Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

Janusz Małłek, Inne szkice pruskie.

Spis treści

Tom zawiera 25 tekstów poświęconych przede wszystkim tzw. Prusom Polskim i Książęcym:
 • Próba likwidacji odrębności Prus Królewskich w roku 1530,
 • Reprezentacja stanowa w Prusach Zakonnych (1466-1525) i w Prusach Książęcych (1525-1566/1568),
 • Rola świeckich w kościele ewangelickim w Prusach w XVI-XVIII wieku ,
 • Opór jako środek w walce politycznej reprezentacji stanowej przeciw władcom Prus Książęcych i Prus Królewskich od XVI do XVIII wieku ,
 • Powstanie poczucia krajowej odrębności w Prusach i jej rozwój w XV i XVI wieku,
 • Początki reformacji w Elblągu,
 • Polityka miasta Królewca wobec Polski w latach 1525-1701,
 • Absolutystyczny zamach stanu w Prusach Książęcych w roku 1663,
 • Ze studiów nad dwuizbowym systemem reprezentacji w Prusach Zakonnych, Prusach Królewskich i Prusach Książęcych od XV do XVIII wieku,
 • Europa w roku 1645. Uwarunkowania polityczne i religijne Colloquium Charitativum w Toruniu,
 • Prusy Polskie (Królewskie) - region autonomiczny 1466-1569,
 • Polscy i litewscy studenci na Uniwersytecie Królewieckim w XVI i XVII wieku ,
 • Dwie części Prus - nowsze spojrzenie,
 • Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI wieku (podobieństwa i różnice),
 • Jan Dantyszek a Prusy Książęce w latach 1525-1548,
 • Stany pruskie (ze szczególnym uwzględnieniem miast: Gdańska, Torunia i Elbląga) - a kwestia tolerancji religijnej w XVI i XVII wieku,
 • Unia parlamentarna Prus Królewskich z Koroną w roku 1569 i jej konsekwencje,
 • Ustrój stanowy i kultura polityczna w obydwu częściach Prus (Prusy Królewskie i Prusy Książęce) w czasach wczesnonowożytnych,
 • Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX wieku w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera,
 • Problematyka dziejowa pruskiej reformacji,
 • Prusy Królewskie a Korona w latach 1454/1466-1569. Centralizm i partykularyzm we wzajemnych stosunkach,
 • Wspólna ordynacja Prus Królewskich i Prus Książęcych z 1529 roku i jej geneza,
 • Społeczeństwo Prus Zakonnych (1466-1525) i Prus Książęcych (1525-1701),
 • Kalwini polscy i litewscy w Królewcu w początkach XVIII wieku,
 • Społeczeństwo "nowopruskie" wobec tradycji krzyżackiej.


   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive