 12 zł

6707. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 177. Powiat golubsko-dobrzyński województwo bydgoskie, Warszawa 1972, 34 s., 12 zł

6708. URZYŃSKA Dorota, Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939-1945, Poznań 2000, 262 s., 20 zł

6709. URZĄDZANIE terenów zielonych, Warszawa 1953, 370 s., 40 zł

6710. USHERWOOD Peter, Układ nerwowy, Warszawa 1976, 186 s., 15 zł

6711. USOWICZ Aleksander, KŁÓSAK Kazimierz, Konstanty Michalski (1879-1947), Kraków 1949, 249 s., 24 zł

6712. USTAWA krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku, Olsztyn 2010, 96 s., 22 zł

6713. USTAWA o prawie autorskim z dnia 26 marca 1926 r., Łódź 1945, 24 s., 20 zł

6714. UTOPIŚCI XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole, Wrocław 1972, 388 s., 55 zł

6715. UZDROWISKO Gołdap. Sanatorium Kurort, Gołdap br, po 2000?, 18 s., 16 zł

6716. UZIEMBŁO Adam, Walka o Mazury, Olsztyn 1981, 107 s., 16 zł

6717. UŁASZYNÓWNA Zofja, O Salutaris. Religijne utwory i fragmenty, Kraków 1935, 248 s., 16 zł

6718. UŻYTEK ekologiczny Mała Biel Drogą Edukacji Ekologicznej. Ścieżka dydaktyczna. Przewodnik przyrodniczy, Szczytno 2009, 64 s., 20 zł

6719. VALENSIN Auguste, O mojej wierze, Warszawa 1979, 96 s., 15 zł

6720. VALLENTIN Antonina, Picasso, Warszawa 1959, 605 s., 15 zł

6721. VARILLON Francois, Zarys doktryny katolickiej, Warszawa 1972, 638 s., 15 zł

6722. VASARI , Miasto idealne kawalera Giorgio Vasariego obmyślone i narysowane w roku 1598, Warszawa 1962, 243 s., 100 zł

6723. VERBRAKEN Pierre Patrick, Narodziny i wzrost Kościoła. Od czasów apostolskich do VIII w., Katowice 1988, 212 s., 15 zł

6724. VERLAINE Paul, Poezje BP, Warszawa 1980, 192 s., 15 zł

6725. VETTER Klaus, Am Hofe Wilhelms von Oranien, Stuttgart 1991, 163 s., 36 zł

6726. VETULANI Adam, Poza płomieniami wojny. Internowani w Szwajcarii 1940-1945, Warszawa 1976, 346 s., 24 zł

6727. VETULANI Adam, ROMAN Stanisław, Średniowieczny ruski przekład statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, Wrocław 1950, 94 s., 40 zł

6728. VETYKLE. Olstyno rasytoju kurybos rinktine, Kłajpeda 2008, 229 s., 27 zł

6729. VEYNE Paul, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008, 904 s., 40 zł

6730. VICAIRE Marie-Humbert OP, Dominik i jego Bracia Kaznodzieje, Poznań 1985, 368 s., 20 zł

6731. VILNIUS - grafika - taryba, Vilnius 1968, 6, 82, 14 s., 30 zł

6732. VOGEL Barbara, Preussische Reformen 1807-1820, Koenigstein 1980, 331 s., 48 zł

6733. VOGELSGANG Ernst, Das Schutzenbuch der Schutzengilde Mohrungen 1826-1897, Hamburg 2004, 178 s., 40 zł

6734. VOGLER Paweł, Żółta taksówka. Wiersze i rysunki, Kraków 1986, 52 s., 16 zł

6735. VOGT Helmut, Das Bild des Kranken. Die Darstellung aeusserer veraenderungen durch innere Leiden und ihrer Heilmassnahmen von der Renaissance bis in unsere Zeit. Mit 500 Abbildungen im Text und 13 Farbigen tafeln, Muenchen 1969, 384 s., 66 zł

6736. VOISE Waldemar, Historia kopernikanizmu w dwunastu szkicach, Wrocław 1973, 166 s., 35 zł

6737. VOISE Waldemar, Mikołaj Kopernik. Dzieje jednego odkrycia, Toruń 1970, 76 s., 9 zł

6738. VOLUMINA Legum Tom X Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku, Poznań 1952, 443 s., 80 zł

6739. VOLUMINA Legum. (Tom V) Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia, Warszawa 1980, 463, XV s., 50 zł

6740. VOLUMINA Legum. (Tom VI) Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia, Warszawa 1980, 208, VII s., 50 zł

6741. VOLUMINA Legum. (Tom VII) Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia, Warszawa 1980, 403, XI s., 50 zł

6742. VOLUMINA Legum. (Tom VIII) Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia, Warszawa 1980, 590, XXXIV s., 50 zł

6743. VOLUMINA Legum. (Tom IX) Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia, Warszawa 1980, 503 s., 50 zł

6744. VON der FREIHEIT eines Chrristenmenschen. Kunstwerke und Dokumente aud dem Jahrhundert der Reformation. Katalog der Ausstellung Berlin 1967, Berlin 1967, 175 s., 40 zł

6745. VON STEIN zu Hardenberg: Dokumente aus dem Interimsministerium Altenstein / Dohna , Berlin 1986, XIV, 820 s., 100 zł

6746. VOREN Oernulv, MANKER Ernst, Lapończycy, Warszawa 1980, 204 s., 15 zł

6747. VORONOV N., RACHUK S., Soviet Glass, Leningrad 1973, 180 s., 32 zł

6748. W 400 lecie Vaniniego, Lublin 1985, 94 s., 25 zł

6749. W 50 rocznicę Konferencji Monachijskiej - niedocenionego ostrzeżenia dla narodów świata. Materiały z sesji naukowej Bęsia 21-22 września 1988, Olsztyn 1990, 159 s., 36 zł

6750. W CIENIU generała Józefa Bema. W 150 rocznicę śmierci, Wegorzewo 2000, 135 s., 40 zł

6751. W CZTERDZIESTYM nas Matko na Sybir zesłali. Polska a Rosja 1939-1942, London 1983, 508 s., 40 zł

6752. W DZIWNYM mieście. Scenariusz dla teatrów piosenek, Warszawa 1976, 23 s., 12 zł

6753. W KORONIE Mazurskiego Morza - smaki krajobrazu, Olsztyn 2012, 96 s., 45 zł

6754. W KRĘGU kultury litewskiej, Olsztyn 1991, 173 s., 27 zł

6755. W KRĘGU problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia poświęcone pamięci prof. Alberta Bartoszewicza w piątą rocznicę jego śmierci, Warszawa 2006, 220 s., 24 zł

6756. W KRĘGU wielkiej reformy. Sesja naukowa w Uniwersytecie Jagiellońskim w dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 24-26 października 1973, Warszawa 1977, 375 s., 30 zł

6757. W OAZIE i na stepie. Myśli muzułmańskiego Wschodu wybrali i przełożyli z oryginałów arabskich, perskich i tureckich Józef Bielawski teksty arabskie, Franciszek Machalski teksty perskie, Edward Tryjarski teksty tureckie, Warszawa 1958, 216 s., 20 zł

6758. W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku, Kraków 1984, 338 s., 24 zł

6759. W SETNĄ rocznicę Mickiewiczowską, Lublin 1956, 379 s., 20 zł

6760. W SŁUŻBIE Bogu bogatemu w miłosierdzie : w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii, Olsztyn 2007, 503, [1] s., 50 zł

6761. W TRZYDZIESTOLECIE śmierci Aleksandra Brucknera (Sesja rocznicowa w Auli Collegium Novum UJ w Krakowie, dnia 31 maja 1969 r.), Kraków 1971, 212 s., 30 zł

6762. WACHOWIAK Bogdan, Gospodarka folwarczna w domenach Księstwa Pomorskiego w XVI i na początku XVII wieku, Warszawa 2005, 235 s., 40 zł

6763. WACHOWIAK Bogdan, Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej połowie XIX wieku, Olsztyn 1998, 270 s., 20 zł

6764. WACHOWIAK Eugeniusz, Woda dla dropia, Bydgoszcz 1987, 58 s., 15 zł

6765. WACHOWIAK Stanisław, Czasy, które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890-1939, Warszawa 1983, 290 s., 20 zł

6766. WACHOWICZ Barbara, Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich, Warszawa 1995, 280 s., 18 zł

6767. WACHOWIEC Roman, Rozsypane czcionki, Olsztyn 2004, 334 s., 20 zł

6768. WACYK Antoni, Filozofia polska. Zadruga, Wrocław 1994, 38 s., 12 zł

6769. WADDELL Helena, Średniowiecze wagantów, Warszawa 1960, 453 s., 20 zł

6770. WAECHTER Barbara, SALEWSKI Dietrich, Nordost-Bibliothek Lüneburg. Band 3. Bestandskatalog der Druckschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen, Luneburg 1988, XV, 585, [1] [2] s., 160 zł

6771. WAGNER Arkadiusz, Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii, Olsztyn 2007, 381 s., 53 zł

6772. WAGNER Jan, Raport z ziem zachodnich, Warszawa , 199 s., 10 zł

6773. WAJDA Kazimierz, Klasa robotnicza Pomorza Wschodniego w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku, Warszawa 1981, 183 s., 40 zł

6774. WAJDA Kazimierz, Migracje ludności wiejskiej Pomorza wschodniego w latach 1850-1914, Wrocław 1969, 210 s., 50 zł

6775. WAKAR Andrzej, Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety, Olsztyn 1986, 312 s., 20 zł

6776. WAKAR Andrzej, Cztery wieki Węgorzewa, Olsztyn 1971, 127 s., 30 zł

6777. WAKAR Andrzej, Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893, Olsztyn 1982, 180, [2] s., 24 zł

6778. WAKAR Andrzej, Wędrując przez Kubę, Olsztyn 1976, 117 s., 16 zł

6779. WAKAR Andrzej, Wojciech Kętrzyński. Wielki syn ziemi mazurskiej, Olsztyn 1956, 48 s., 18 zł

6780. WAKAR Andrzej, WOLSKI Bolesław, Sześć wieków Olsztyna, Olsztyn 1956, 84 s., 20 zł

6781. WAKAR Andrzej, WRZESIŃSKI Wojciech, Gazeta Olsztyńska w latach 1886-1939, Olsztyn 1986, 520 s., 40 zł

6782. WAKAR Marcin, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" w latach 1956-1989, Olsztyn 2011, 266 s., 30 zł

6783. WAKAR Marcin, GACH Jarosław, Ło królu i szurku w czepku urodzonam, Olsztyn br., 20 s., 20 zł

6784. WALASZEK Bronisław, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym. Dokonanie i skutki, Warszawa 1966, 327 s., 30 zł

6785. WALASZEK Bronisław, Ustalenie ojcostwa małżeńskiego w polskim prawie rodzinnym, w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym, Kraków 1962, 265 s., 24 zł

6786. WALAWSKI Julian, Fizjologia patologiczna. Ogólna i szczegółowa, Warszawa 1960, 940 s., 39 zł

6787. WALCZAK Grzegorz, Autoportret z przeszłości, Warszawa 1989, 87 s., 15 zł

6788. WALCZAK Wojciech, Sudety środkowe i wschodnie. Ziemia Kłodzka i Sudety Wałbrzyskie. Przewodnik turystyczny, Warszawa 1962, 219 s., 12 zł

6789. WALCZAK Wojciech, Znaki topograficzne stosowane najczęściej na mapach polskich Wojskowego Instytutu Geograficznego oraz najważniejsze znaki na mpach byłych zaborów, Kraków 1946, 16 s., 36 zł

6790. WALCZY Zofia, Druki łużyckie i Łużyc dotyczące w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1971, 166 s., 21 zł

6791. WALDENBERG Marek, Kautsky, Warszawa 1976, 277 s., 18 zł

6792. WALDENBERG Marek, Wzlot i upadek Karola Kautsky'ego. Studium z historii myśli społecznej i politycznej. Tom I-II, Kraków 1972, 654, 682 s., 30 zł

6793. WALDORFF Jerzy, Opera Poznańska 1919-1969, Poznań 1970, 221 s., 20 zł

6794. WALEWANDER Edward, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Lublin 1994, 254 s., 20 zł

6795. WALEWANDER Edward ks., Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej, Warszawa 1989, 190 s., 30 zł

6796. WALEWSKA Marja z Przeździeckich, Polacy w Paryżu Florencji i Dreznie. Sylwetki i wspomnienia, Warszawa 1930, 295, (3) s., 48 zł

6797. WALICHNOWSKI Tadeusz, Izrael a RFN, Warszawa 1967, 224 s., 12 zł

6798. WALICKA Irena Michaela, Kościół i Klasztor Sakramentek w Warszawie. Pomnik zwycięstwa pod Wiedniem., Warszawa 1988, 152 + 255 ilustr. s., 48 zł

6799. WALICKI Andrzej, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1976, 318 s., 40 zł

6800. WALICKI Andrzej, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000, 157 s., 20 zł

6801. WALICKI Andrzej , Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji, Warszawa 1983, 374 s., 20 zł

6802. WALICKI Andrzej, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, 668 s., 32 zł

6803. WALICKI Michał, Obrazy bliskie i dalekie, Warszawa 1972, 296 s., 12 zł

6804. WALKER Jadwiga, Album soborowy, Poznań - Warszawa 1971, 214 s., 36 zł

6805. WALLIS Aleksander, Ameryka - Miasto, Warszawa 1987, 200 s., 20 zł

6806. WALTER-JANKE Zygmunt, Artyleria koronna w obronie niepodległości Polski 1792-1794, Lublin 1999, 308 s., 45 zł

6807. WALTHER Ingo F., METZGER Rainer, Marc Chagall 1887-1985. Malarstwo jako poezja, Poznań 2001?, 95 s., 24 zł

6808. WANATOWICZ Maria Wanda, Inteligencja na Śląsku w okresie międzywojennym, Katowice 1986, 148 s., 50 zł

6809. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Moi sąsiedzi, Olsztyn 2012, 182 s., 28 zł

6810. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Serwus chrabąszcze, Olsztyn 2014, 187 s., 25 zł

6811. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Świat drugiego podwórka, Olsztyn 2006, 127 s., 20 zł

6812. WAPIŃSKI , Polska i Polacy, Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, Gdańsk 2001, 566, [2] s., 40 zł

6813. WAPIŃSKI Roman, Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1930, Gdańsk 1962, 273 s., 48 zł

6814. WAPIŃSKI Roman, Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuchu II wojny światowej, Wrocław 1994, 420 s., 40 zł

6815. WAPIŃSKI Roman, Władysław Sikorski, Warszawa 1978, 350 s., 15 zł

6816. WAPIŃSKI Roman, Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989, 618 s., 45 zł

6817. WAPIŃSKI Roman, Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939, Warszawa 1983, 260 s., 36 zł

6818. WARKOCZEWSKI Stanisław, Położenie robotników rolnych w Wielkopolsce w latach 1929-1939, Warszawa 1965, 416 s., 28 zł

6819. Warmia i Mazury 2000-2005. Działalność Samorządu Województwa, Olsztyn 2006, 210 s., 24 zł

6820. WARMIA i Mazury od czasów Kopernika po dzień dzisiejszy. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1973, 64, 48 s., 20 zł

6821. WARMIA i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych. 15 lat przekształceń gospodarczych i społecznych 1990-2005, Olsztyn 2006, 179 s., 15 zł

6822. WARMIA i Mazury w oczach poetów 1940-1970, Olsztyn 1972, 231 s., 24 zł

6823. WARMIA i Mazury w Polsce Ludowej, Olsztyn 1985, 155 s., 27 zł

6824. WARMIA i Mazury. Atlas turystyczny, Bydgoszcz 2000, 91 s., 24 zł

6825. WARMIA i MAZURY. Kultura Społeczeństwo Region. Miesięcznik. Grudzień 2000. Nr 2/2, Olsztyn 2000, 48 s., 10 zł

6826. WARMIA. Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Kolejarzy polskich, Warszawa br, 2 s., 30 zł

6827. WARMIŃSKI Klub Katolików u progu Trzeciego Tysiąclecia. Materiały z sesji jubileuszowej odbytej w Olsztynie 14 listopada 1998 roku, Olsztyn 2000, 79 s., 25 zł

6828. WARMIŃSKIE pokolenia, Olsztyn 2007, 214 s., 55 zł

6829. WARMIŃSKO-Mazurski Biuletyn Konserwatorski Rocznik II 2000, Olsztyn 2000, 240 s., 40 zł

6830. WARMIŃSKO-Mazurski Biuletyn Konserwatorski Rocznik V 2003, Olsztyn 2003, 248 s., 40 zł

6831. WARMIŃSKO-mazurskie. Album, Bydgoszcz 2004, 100 s., 30 zł

6832. WARSCHAU, Hamburg 1970, 100 s., 24 zł

6833. WARSZAWA 1945-1966, Warszawa 1967, 238 s., 30 zł

6834. WARSZAWA II Rzeczypospolitej 1918-1939. Zeszyt 2, Warszawa 1970, 312 s., 36 zł

6835. WARSZAWA II Rzeczypospolitej 1918-1939. Zeszyt 3, Warszawa 1971, 451 s., 30 zł

6836. WARSZAWA lat wojny i okupacji. 1939-1944. Zeszyt drugi, Warszawa 1972, 367 s., 30 zł

6837. WARSZAWA Przewodnik, Warszawa 1966, 355, nlb. 24 s., 12 zł

6838. WARSZAWA w pamiętnikach I wojny światowej, Warszawa 1971, 593 s., 40 zł

6839. WARSZAWSKIE Zeszyty Ukrainoznawcze 2. Studia poslko-ukraińskie. Studia Ucrainica, Warszawa 1994, 240 s., 40 zł

6840. WASILEWSKA Bożena, Warmia i Mazury 1945-1995. Przewodnik bibliograficzny, Olsztyn 1996, 233 s., 18 zł

6841. WASILEWSKA Bożena, Warmia i Mazury. Poradnik bibliograficzny 1945-1984, Olsztyn 1985, 165 s., 18 zł

6842. WASILEWSKA Irena, Za winy niepopełnione, Rzym 1945, 95 s., 40 zł

6843. WASILEWSKI Aleksander, Polska Służba Konsularna 1918-1939 (akty prawne, organizacja, działalność), Toruń 2004, 248 s., 30 zł

6844. WASILEWSKI Eugeniusz, Bezpowrotne szlaki. Gawędy morskie, Poznań 1971, 211 s., 20 zł

6845. WASILEWSKI Leon, Zarys dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej w związku z historją socjalizmu polskiego w trzech zaborach i na emigracji, Warszawa 1925, 218, [6] s., 180 zł

6846. WASYLEWSKI Stanisław, Niezapisany stan służby, Warszawa 1937, 236 s., 27 zł

6847. WASYLEWSKI Stanisław, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008, 536, [4] s., 70 zł

6848. WASYLKOWSKI Janusz, Antologia piosenki lwowskiej ulicy, Wrocław 1988, 175 s., 12 zł

6849. WAWRZAK Jerzy, Linia, Warszawa 1971, 241 s., 40 zł

6850. WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA Dioniza, Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodowego, Warszawa 1977, 598 s., 15 zł

6851. WAWRZYNEK Wojciech, NIETYKSZA Zbigniew, 25 lat Teatru Lalek w Opolu (1937-1962), Opole 1962, 46 s., 10 zł

6852. WAWRZYNIAK , Broń Indonezji. Katalog ze zbiorów Andrzeja Wawrzyniaka, Kraków 1974, nlb. 64 s., 24 zł

6853. WAŁBRZYCH na dawnej widokówce ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, Wałbrzych 1996, 64 s., 29 zł

6854. WAŚKOWSKI Antoni, Znajomi z tamtych czasów (Literaci, malarze, aktorzy 1892-1939), Kraków 1956, 218 s., 21 zł

6855. WAŻNIEWSKI Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939-1945. Z dziejów walki podziemnej na ziemi michowsko-pińczowskiej, Warszawa 1969, 399 s., 24 zł

6856. WAŻYK Adam, Esej o wierszu, Warszawa 1964, 129 s., 15 zł

6857. WCZESNE średniowiecze od 400 do 1000 r., Warszawa 2003, 336 s., 15 zł

6858. WDOWIŃSKI Zdzisław, Wśród puszcz i jezior, Warszawa 1974, 28 +144 ilustr s., 15 zł

6859. WEBER Max, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, 296 s., 30 zł

6860. WĘCLEWICZ , Wystawa darów Brygitty i Wawrzyńca Węclewiczów, Warszawa 1981, 36, [16] s., 24 zł

6861. WĘCLEWICZ Wawrzyniec, Tyle śmierci ile dni. Wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengamme, Sztokholmu , Poznań 1985, 156 s., 12 zł

6862. WEGNER Jan, Nieborów, Warszawa 1954, 174 + 127 ilustr., 20 s., 12 zł

6863. WEGNER Max, Griechenland, Leipzig 1963, 143 s., 60 zł

6864. WĘGRZYNEK Hanna, "Czarna legenda" Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995, 210 s., 50 zł

6865. WEIL Simone, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, Warszawa 1986, 216 s., 27 zł

6866. WEIN Viola, Mezalians, Olsztyn 1996, 86 s., 15 zł

6867. WEINMANN Karol, Dzieje muzyki kościelnej, Ratyzbona (Regensburg) 1910?, 244 s., 48 zł

6868. WEISS , Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Sejny 2002, 165 s., 24 zł

6869. WEJMAN , Mieczysław Wejman, Warszawa 1965, 32 s., 25 zł

6870. WEJN Aleksander M., KAMIENIECKA Baerta J., Tajemnice pamięci, Warszawa 1976, 266 s., 15 zł

6871. WEJS-MILEWSKA Violetta, Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007, 764 s., 30 zł

6872. WELLEK Rene, WARREN Austin, Teoria literatury, Warszawa 1970, 435 s., 20 zł

6873. WELLS Herbert Georg, The Invisible Man, London 1962, 223 s., 12 zł

6874. WELLS Herbert George, Historia świata BN, Wrocław 1983, LXXV, 387 s., 12 zł

6875. WENCEL-KALEMBKOWA Urszula, Działalność gen. Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1848, Warszawa 1978, 155 s., 48 zł

6876. WENTA Jarosław, Kronika Piotra z Dusburga. Szkic źródłoznawczy, Toruń 2003, 142 s., 20 zł

6877. WENUS polska, Warszawa 1973, 114 s., 24 zł

6878. WERALSKI Marian, Polskie prawo finansowe, Warszawa 1978, 374 s., 12 zł

6879. WERGILIUSZ , Virgilis Aeneide (in Auswahl), Lipsk 18??, 195 s., 20 zł

6880. WERNER Andrzej, Polskie, arcypolskie, Warszawa 1987, 182 s., 20 zł

6881. WERNEROWA Anna, Rozpalony znak, Katowice 1989, 59 s., 15 zł

6882. WERNICHOWSKA Bogna, Los uśmiecha się każdego dnia czyli Kalendarz optymisty, Warszawa 1987, 143 s., 12 zł

6883. WEYSSENHOFF Teresa, Na początku drogi. Opowieść o Arnoldzie Janssenie, Warszawa 1983, 228 s., 15 zł

6884. WEZWANIE nr 15. Niezależne Pismo Literackie, Warszawa 1989, 140 s., 8 zł

6885. WĘŻYK Władysław, Kronika rodzinna, Warszawa 1987, 511 s., 20 zł

6886. WHARTON Wiliam, Ptasiek, Poznań 1994, 279 s., 10 zł

6887. WHITE Morton, THE Age of Analysis. The 20th Century Philosophers, New York 1964, 253 s., 12 zł

6888. WHITE Reginald James , The Age of George III, London 1968, 251 s., 20 zł

6889. WHITEHEAD Alfred N., Nauka i świat współczesny, Warszawa 1988, 223 s., 12 zł

6890. WHITMAN Walt, Pieśń o sobie. Song of Myself, Kraków 1982, 432 s., 50 zł

6891. WHY Should We Teach About the Holocaust?, Kraków 2004, 120 s., 20 zł

6892. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVII 1973 (komplet 7 numerów), Łódź 1973, 292 s., 15 zł

6893. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVII Nr 1-3, Łódź 1973, 72 s., 12 zł

6894. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVII Nr 4, Łódź 1973, 73-96 s., 12 zł

6895. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVIII Nr 1, Łódź 1974, 24 s., 12 zł

6896. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVIII Nr 2-3, Łódź 1974, 25-72 s., 12 zł

6897. WIADOMOŚCI Diecezjalne Łódzkie. Rok XLVIII Nr 5, Łódź 1974, 97-120 s., 12 zł

6898. WIADOMOŚCI Techniczne Uzbrojenia. Rok szósty. Zeszyt Nr. 25. Warszawa - lipiec 1934 r., Warszawa 1934, 244-380 s., 44 zł

6899. WIADOMOŚCI Techniczne Uzbrojenia. Rok siódmy. Zeszyt Nr. 30. Warszawa - październik 1935 r., Warszawa 1935, 405-548 s., 40 zł

6900. WICHURA-ZAJDEL Edward, Śląski medalier Jan Wysocki, Katowice 1961, 64 s., 14 zł

6901. WIDACKI Jan, Czego nie powiedział generał Kiszczak, Warszawa 1992, 224 s., 12 zł

6902. WIDACKI Jan, Kniaź Jarema, Katowice 1984, 303 s., 15 zł

6903. WIDUCH Henryk Justyn, Konstantynopol stolicą ekumenicznego patriarchatu 325-870, Katowice 1988, 120, [6] s., 20 zł

6904. WIĘCEK Adam, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1972, 402 s., 30 zł

6905. WIĘCEK Adam, Jan Jerzy Urbański. Studium o rzeźbie wrocławskiej pierwszej połowy XVIII stulecia., Wrocław 1963, 206 + 77 s., 45 zł

6906. WIĘCH Kazimierz, PPS w pierwszych latach parlamentaryzmu 1921-1923, Warszawa 1987, 493 s., 24 zł

6907. WIECH Stanisław, Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914. Zabudowa - rozwój - społeczeństwo, Kielce 1995, 239 s., 45 zł

6908. WIECHECKI Stefan, Zero do kółka. Zbiór felietonów sportowych i turystycznych, Warszawa 1956, 155 s., 12 zł

6909. WIĘCKOWSKA Helena , Katalog rękopisów Bibljoteki Narodowej III. Zbiory batignolskie i Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie 2300-2666. Oprac..., Warszawa 1933, 232 s., 36 zł

6910. WIECZOREK Milena, Zgaszony dom, Gdańsk 1983, 54 s., 15 zł

6911. WIECZOREK Tadeusz, Historia szkolnictwa rolniczego w Polsce, Warszawa 1983, 287 s., 30 zł

6912. WIECZORKIEWICZ Paweł Piotr , Historia wojen morskich. Tom I-II , Londyn 1995, 615, [24], 534, [12] s., 100 zł

6913. WIECZORKIEWICZ Paweł Piotr , Sprawa Tuchaczewskiego, Warszawa 1994, 263 s., 45 zł

6914. WIECZORKOWSKA Mo, Rozepnijcie mi oczy, chciałabym widzieć, Łódź 2002, 65, [2] s., 20 zł

6915. WIECZYSTY Marian, Tańczyć może każdy, Warszawa 1981, 316 s., 10 zł

6916. WIEDEŃ rakuski od Turków oblężony, których było 297,243, a od wojsk chrześcijańskich uwolniony w roku 1683 12 Septembra, Warszawa 1883, 104 s., 60 zł

6917. WIEK Oświecenia 1, Warszawa 1978, 373 s., 24 zł

6918. WIEK Oświecenia 6, Warszawa 1989, 201 s., 24 zł

6919. WIEK Oświecenia 7, Warszawa 1989, 216, (2) s., 24 zł

6920. WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki. Tom I. Wypisy Nr 1-142, Warszawa 1906, XVIII, 480 s., 90 zł

6921. WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki. Tom II. Wypisy Nr 143-273, Warszawa 1907, XI, 460 s., 90 zł

6922. WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki. Tom III. Wypisy Nr 274-462, Warszawa 1907, 526 s., 90 zł

6923. WIELCY Polacy, ich życie i dzieła w rzeźbie ludowej. Ogólnopolska wystawa pokonkursowa. Styczeń czerwiec 1975, Toruń 1975, 58 + 80 ilustr. (w tym kol.) s., 25 zł

6924. WIELECKI Henryk, SIERADZKI Rudolf, Wojsko Polskie 1921-1939. Odznaki pamiątkowe piechoty, Warszawa 1991, 159 s., 32 zł

6925. WIELECKI Henryk, SIERADZKI Rudolf, Wojsko Polskie 1921-1939. Organizacja i odznaki kawalerii, Warszawa 1992, 141 s., 48 zł

6926. WIELEK Jan, Strój Lachów Limanowskich, Warszawa-Wrocław 1988, 103 s., 24 zł

6927. WIELEWSKI Marceli, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1978, 140 s., 12 zł

6928. WIELICZKO Mieczysław, Olsztyn, Bielsko-Biała 2006, 48 s., 20 zł

6929. WIELICZKO Mieczysław, Olsztyn. Impresje Impressions Impressionen, Bielsko-Biała 2011, 112 s., 50 zł

6930. WIELICZKO Mieczysław, Walki w okolicach Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915 na łamach prasy polskiej, Przemyśl 1992, 53, [5] s., 20 zł

6931. WIELICZKO Mieczysław, WRÓBLEWSKA Kamila, Huits Siecles D Eglises Polonaises le cas du Ermland, Saint Cloud 1992, 120 s., 24 zł

6932. WIELIŃSKA-FOŁTA Iwona, Tradycyjnie, smacznie i zdrowo. Domowe wędliny, ryby i inne smakołyki, Olsztyn 2008, 72 s., 18 zł

6933. WIELKA Encyklopedia Prawa, Białystok-Warszawa 2000, 1303 s., 45 zł

6934. WIELKIE mowy historii. Tom I-IV, Warszawa 2006, 304, 336, 328, 408 s., 70 zł

6935. WIELKOPOLANIE XIX wieku. Tom II, Poznań 1969, 492, [1] s., 15 zł

6936. WIELKOPOLANIE XX wieku, Poznań 2001, 699 s., 48 zł

6937. WIELKOPOLSKI Słownik Biograficzny, Warszawa 1981, 890 s., 36 zł

6938. WIELKOPOLSKIE roty sądowe XIV-XV wieku. Tom II Roty Pyzdrskie, Warszawa 1960, 538 s., 50 zł

6939. WIELOKULTUROWY świat Siegfrieda Lenza. Studia, Białystok-Ełk 2014, 319 s., 45 zł

6940. WIELOWIEYSKA Helena, Wiosna w Gorzowie, Warszawa 1952, 91 s., 10 zł

6941. WIEN. Eine Auswahl von Stadtbildern. Vienne instantanee. Vienna trough a camera, Wien 19?? (początek XX wieku), 208 s., 120 zł

6942. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie Organ Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok szesnasty (ogólnego zbioru roczników PTT tom 54), Kraków 1938, XII, 243 s., 75 zł

6943. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Rok dwudziesty piąty, Kraków 1956, 312 s., 40 zł

6944. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Rok pięćdziesiąty siódmy 1988-1991 (Ogólnego zbioru , Wrocław - Kraków 1993, 466 s., 21 zł

6945. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Rok pięćdziesiąty ósmy 1992 (Ogólnego zbioru , Kraków 1993, 270 s., 15 zł

6946. WIERCIŃSKA Alina, Zmienność szkieletu kończyn ludności Wiślicy w ciągu ostatniego tysiąclecia, Warszawa(?) 1970, 201-220 s., 20 zł

6947. WIERCIŃSKA Janina, LICZBIŃSKA Maria, Polska bibliografia sztuki 1801-1944. Tom III Rzeźba. Oprac.... i Hanna Faryna-Paszkiewicz, Warszawa 1986, 464 s., 45 zł

6948. WIERIESAJEW Wikientij, Puszkin żywy. Wybór autentycznych relacji, Kraków 1978, 410 s., 25 zł

6949. WIERSZYŁOWSKI Jan, Psychologia muzyki, Warszawa 1979, 381 s., 24 zł

6950. WIERZBICKA Anna, WIERZBICKI Piotr, Praktyka stylistyczna, Warszawa 1968, 244 s., 12 zł

6951. WIERZBICKA Bożena, Franciszek Ksawery Martynowski 1848-1896. Polihistor, teoretyk restauracji zabytków, krytyk sztuki, Warszawa 1998, 178 s., 10 zł

6952. WIERZBICKI Andrzej, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2010, 324 s., 32 zł

6953. WIERZBICKI Piotr, Bitwa o Wałęsę, Warszawa 1990, 60 s., 10 zł

6954. WIERZBICKI Piotr, Upiorki, Warszawa 1995, 109 s., 12 zł

6955. WIERZCHOSŁAWSKI Antoni, Historia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Pierwsze dziesięciolecie 1992-2002, Kraków 2006, 230 s., 24 zł

6956. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Ignacy Łyskowski 1820-1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu. , Toruń 2000, 208, [1] s., 20 zł

6957. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Orzeł Czarny i Orzeł Biały. Problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX stulecia, Olsztyn 2011, 227 s., 39 zł

6958. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wrocław 1980, 255 s., 24 zł

6959. WIERZYŃSKI Kazimierz, Wiersze wybrane BP, Warszawa 1974, 255 s., 12 zł

6960. WIERZYŃSKI Kazimierz, Życie Chopina, Warszawa 1999, 397 s., 24 zł

6961. WIĘŹ nr 5 (463). Maj 1997, Warszawa 1997, 224 s., 10 zł

6962. WIJACZKA Jan, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę "w Prusiech", Olsztyn 2010, 336 s., 50 zł

6963. WIKARJAK Jan, Pochodzenie Herodota w świetle greckich przydomków odmiejscowych, Poznań 1952, 47 s., 24 zł

6964. WIKARJAK Jan, Poetae Latini. Wybór tekstów poetyckich do nauki języka i literatury łacińskiej, Warszawa 1981, 297 s., 12 zł

6965. WILCZYŃSKI Kwiryn, Samochód na codzień, Warszawa 1962, 168 s., 15 zł

6966. WILCZYŃSKI Włodzimierz, Świat przedstawiony w dziełach wschodniej Słowiańszczyzny, Zielona Góra 1994, 368 s., 36 zł

6967. WILDIERS Norbert Max, Ku chrześcijańskiemu neohumanizmowi, Warszawa 1967, 162 s., 12 zł

6968. WILDIERS Norbert Max, Obraz świata a teologia, Warszawa 1985, 251 s., 15 zł

6969. WILENGOWSKA Joanna, Japońska wioska, Olsztyn br., 72 s., 10 zł

6970. WILEŃSKI przekaz. 1994 nr 26, Gdańsk 1994, 48 s., 12 zł

6971. WILEŃSKIE korzenie. Wspomnienia, relacje, dokumenty, Olsztyn 2012, 400, [8] s., 45 zł

6972. WILGATOWIE K.T., GAWARECKI Henryk, Województwo Lubelskie. Przewodnik, Warszawa 1957, 379 s., 15 zł

6973. WILK Henryk, Białystok - miasto L. Zamenhofa : z teki Henryka Wilka = Bjalistoko - la urbo de Zamenhof : en la desegnajoj de Henryk Wilk , Białystok 1988, 20 tabl. s., 90 zł

6974. WILK Mariusz, Wołoka, Kraków 2011, 253 s., 24 zł

6975. WILKOMSKA-CHOMIŃSKA Krystyna, Twórczość Mikołaja z Krakowa, Kraków 1967, 219, 16 s., 40 zł

6976. WILKOŃ , Wesele ptasząt. Piosenka mazurska, Olsztyn 2013, 48 s., 24 zł

6977. WILKOŃSKA Paulina, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Warszawa 1959, 593, ilustr. poza tekstem s., 32 zł

6978. WILLENBERG Samuel, Bunt w Treblince, Warszawa 1981, 124 s., 24 zł

6979. WILMAŃSKI Jerzy, We mgle, we mgle..., Łódź 1984, 58 s., 15 zł

6980. WILNO jako ognisko oświaty w latach próby. Świadectwa o szkole lat 1939-1945, Białystok 1991, 427 s., 20 zł

6981. WILNO-Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej, Olsztyn 1992, 116 s., 30 zł

6982. WILOCH Tadeusz J., Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej, Warszawa 1970, 235 s., 15 zł

6983. WILSON Ian, Całun turyński, Warszawa 1985, 366 s., 8 zł

6984. WILSON Jr. E. Bright, Wstęp do badań naukowych, Warszawa 1964, 561 s., 20 zł

6985. WIMMER Jan, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, 616 s., 24 zł

6986. WINCZAKIEWICZ Jan, Izrael w peozji polskiej. Antologia, Paryż 1958, 354 s., 120 zł

6987. WINKLOWA Barbara, Nad Wisłą i nad Sekwaną. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1998, 234 s., 20 zł

6988. WINKOWSKI Józef ks., Przełom wewnętrzny. Cykl egzort rekolekcyjnych, Kraków 1946, 59 s., 18 zł

6989. WINNICKA Halina, Jarosław Dąbrowski, Warszawa 1963, 44 s., 8 zł

6990. WINNICKA Halina, Romuald Traugutt, Warszawa 1964, 40 s., 8 zł

6991. WINNICKA Halina, Stanisław Staszic, Warszawa 1965, 47 s., 8 zł

6992. WIPSZYCKA Ewa, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Tom I-II. Pod red..., Warszawa 1985-1986, 372, 429 s., 25 zł

6993. WIRPSZA Witold, Polaku, kim jesteś?, Warszawa 1978, 125 s., 40 zł

6994. WIRTH Andrzej, Teatr, jaki mógłby być, Warszawa 1964, 300 s., 24 zł

6995. WISEMAN Nicholas, Papież, jego powaga i władza w Kościele Katolickim. Konferencya wygłoszona roku 1836 w Londynie przez biskupa Wisemana, późniejszego Kardynała Arcybiskupa Westminsterskiego, Lublin 1910, 46 s., 36 zł

6996. WISNER Henryk, Kircholm 1605, Warszawa 1987, 150 s., 16 zł

6997. WISNER Henryk, Litwa i Litwini. Szkice z dziejów państwa i narodu, Olsztyn 1991, 229 s., 21 zł

6998. WISNER Henryk, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI-XVII wieku, Warszawa 1978, 284 s., 24 zł

6999. WISZKA Emilian, Systemy polityczne Ukrainy, Toruń 2007, 190 s., 20 zł

7000. WITCZAK Tadeusz, Studia nad twórczością Mikołaja Reja, Warszawa-Poznań 1975, 310 s., 36 zł

7001. WITCZAK Tadeusz, Teatr i dramat staropolski w Gdańsku. (Przegląd historyczno-materiałowy), Gdańsk 1959, 167 s., 24 zł

7002. WITCZAK-KUFEL Anna, Cyna. Katalog zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2010, 207, [4] s., 40 zł

7003. WITKACY , Poza rzeczy-wistością. Stanisława Ignacego Witkiewicza wiersze i rysunki. Tytuł okładki Witkacy, Wiersze i rysunki, Kraków 1984, 154 s., 30 zł

7004. WITKIEWICZ , Stanisław Ignacy Witkiewicz Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa pod redakcją Tadeusza Kotarbińskiego i Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego, Warszawa 1957, 407 s., 70 zł

7005. WITKIEWICZ Stanisław, Listy do syna, Warszawa 1969, 835 s., 40 zł

7006. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, 622 upadki Bunga czyli demoniczna kobieta, Warszawa 1978, 546 s., 10 zł

7007. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, Asymetryczna dama. Eugenia Wyszomirska-Kuźnicka. Tekst Maria Krysiak, Łódź 1991, 59 + 27 ilustr. s., 24 zł

7008. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, Warszawa 1976, 727 s., 45 zł

7009. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, Narkotyki - niemyte dusze, Warszawa 1979, 382 s., 24 zł

7010. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, O idealizmie i realizmie. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia i inne prace filozoficzne. Zebrał, oprac. i przepisami opatrzył Bohdan Michalski, Warszawa 1977, 573 s., 44 zł

7011. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, Pisma filozoficzne i estetyczne. Zagadnienie psychofizyczne, Warszawa 1978, 462 s., 60 zł

7012. WITKOWSKA Alina, Towiańczycy, Warszawa 1989, 251 s., 20 zł

7013. WITKOWSKI Igor, Lekkie i średnie opancerzone wozy bojowe. Tom II, Warszawa 1993, 303 s., 20 zł

7014. WITKOWSKI Leon, Poeci nowołacińscy Torunia, Toruń 1956, 44 s., 20 zł

7015. WITKOWSKI Michał, Świat teatralny młodego Mickiewicza, Warszawa 1971, 349 s., 25 zł

7016. WITKOWSKI Wiesław, Fonetyka leksykonu Pamby Beryndy, Kraków 1964, 53 s., 24 zł

7017. WITKOWSKI Wojciech, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, 470 s., 32 zł

7018. WITTLIN Tadeusz, Pieśniarka Warszawy. Hanka Ordonówna i jej świat, Warszawa 1990, 245 s., 24 zł

7019. WITUCH Tomasz, Garibaldi, Wrocław 1983, 290 s., 12 zł

7020. WITUSIK Adam Andrzej, Młodość Tomasza Zamoyskiego, Lublin 1977, 267 s., 24 zł

7021. WITUSIK Adam Andrzej, O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej, Lublin 1978, 275 s., 24 zł

7022. WITUSIK Adam Andrzej, Z raptularza historyka, Lublin 1982, 357 s., 15 zł

7023. WITWICKA Katarzyna, Węzełek z wiatru, Warszawa 1982, 225 s., 15 zł

7024. WITWICKI Władysław, Pogadanki obyczajowe, Warszawa 1962, 159 s., 12 zł

7025. WITWICKI Władysław, Wiadomości o stylach, Lwów 1934, 22,5 cm s., 60 zł

7026. WITZ Ignacy, Oko i dłoń malarza, Warszawa 1969, 350 s., 12 zł

7027. WITZ Ignacy, Portret w malarstwie, Warszawa 1970, 184 s., 12 zł

7028. WITZ Vitus B., Krajobraz w malarstwie, Warszawa 1970, 224 s., 12 zł

7029. WIZERUNEK Polaka w malarstwie współczesnym., Bydgoszcz 1968, 72 s., 36 zł

7030. WIZYTACJA biskupstwa sambijskiego z 1570 roku, Toruń 2005, 144 s., 20 zł

7031. WIŚNIEWSKA Halina, Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza, Lublin 1985, 340 s., 18 zł

7032. WIŚNIEWSKA Hanna Jolanta, Za rękę z Kalliope. Wybór wierszy z lat 1997-2013, Działdowo 2014, 103 s., 15 zł

7033. WIŚNIEWSKI Jan ks., Dzieje diecezji pomezańskiej (do 1360 r.), Elbląg 1993, 87 s., 27 zł

7034. WIŚNIEWSKI Jan ks., Parafia i sanktuarium maryjne w Piasecznie w okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.), Gniew 2008, 192 s., 40 zł

7035. WIŚNIEWSKI Jan ks., Pomezańskie bractwa religijne (do 1821 r.), Olsztyn 2007, 213 s., 45 zł

7036. WIŚNIEWSKI Jan ks., Średniowieczne synody pomezańskie. Dekanat sztumski (1601-1821), Elbląg 1998, 144, [5] s., 35 zł

7037. WIŚNIEWSKI Paweł, Rzeczy na ziemi i niebie, Warszawa 1991, 28 s., 15 zł

7038. WIŚNIOWSKI Tadeusz dr, Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic, Lwów 1900, V, (1), 61 s., 64 zł

7039. WNĘTRZE świata. Antologia poetycka Kręgu Orientacji 1960-1970, Warszawa 1972, 204 s., 24 zł

7040. WNUK Włodzimierz, Ku Tatrom, Warszawa 1970, 221 s., 16 zł

7041. WNUK Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1958, 257 s., 12 zł

7042. WOBEC faszyzmu, Warszawa 1987, 392 s., 16 zł

7043. WÓDZ Słońca. Autobiografia D.C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi, Warszawa 1964, 454, kart ilustr. 30 s., 18 zł

7044. WODZICKI Roman, Wspomnienia 1928-1939. Gdańsk Warszawa Berlin 1928-1939, Warszawa 1972, 696 s., 15 zł

7045. WODZIŃSKI Cezary, Między anegdotą a doświadczeniem. Rozmowy w Ubliku z udziałem Piotra Augustyniaka, Justyny Góreckiej, Kuby Mikurdy, Marcian Richtera, Gdańsk 2007, 252 s., 24 zł

7046. WOJACZEK Rafał, Na nucie najwyższej, Warszawa 1992, 173 s., 12 zł

7047. WOJAKOWSKI Józef, Straż Praw, Warszawa 1982, 298 s., 70 zł

7048. WÓJCICKA Janina, Z dna ciemności, Warszawa 1946, 86 s., 45 zł

7049. WOJCIECHOWSCY Maria i Zygmunt, Polska Piastów i Jagiellonów, Poznań 1946, 479 s., 30 zł

7050. WOJCIECHOWSKI Aleksander, O sztuce użytkowej i użytecznej. Zbiór studiów i krytyk z zakresu współpracy plastyki polskiej z rzemiosłem, przemysłem i architekturą w latach 1944-1954, Warszawa 1955, 178, tabl s., 45 zł

7051. WOJCIECHOWSKI Andrzej, A jeśli zgodzisz się być moją Ojczyzną, Olsztyn 2002, 37 s., 15 zł

7052. WOJCIECHOWSKI Andrzej, A jeśli zgodzisz się być moją Ojczyzną, Olsztyn 2002, 37 s., 20 zł

7053. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Dziennik zajęć, Olsztyn 1985, 83 s., 15 zł

7054. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Polskie malarstwo współczesne. Kierunki Programy Dzieła, Warszawa 1977, 180 s., 30 zł

7055. WOJCIECHOWSKI Konstanty, Dzieje literatury polskiej. Z przedmową Ignacego Chrzanowskiego., Poznań 1947, 296 s., 24 zł

7056. WOJCIECHOWSKI Mieczysław, Powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Warszawa-Poznań-Toruń 1981, 231 s., 24 zł

7057. Wojciechowski Sławomir, Zapomniane pokolenie. Polonia Bydgoszcz 1920-1949, Bydgoszcz 2011, 720 s., 40 zł

7058. WOJCIECHOWSKI Tadeuz St. ks., Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii, Kraków 1985, 128 s., 20 zł

7059. WOJCIECHOWSKI Zygmunt, Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1948, 405, [1] s., 25 zł

7060. WOJCIECHOWSKI Zygmunt, Studia historyczne, Warszawa 1955, 475 s., 30 zł

7061. WÓJCIK Barabra s., Charyzmat i łaska w życiu, dziele i pismach bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Olsztyn 2008, 175 s., 27 zł

7062. WÓJCIK Bolesław, Prawda o Katyniu, Warszawa 1952, 188, [1] s., 30 zł

7063. WÓJCIK Przemysław, Z rodowodu socjalistycznej polityki społecznej. Koncepcje i poglądy Stanisława Rychlińskiego, Warszawa 1976, 234 s., 24 zł

7064. WÓJCIK Włodzimierz, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1987, 263 s., 20 zł

7065. WÓJCIK Zbigniew, Dzieje Rosji 1533-1801, Warszawa 1971, 395 s., 20 zł

7066. WÓJCIK Zbigniew, Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674-1679. Studium z dziejów polskiej polityki zagranicznej, Wrocław 1976, 249 s., 50 zł

7067. WÓJCIK-GÓRALSKA Danuta, Król niemalowany, Warszawa 1983, 270 s., 10 zł

7068. WÓJCIKIEWICZ Michał, Spóźniony inicjał, Warszawa 1986, 112 s., 15 zł

7069. WOJEŃSKI Jan, Technika liternictwa. Teoria, ćwiczenia, technika, wzory, Warszawa 1953, 281 s., 30 zł

7070. WOJEŃSKI Jan, WOJEŃSKA Wanda, Odnawianie mieszkań i mebli, Warszawa 1972, 186 s., 15 zł

7071. WOJEWÓDZKI Michał, W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944. Wspomnienia, Warszawa 1978, 438 s., 15 zł

7072. WOJEWÓDZKIE dożynki Warmia i Mazury 1973, Olsztyn 1973, 56 s., 15 zł

7073. WOJEWÓDZTWO olsztyńskie. Informator turystyczny, Warszawa 1960, 112, [6] s., 20 zł

7074. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Monografia ekonomiczno-społeczna 1945-1969, Wrocław 1974, 640 s., 36 zł

7075. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Monografia społeczno-ekonomiczna 1970-1974, Wrocław 1978, 324 s., 21 zł

7076. WOJEWÓDZTWO warmińsko-mazurskie 2003/2004, Olsztyn 2003, 136 s., 28 zł

7077. WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie. Katalog inwestycyjny, Olsztyn 2005, 128 s., 12 zł

7078. WOJEWÓDZTWO Warmińsko-mazurskie. Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, Bydgoszcz 2009, 100 s., 35 zł

7079. WOJNA obronna Polski w 1939 r. Materiały do bibliografii, Warszawa 1969, 176 s., 25 zł

7080. WOJNAR Irena, Bergson, Warszawa 1985, 340 s., 12 zł

7081. WOJNAR Irena, Łunaczarski, Warszawa 1980, 243 s., 10 zł

7082. WOJNOWSKI Edmund, Człowiek przetrzymał, Gdańsk 1985, 175, [12] s., 10 zł

7083. WOJNOWSKI Edmund, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, 250 s., 24 zł

7084. WOJNY północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, Toruń 2007, 306 s., 32 zł

7085. WOJSZNIS Justyn, Polacy na szczytach świata. Wybór tekstów uczestników siedmiu wypraw alpinistycznych w latach 1933-1939 (Andy, Spitsbergen, Atlas, Kaukaz, Andy, Ruwenzori, Himalaje), Warszawa 1966, 550 s., 24 zł

7086. WOJTAS Andrzej, Działalność polityczna ludowców w okresie II wojny światowej. Część i, Warszawa 1979, 302 s., 20 zł

7087. WOJTAS Andrzej, Kryzys programu i polityki ROCHA i powstanie SL Wola Ludu, Warszawa 1976, 178 s., 15 zł

7088. WOJTASIK Janusz, Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907. Koncepcje i próby ich realizacji, Warszawa 1987, 298 s., 30 zł

7089. WOJTASIK Mieczysław, Jeśli pytasz naprawdę, Gdańsk 1985, 79 s., 15 zł

7090. WOJTASIK Tadeusz Antoni, Rzeźba (Skulptur), Toruń 2004, 139 s., 30 zł

7091. WOJTKOWIAK Stanisław, Lancet i karabin. Dzieje szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, Warszawa 1973, 374 s., 16 zł

7092. WOJTKOWIAK Zbysław, Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI wieku, Poznań 1980, 141 s., 40 zł

7093. WOJTKOWSKI Andrzej, Procesy polsko-krzyżackie przed procesem z lat 1320-1321, Olsztyn 1972, 101 s., 25 zł

7094. WOJTKOWSKI Jan Maciej ks., DREJ Szymon, Pomniki Historii na Warmii i Mazurach, Olsztyn-Grunwald 2014, 80 s., 27 zł

7095. WÓJTOWICZ Janusz, Miasto europejskie w epoce Oświecenia i rewolucji francuskiej, Warszawa 1972, 427 s., 40 zł

7096. WOJTOWICZ Jerzy, Narastanie kapitalizmu w rolnictwie Ziemi Chełmińskiej (Majorat ostromecki w latach 1771-1880), Toruń 1962, 247 s., 25 zł

7097. WÓJTOWICZ Kazimierz, Ramotki, Wrocław 1989, 147 s., 15 zł

7098. WOJTULEWICZ Henryk, Monety i medale polskie. Informator do wystawy, Lublin 1975, 58 s., 12 zł

7099. WOJTYNA Andrzej, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Warszawa 2000, 313 s., 15 zł

7100. WOJTYSKA Henryk Damian O. CP, Miłościwe lata. Dzieje Wielkich Jubileuszy Chrześcijaństwa (z udziałem Polaków), Olsztyn 2000, 139 s., 27 zł

7101. WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA Maria, Prasłowiańskie abstractum. Słowotwórstwo. Semantyka. I. Formacje tematyczne, Warszawa 1992, 185 s., 15 zł

7102. WOKÓŁ Doświadczyńskiego. Antologia romansu i powieści, Warszawa 1969, 581 s., 25 zł

7103. WOKÓŁ Rewolucji Rosyjskiej, Warszawa 1980, 44 s., 20 zł

7104. WOLEŃSKI Jan, Kotarbiński, Warszawa 1990, 256 s., 15 zł

7105. WOLFARTH Włodzimierz, Ascripticii w Polsce, Wrocław 1959, 256 s., 21 zł

7106. WOLICA Andrzej, Wiersze wybrane, Warszawa 1961, 156 s., 20 zł

7107. WOLIKOWSKA Halina, U progu wolności. Z dziejów powstania Lubelskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, Warszawa 1955, 153 s., 18 zł

7108. WOLIŃSKI Janusz, Epilog elekcji 1674 r., Kraków 1952, 53 s., 32 zł

7109. WOLIŃSKI Janusz, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983, 234 s., 20 zł

7110. WOLIŃSKI Janusz, Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego, Warszawa 1960, 204 s., 30 zł

7111. WOLIŃSKI Janusz, Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego, Warszawa 1960, 204 s., 50 zł

7112. WOLMAN-SIERACZKOWA Mirjam, SIERACZEK Dawid, HEBRAJSKO-polski i Polsko-hebrajski słownik kieszonkowy, Tel Aviv br. (1958?), 329, 157, [13] s., 30 zł

7113. WOLNIAK Henryk, Żywiec, Wrocław 1977, 33 s., 15 zł

7114. WOLNIEWICZ Janusz, Kolorowy pasat czyli peregrynacje z wyspy na wyspę na morzach południowych, Warszawa 1977, 304 s., 10 zł

7115. WOLNIEWICZ Janusz, Kursem Srebrnych Flot, Gdynia 1966, 217 s., 10 zł

7116. WOLNOŚĆ. Antologia walczącej poezji i prozy węgierskiej, Warszawa 1953, 448 s., 20 zł

7117. WOLNY Antoni, Okinawa 1945, Warszawa 1983, 222 s., 10 zł

7118. WOLNY Kazimierz, Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945), Kielce 1995, 282 s., 40 zł

7119. WOLNY Miron, Hannibal w Italii (218-217 p.n.e). Studia nad uwarunkowaniami początkowych sukcesów kartagińskich, Olsztyn 2007, 321 s., 27 zł

7120. WOLSKA Barbara, Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Łódź 1995, 61 s., 30 zł

7121. WOLSKA Halina, Katalog czasopism lubelskich. , Lublin 1974, 145 s., 24 zł

7122. WOLSKI Jacek, Jacek Wolski. Projekty 1969-1974. Architektura i rzeźba, Olsztyn 1974, 16 s., 15 zł

7123. WOLTER , Listy o Anglikach albo Listy filozoficzne, Warszawa 1952, 197 s., 16 zł

7124. WOLTER , Syn marnotrawny, Wrocław 1951, LXVIII, 96 s., 16 zł

7125. WOLTER (François-Marie Arouet), Pogawędki i dialogi filozoficzne, Warszawa 1954, 203 s., 20 zł

7126. WOODWARD Wiliam Harrison, A Short History of The Expansion of The British Empire 1500-1923, Cambrigde 1924, 363 s., 30 zł

7127. WOOLLEY Leonard, W poszukiwaniu przeszłości, Warszawa 1964, 127 s., 15 zł

7128. WORONCZAK Jerzy, Bogurodzica, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, 418 s., 80 zł

7129. WORONIECKI Jacek O. O.P., Około kultu mowy ojczystej, Lwów-Warszawa 1925, 113 s., 25 zł

7130. WORTERBUCH zur deutschen Militargeschichte. Band I-II, Berlin 1985, 1119 (paginacja ciągła) s., 40 zł

7131. WÓYCICKI Kazimierz, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Warszawa 1960, 279 s., 24 zł

7132. WOYSZWIŁŁO Julian, Józef Piłsudski. Życie, idee i czyny 1867-1935, Warszawa 1990, 190 s., 20 zł

7133. WOŁKOWICZER I., Początki socjalistycznego ruchu robotniczego w Królestwie Polskim lata 1876-1879. Przyczynek do badań historycznych, Warszawa 1952, 174 s., 25 zł

7134. WOŁODŹKO Elżbieta, Edukacja elementarna. Konteksty - Szanse - Perspektywy. Pod redakcją..., Olsztyn 2004, 304 s., 15 zł

7135. WOŁOS Aleksander, Głowy i główki, Olsztyn 2004, 80 s., 30 zł

7136. WOŁOS Aleksander, Pastelowy humor, Olsztyn 2002, 64 s., 38 zł

7137. WOŁOSZAŃSKI Bogusław, Tajna wojna Stalina, Warszawa 1999, 362 s., 36 zł

7138. WOŁOSZAŃSKI Bogusław, Ten okrutny wiek, Warszawa 1995, 384 s., 20 zł

7139. WOŁOSZYŃSKI Ryszard W., Pokolenia oświeconych, Szkice z dziejów kultury polskiej XVIII w., Warszawa 1967, 204 s., 24 zł

7140. WOŁOSZYŃSKI Ryszard W., Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801-1830, Warszawa 1974, 491 s., 30 zł

7141. WOŁYŃSKI Olgierd, Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz, Londyn 1988, 68 s., 20 zł

7142. WOŚ Jan Władysław, Le origini della Diocesi di Varsavia, Firenze 1983, 34 s., 15 zł

7143. WOŹNIAK Zenon, Osada grupy tynieckiej w Podłężu woj. krakowskie, Wrocław 1990, 165 s., 36 zł

7144. WOŹNICZKA Jarosław, W płynie, Wrocław 2002, 56 s., 15 zł

7145. WOŹNICZKA-PARUZEL Bronisława, Dzieje ojczyste dla ludu doby romantyzmu, Wrocław 1990, 210 s., 10 zł

7146. WPROWADZENIE do zagadnień teologicznych. Teologia moralna. Praca zbiorowa, Poznań 1967, 1210 s., 39 zł

7147. WRABEC Jan, Legnickie Pole, Wrocław 1991, 115 s., 15 zł

7148. WRÓBEL Zdzisław, Erotyzm w literaturze dawnych wieków, Łódź 1986, 164 s., 10 zł

7149. WRÓBLEWSCY Agnieszka i Krzysztof, Dyplom w herbie, Warszawa 1972, 141 s., 20 zł

7150. WRÓBLEWSKA Kamila, Sztuka średniowieczna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog wystawy. Katalog zbiorów, Olsztyn 1979, 135 s., 24 zł

7151. WRÓBLEWSKA Teresa, Geschichte der Bildungs- und Erziehungsarbeit der polnischen gesellschaftlichen Organisationen in Pommern in der Jahren 1871-1914, Hannover 1980, 185 s., 36 zł

7152. WRÓBLEWSKA Teresa, Polskie organizacje na Pomorzu Gdańskim w latach 1871-1914. Działalność w służbie oświaty, wychowania i kultury, Warszawa 1989, 223 s., 30 zł

7153. WRÓBLEWSKI , Andrzej Wróblewski Warszawa 1978, Warszawa 1978, 80 s., 24 zł

7154. WRÓBLEWSKI Bartosz, Legion Arabski (1920-1957), Toruń 2009, 163 s., 20 zł

7155. WRÓBLEWSKI Jan, Armia "Prusy" 1939, Warszawa 1986, 303 s., 24 zł

7156. WRÓBLEWSKI Jan, Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, 447 s., 180 zł

7157. WRÓBLEWSKI Jan, Polskich broniły progów, Wrocław 1981, 247 s., 40 zł

7158. WRÓBLEWSKI Jan, Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie 1939, Warszawa 1989, 243 s., 20 zł

7159. WRÓBLEWSKI Romuald, Znajomość Ameryki w Polsce okresu odrodzenia, Warszawa 1977, 158 s., 42 zł

7160. WRÓBLEWSKI Wiesław, Moskwa 1941, Warszawa 1987, 176 s., 10 zł

7161. WROCZYŃSKI Stefan, Wspomnienia o Stefanie Jaraczu., Warszawa 1950, 164 s., 18 zł

7162. WROCŁAW, Warszawa 1953, 132 s., 20 zł

7163. WROCŁAWSKI Bohdan, Dworzec podmiejski, Olsztyn 1983, 59 s., 12 zł

7164. WROCŁAWSKI Bohdan, Podróże w nieobecność, Łódź 1988, 74 s., 15 zł

7165. WROŃSKI Michał, Jaśnie pan. Wyspa., Warszawa 1989, 30 s., 12 zł

7166. WROŃSKI Michał, Ostatnia bezludna wyspa. Komedia, Warszawa 1988, 29, [1] s., 12 zł

7167. WRZESIŃSKA Marta, Ziemia pachnąca chlebem. Wieczór estradowy z okazji dożynek, Warszawa 1976, 30 s., 12 zł

7168. WRZESIŃSKI Wojciech, Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku, Toruń 2011, 713 s., 25 zł

7169. WRZESIŃSKI Wojciech, Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojennych, Katowice 1971, 72 + 271 ilustr. s., 25 zł

7170. WRZESIŃSKI Wojciech, Polska - Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010, 474 s., 53 zł

7171. WRZESIŃSKI Wojciech, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Poznań 1970, 434 s., 40 zł

7172. WRZESIŃSKI Wojciech, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Olsztyn 1994, 468 s., 25 zł

7173. WRZESIŃSKI Wojciech, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939, Olsztyn 1973, 351 s., 36 zł

7174. WRZESIŃSKI Wojciech, Twórcy polskiej myśli zachodniej. , Olsztyn 1996, 178 s., 24 zł

7175. WRZESIŃSKI Wojciech, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa 1984, 455 s., 45 zł

7176. WRZESIŃSKI Wojciech, Wrzenie rewolucyjne na Warmii i Mazurach (1918-1920), Bydgoszcz 1957, 50 s., 60 zł

7177. WRZOSKIEWICZ Elżbieta, Nasłuchiwanie, Łódź-Kielce 1988, 72 s., 15 zł

7178. WSKRZESIĆ Polskę zbawić świat. Antologia polskiej chrześcijańskiej myśli społeczno-radykalnej 1831-1864, Warszawa 1981, 498 s., 20 zł

7179. WSPOMNIENIA drukarzy 1945-1955, Warszawa 1955, 133 s., 24 zł

7180. WSPOMNIENIA pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych , Olsztyn 2012, 245 s., 30 zł

7181. WSPÓŁCZESNA sztuka ludowa Ziemi Olsztyńskiej, Olsztyn 1974, 32 s., 20 zł

7182. WSPÓŁCZESNE przemiany instytucji i świadomości religijnej w Polsce. Wybrane zagadnienia w świetle badań empirycznych, Kraków 1981, 132 s., 27 zł

7183. WSPÓŁCZESNE przemiany wsi olsztyńskiej, Olsztyn 1973, 240 s., 25 zł

7184. WSPÓŁCZESNY dramat amerykański. Tom I-III, Warszawa 1967, 599, 615, 652 s., 150 zł

7185. WSPÓŁCZESNY ekslibris polski IV Ogólnopolska Wystawa Rzeszów 1977, Rzeszów 1977, 136 s., 36 zł

7186. WSPÓŁCZEŚNI pisarze województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1972, 186 s., 24 zł

7187. WSPOŁCZEŚNI uczeni polscy. Słownik biograficzny. Tom IV S-Ż, Warszawa 2002, 930 s., 40 zł

7188. WSZOŁEK Jan, Prawica Wielkiej Emigracji wobec narodowego ruchu włoskiego (Przed rewolucją 1848 roku), Wrocław 1970, 138 s., 24 zł

7189. WUJASTYK Stanisław, Jak Hemar zniszczył Związek Sowiecki, Toruń 2004, 25 s., 10 zł

7190. WYBICKI , Józef Wybicki i inni. Wybór publicystyki powstania kościuszkowskiego, Białystok 1996, 172 s., 30 zł

7191. WYBICKI Józef, Myśli polityczne o wolności cywilnej, Wrocław 1984, 233 s., 15 zł

7192. WYBICKI Józef, Wiersze i arietki, Gdańsk 1973, 21 cm s., 15 zł

7193. WYBITNI Pomorzanie XVIII wieku. Szkice biograficzne, Wrocław 1983, 202, [3] s., 24 zł

7194. WYBÓR pieśni Katulla i Horacego, Wrocław 1950, 79, 78 s., 12 zł

7195. WYBÓR pism filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817-1823, Wrocław 1959, CCIX, 488 s., 25 zł

7196. WYBÓR publicystyki Niezależnej Partii Chłopskiej, Warszawa 1975, 224 s., 20 zł

7197. WYBÓR z dzieł pisarzy greckich i łacińskich w przekładach. Część I, Lwów 1902, 590 s., 90 zł

7198. WYBRANE zagadnienia techniczne filmu amatorskiego, Warszawa 1972, 224 s., 24 zł

7199. WYBRANE zagadnienia wojennomorskie. Materiały do szkolenia politycznego marynarzy i podoficerów służby zasadniczej III rocznika, Gdynia 1980, 214 s., 20 zł

7200. WYCHOWANIE przez sztukę. Analiza, propozycje oraz wnioski z eksperymentalnej współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, Warszawa 1971, 52. nlb. s., 20 zł

7201. WYCZAŃSKA Krystyna, Polacy w Komunie Paryskiej, Warszawa 1971, 369 s., 20 zł

7202. WYCZAŃSKI Andrzej, Historia Powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1987, 248 s., 16 zł

7203. WYCZAŃSKI Andrzej, Polska w epoce odrodzenia. Państwo Społeczeństwo Kultura. Pod redakcją..., Warszawa 1986, 543 s., 24 zł

7204. WYCZAŃSKI Andrzej, Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice. Tom II. Pod redakcją..., Warszawa 1979, 337 s., 24 zł

7205. WYCZAWSKI Hieronim E., Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. Bernardyni i franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni, klaryski oraz zgromadzenia III reguły. , Warszawa 1981, 570 s., 40 zł

7206. WYCZAWSKI Hieronim Eug. OFM, Bernardyni polscy. Tom III 1772-1946, Kalwaria Zebrzydowska 1992, 573 s., 24 zł

7207. WYCZAWSKI Hieronim Eugeniusz ks. OFM, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Warszawa 1964, 112 s., 50 zł

7208. WYDRA Wiesław, RZEPKA Wojciech Ryszard, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543 , Wrocław 1995, 481 s., 75 zł

7209. WYGOTSKI Lew S(iemionowicz), Myślenie i mowa, Warszawa 1989, 413 s., 20 zł

7210. WYKA Jan, Wiersze wybrane 1929-1981, Warszawa 1983, 211 s., 15 zł

7211. WYKA Kazimierz, Matejko i Słowacki, Warszawa 1950, 68 s., 15 zł

7212. WYKA Kazimierz, Matejko i Słowacki, Warszawa 1953, 157 + 48 tabl. s., 25 zł

7213. WYKA Kazimierz, Modernizm polski, Kraków 1968, 527 s., 32 zł

7214. WYKA Kazimierz, Pan Tadeusz. Tom I. Studia o poemacie. Tom II Studia o tekście, Warszawa 1963, 327, 413 s., 50 zł

7215. WYKA Kazimierz, Pogranicze powieści. Proza polska w latach 1945-1948, Kraków 1948, 392 s., 50 zł

7216. WYKRĘTOWICZ Stanisław, Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce 1919-1939, Poznań 1962, 158 s., 30 zł

7217. WYPISY źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt czternasty Polska sztuka wojenna w okresie powstania styczniowego, Warszawa 1954, 171 s., 24 zł

7218. WYPISY źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt dwunasty Polska sztuka wojenna w latach 1815-1831, Warszawa 1959, 411 s., 45 zł

7219. WYPISY źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt jedenasty Polska sztuka wojenna w latach 1796-1915, Warszawa 1955, 136 s., 36 zł

7220. WYPISY źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt siódmy Okres upadku polskiej sztuki wojennej (1683-1764), Warszawa 1953, 60 s., 20 zł

7221. WYRWA-KRZYŻAŃSKI Tadeusz, Fugi z popiołu, Warszawa 1984, 71 s., 16 zł

7222. WYSIEDLENIA Niemców i osadnictwo ludności Polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945-1948. Wybór dokumentów., Wrocław 1997, 632 s., 29 zł

7223. WYSOCKA Barbara, Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919-1939, Poznań 1981, 130 s., 24 zł

7224. WYSOCKA Barbara, KWICZALA Michalina, Szlak Piastowski. Przewodnik, Poznań 1968, 177 s., 8 zł

7225. WYSOCKA Tacjanna, Wspomnienia, Warszawa 1962, 393 s., 24 zł

7226. WYSOCKI Władimir, Piosenki i wiersze, Lublin 1986, 64 s., 16 zł

7227. WYSPIAŃSKI St(anisław), Dramaty o Powstaniu Listopadowym, Wrocław 1967, CXXVII, 381 s., 25 zł

7228. WYSPIAŃSKI Stanisław, Poezje BP, Warszawa 1957, 71 s., 12 zł

7229. WYSPIAŃSKI Stanisław, Twórczość plastyczna. Seria 5 Karykatury, Kraków 1963, 31 kart s., 30 zł

7230. WYSTAWA dzieł artystów żydowskich 1918-1939. Malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, metaloplastyka, Olsztyn 1987, 118 s., 60 zł

7231. WYSTAWA grafiki litewskiej. Pałac Kultury i Nauki Warszawa Czerwiec 1957, Warszawa 1957, 22, 25 s., 30 zł

7232. WYSTAWA Kopernika w Olsztynie. Otwarta w 403 rocznicę śmierci wielkiego polskiego astronoma, Olsztyn 1946, 17 s., 24 zł

7233. WYSTAWA projektów konkursowych rzeźbiarzy polskich na pomnik Adama Mickiewicza otwarta w Sukiennicach w miesiącu Lutym 1885 r., Kraków 1885, 14, 1 s., 60 zł

7234. WYSTAWA sztuki ludowej i twórczości amatorskiej Warmii i Mazur. Reszel - Zamek 1969, Reszel 1969, 46, [2] s., 15 zł

7235. WYSTAWA w 130-rocznicę Powstania Listopadowego (ze zbiorów Ludwika Gocla), Warszawa 1963, 4 + 32 ilustr. s., 15 zł

7236. WYSTAWA współczesnej sztuki austrjackiej. Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie Przewodnik Nr. 54, Warszawa 1930, 30, [30] s., 40 zł

7237. WYSTAWA Żydzi Polscy. Czerwiec - sierpień 1989, Kraków 1989, 99, 39 s., 24 zł

7238. WYSZCZELSKI Lech, Bitwa na przedpolach Warszawy, Warszawa 2000, 459 s., 36 zł

7239. WYSZOGRODZKI Daniel, Satysfakcja. Historia zespołu The Rolling Stones, Łodź 1989, 342 s., 10 zł

7240. WYSZOGRODZKI Daniel, Satysfakcja. Historia zespołu The Rolling Stones, Łódź 1989, 343 s., 60 zł

7241. WYSZYŃSKI Stefan, Kultura bolszewizmu a inteligencja polska, Warszawa 1982, 35 s., 12 zł

7242. WYSZYŃSKI Stefan kard., Druga kromka chleba. Wybór myśli i aforyzmów z kazań, przemówień i rozważań, Poznań 1976, 93 s., 15 zł

7243. WYSZYŃSKI Stefan kard., Listy do moich kapłanów. Część pierwsza: Wspólnie z Trójcą świętą, Paris 1969, 104 s., 15 zł

7244. WYSZYŃSKI Stefan kard., Uświęcenie pracy zawodowej, Paryż 1963, 333 s., 18 zł

7245. WZGÓRZE fromborskie, Poznań 1973, 44 s., 15 zł

7246. WZÓR kontraktu rybackiego obowiązującego ma państwowych wodach w Wielkopolsce i na Pomorzu, Poznań 1922, 12 s., 20 zł

7247. WĄSIK Józef, Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności w Polsce, Wrocław 1981, 239 s., 25 zł

7248. WŁADIMIROW Piotr, Dziennik z rejonu specjalnego Chin z lat 1942-1945, Warszawa 1977, 640 s., 12 zł

7249. WŁADYKA Wiesław, Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, 295 s., 27 zł

7250. WŁADYKA Wiesław, Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku, Warszawa 1989, 501 s., 30 zł

7251. WŁADYSŁAW SIKORSKI - żołnierz i polityk. Zbiór rozpraw i artykułów pod red. Józefa Półćwiartka, Rzeszów 1987, 290 s., 27 zł

7252. WŁODARCZYK Józef, Tadeusz Korzon. Główne koncepcje historyczne i historiozoficzne, Łódź 1958, 168, XXXIV, 28 s., 48 zł

7253. WŁODARSKI Maciej, Polsko-bazylejskie więzi kulturalne i literackie w XVI wieku, Kraków 1987, 194 s., 50 zł

7254. WŁODEK Adam, Kleksy, Warszawa 1967, 43 s., 20 zł

7255. WŁODKOWIC , Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Works of Paul Wladimiri (A Selection). Tom I-III., Warszawa 1968, 1966, 1969, 542, 818, 528 s., 100 zł

7256. WŚRÓD starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie, Warszawa 1982, 250, tabl s., 75 zł

7257. Włodzimierz TYBURSKI, Andrzej WACHOWIAK, Historia filozofii i etyki. Źródła i komentarze, Toruń 1997, 495 s., 30 zł

7258. XU YUN , STRAŻNIK Dharmy. Autobiografia chińskiego mistrza Zen Xu Yuna, Warszawa 1986, 188, [3] s., 24 zł

7259. YOUNG J.Z., Zarys wiedzy o człowieku, Warszawa 1978, 737 s., 21 zł

7260. Z DAWNYCH i nowych dziejów Polski nad Bałtykiem, Poznań 1970, 156 s., 36 zł

7261. Z DZIEJÓW kultury muzycznej. II. Od Oświecenia do Młodej Polski, Kraków 1966, 703 s., 36 zł

7262. Z DZIEJÓW oręża polskiego na morzu. Podręcznik do szkolenia politycznego marynarzy i podoficerów Marynarki Wojennej., Gdynia 1982, 408 s., 18 zł

7263. Z DZIEJÓW podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1961, 316 s., 20 zł

7264. Z DZIEJÓW polskiej myśli filozoficznej i społecznej. Tom I-III, Warszawa 1956-1957, 323, 363, 457 s., 48 zł

7265. Z DZIEJÓW prasy Prus Wschodnich w XIX i XX wieku (do 1939 roku), Olsztyn 1988, 141 s., 48 zł

7266. Z DZIEJÓW ruchu ludowego na Kielecczyźnie. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w Kielcach 21-22 stycznia 1967 roku na 70-lecie powstania Ruchu Ludowego w Polsce, Warszawa 1970, 366 s., 24 zł

7267. Z DZIEJÓW wojskowych ziem północno-wschodnich Polski. Część I, Białystok 1986, 239 s., 48 zł

7268. Z DZIEJÓW Wrocławia w XIX-XX wieku, Wrocław 1985, 136 s., 24 zł

7269. Z DZIEJÓW wychowania wojskowego w Polsce od początku państwa polskiego do 1939 roku, Warszawa 1969, 439 s., 16 zł

7270. Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, Wrocław 1980, 273 s., 39 zł

7271. Z POLSKICH studiów slawistycznych. Seria 4. Historia. Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973, Warszawa 1972, 242 s., 45 zł

7272. Z POLSKICH studiów slawistycznych. Seria 6. Literaturoznawstwo Folklorystyka Problematyka Historyczna. Prace na IX Kongres Slawistów w Kijowie 1983, Warszawa 1983, 340 s., 36 zł

7273. Z SIDŻYLALTOW rumelijskich epoki wyprawy wiedeńskiej. Akta tureckie (tekst turecki i polski), Lwów 1912, 264 + teksty tureckie s., 200 zł

7274. Z WĘGORZEWA do Kazimierza. Laureaci Jarmarków Fokloru w Węgorzewie na Festiwalach w Kazimierzu Dolnym, Węgorzewo 2012, 74 s., 18 zł

7275. Z ZAGADNIEŃ języka artystycznego. Materiały I Konferencji Naukowej poświęconej problematyce języka literatury zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ Kraków 17-19 luty 1975. pod redakcją Józefa Bubaka i Aleksandra Wilkonia, Kraków 1977, 382 s., 36 zł

7276. Z zagadnień oświaty i wychowania w Polsce i na Zaolziu., Wrocław 1980, 200 s., 27 zł

7277. ZABIEŁŁO Stanisław, W kręgu historii, Warszawa 1970, 217 s., 18 zł

7278. ZABŁOCKI Grzegorz, Widziałem twarz naszego domu, Warszawa 1978, 40 s., 15 zł

7279. ZABŁOCKI Witold, Co o nas wiedzieli? NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego w dokumentach SB, Kraków 2005, 260 s., 18 zł

7280. ZABŁOCKI Wojciech, Cięcia szablą prawdziwą, Warszawa 1989, 351 s., 100 zł

7281. ZACHARIAS Michał J., Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932-1936, Wrocław 1981, 300 s., 40 zł

7282. ZADROŻNY Zbigniew, Wklęsłodruk. Fotografia Retusz Montaż, Warszawa 1980, 333 s., 15 zł

7283. ZAGAJEWSKI Adam, Drugi oddech, Kraków 1978, 147 s., 15 zł

7284. ZAGÓRSKI Jerzy, Pancerni. Poemat, Warszawa 1964, 122 s., 20 zł

7285. ZAHORSKA Stefania, Wybór pism. Reportaże Publicystyka Eseje, Warszawa 2010, 362, [12] s., 30 zł

7286. ZAHORSKA Wanda, Wazon iryzowany. Nowele, Warszawa 1925?, 156, [1] s., 20 zł

7287. ZAHORSKI Andrzej, Ignacy Wyssogota Zakrzewski. Prezydent Warszawy, Warszawa 1963, s., 20 zł

7288. ZAHORSKI Andrzej, Spór o Napoleona we Francji i w Polsce, Warszawa 1974, 335, [2] s., 24 zł

7289. ZAHORSKI Andrzej, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1990, 472 s., 25 zł

7290. ZAHORSKI Andrzej, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1985, 375 s., 10 zł

7291. ZAHORSKI Andrzej, Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta, Warszawa 1970, s., 25 zł

7292. ZAHORSKI Witold, Polak we Włoszech, Rzym 1969, 204, XXIV, [1] s., 39 zł

7293. ZAJCHOWSKA Stanisława, Województwo Poznańskie. Zarys geograficzno-gospodarczy, Warszawa 1959, 92 s., 10 zł

7294. ZAJEWSKI Władysław, Józef Wybicki i sprawa Konstytucji 3-go Maja, Gdańsk 1991, 16 s., 15 zł

7295. ZAJEWSKI Władysław, Józef Wybicki. Konfederat. Organizator Legionów. Mąż stanu w dobie Napoleona. Senator Królestwa Polskiego, Toruń 2003, 338 s., 25 zł

7296. ZAJEWSKI Władysław, Polska Belgia Europa Wiek XIX, Olsztyn 2007, 255 s., 45 zł

7297. ZAJEWSKI Władysław, Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, Warszawa 1980, 482 s., 30 zł

7298. ZAJEWSKI Władysław, Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 1958, 32 s., 15 zł

7299. ZAJEWSKI Władysław, Powstanie listopadowe 1830-1831. Polityka - Wojna -Dyplomacja, Toruń 2002, 333 s., 30 zł

7300. ZAJEWSKI Władysław, W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831, Warszawa 1984, 449, [1] s., 24 zł

7301. ZAJEWSKi Władysław, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830-1831, Gdańsk 1961, 287 s., 50 zł

7302. ZAJEWSKI Władysław, Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Olsztyn 2005, 244 s., 39 zł

7303. ZAJEWSKI Władysław, Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831, Wrocław 1963, 128 s., 45 zł

7304. ZAJĄC Kazimierz, Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii, Wrocław 1977, 175 s., 30 zł

7305. ZAJĄCZKOWSKI Andrzej, Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Ideologia a struktury społeczne, Wrocław 1961, 119 s., 44 zł

7306. ZAJĄCZKOWSKI Andrzej, Z dziejów inteligencji polskiej. Studia historyczno-socjologiczne., Wrocław 1962, 155 s., 33 zł

7307. ZAKON Krzyżacki w historii, ideologii i działaniu - symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung - historische Symbole, Olsztyn 2010, 295 s., 36 zł

7308. ZAKONY benedyktyńskie w Polsce. Krótka historia, Tyniec 1981, 322 s., 36 zł

7309. ZAKONY męskie w Polsce w 1772 roku, Lublin 1972, 344 s., 75 zł

7310. ZAKRZEWSKI Adam, Wspomnienia. Wrzesień 1939, Warszawa 1958, 316 s., 20 zł

7311. ZAKRZEWSKI Andrzej J., Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku, Częstochowa 1988, 301 s., 60 zł

7312. ZAKRZEWSKI Bogdan, "Boże coś Polskę" Alojzego Felińskiego, Wrocław 1983, 64 s., 12 zł

7313. ZAKRZEWSKI Bogdan, "Gdy naród do boju..." Gustawa Ehrenberga, Wrocław 1979, 43 s., 15 zł

7314. ZAKRZEWSKI Bogdan, "Palen dla cara". O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku, Wrocław 1979, 227 s., 20 zł

7315. ZAKRZEWSKI Bogdan, Pan Tadeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła. W 150 rocznicę wydania Pana Tadeusza, Wrocław 1984, 34 s., 12 zł

7316. ZAKRZEWSKI Bogdan, Śląskie przygody Aleksandra Fredry, Wrocław 1991, 127, nlb. s., 15 zł

7317. ZAKRZEWSKI Bohdan, "Spowiednicy" Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje, Wrocław 1994, 235 s., 20 zł

7318. ZAKRZEWSKI Kazimierz, U schyłku świata antycznego, Warszawa 1964, 267 s., 32 zł

7319. ZAKRZEWSKI Stanisław Zenon, Druh wiatr. Żeglarstwo śródlądowe, Warszawa 1946, 167, [3] s., 28 zł

7320. ZAKŁADY przemysłowe w Polsce XIX i XX w.. Studia i materiały, Wrocław 1967, 280 s., 40 zł

7321. ZALESKI Jan, Język Aleksandra Fredry. Część I Fonetyka, Wrocław 1969, 186 s., 32 zł

7322. ZALESKI Wacław, W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej 1939. Z dziejów I Pułku Strzelców Konnych, Warszawa 1988, 312 s., 32 zł

7323. ZALESKI Wojciech, Tysiąc lat naszej wspólnoty. Społeczne i gospodarcze dzieje narodu polskiego w zarysie, Londyn 1961, 444 s., 32 zł

7324. ZALEWSKA Agata, Na obrzeżach wielkości. Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Warszawa 2009, 273 s., 20 zł

7325. ZALEWSKA Anna, Warkocz złocisty, pocałunek słońca, Poznań 1986, 86 s., 15 zł

7326. ZALEWSKI K., O materialistycznym pojmowaniu dziejów, Wilno 1911, 36 s., 20 zł

7327. ZALEWSKI Krzysztof, Lotniskowce II wojny światowej, Warszawa 1994, 208, 204 s., 30 zł

7328. ZALEWSKI Maciej, Przed granicą, Warszawa 1987, 128 s., 16 zł

7329. ZALEWSKI Zbigniew, Wirujące centrum, Warszawa 1983, 85 s., 15 zł

7330. ZAMBRZYCKA Grażyna, Litery dla Safony i inne wiersze, Olsztyn 2002, 64 s., 10 zł

7331. ZAMECKI Stefan, Koncepcja nauki w szkole lwowsko-warszawskiej, Wrocław 1977, 216 s., 45 zł

7332. ZAMEK Kopernikowski w Olsztynie, Olsztyn 1973, 36 s., 18 zł

7333. ZAMEK malowany. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego, Olsztyn 2011, 119 s., 40 zł

7334. ZAMENHOF L(udwik), Język międzynarodowy esperanto. Gramatyka i ćwiczenia. Fundamento de esperanto. Gramatiko ekzercaro, Warszawa 1930, 108 s., 20 zł

7335. ZAMOJSZCZYZNA. Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. Tom I-II, Warszawa 1979, 530, 578 s., 60 zł

7336. ZAMOYSKI Jan, Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914-1919, Warszawa 1991, 167 s., 24 zł

7337. ZANIEWSKI Romuald ks. dr, Teorie o pochodzeniu i rozwoju życia a naturalizm chrześcijański. Z głównych zagadnień biologii porównawczej, Londyn 1959?, 296 s., 20 zł

7338. ZAPIS 6, Londyn 1978, 240 s., 18 zł

7339. ZAPIS nr 7 Lipiec 1978, Warszawa 1978, 156 s., 40 zł

7340. ZAPIS nr 8 Październik 1978, Warszawa 1978, 160 s., 48 zł

7341. ZAPISKI historyczne. Poświęcone historii Pomorza. Tom XXXI - Rok 1966 zeszyt 4, Toruń 1966, 146 s., 15 zł

7342. ZAPISKI historyczne. Poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Tom LI - Rok 1986 zeszyt 3, Toruń 1986, 224 s., 15 zł

7343. ZAPISKI historyczne. Poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Tom LX - Rok 1995 zeszyt 1, Toruń 1995, 170 s., 15 zł

7344. ZAPISKI historyczne. Poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Tom LX - Rok 1995 zeszyt 2-3, Toruń 1995, 231 s., 15 zł

7345. ZARĘBSKA Teresa, Początki polskiego piśmiennictwa urbanistycznego, Warszawa 1975, 475 s., 80 zł

7346. ZAREMBA Jan, Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej, Wrocław 1969, 182 s., 45 zł

7347. ZAREMBA Zygmunt, Powstanie Sierpniowe, Warszawa 1990, 239 s., 24 zł

7348. ZAREMBA Zygmunt, Wspomnienia. Pokolenie przełomu, Kraków 1983, 382 s., 18 zł

7349. ZARUBA Jerzy, Z pamiętnika bywalca. Patrząc na Warszawę, Warszawa 2007, 263 s., 30 zł

7350. ZARYS dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983, 612 s., 20 zł

7351. ZARYS dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. Tom II 1648-1864, Warszawa 1966, 667 s., 70 zł

7352. Zarys historii Europy XVII wiek. Oxford , Warszawa 2003, 317 s., 20 zł

7353. ZARZECKI Lucjan, Charakter i wychowanie, Warszawa-Kraków -Lublin-Łódź br., 220 s., 27 zł

7354. ZARZEWIE 1909-1920. Wspomnienia i materiały, Warszawa 1973, 478, [3] s., 20 zł

7355. ZARZYCKA-STAŃCZAK Krystyna, Z badań nad pierwszym rozbiorem Pieśni Horacego, Wrocław 1969, 115 s., 36 zł

7356. ZARZYCKI Kazimierz, WOJEWODA Władysław, Lista roślin wymierających w Polsce. Pod red..., Warszawa 1986, 128 s., 20 zł

7357. ZASADY GHP i GMP w gospodarstwach agroturystycznych. Poradnik dla kwaterodawcy wiejskiego w zakresie żywienia turystów, Warszawa 2007, 32 s., 20 zł

7358. ZASŁUŻENI dla Włocławka XIII-XX wiek, Włocławek 1991, 237 s., 36 zł

7359. ZASŁUŻENI ludzie Pomorza Nadwiślańskiego XVII wieku. Szkice biograficzne , Wrocław 1982, 200 s., 20 zł

7360. ZASŁUŻENI ludzie Pomorza XVI wieku, Wrocław 1977, 146 s., 20 zł

7361. ZASŁUŻENI Pomorzanie w latach II wojny światowej. Szkice biograficzne, Wrocław 1984, 276 s., 30 zł

7362. ZATAJONY dokument. Raport Komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach 1949-1968, Warszawa 1984, 175 s., 24 zł

7363. ZAUŁKI Natchnione Poezją przedstawia Małgorzata Dagiel, Łomianki 2004, 78 s., 15 zł

7364. ZAWADZKI Konrad, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia Tom I: 1514-1661, Wrocław 1977, 328 s., 36 zł

7365. ZAWADZKI Wojciech ks., Bernhard Poschmann - warmiński badacz wczesnochrześcijańskiej pokuty, Olsztyn 1998, 224, [4] s., 25 zł

7366. ZAWILSKI Apoloniusz, Bitwy polskiego września. Tom I-II, Warszawa 1972, 370, 257 s., 32 zł

7367. ZAWISTOWSKI Władysław, Geografia. Wiersze i poematy z lat 1977-1980, Kraków 1983, 64 s., 12 zł

7368. ZAWISTOWSKI Władysław, Powitanie jesieni, Kraków 1987, 36 s., 12 zł

7369. ZAWISZA Alicja, Dzieje i teraźniejszość Dawnej Polonii Wrocławskiej, Wrocław 1979, 16 s., 6 zł

7370. ZAWODNY Janusz Kazimierz, Katyń, Paryż 1989, 329 s., 15 zł

7371. ZAWORSKA Teresa, Lubiane i sprawdzone przepisy kulinarne zebrane na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2006, 78 s., 18 zł

7372. ZAWORSKA Teresa, Nasze domowe, stare i nowe... Przepisy kulinarne zebrane na Warmii i Mazurach, Olsztyn br., 68 s., 18 zł

7373. ZAWORSKA Teresa, Swojskie jadło. Przepisy kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla, Olsztyn 2006, 42 s., 18 zł

7374. ZAWORSKA Teresa, Święta wielkanocne. Tradycje i potrawy, Olsztyn 2003, 67 s., 18 zł

7375. ZAZULA Piotr, Sonet dla zakonnicy, Łódź 1997, 40 s., 20 zł

7376. ZAŁOŻENIA i podstawowe problemy rozwoju społeczno-gospodarczego woj. olsztyńskiego na lata 1971-1975, Olsztyn 1971, 27 s., 15 zł

7377. ZAŁOŻENIA teorii asymilacji, Wrocław 1980, 217 s., 32 zł

7378. ZAŁUCKI Marian, Komu do śmiechu, Warszawa 1970, 118 s., 10 zł

7379. ZAŁUSKI , Programma Literarium ad Bibliophilos Józefa Andrzeja Załuskiego, Warszawa 1972, 32 s., 15 zł

7380. ZAŁUSKI Andrzej, The Third Estate. The Cohabitation of Poles and Jews, London 2003, 104 s., 40 zł

7381. ZAŚCIŃSKI Jan, Pieśń o Warze, Warszawa 1999, 239 s., 15 zł

7382. ZBRODNIA niemiecka w Warszawie 1944 r. Zeznania-zdjęcia, Poznań 1946, 246, [24] s., 40 zł

7383. ZBROŻYNA Andrzej, Zjawisko nieutożsamiania bodźca działającego na różnych tłach fizjologicznych u psów, Łódż 1953, 32 s., 10 zł

7384. ZBYSZEWSKA Zofia, Ministerstwo Polskiej Biedy. Z dziejów Towarzystwa Opieki nad Więźniami , Warszawa 1983, 339 s., 16 zł

7385. ZDANOWICZ Bohdan, Szpital zwyczajnego dnia, Szczecin 1989, 66 s., 16 zł

7386. ZDANOWICZ Eugeniusz, Lato Hamleta, Olsztyn 1986, 84 s., 15 zł

7387. ZDEBSKI Janusz, Stary Cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny, Warszawa-Kraków 1986, 95 s., 22 zł

7388. ZDUNIAK Agnieszka, Święta Lipka, Olsztyn 1997, 48 s., 15 zł

7389. ZDZIECHOWSKI Marian, Tragedia Kresów, Warszawa 1989, 119 s., 18 zł

7390. ZDZIECHOWSKI Marjan, Chateaubriand i Bourbonowie, Wilno 1931, VIII, 277 s., 45 zł

7391. ZE starych rękopisów., Warszawa 1979, 132 s., 35 zł

7392. ZE WSCHODU z kapelanem. Rzecz o księdzu - kapelanie 1 Polskiej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki Pułkowniku Wilhelmie Franciszku Kubszu, Nadarzyn 1988, 160, [20] s., 20 zł

7393. ZELENAY Anna, Próba powrotu, Warszawa 1964, 78 s., 20 zł

7394. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 2. Rzemiosło artystyczne, Olsztyn 1998, 178 s., 25 zł

7395. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 3. Sztuka staroobrzędowców, Olsztyn 1999, 106 s., 30 zł

7396. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 4. Staroobrzędowcy w Polsce, Olsztyn 2000, 147 s., 30 zł

7397. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 5. Kartografia, Olsztyn 2000, 108 s., 30 zł

7398. ZESZYTY Muzeum Warmii i Mazur 6. Ikona Sacrum i piękno, Olsztyn 2010, 157 s., 30 zł

7399. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku. Rok 1 (2010) Zeszyt 1, Olsztynek 2010, 137 s., 16 zł

7400. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku. Rok 2 (2011) Zeszyt 2, Olsztynek 2011, 116 s., 20 zł

7401. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku. Rok 3 (2012) Zeszyt 3, Olsztynek 2012, 116 s., 18 zł

7402. ZESZYTY Naukowe XX. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adam Chętnika, Ostrołęka 2006, 280 s., 24 zł

7403. ZESZYTY Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie Nr 9, Gorzów Wielkopolski 2011, 303 s., 20 zł

7404. ZESZYTY Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie Nr 10, Gor 2011, 323 s., 20 zł

7405. ZESZYTY Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie Nr 11, Gorzów Wielkopolski 2013, 361 s., 20 zł

7406. ZESZYTY Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Tom V, Radomsko 2011, 339 s., 30 zł

7407. ZESZYTY Tarnogórskie PTTK nr 1 1986, Tarnowskie Góry 1986, 100 s., 30 zł

7408. ZESZYTY Tarnogórskie PTTK nr 2 1986, Tarnowskie Góry 1986, 80 s., 24 zł

7409. ZGÓRNIAK Marian, Relikty średniowiecznych powinności skarbowych na wsi małopolskiej XVI-XVIII wieku, Warszawa 1959, 112 s., 70 zł

7410. ZGÓRNIAK Marian, Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r., Warszawa 1979, 343 s., 20 zł

7411. ZGORZELSKI Czesław, O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia, Lublin 1961, 296 s., 30 zł

7412. ZIEJKA Franciszek, Dialog serdeczny. Korespondencja Władysława Orkana i Katarzyny Smreczyńskiej. Do druku przygotował, przedmową i przypisami opatrzył..., Warszawa 1988, 184 s., 18 zł

7413. ZIELENIEWSKI Jan, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1965, 664 s., 20 zł

7414. ZIELENIEWSKI Marek, Przez lekko uchylona bramę: Gierek, Jaroszewicz, Babiuch, Cyrankiewicz, Szlachcic i inni, Kościan 1989, 110 s., 12 zł

7415. ZIELIŃSKA Agnieszka, Nowa Wieś w gminie Mierzęcice - miejscowość odmienna od wszystkich, Katowice 2014, 416 s., 40 zł

7416. ZIELIŃSKA Elżbieta, Wpisani w historię. Słownik biograficzny województwa ostrołęckiego, Ostrołęka 1990, 192 s., 44 zł

7417. ZIELIŃSKA Zofia, Walka Familii o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752, Warszawa 1983, 385 s., 32 zł

7418. ZIELIŃSKA-MELKOWSKA Krystyna, Przywilej Chełmiński 1233 i 1251, Toruń 1986, 71, tabl. XV s., 40 zł

7419. ZIELIŃSKI Andrzej, Początek wieku. Przemiany kultury narodowej w latach 1807-1831, Łódź 1973, 202 s., 36 zł

7420. ZIELIŃSKI Henryk, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1983, 427 s., 18 zł

7421. ZIELIŃSKI Jan, Szat Anioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego, Warszawa 2000, 276 s., 18 zł

7422. ZIELIŃSKI Józef Feliks, Wspomnienia z tułactwa, Warszawa 1989, 649 s., 36 zł

7423. ZIELIŃSKI Ryszard, ŻELEWSKI Roman, Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu, Warszawa 1982, 235 s., 15 zł

7424. ZIELIŃSKI Tadeusz, Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917-1922, Warszawa 1999, 107 s., 14 zł

7425. ZIELIŃSKI Tadeusz, Świat antyczny a my. Osiem wykładów wygłoszonych na uniwersytecie w Petersburgu w roku 1901, Zamość 1922, 180, IV s., 60 zł

7426. ZIELIŃSKI Tadeusz, Świat antyczny. Rzeczpospolita rzymska. Z ilustracjami, Warszawa Kraków 1935, 502, (6) s., 60 zł

7427. ZIELIŃSKI Zygmunt, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775-1978, Warszawa 1983, 671 s., 15 zł

7428. ZIELONKA Henryk, Henryk Prawy, Katowice 1982, 212 s., 10 zł

7429. ZIELONKA Zbigniew, Śląsk: ogniwo tradycji. Rozważania o historii i kulturze, Katowice 1981, 394 s., 20 zł

7430. ZIEMBA Stanisław, Czasy przełomu. Wspomnienia dziennikarza z lat 1944-1946, Kraków 1975, 365 s., 15 zł

7431. ZIEMBICKI Stanisław, Warszawa Twoje Miasto. Antologia. Zebrał i opracował..., Warszawa 1951, 200 s., 14 zł

7432. ZIEMIA rodzinna, Warszawa 1955, 144 s., 30 zł

7433. ZIEMIA SANDOMIERSKA, Warszawa 1954, 151 s., 15 zł

7434. ZIEMIA Tarnowska, Kraków 1965, 72 + nlb. 48 s., 24 zł

7435. ZIEMIA wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego, Wschowa-Leszno 2009, 486 s., 40 zł

7436. ZIEMIA Zawkrzeńska. Tom III, Mława 1996, 324 s., 35 zł

7437. ZIEMIA Zawkrzeńska. Tom VIII, Mława 2004, 380 s., 30 zł

7438. ZIEMIA. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Rok II Nr 2, Warszawa [Kraków] 1911, 34 s., 24 zł

7439. ZIEMIA. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Rok II Nr 3, Warszawa [Kraków] 1911, 33-48 s., 20 zł

7440. ZIEMIA. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Rok II Nr 5, Warszawa [Kraków] 1911, 65-80 s., 20 zł

7441. ZIEMIA. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany Rok II Nr 6, Warszawa [Kraków] 1911, 81-96 s., 20 zł

7442. ZIEMIE zachodnie i północne Polski 992-1945. Katalog wystawy archiwalnej, Warszawa 1985, 83, 34 ilustr. poza tekstem s., 36 zł

7443. ZIEMNOWICZ Mieczysław, Problemy wychowania współczesnego, Warszawa 1931, 268 s., 20 zł

7444. ZIENIEWICZ Andrzej, Idące Wilno. Szkice o Żagarach, Warszawa 1987, 237 s., 15 zł

7445. ZIENKIEWICZ Tadeusz, Treści regionalne w nauczaniu języka polskiego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1985, 199 s., 45 zł

7446. ZIENTARA Benedykt, Kryzys agrarny w Marchii Wkrzańskiej w XIV w. Z badań nad strukturą rolnictwa krajów nadbałtyckich, Warszawa 1961, 239 [2] s., 60 zł

7447. ZIENTARA Benedykt, MĄCZAK Antoni, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r., Warszawa 1973, 540 s., 20 zł

7448. ZIENTARA-MALEWSKA , Czytaliśmy sercem. Wspomnienia o Marii Zientarze-Malewskiej, Olsztyn 1994, 143 s., 24 zł

7449. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Dla mego ludu śpiewać chcę, Olsztyn 1983, 115 s., 18 zł

7450. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Miłość prostego serca. Wiersze religijne, Olsztyn 1985, 127 s., 15 zł

7451. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach. Baśnie i legendy warmińskie., Olsztyn 2014, 222 s., 50 zł

7452. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Wiersze warmińskie, Olsztyn 1970, 106 s., 20 zł

7453. ZIĘTEK Jerzy, Powstańczy szlak. Rozważania powstańcze., Katowice-Opole 1946, 40 s., 15 zł

7454. ZIMOŃ Henryk SVD, Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba, Warszawa 1992, 160 s., 28 zł

7455. ZINOWIEW Aleksander, Rosja i Zachód, Warszawa 1984, 100 s., 24 zł

7456. ZINOWIEW Aleksander, Świetlana przyszłość, Warszawa 1986, 169 s., 24 zł

7457. ZINOWIEW (Fritz Lyon) Kirił, Rosja w przeddzień rewolucji, Warszawa 1986, 119 s., 20 zł

7458. ZINS Henryk, Polska w oczach Anglików XIV-XVI w., Warszawa 1974, 374 s., 42 zł

7459. ZINS Henryk , Przez epoki i kontynenty, Lublin 1996, 357 + 33 ilustr. s., 24 zł

7460. ZIOMEK Jerzy, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, 341 s., 20 zł

7461. ZIOMEK Jerzy, Wizerunki polskich pisarzy katolickich. Szkice i polemiki, Warszawa 1963, 195 s., 15 zł

7462. ZIÓŁEK Jan, Kryptonim "Pedagog" i "Zlikwidowani". Związek Bojowników o Wolność. Tajna organizacja niepodległościowa z Łowicza. Moje wspomnienia., Lublin 2009, 146 s., 24 zł

7463. ZIÓŁEK Jan, Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły 1830-31, Lublin 1973, 283 s., 64 zł

7464. ZIÓŁEK Jan, Stosunek Wielkiej Emigracji do dynastii Bonapartych, Lublin 1980, 155 s., 40 zł

7465. ZIÓŁEK Jan, Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji. Napoleon i Napoleon III, Lublin 1995, 202 s., 25 zł

7466. ZIÓŁKOWSKI Andrzej M., Filozofia Rene Descartes'a, Warszawa 1989, 155 s., 12 zł

7467. ZIÓŁKOWSKI Bolesław, WROŃSKI Eugeniusz, Śladami Caissy. Kronika szachowych przygód i anegdotek, Rudnik nd Sanem 2010, 256 s., 32 zł

7468. ZJAWISKA magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym, Olsztyn 2015, 330 s., 35 zł

7469. ZJAZD lubelski., Warszawa 1951, 89 s., 20 zł

7470. ZLAT Mieczysław, Ratusz Wrocławski, Wrocław 1975, 154, 102 s., 12 zł

7471. ZLATKES Gwido, Pamiętnik (wiersze 1977-1984), Warszawa 1984, 36 s., 20 zł

7472. ZMOWA. IV rozbiór Polski, Warszawa 1990, 208 s., 10 zł

7473. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 9. 2000, Pisz 2000, 223 s., 30 zł

7474. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 10 2001, Pisz 2001, 278 s., 30 zł

7475. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 11 2002, Pisz 2002, 308 s., 40 zł

7476. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 12 2003, 2003, 331 s., 30 zł

7477. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 13-14 2004/2005, Pisz 2006, 312 s., 35 zł

7478. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 15 2006, Pisz 2006, 333 s., 30 zł

7479. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 16 2007, Pisz 2007, 267 s., 35 zł

7480. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 17-18 2008-2009, Pisz 2011, 339, [6] s., 35 zł

7481. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 19-20 2010-2011, Pisz 2012, 305. [2] s., 39 zł

7482. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej. Nr 21-22 2012-2013, Pisz 2015, 279 s., 35 zł

7483. ZNAD Wilii. Wileńskie środowisko artystyczne cześć II, Olsztyn 2000, 44 s., 15 zł

7484. ZNAK nr 417-418. Święta Ruś czy Czerwona Rosja. Duchowość rosyjska wobec rewolucji, Kraków 1990, 214 s., 8 zł

7485. ZNAMIEROWSKA-PRUFFEROWA Maria, Rola Muzeum Etnograficznego i Skansenu w Toruniu, Toruń 1959, 36 s., 15 zł

7486. ZNANIECKI Florian, Prawa psychologii społecznej, Warszawa PWN, 403 s., 15 zł

7487. ZOLA Emil, Rozkosze życia. Powieść, Warszawa br., 356 s., 30 zł

7488. ZÓŁKIEWSKA Wanda, Koniec królestwa rondli, Łódź 1946?, 20 s., 16 zł

7489. ZUBILEWICZ Tomasz, Polska na pogodę i niepogodę, Poznań br. (po 2000), 255 s., 24 zł

7490. ZUBKOWICZ Andrzej, Guziki zgubione w rozmowie, Dąbrówno 2008, 40 s., 14 zł

7491. ZUBRZYCKI Dyonizy, Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicyi, Lwów 1836, 99, 55 s., 40 zł

7492. ZUMTHOR Paul, Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1968, 254 s., 27 zł

7493. ZUSTRICZI. Kwartalnik ukraiński Nr 1, Warszawa 1990, 177 s., 30 zł

7494. ZUZELSKI Stefan Dr, Stolica Apostolska a świat powojenny, Włocławek 1945, 132 s., 30 zł

7495. ZWEITE Turkenbelagerung Wien 1863. Eine entscheidende Wende in der Geschichte Osterreichs, Wien 1982, 74 s., 30 zł

7496. ZWIERCIADŁO prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej, Wrocław 1978, 400 s., 30 zł

7497. ZWIERKOWSKI Walenty, Rys powstania walki i działań Polaków 1830-1831 skreślony w dziesięć lat po wypadkach na tułactwie we Francji, Warszawa 1973, LXIV, 609, [3] s., 30 zł

7498. ZWIĄZEK Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920-1961, Poznań 1939, 404 s., 24 zł

7499. ZWIĄZKI kulturalne między Polską a Rosją XI-XX wieku, Moskwa 1988, 213 s., 24 zł

7500. ZWOLIŃSKI Andrzej ks., Anatomia sekty, Kraków 1996, 218 s., 20 zł

7501. ZWOLIŃSKI Andrzej ks., Wokół masonerii, Kraków 1995, 153 s., 20 zł

7502. ZWOLIŃSKI Tadeusz, Tatry Polskie. Przewodnik po środkowej części Tatr Wysokich i Zachodnich w obrębie granic Polski, Warszawa 1951, 160 s., 13 zł

7503. ZWYCIĘSTWO czy klęska. W 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego, Katowice 1994, 274 s., 48 zł

7504. ZWYCIĘSTWO pod Wiedniem., Warszawa - Wiedeń 1983, 182 s., 24 zł

7505. ZYBURA Urszula, Nieuleczalnie żywa, Kraków 1986, 50 s., 12 zł

7506. ZYLBERTAL Włodzimierz H., Miejscem człowieka jest ziemia. Ekologia XXI wieku, czyli jak żyć w harmonii ze środowiskiem. Wykłady z ekofilozofii, Białystok 2003, 191 s., 12 zł

7507. ZŁAKOWSKI Zenon, Boży gościniec, Olsztyn 2003, 67 s., 10 zł

7508. ZŁAKOWSKI Zenon, Stało się. Tom I Karol, Olsztyn 2013, 479 s., 33 zł

7509. ZŁAKOWSKI Zenon, W Olsztyńskiem bez przełomu, Olsztyn 1992, 140 s., 20 zł

7510. ŁABĘDŹ Krzysztof, Wydawnictwa historyczne drugiego obiegu w Polsce. Materiały do bibliografii adnotowanej za lata 1980-1987, Warszawa 1989, 399 s., 18 zł

7511. ŁABOREWICZ Ivo, Pomniki i tablice pamiątkowe Jeleniej Góry, Jelenia Góra 2012, 170 s., 25 zł

7512. ŁACINA jako język elit, Warszawa 2004, 516, [8] s., 36 zł

7513. ŁACINA w Polsce. Zeszyty naukowe 10-12. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa, Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce, Warszawa 1998, 224 s., 20 zł

7514. ŁANIEC Stanisław, Działalność Franciszka Sterneta w dobie rewolucji 1905-1907, Olsztyn 1989, 84 s., 36 zł

7515. ŁANIEC Stanisław, Stanisław Moniuszko (1819-1872). Biografia historyczna, Olsztyn 2008, 124 s., 30 zł

7516. ŁAPICKI Borys, Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo, Wrocław 1958, 322 s., 30 zł

7517. ŁAPICKI Borys, Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich. Studium historyczne na tle bazy gospodarczej i antagonizmów klasowych, Wrocław 1955, 241 s., 36 zł

7518. ŁAPIŃSKI Zdzisław, Ja Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji, Lublin 1985, 108 s., 12 zł

7519. ŁAPO Jerzy M., Czarci Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur, Dąbrówno 2014, 344 s., 45 zł

7520. ŁAPO Jerzy M., Dawne Węgorzewo w stu ilustrowanych opowieściach, Dąbrówno 2013, 112 s., 45 zł

7521. ŁAPO Jerzy Marek, Ludowa wizja przeszłości Mazur. Stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim w świadomości Mazurów (XVI w. - I połowa XX w.), Olsztyn 2008, 244 s., 33 zł

7522. ŁAPTOS Józef, Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925, Wrocław 1983, 175 s., 30 zł

7523. ŁARICZEW Witalij, W poszukiwaniu przodków człowieka, Warszawa 1986, 291 s., 15 zł

7524. ŁAWNICZAK Włodzimierz, O uzasadniającej roli analogii na przykładzie wnioskowań z zakresu historii sztuki, Poznań 1971, 204 s., 16 zł

7525. ŁAWRYNOWICZ Zygmunt, Błędne ogniki, Olsztyn 1984, 67 s., 15 zł

7526. ŁAWSKI Jan, Ochrona granic Polski Ludowej 1945-1948, Warszawa 1974, 279 s., 24 zł

7527. ŁAZUKA Władysław, Bliżej o jeden dzień, Warszawa LSW, 80 s., 15 zł

7528. ŁEBKOWSKI Mirosław, WERNER Stanisław, Uskrzydleni i pancerni, Warszawa 1983, 31 s., 12 zł

7529. ŁĘCKI Włodzimierz, Chodzież i okolice, Poznań 1965, 16 s., 8 zł

7530. ŁĘCKI Włodzimierz, Gniezno i okolice. Przewodnik, Poznań 1972, 210 s., 10 zł

7531. ŁĘCKI Włodzimierz, Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, Poznań 1965, 36 s., 8 zł

7532. ŁĘCKI Włodzimierz, JAŚKOWIAK Franciszek, Wielkopolska. Przewodnik, Warszawa 1989, 667 s., 20 zł

7533. ŁĘCKI Włodzimierz, ŻMIDZIŃSKI Franciszek, Piła, Trzcianka i okolice, Poznań 1965, 18 s., 8 zł

7534. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Piotr Wysocki, Warszawa 1972, 187 s., 18 zł

7535. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Rozważania o losach polskich, Londyn 1987, 206 s., 32 zł

7536. ŁEPKOWSKI Tadeusz, Uparte trwanie polskości. Nostalgie. Spory Nadzieje Wartości, Londyn -Warszawa 1989, 91 s., 15 zł

7537. ŁETOWSKI Maciej, Ruch i koło Poselskie ZNAK 1957-1976, Katowice 1998, 191 s., 20 zł

7538. ŁOBACZEWSKA Stefania, Style muzyczne. Tom I. Cześć 1 i 2, Kraków 1960-1961, 343, 340 s., 70 zł

7539. ŁODYŃSKI Marian Witold, Uzależnienie Polski od Papiestwa a kanonizacja św. Stanisława, Kraków 1995, 52 s., 10 zł

7540. ŁODYŃSKI Marjan, U kolebki polskiej polityki bibljotecznej (1774-1794), Warszawa 1935, 81 s., 48 zł

7541. ŁÓDZKA Wiosna Poetów 1980-1983, Warszawa 1985, 56 s., 18 zł

7542. ŁÓDŹ w baśni i legendzie, Łódź 2012, 85 s., 18 zł

7543. ŁOGIN Maciej, Gawędy o lesie, Warszawa 1992, 145 s., 15 zł

7544. ŁOJEK Jerzy, Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych, Warszawa 1990, 202 s., 15 zł

7545. ŁOJEK Jerzy, Bibliografia prasy polskiej 1661-1831, Warszawa 1965, 77 s., 20 zł

7546. ŁOJEK Jerzy, Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII wieku, Warszawa 1960, 204 s., 20 zł

7547. ŁOJEK Jerzy, Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego, Warszawa 1982, 242 s., 20 zł

7548. ŁOJEK Jerzy, Przed Konstytucją Trzeciego Maja. Z badań nad międzynarodowym położeniem Rzeczypospolitej w latach 1788-1791, Warszawa 1977, 187 s., 40 zł

7549. ŁOJEK Jerzy, Szanse powstania listopadowego. Rozważania historyczne, Warszawa 1986, 184 s., 15 zł

7550. ŁOJEK Jerzy, Upadek Konstytucji 3 Maja. Studium historyczne, Wrocław 1976, 321, [1] s., 50 zł

7551. ŁOJEK Jerzy, Wiek markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku, Lublin 1982, 377 s., 15 zł

7552. ŁOJEWSKA Maria Izabela, Filozofia nauki, Warszawa 1986, 241 s., 15 zł

7553. ŁOMNICKI Jerzy, Ostrów Lednicki. Pomnik historii kultury narodu polskiego, Poznań 1968, 42 s., 12 zł

7554. ŁOMNIEWSKI Kazimierz, Zalew Wiślany, Warszawa 1958, 106 s., 24 zł

7555. ŁOMŻA i województwo. Krajobraz i architektura, Warszawa 1984, 176 s., 20 zł

7556. ŁOPALEWSKI Tadeusz, Brzemię pustego morza, Warszawa 1965, 391 s., 20 zł

7557. ŁOPIEŃSKA Barbara N., SZYMAŃSKA Ewa, Stare numery, Londyn 1986, 130 s., 24 zł

7558. ŁOPUSZAŃSKI , Tadeusz Jan Łopuszański. Szkoła Doświadczalna, Gimnazjum i Liceum Sułkowskich w Rydzynie. Praca zbiorowa, Warszawa 1995, 100, nlb. s., 18 zł

7559. ŁOSIŃSKI Władysław, TABACZYŃSKA Eleonora, Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Poznań 1959, 119 s., 30 zł

7560. ŁOSSKI Włodzimierz, Teologia mistyczna kościoła wschodniego, Warszawa 1989, 229 s., 18 zł

7561. ŁOSSOWSKI Piotr, Kraje nadbałtyckie od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934), Wrocław 1972, 303 s., 45 zł

7562. ŁOSSOWSKI Piotr, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1982, 348 s., 20 zł

7563. ŁOSSOWSKI Piotr, Stosunki polsko-litewskie 1921-1939, Warszawa 1997, 390 s., 45 zł

7564. ŁOSSOWSKI Piotr, Zerwane pęta. Usuniecie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa 1986, 256 s., 20 zł

7565. ŁOWMIAŃSKI Henryk, Historia Polski Tom I Do roku 1764. Część III. Chronologia. Bibliografia. Indeksy. Tablice genealogiczne. Mapy, Warszawa 1958, 219 s., 10 zł

7566. ŁOWMIAŃSKI Henryk, Witold Wielki Książę Litewski, Wilno 1930, 118 s., 90 zł

7567. ŁOŚ Stanisław, Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym, Warszawa 1960, 256 s., 20 zł

7568. ŁOŚ Stanisław, Sylwetki rzymskie, Warszawa 1958, 271 s., 10 zł

7569. ŁOŚ Stanisław, Świat historyków starożytnych, Kraków 1968, 318 s., 16 zł

7570. ŁUBIENSKA Marja Cecylja Z.S.U. , Święta Aniela Merici i jej dzieło. I. Ojczyzna Świętej Anieli i jej życie, Kraków 1935, 373 s., 25 zł

7571. ŁUBIEŃSKI Konstanty, Kartki z wojny, Warszawa 1976, 213 s., 16 zł

7572. ŁUCZAK Czesław, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, 276 s., 24 zł

7573. ŁUCZAK Maciej, Wniebowzięci czyli jak to się robi hydrozagadkę, Warszawa 2004, 181 s., 30 zł

7574. ŁUCZYCKA Ewa, RUSINOWA Izabella, Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historycznego Zeszyt 3 1969-1970, Warszawa 1972, 35 s., 10 zł

7575. ŁUGOWSKI Bronisław, RUDZIŃSKI Eugeniusz, Polska lewica społeczna wobec oświaty w latach 1919-1939. Wybór materiałów. Wyboru dokonali, wstępem i przypisami opatrzyli..., Warszawa 1960, 487 s., 20 zł

7576. ŁUKASIEWICZ Jacek, Album, Kraków 1983, 142 s., 12 zł

7577. ŁUKASIEWICZ Jacek, Dolina, Warszawa 1972, 51 s., 15 zł

7578. ŁUKASIEWICZ Jacek, Światło mijania, Warszawa 1986, 76 s., 15 zł

7579. ŁUKASIEWICZ Mariusz, Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1988, 364 s., 15 zł

7580. ŁUKASIŃSKI Walerian, Pamiętnik, Warszawa 1986, 220 s., 16 zł

7581. ŁUKASZEWICZ , Pierwszy marca 1887 roku wspomnienia Józefa Łukaszewicza, Warszawa 1981, 188 s., 20 zł

7582. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Drukarze Olsztyna. Wspomnienia, Olsztyn 1985, 168 s., 16 zł

7583. ŁUKASZEWICZ Bohdan, O nową Polskę 1945-1950. Z dziejów aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1950, Olsztyn 1989, 227 s., 30 zł

7584. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975. Szkice do monografii, Warszawa 1982, 170 s., 45 zł

7585. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Rok 1956 na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1998, 196 s., 20 zł

7586. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955, Olsztyn 2000, 221 s., 30 zł

7587. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Życiorysy 1945-1956. Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu 1945-1956. Materiały bibliograficzne, Olsztyn 2008, 394 s., 32 zł

7588. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Życiorysy 1947-1956. Ukraińcy z operacji "Wisła" represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947-1956. Materiały biograficzne, Olsztyn 2009, 320 s., 32 zł

7589. ŁUKASZEWICZ Bohdan, WRZESIŃSKI Wojciech, IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939, Olsztyn 1982, 200 s., 30 zł

7590. ŁUKASZEWICZ Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. Tom I, Poznań 1858, VIII, CIX, 422, [1] s., 250 zł

7591. ŁUKASZEWICZ Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. Tom III, Poznań 1863, 373, VIII s., 250 zł

7592. ŁUKASZEWICZ Michał, Ołowiany dach, Kraków 1984, 87 s., 12 zł

7593. ŁUKASZEWICZ Witold, Targowica i powstanie kościuszkowskie. Ze studiów nad historią Polski XVIII wieku, Warszawa 1953, 299 s., 20 zł

7594. ŁUKAWSKI Zygmunt, Rosja Radziecka w okresie rewolucji i wojny domowej 1917-1921, Kraków 1977, 76 s., 21 zł

7595. ŁUSZCZEK Dominik Krzysztof, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991, Warszawa 1988, 255 s., 50 zł

7596. ŁUŻNY Ryszard, Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, Lublin 1988, 424 s., 32 zł

7597. ŁYCZKOWSKA Krystyna, SZARZYŃSKA Krystyna, Mitologia Mezopotamii, Wa 1986, 332 s., 10 zł

7598. ŁYCZYWEK Roman, Szkice z dziejów adwokatury polskiej wydane staraniem Ośrodka Badawczego Adwokatury pod red..., Warszawa 1976, 119 s., 24 zł

7599. ŁYSAKOWSKI , Pamięci Adama Łysakowskiego, Warszawa 1973, 288 s., 30 zł

7600. ŁYSAKOWSKI Adam, Podstawa opisu w katalogu przedmiotowym, Bydgoszcz 1931, 12 s., 20 zł

7601. ŁYSIAK Waldemar, Alfabet szulerów. Część 1. Salon 2. A-L, Warszawa 2006, 327 s., 32 zł

7602. ŁYSIAK Waldemar, Rzeczpospolita kłamców. Salon, Warszawa 2004, 343 s., 32 zł

7603. ŁYSKANOWSKI Marcin, Zapiski warszawskiego konsyliarza, Warszawa 1965, 220 s., 10 zł

7604. ŁĄCZEWSKI Jan, Nieciekawa historia nieciekawego życia, Częstochowa 2006, 245 s., 36 zł

7605. ŁĄTKA Jerzy S., Romantyczny kondotier, Katowice 1988, 244 s., 12 zł

7606. ŚCIESIŃSKI Kazimierz, Pies. Utrzymanie i hodowla, Warszawa 1988, 174 + 84 ilustr. s., 12 zł

7607. ŚLADAMI bitwy warszawskiej 1920. Żeromski, Irzykowski, Grzymała-Siedlecki, Warszawa 1990, 95, [2] s., 15 zł

7608. ŚLADAMI Indian. Antologia polskich relacji o Indianach Ameryki Południowej, Wrocław 1979, 174 s., 12 zł

7609. ŚLADAMI Skargi. Kazania i szkice księży Towarzystwa Jezusowego. Tom VII. Okres letni, Kraków 1948, 236 s., 10 zł

7610. ŚLADAMI zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956, Warszawa 2012, 632 s., 48 zł

7611. ŚLADEM Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1968, 24 s., 12 zł

7612. ŚLADEWSKI Kazimierz, W gałęziach snu, Olsztyn 1960, 56 s., 16 zł

7613. ŚLADKOWSKI Wiesław, Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej 1914-1918, Wrocław 1976, 310 s., 30 zł

7614. ŚLASKI Bolesław, Z dziejów naszego rybołóstwa morskiego, Poznań 1921, 8 s., 20 zł

7615. ŚLASKI Jerzy, Polska Walcząca (1939-1945) Tom 1-6 ( w trzech vol.), Warszawa 1985-1986, 441, 533, 605 s., 27 zł

7616. ŚLASKI Jerzy, Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945, Warszawa 1990, 84 s., 12 zł

7617. ŚLASKI Kazimierz, Dawni żeglarze Oceanii, Gdańsk 1979, 176 s., 12 zł

7618. ŚLASKI Kazimierz, Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji, Toruń 1948, 116, [1] s., [1] k. tabl s., 60 zł

7619. ŚLEDZIANOWSKI Jan ks., Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895-1963, Kielce 1991, 356 s., 24 zł

7620. ŚLESIŃSKI Władysław, Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983, 319. nlb. s., 48 zł

7621. ŚLESZYŃSKA Magdalena, ŚLESZYŃSKI Andrzej, A jednak po nas coś zostanie. Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję Olsztyn 1974-2003, Olsztyn 2004, 190 s., 39 zł

7622. ŚLISZ Andrzej, Prasa polska we Rosji w dobie wojny i rewolucji 1915-1919, Warszawa 1968, 566 s., 24 zł

7623. ŚLIWA Michał, Bolesław Limanowski. Człowiek i historia , Kraków 1994, 173 s., 33 zł

7624. ŚLIWIAK Tadeusz, Solizman, Warszawa 1981, 70 s., 15 zł

7625. ŚLIWIAK Tadeusz, Słownik wyrazów światłoczułych, Warszawa 1988, 111 s., 15 zł

7626. ŚLIWIAK Tadeusz, Widnokres, Warszawa 1971, 151 s., 24 zł

7627. ŚLIWIAK Tadeusz, Żywica, Warszawa 1964, 70 s., 35 zł

7628. ŚLIWIŃSKA , Ewa Śliwińska, Warszawa 1965, 32 s., 24 zł

7629. ŚLIWIŃSKA Barbara Gertruda, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. T. I 1571-1772, Olsztyn 1998, 250 s., 20 zł

7630. ŚLIWIŃSKI , RUDOWSKI CHIRURGIA kliniczna i operacyjna. Tom I-III (w 4 vol.), Warszawa 1981-1985, 650, 827, 486, 862 s., 35 zł

7631. ŚLIWIŃSKI Józef, Kazimierz Wielki. Kobiety a polityka, Olsztyn 1994, 156 s., 40 zł

7632. ŚLIZIŃSKI Jerzy, Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa 1978, 436 s., 24 zł

7633. ŚLIZIŃSKI Jerzy, Słowińcy i ich podania, bw. 1960?, 61-72 s., 12 zł

7634. ŚLIZIŃSKI Jerzy, Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.), Wrocław 1959, 187 s., 30 zł

7635. ŚLĄSK i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu, Wrocław 1983, 173 s., 44 zł

7636. ŚLĄSK Ziemia i ludzie, Katowice-Wrocław 1948., 283 s., 24 zł

7637. ŚLĄSK. Ziemia i ludzie., Katowice-Wrocław 1948, 284 s., 30 zł

7638. ŚLĄSKIE inspiracje poetyckie (oraz] SZLIŚMY do Ciebie, Polsko. Wybór wierszy związanych z I, II i III Powstaniem śląskim, Katowice 1979, 95, 26 [5] s., 30 zł

7639. ŚMIERTELNA Renata, Mała niepoważna czułość, Poznań 1986, 82 s., 15 zł

7640. ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ Dariusz ks., Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, Ząbki 2006, 552 s., 50 zł

7641. ŚNIEŻYŃSKA-STOLOT Ewa, Tajemnice dekoracji Psałterza Florianskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum, Warszawa 1992, 155 + XXXV + 300 ilustracji s., 30 zł

7642. ŚPIEWAK Jan, Poezje, Warszawa 1955, 200 s., 30 zł

7643. ŚRENIOWSKA Krystyna, Stanisław Zakrzewski. Przyczynek do charakterystyki prądów ideologicznych w historiografii polskiej 1893-1936, Wrocław 1956, 190 s., 24 zł

7644. ŚRENIOWSKI Stanisław, Dzieje chłopów w Polsce. Szkic o ustroju społecznym, Warszawa 1947, 156 s., 16 zł

7645. ŚRENIOWSKI Stanisław, Organizacja sejmiku halickiego, Lwów 1938, 166, [1] s., 120 zł

7646. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Część II. Materiały konferencji naukowych w Cedzynie i Białymstoku w 1986 i 197 roku , Warszawa 1987, 489 s., 39 zł

7647. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Część III, Warszawa 1989, 420 s., 39 zł

7648. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Część IV. Materiały konferencji naukowej w Krynicy w 1989 roku, Warszawa 1990, 395 s., 39 zł

7649. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Część V, Warszawa 1990, 230 s., 39 zł

7650. ŚRODOWISKA historyczne II Rzeczypospolitej. Materiały konferencji naukowych w Krakowie i Lublinie 1984 i 1985 , Warszawa 1986, 354 s., 39 zł

7651. ŚRODOWISKA inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i II Rzeczypospolitej. Studia i artykuły, Suwałki-Białystok 2007, 252, [1] s., 20 zł

7652. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Lasy Olsztyna, Olsztyn 2002, 104 s., 40 zł

7653. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Śladami gazowego płomienia, Olsztyn 1999, 96 s., 40 zł

7654. ŚWIADECTWO obecności. Almanach RSTK województwa warmińsko-mazurskiego i Formacji Literackiej Art-Laboro, Ostróda 2001, 64 s., 16 zł

7655. ŚWiADOMOŚĆ historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych i historyczno-dydaktycznych. Materiały konferencji naukowej Warszawa 13 czerwca 1985, Warszawa 1985, 231 s., 30 zł

7656. ŚWIADOMOŚĆ historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze , Łódź 1981, 512 s., 20 zł

7657. ŚWIAT poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji, Warszawa 1981, 592, ilustr. poza tekstem 51 s., 40 zł

7658. ŚWIATOWIT. Rocznik Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa seria Tom VII (XLIX) Fascykuł B. Archeologia pradziejowa i średniowieczna Polski, Warszawa [Kraków] 2011, 286 + 154 plansze s., 40 zł

7659. ŚWIATŁO Ruta, Plechanow, Warszawa 1979, 279 s., 18 zł

7660. ŚWIDEREK Anna, Hellada Królów, Warszawa 1967, 431 s., 27 zł

7661. ŚWIDERKÓWNA Anna, O Biblii prawie wszystko, Warszawa 2002, 327 s., 24 zł

7662. ŚWIDERSKA Anna, Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1801-1900. Druki zwarte., Wrocław 1986, 69 s., 48 zł

7663. ŚWIEBODA Józef, Popijarski zespół architektoniczny w Rzeszowie, Rzeszów 1991, 111, nlb. s., 20 zł

7664. ŚWIĘCH Zbigniew, Budzenie wawelskiej pani królowej Jadwigi, Kalwaria Zebrzydowska 1989, 74, nlb. s., 15 zł

7665. ŚWIECHOWSKI Zygmunt, Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955, 386 s., 33 zł

7666. ŚWIECHOWSKI Zygmunt, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1982, 279, [4] s., 24 zł

7667. ŚWIECHOWSKI Zygmunt, MERTKA Józef, Z dziejów Słupska i Ustki, Poznań-Słupsk 1958, 62 s., 20 zł

7668. ŚWIĘCICKI Józef, Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej, Warszawa 1982, 316 s., 20 zł

7669. ŚWIĘCICKI Witold, Orzecznictwo powojenne Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych 30 VI 1945 - 30 VI 1947 r. Zestawił i oprac..., Łódź 1948, 787 s., 45 zł

7670. ŚWIĘTY Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy o powszechności Kościoła, Olsztyn 2009, 432 s., 50 zł

7671. ŹRÓDŁA do dziejów powstań śląskich Tom III część 1 Styczeń - maj 1921, Wrocław 1974, 452 s., 45 zł

7672. ŹRÓDŁA do dziejów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce w latach 1944-1989. Tom I, Przemyśl 2007, 304 s., 27 zł

7673. ŹRÓDŁA do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 1945-1950, Koszalin 1976, 238 s., 24 zł

7674. ŹRÓDŁA wolności. Berlin Wrocław Lwów. Wystawa sztuki współczesnej towarzysząca 46. Międzynarodowemu Kongresowi Eucharystycznemu we Wrocławiu Maj - czerwiec 1997, Wrocław 1997, 257, [3] s., 25 zł

7675. ŻAGIEL Stefan, Dworzec marionetek, Warszawa 1985, 36 s., 15 zł

7676. ŻAGIEL Stefan, Oś asymetrii, Warszawa 1989, 48 s., 15 zł

7677. ŻALIŃSKI Henryk, Stracone szanse. Wielka Emigracja o powstaniu listopadowym, Warszawa 1982, 299 s., 20 zł

7678. ŻALIŃSKI Henryk, Towarzystwo Demokratyczne Polskie o władzach powstańczych. Z dziejów myśli wojskowej Wielkiej Emigracji, Warszawa 1976, 347 s., 27 zł

7679. ŻAMEJĆ Joanna, Nawrócenie wiedźmy. Magiczno-historyczna powieść z czasów pruskich, Olsztyn 2015, 496 s., 36 zł

7680. ŻARNOWSKI Janusz, Listopad. 1918, Warszawa 1982, 216 s., 14 zł

7681. ŻARNOWSKI Janusz, November 1918, Warszawa 1984, 232 s., 21 zł

7682. ŻARNOWSKI Janusz, O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Warszawa 1965, 195 s., 24 zł

7683. ŻARNOWSKI Janusz, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935-1939, Warszawa 1965, 421 s., 32 zł

7684. ŻAROŃ Piotr, Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej, Warszawa 1990, 428 s., 20 zł

7685. ŻARYN Stanisław, Dlaczego chronimy zabytki, Warszawa 1966, 79 s., 12 zł

7686. ŻARYN Stanisław, Trzynaście kamienic staromiejskich. Strona Dekerta. Do druku przygotowała Hanna Szwankowska, Warszawa 1972, 200 s., 36 zł

7687. ŻBIKOWSKI Piotr, Insurekcja i upadek Rzeczypospolitej w poezjach więziennych Hugona Kołłątaja, Rzeszów 1993, 179 s., 30 zł

7688. ŻBIKOWSKI Tadeusz, Legendy i pradzieje Kraju Środka, Warszawa 1978, 458 s., 16 zł

7689. ŻEBROWSKI Leszek, Paszkwil Wyborczej. (Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim), Warszawa 1995, 159 s., 15 zł

7690. ŻEBROWSKI Marek, Dzieje sporu. "Kultura" w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956, Warszawa 2007, 302 s., 24 zł

7691. ŻELAZNY Mirosław, Nietzsche "Ten wielki wzgardziciel", Toruń 2007, 225 s., 20 zł

7692. ŻELAZNY Waldemar, Pokój z zabawkami, Warszawa 1986, 68 s., 15 zł

7693. ŻELECHOWSKI Włodzimierz, Trzej budziciele polskości na Śląsku., Warszawa 1947, 87 s., 12 zł

7694. ŻELEŃSKA-CHEŁCHOWSKA Anna, Inwentarz akt Senatu i władz nadrzędnych oraz wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849. Opracowała i wstępem poprzedziła..., Kraków 1962, 142 s., 18 zł

7695. ŻELEŃSKI BOY Tadeusz, O Krakowie, Kraków 1968, 670 s., 32 zł

7696. ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz, Listy Panny de Lespinasse, Warszawa 1957, 435 s., 16 zł

7697. ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz, O literaturze niemoralnej. Szkice literackie., Warszawa 1990, 286 s., 15 zł

7698. ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz, Romanse cieniów. Wybór recenzji teatralnych, Warszawa 1987, 618 s., 20 zł

7699. ŻENCZYKOWSKI Tadeusz, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990, 337 s., 15 zł

7700. ŻERNICKI Janusz, Kurz życie moje, Olsztyn 1978, 63 s., 12 zł

7701. ŻERNICKI Janusz, Menady. Posterotyki, Olsztyn 1983, 90 s., 15 zł

7702. ŻERNICKI Janusz, Neuryty, Szczecin 1986, 59 s., 15 zł

7703. ŻEROMSKI Stefan, Dzienniki. Tom I 1882-1996. Tom II 1886-1887 Tom III 1888-1891, Warszawa 1953-1956, 562, 642, 701 s., 125 zł

7704. ŻEROMSKI Stefan, Ludzie bezdomni BN, Wrocław 1987, CXLVII, 408 s., 12 zł

7705. ŻEROMSKI Stefan, Utwory wybrane. T. I-V, Warszawa 1958, 483,497,726,371,271 s., 40 zł

7706. ŻEROMSKI Stefan, Wilga, Warszawa 1964, 24 s., 16 zł

7707. ŻLABOWA Janina, Wskazówki metodyczne do Ćwiczeń językowych dla szkół śląskich, Katowice 1959, 30 s., 10 zł

7708. ŻMIGRODZKA Maria, Edward Dembowski i polska krytyka romantyczna, Warszawa 1957, 419 s., 30 zł

7709. ŻOLIBORZ wczoraj i dziś w drukach, malarstwie i grafice. Katalog wystawy Warszawa kwiecień-maj 1967, Warszawa 1967, 72 s., 16 zł

7710. ŻÓŁKIEWSKI Stanisław, Początek i progres wojny moskiewskiej, Warszawa br., 100 s., 24 zł

7711. ŻUKIEWICZ Konstanty Maria, Dwie dominikańskie rocznice. Siedemsetletnia zgonu św. O. Dominika i siedemsetletnia urodzin kaznodziejskiego zakonu na ziemiach polskich uświetnione koronacją cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej w Krakowie., Kraków 1921, 119 s., 12 zł

7712. ŻUKOW Gieorgij, Wspomnienia i refleksje, Warszawa 1973, 724 s., 12 zł

7713. ŻUKROWSKI Wojciech, Porwanie w Tiutiurlistanie, Kraków 1946, 260 s., 35 zł

7714. ŻURAKOWSKI Bogusław, Koncert ciszy, Warszawa 74, 1984 s., 15 zł

7715. ŻURAWSKI Jerzy, POSTĘPSKI Zdzisław, Łańcut, Warszawa 1969, 72 s., 12 zł

7716. ŻUREK Sławomir Jacek, Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Lublin 2011, 210 s., 36 zł

7717. ŻUROWSKI , Ex libris Tadeusza Romana Żurowskiego. Wystawa Wrocław 1971, Wrocław 1971, 28, 144 s., 20 zł

7718. ŻUROWSKI , Zabytki w ekslibrysie Tadeusza Romana Żurowskiego. Katalog wystawy, Wrocław 1967, 78 s., 20 zł

7719. ŻUROWSKI Marian ks., FĄKA Marian ks., Studia Prawno-Historyczne: Żurowski, Jan Roth profesor-kanonista, Fąka, Synod diecezjalny poznański z roku 1642, Warszawa 1971, 263 s., 36 zł

7720. ŻUŁAWSKI Jerzy, Wiersze wybrane, Warszawa 1965, 115 s., 15 zł

7721. ŻUŁAWSKI Juliusz, Byron nieupozowany, Warszawa 1964, 521 s., 15 zł

7722. ŻUŁAWY wiślane, Gdańsk 1966, 192 s., 20 zł

7723. ŻYCHOWSKI Marian, Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku (do 1918 r.), Warszawa 1976, 510 s., 32 zł

7724. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, Olsztyn 2008, 119 s., 24 zł

7725. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy, Olsztyn 2005, 133 s., 22 zł

7726. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Kuchnia dawnych ziem pruskich - tradycja i nowoczesność, Olsztyn 2011, 179 s., 25 zł

7727. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie, Olsztyn 2014, 192 s., 25 zł

7728. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie, Olsztyn 2015, 132 s., 25 zł

7729. ŻYCIE codzienne w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2011, 208 s., 48 zł

7730. ŻYCIE religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1982, 1016 s., 24 zł

7731. ŻYCIŃSKI Józef, Pisma z kraju UB-u, Warszawa 1989, 173 s., 18 zł

7732. ŻYCIORYSY ks. St. Konarskiego i twórców Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1925, 125 s., 15 zł

7733. ŻYDZI i chrześcijanie jedną mają przeszłość. Z kardynałem Franzem Koenigiem i Ernstem Ludwigiem Ehrlichem rozmawia Bernhard Moosbrugger, Kraków 2001, 141 s., 28 zł

7734. ŻYDZI w Łodzi. Dni Kultury Żydowskiej w Łodzi 27.IV - 6.V.1990, Łódź 1990, 62, [2] s., 16 zł

7735. ŻYGADŁO Andrzej, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii. Studium porównawcze , Warszawa 2005, 280 s., 20 zł

7736. ŻYGULSKI Zdzisław jun., Sztuku islamu w zbiorach polskich, Warszawa 1989, 218 s., 24 zł

7737. ŻYLIŃSKA Jadwiga, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1969, 262 s., 13 zł

7738. ŻYLIŃSKA Regina S. R.M., Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński Arcybiskup Metropolita Warszawski, Rzym 1965, 83, [1] s., 25 zł

7739. ŻYRKIEWICZ Leonard, Na tropach słonia afrykańskiego, Warszawa 1968, 170 s., 12 zł

7740. ŻYROMSKI Stanisław, Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945-1961, Olsztyn 1964, 60 s., 20 zł

7741. ŻYSZKIEWICZ Waldemar, Nibylandia, Szwecja i inne stany duchowe, Kraków 1984, 86 s., 15 zł

7742. ŻYTKOWICZ Leon, Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego, Toruń 1950, 252 s., 60 zł

7743. ŻYTOMIRSKI Eugeniusz, Chodniki psują się powoli. Utwór dramatyczny. Wydanie II, London, Canada 1970, 18 s., 15 zł

7744. ŻYTYNIEC Rafał, 1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klausa Skibowskich. Lyck im Objektiv von Gisela und Klaus Skibowski, Ełk 2015, 174 s., 30 zł

7745. ŻYTYNIEC Rafał, PILECKI Janusz, Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności?, Ełk 2014, 104 s., 32 zł

7746. ŻYTYNIEC Rafał, PILECKI Janusz, Im Rucken der Geschichte oder im Zentrum Moderne?, Ełk 2014, 104 s., 32 zł

7747. ŻYZNOWSCY Urszula i Wiesław, Olchowiec w Niskim Beskidzie, Siercza 2010, 179 s., 26 zł