Mazury, Prusy Wschodnie, Warmia, historia Warmii i Mazur, Dąbrówno, Gilgenburg, Ryn, Olsztynek, Miłomłyn, Mierzwa, kroniki, reportaże, bibliofilstwo, wydawnictwa bibliofilskie, księgarnia internetowa, Moja biblioteka Mazurska, historia Warmii i Mazur

REGULAMIN ZAKUPÓW

Właścicielem Oficyny Wydawniczej "Retman", działającej pod adresem internetowym http://www.mojabibliotekamazurska.pl/, zwanej dalej Oficyną, jest Waldemar Mierzwa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Mierzwa "RETMAN", z siedzibą w Dąbrównie przy ulicy Działdowskiej 5, 14-120 Dąbrówno, NIP 739-040-22-52, wpisaną do CEIDG.

Kontakt z Oficyną jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem waldemar.mierzwa@mojabibliotekamazurska.pl oraz telefonicznie pod numerem 603 942 883 .

1. Klient, przesyłając do Oficyny zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Oficyny. Wysłane przez Oficynę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
- wypełnić formularz zamówieniowy Oficyny,
- dokonać wyboru zamawianych towarów,
- dokonać wyboru adresu dostawy.

3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Oficyny:
- podawane są w złotych polskich,
- zawierają podatek VAT,
- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

4. Płatność za zamówione towary jest dokonywana przelewem na konto Oficyny: Waldemar Mierzwa RETMAN, ul. Działdowska 5, 14-120 Dąbrówno, Bank PEKAO SA nr konta 81 1240 5338 1111 0011 2351 1707 w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Płatność za zamówione towary przy odbiorze przesyłki jest możliwa wyłącznie w razie uzgodnienia takiego sposobu zapłaty z Oficyną po zawarciu umowy (w formie aneksu do umowy).

5. Wszystkie dostawy dokonywane przez Oficynę są realizowane przez Pocztę Polską listem poleconym lub paczką ekonomiczną.
Koszty dostawy są zryczałtowane (stałe) i wynoszą:
- w przypadku przelewu na konto - 5 zł;
- w przypadku płatności przy odbiorze - 45 zł.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Oficyny.
Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, czyli czas, który upływa od wpłynięcia wpłaty na konto Oficyny do nadania przesyłki na Poczcie wynosi maksymalnie 3 dni.
Oficyna nie realizuje wysyłek za granicę.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub, po wybraniu takiej opcji przez Klienta, faktura VAT.

7. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając w ciągu 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie (odebrania przesyłki) oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z zamówienia) zanim Oficyna przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Konsument powinien zwrócić towar do Oficyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Oficyny. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Oficyna dokonuje zwrotu wszystkich płatności dokonanych przez Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oficyna dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Oficyna może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Oficynie. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności towaru z umową, tzn. w szczególności na niezgodności towaru z opisem w katalogu znajdującym się pod adresem internetowym Oficyny. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy.
Klient powinien odesłać towar na adres Oficyny. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Oficyna, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Oficyna zwraca koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Oficyna odpowiada za wady fizyczne stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi (odebrania przez Klienta przesyłki), pod warunkiem złożenia reklamacji przed upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, bieg terminu do złożenia reklamacji kończy się nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi (odebrania przez Klienta przesyłki).

9.1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Oficynę jako administratora danych osobowych (dalej w pkt. 9: Administrator) w celu świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), a także w celach dowodowych - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9.2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: waldemar.mierzwa@mojabibliotekamazurska.pl lub telefonując pod numer: 603 942 883.

9.3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (zamówienie Biuletynu), podstawą prawną przetwarzania danych Klientów jest dobrowolna zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

9.4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu przekazania mu tegoż Biuletynu.

9.5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy i realizacja usługi będą niemożliwe.

9.6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięta zostanie zgoda, lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.

9.7. Administrator przekaże dane osobowe w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na jego zlecenie czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

9.8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9.9. Klientom przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) ograniczenie przetwarzania danych,
(Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych).
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
(Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
f) prawo do przenoszenia danych:
(Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi).
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
(W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem).
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: waldemar.mierzwa@mojabibliotekamazurska.pl zadzwoń pod numer: 603 942 883. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

9.10. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9.11. Przetwarzanie i zbieranych danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 - "RODO"), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. ....) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).

9.12. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9.13. Dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe Użytkowników, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

10. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe http://www.mojabibliotekamazurska.pl/zakupy.html.php 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Do dokonywania zakupów w Oficynie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,
- Procesor: 1 GHz,
- RAM: 1 GB pamięci RAM,
- Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,
- Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768,
- Sterowanie: klawiatura, mysz,
- Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
- Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

11. Oficyna wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://www.mojabibliotekamazurska.pl/. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Ofcyna to:
a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony http://www.mojabibliotekamazurska.pl/,
c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Oficyny nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.   Copyright Moja Biblioteka Mazurska 2003

Projekt i wykonanie NG Interactive